Ugrás a kezdőlapra
EUIPO
Védjegyeinek és formatervezési mintáinak védelme az Európai Unióban

Szellemi tulajdonának védelme az Európai Unióban

Felszólalás

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


A korábbi jogok létezése az európai uniós védjegy lajstromozásának viszonylagos kizáró okát képezi. Az ilyen kizáró okokat hivatalból nem vizsgálja a Hivatal. Következésképpen, az európai uniós védjegybejelentés meghirdetésre kerül az Európai Uniós Védjegyértesítőben, és a Hivatal három hónapos időszakot biztosít, amelyen belül felszólalási értesítést lehet benyújtani azon korábbi jogok oltalma érdekében, amelyeket a jövőbeli európai uniós védjegy érinthet.

Így az Európai Uniós Védjegyértesítő szolgál az arról való tájékoztatásra, hogy európai uniós védjegybejelentést mikor nyújtottak be, lehetővé téve ezzel a korábbi jogok jogosultjai számára e jog oltalmazását.

Riasztást is beállíthat a User Area kezelőfelületen, amely értesíti arról, ha a védjegyéhez hasonló védjegyek benyújtására került sor.

A kutatásra vonatkozó további információk Az elérhetőség ellenőrzése GYIK oldalon találhatók.


Az európai uniós védjegybejelentés meghirdetését követően 3 hónapon belül benyújtott felszólalási értesítést a Felszólalási Osztály dolgozza fel. A Felszólalási Osztály – miután ellenőrizte, hogy a díj az előírt határidőn belül megfizetésre került‑e – megvizsgálja, hogy a felszólalási értesítés megfelel-e az alapvető követelményeknek. Ha orvosolható hiányosságot állapít meg, felkéri a felszólalót ennek pótlására.
Miután ez a szakasz lezárult, az európai uniós védjegy bejelentőjét tájékoztatják a felszólalási értesítésről. Ekkor kezdődik az a két hónapos időszak, amely alatt a két fél kapcsolatba léphet egymással, hogy megpróbáljanak egyezséget kötni (békés rendezés). Ezt gondolkodási időszaknak („cooling-off”) nevezik.

Jogaival kapcsolatos további tájékoztatás a honlapunkon a védjegyek fejezet alatt a Gondoskodjon jogosultságának védelméről részben található.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


A gondolkodási időszak a felszólalási értesítést követő két hónap, amely megelőzi az eljárás kontradiktórius szakaszát (amelyben a felszólaló és a bejelentő is részt vesz). Mivel a kontradiktórius szakasz még nem kezdődött meg, ha a két fél olyan megállapodásra jut, amely véget vet a felszólalásnak, akkor egyik felet sem utasítják a költségek megfizetésére.
Emellett, ha az elért megállapodás alapja az, hogy a felszólalásban kifogásolt áruk és szolgáltatások kizárásával szűkítik az európai uniós védjegy áruinak és szolgáltatásainak jegyzékét, vagy visszavonják az európai uniós védjegybejelentést, a Hivatal visszafizeti a felszólalási díjat a felszólalónak.

További részletek itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 1. szakasz, Eljárási kérdések.


Európai uniós védjegybejelentések elleni felszólalást az európai uniós védjegybejelentésnek az Európai Uniós Védjegyértesítőben történő meghirdetését követő 3 hónapon belül kell írásban benyújtani.
A kényelmesebb ügyintézés érdekében a felszólalásokat online formanyomtatvány használatával is be lehet nyújtani. Az online nyomtatvány benyújtását követően egy felszólalási számot rendelnek a kérelméhez.
A felszólalás csak akkor tekinthető szabályszerűen benyújtottnak, ha a felszólalási díjat befizették.

További tájékoztatás: Hogyan nyújtható be felszólalási értesítés európai uniós védjegy vagy nemzetközi lajstromozás ellen.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


A felszólalási értesítés benyújtásához a befizetésnek a felszólalás benyújtására nyitva álló határidőn belül kell beérkeznie a Hivatalhoz.
További információ a felszólalási díjak részben található.


