Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Törlés és megszűnés (visszavonás)

 

Az európai uniós védjegyrendelet (EUVR) kétfajta eljárásról rendelkezik, amelyek a „törlési eljárás” általános fogalma alá tartoznak.
Az EU-védjegyoltalom megszűnhet és az EU-védjegy törölhető. A különbség az, hogy a megszűnés a megállapítás iránti kérelem időpontjától érvényes, míg a törlés visszaható hatállyal törli a lajstromozást az európai uniós védjegyek lajstromából.


Az EU-védjegyoltalom a következő esetekben szűnik meg:
  • Tényleges használat hiányában. A jogszabályok kimondják, hogy az EU-védjegyet a lajstromozástól számított 5 éven belül ténylegesen használni kell az Európai Unióban. Ezen túlmenően a használat több mint 5 évig nem szakítható meg.
  • Ha a védjegyjogosult cselekményeinek következtében a védjegy azokat az árukat vagy szolgáltatásokat jelölő köznévvé vált, amelyekre lajstromozták, és a védjegyjogosult nem tett megfelelő lépéseket ennek megakadályozására.
  • Ha a jogosult által folytatott védjegyhasználat következtében a védjegy az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban megtévesztővé vált, különösen az áruk vagy a szolgáltatások jellegét, minőségét vagy földrajzi származását illetően.


Kétféle törlési ok létezik: feltétlen és viszonylagos. Feltétlen törlési okok a lajstromozási eljárás során hivatalból vizsgált kizáró okok. A viszonylagos törlési okok azokat a korábbi jogokat érintik, amelyek az „elsőbbség” alapelvével összhangban az EU-védjegy vonatkozásában elsőbbséget élveznek.
Az EU-védjegy feltételen okokra hivatkozva a következő esetekben törölhető:
  • Ha az EU-védjegyet feltétlen kizáró ok fennállása ellenére lajstromozták (különösen, ha az nem alkalmas a megkülönböztetésre vagy leíró jellegű).
  • Ha a bejelentő a bejelentést rosszhiszeműen nyújtotta be. Ez főként olyan esetekre vonatkozik, amikor a bejelentő céljai a védjegybejelentés benyújtásakor jogellenesek.
Az EU-védjegy viszonylagos okokra hivatkozva a következő esetekben törölhető:
  • Ugyanazon okok, mint amelyek esetén felszólalás nyújtható be.
  • Ha létezik egy másik korábbi jog egy másik tagállamban, amely lehetővé teszi a szóban forgó védjegy további használatának megtiltását. Ilyen jog különösen a névhez fűződő jog, a képmáshoz fűződő jog, a szerzői jog és az iparjogvédelmi jog, mint például az ipari formatervezésiminta-oltalmi jog.
További információ a Gondoskodjon jogosultságának védelméről részben található.

További részletek itt találhatók: Iránymutatás, D. rész, Törlés, 1. szakasz, Törlési eljárások.

 


A törlés iránti kérelem csak akkor elfogadható, ha a szóban forgó EU-védjegyet az európai uniós védjegyek lajstromában lajstromozták. A lajstromozásokat az Európai Uniós Védjegyértesítőben hirdetik meg (B. rész). A használat hiányára alapozott, megszűnés megállapítására irányuló kérelem csak akkor elfogadható, ha a kérelem benyújtásának időpontjában az EU-védjegy több mint 5 éve lajstromozva volt.
A megszűnés megállapítására irányuló kérelem benyújtására nincs határidő. Ha egy korábbi jog jogosultja öt egymást követő éven át eltűri egy későbbi EU-védjegy használatát, akkor viszonylagos okok alapján már nem jogosult törlés iránti kérelmet benyújtani (belenyugvás).

A törlés iránti kérelemre vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, D. rész, Törlés, 1. szakasz, Törlési eljárások.


Két külön űrlap van a kétfajta eljárásra (törlési és megszűnés megállapítására irányuló kérelem), amelyek elérhetők az EUIPO weboldalán, és amelyek online is benyújthatók.


A megszűnés megállapítására irányuló vagy törlési kérelem nem tekinthető benyújtottnak mindaddig, amíg a díjat meg nem fizetik.

A megszűnés megállapítására irányuló vagy törlési kérelem díjával kapcsolatos további részletek a díjak részben találhatók.


Azon bejelentők számára, akik nem rendelkeznek az EGT (Európai Gazdasági Térség) területén lakóhellyel, illetve székhellyel, üzleti tevékenységük fő helye vagy valóságos és működő ipari vagy kereskedelmi telephelyük nem ott található, a Hivatal előtti képviselet kötelező. A Hivatal képviselői jegyzéke az eSearch plus szolgáltatáson keresztül érhető el.


A kérelmet a szóban forgó EU védjegy két nyelvének egyikén kell benyújtani, feltéve, hogy ezek a Hivatal nyelvei. Ellenkező esetben (azaz ha az első nyelv nem a Hivatal nyelve), csak az EU védjegy második nyelve használható. Az eljárás nyelvére vonatkozó további részletek az iránymutatásokban találhatók: A. rész, Általános Szabályok, 4. szakasz, Eljárás nyelve

A törlés iránti kérelemre vonatkozó további részletek az iránymutatásokban találhatók: D. rész, Törlés, 1. szakasz, Eljárások


A törlés iránti kérelem több különböző okra is alapozható. Viszont ugyanazt a kérelmet nem lehet törlési és megszűnési okokra is alapozni, hacsak nem fizetik meg a törlési díjat és a megszűnés megállapítására irányuló kérelem díját is, mivel törlést és a megszűnés megállapítását két különböző, eltérő jellemzőkkel rendelkező eljárásnak tekintik.

További információ a EU védjegy törlése iránti kérelem formanyomtatványára vonatkozó megjegyzések oldalon található.


A törlési eljárás vesztes felének kell viselni a másik fél díjait és költségeit. A megtérítendő költségek azonban korlátozva vannak, azaz a költségviselő személynek egy bizonyos maximális összegen túl nem kell fizetnie.

További információ az iránymutatásokban található: D Rész, Törlés, 1. szakasz, Törlési eljárások.
További információ az iránymutatásokban található: C. rész, Felszólalás, 1. szakasz, Eljárási kérdések.


A törlés iránti kérelem visszavonásakor a díjat nem térítik vissza. Annak a félnek, amely a kérelem visszavonásával megszakítja a törlési eljárást, meg kell térítenie a másik fél számára addig az időpontig felmerülő költségeket is (a törvényi korlátozásokkal összhangban), kivéve, ha méltányossági okokból más döntést hoznak.

További információkért lásd az Irányelvek, D Rész, Visszavonás, 1. Szakasz, Eljárások.


Az itt megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az Európai uniós védjegyrendeletbenés a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatóban találhatók.

A személyes adatoknak a hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.