Azon bejelentők számára, akik nem rendelkeznek az EGT (Európai Gazdasági Térség) területén lakóhellyel, illetve székhellyel, üzleti tevékenységük fő helye vagy valóságos és működő kereskedelmi telephelyük nem ott található, a Hivatal előtti képviselet kötelező. A Hivatal képviselői jegyzéke az eSearch plus szolgáltatáson keresztül érhető el.
 


Az EUIPO Felszólalási Osztálya a Hivatal öt nyelvét használja (angol, francia, német, olasz és spanyol). A felszólalási értesítés csak e nyelvek egyikén nyújtható be, és meg kell egyeznie a bejelentő által az európai uniós védjegy céljából választott két nyelv egyikével, amely nyelveket a bejelentésnek az Európai Uniós Védjegyértesítőben való meghirdetésekor adott meg. Később ezt a nyelvet használják a felszólalási eljárás során.


Ha a felszólalási értesítést a Hivatal egyik nyelvén (angol, francia, német, olasz és spanyol) nyújtják be, az azonban nem egyezik meg a felszólalás tárgyát képező európai uniós védjegybejelentés nyelveivel, a felszólaló egy hónapos határidőt kap, hogy a megfelelő nyelven elkészítse a fordítást.

Az eljárás nyelvére vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, A. rész, Általános szabályok, 4. szakasz, Az eljárások nyelve.


Felszólalási értesítés az európai uniós védjegybejelentés meghirdetéséről számított 3 hónapon belül nyújtható be. A hivatalos meghirdetés időpontja a bejelentésnek az Európai Uniós Védjegyértesítő A1 részében történő közzététel napja. A felszólalási értesítésnek és a felszólalási díjnak e határidőn belül kell beérkeznie a Hivatalhoz.

A felszólalási értesítés benyújtására vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 1. szakasz, Eljárási kérdések.
További információ afelszólalási díjak részben található.


Egy természetes vagy jogi személy annyi védjegyre alapozva nyújthat be felszólalási értesítést, amennyit szükségesnek tart, feltéve, hogy ő a jogosult.

További információk itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 0. szakasz, Bevezetés .


Nem. A felszólalónak egyetlen természetes vagy jogi személynek kell lennie, akinek olyan védjegyekre kell alapoznia felszólalását, amelynek jogosultja. Következésképpen, ha egy európai uniós védjegybejelentéssel szembeni felszólalás eltérő vállalatokhoz (eltérő természetes vagy jogi személyek) tartozó több védjegyen alapul, minden egyes személynek külön felszólalási értesítést kell benyújtania.
Több személy csak abban az esetben léphet fel felszólalóként ugyanabban a felszólalási értesítésben, ha társjogosultjai az ütköző, ellentartott védjegynek.

A témára vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 0. szakasz, Bevezetés.Igen. Az eljárás nyelvét akkor határozzák meg, amikor a felszólaló kiválasztja a Hivatal egyik nyelvét, amelynek az európai uniós védjegybejelentésben megadott két nyelv egyikével is meg kell egyeznie. A Hivatallal folytatott minden levelezést, valamint minden olyan dokumentumot, amelyre a felszólaló a jogát alapozza, az eljárás nyelvén kell elkészíteni, vagy arra le kell fordítani.

A témára vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 1. szakasz, Eljárási kérdések.


A Hivatal akkor kézbesíti a felszólalási értesítést, ha megállapította, hogy a felszólalás az európai uniós védjegyrendelettel (EUVR) összhangban elfogadható. Ez nem jelenti azt, hogy a felszólalás „teljes”. A gondolkodási időszak („cooling-off”) lejártát követően, és ha a felek nem jutottak békés megállapodásra, a felszólalónak két hónapja van ügyiratának kiegészítésére, érveinek és jogainak alapjául szolgáló bizonyítékok benyújtásával. A Hivatal ekkor elküldi a kapott dokumentumokat a bejelentőnek, hogy az két hónapos időszakon belül megtehesse észrevételeit.

A témára vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 1. szakasz, Eljárási kérdések.


Az Európai Unió összes tagállamában való lajstromozástól számított 5 éven belül meg kell kezdeni a védjegyek valós és tényleges használatát a piacon. Ennek értelmében az európai uniós védjegyrendelet (EUVR) lehetőséget ad a bejelentőnek arra, hogy felkérje a felszólalót a felszólalás alapjául szolgáló védjegyek használatának igazolására, feltéve, hogy ezeket a védjegyeket több mint 5 éve lajstromozták. A használat igazolása iránti kérelemnek „feltétel nélkülinek” kell lennie, és azt „külön dokumentumban” kell benyújtani.
Azokat az árukat vagy szolgáltatásokat, amelyek tekintetében a védjegy használatát nem igazolták, kizárják a felszólalásból. Másképpen megfogalmazva, a felszólalási eljárás csak azokkal a védjegyekkel, valamint azokkal az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban folytatódhat, amelyeknél igazolták a valós és tényleges használatot. Ha az egyik olyan áru és szolgáltatás tekintetében sem igazolták a használatot, amelyre a korábbi védjegy(ek)et lajstromozták, a felszólalás elutasításra kerül.

A témára vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 6. szakasz, A használat igazolása.


A használat igazolására szolgáló bizonyítékoknak „az ellentartott védjegynek az árujegyzékében szereplő – a felszólalás alapjául szolgáló – áruk és szolgáltatások tekintetében való használatának helyére, idejére, mértékére és jellegére [...] kell irányulniuk”. A bizonyíték állhat például alátámasztó dokumentumokból és tárgyakból, például csomagolásokból, címkékből, árjegyzékekből, katalógusokból, számlákból, fényképekből, újsághirdetésekből, valamint eskü alatt tett vagy megerősített nyilatkozatokból.

A témára vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 6. szakasz, A használat igazolása.
 


A költségek viseléséről érdemi határozatban döntenek. Minden egyéb olyan esetben, amikor az EUIPO Felszólalási Osztálya az ügyet lezárja, a költségekről szóló határozatot az értesítéshez csatolja. Ha a költségek a képviseleti költségekre és a felszólalási díjra korlátozódnak, a költségek összegét megállapító határozatot a költségek viseléséről hozott határozatba kell foglalni, az európai uniós védjegyrendelet végrehajtási rendeletének 18. cikkében meghatározott felső határok szerint.

A témára vonatkozó további részletek itt találhatók: Iránymutatás, C. rész, Felszólalás, 1. szakasz, Eljárási kérdések.


A használat igazolására benyújtott bizonyítékoknak „meg kell határozniuk az ellentartott védjegy használatának helyét, idejét, mértékét és jellegét azon áruk és szolgáltatások tekintetében, amelyek kapcsán a védjegyet lajstromozták, és amelyek a felszólalás alapjául szolgálnak”. A bizonyítékok állhatnak például alátámasztó dokumentumokból és tárgyakból, mint a csomagolások, címkék, árjegyzékek, katalógusok, számlák, fényképek, újsághirdetések, valamint az eskü alatt tett vagy megerősített nyilatkozatok. A bizonyítékokat strukturált formában, tárgymutatóval együtt kell benyújtani.


Az ezen az oldalon megadott kérdések és válaszok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak jogi hivatkozás alapjául. További részletek az európai uniós védjegyrendeletben és a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletben, vagy a védjegyről, illetve formatervezési mintáról szóló útmutatókban találhatók.

A személyes adatoknak a Hivatalnál történő kezeléséről bővebb tájékoztatás az adatvédelmi nyilatkozatban található.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.