Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje


Šiame puslapyje informacija pateikiama tik šiomis kalbomis: English, Español, Deutsch, Français ir Italiano.

Apeliacinės tarybos

„Esame pasiryžę stiprinti Apeliacinių tarybų, kaip aukštos kokybės, veiksmingos, nuoseklios ir modernios intelektinės nuosavybės ginčų sprendimo institucijos, vaidmenį“.
João Negrão, Apeliacinių tarybų pirmininkas

Apeliacinės tarybos nagrinėja apeliacijas, pateiktas dėl EUIPO priimtų pirmosios instancijos sprendimų, susijusių su ES prekių ženklais ir registruotaisiais Bendrijos dizainais. Apeliacinių tarybų sprendimus galima skųsti Bendrajam Teismui, kurio sprendimų teisinius aspektus apeliacine tvarka galima skųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Apeliacinės tarybos yra nepriklausomos ir priimdamos sprendimą byloje neprivalo vadovautis jokiais nurodymais.

 

Reglamentas

Apeliacinių tarybų veiklą reglamentuoja ESPŽDR. Juo remiantis tvarkomos apeliacijos, pateiktos pagal Prekių ženklo ir Dizaino reglamentus.

 

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės – tai išsamus procedūrinių taisyklių, taikomų visoms apeliacinėms procedūroms apeliacinėse tarybose, susijusioms tiek su ES prekių ženklais, tiek registruotaisiais Bendrijos dizainais, rinkinys.

 

Prezidiumas

Prezidiumas nustato Apeliacinių tarybų darbo taisykles ir sprendžia organizacinius klausimus, taip pat skiria narius į konkrečias tarybas ir rengia taisykles, kuriomis remiantis bylos paskiriamos taryboms. Jį sudaro Apeliacinių tarybų pirmininkas, kuris jam pirmininkauja, taip pat apeliacinėms taryboms pirmininkaujantys asmenys ir nariai, kuriuos kiekvieniems kalendoriniams metams renka visi Apeliacinių tarybų nariai (išskyrus Apeliacinių tarybų pirmininką ir taryboms pirmininkaujančius asmenis).

Šį sprendimą kiekvienais metais priima prezidiumas. Šiuo metu yra keturios apeliacinės tarybos, nagrinėjančios tik su prekių ženklais susijusias bylas, ir viena taryba, nagrinėjanti dizainų bylas. Be to, bet kuri byla, susijusi ir su prekių ženklais, ir su dizainais, gali būti nagrinėjama Didžiojoje taryboje.

Prezidiumo sprendimai

 

Apeliacinių tarybų nariai

Apeliacinių tarybų pirmininką skiria Europos Sąjungos Taryba. Pirmininkui suteikiami valdymo ir organizaciniai įgaliojimai; jis vadovauja prezidiumui ir Didžiajai apeliacinei tarybai. Apeliacinėms taryboms pirmininkaujančius asmenis taip pat skiria Europos Sąjungos Taryba. Jie vykdo savo tarybos valdymo ir organizacinės veiklos funkcijas ir kiekvienoje apeliacinėje byloje privalo skirti pranešėją. Apeliacinių tarybų narius skiria Tarnybos valdančioji taryba.

 

2021–2026 m. apeliacinių tarybų veiksmų planas

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) siekia teikti aukštos kokybės prekių ženklų ir dizaino paslaugas įmonėms, siekiančioms apsaugoti savo investicijų į inovacijas rezultatus. Šiuo atžvilgiu, užtikrindamos nepriklausomas, veiksmingas ir profesionalias ginčų sprendimo priemones, Apeliacinės tarybos (toliau – AT) atlieka pagrindinį vaidmenį IN sistemoje.

Atsižvelgiant į tai, 2021–2026 m. AT veiksmų planas yra vidaus veiksmų planas, kuriame nustatoma, kokia kryptimi tarybos dirbs ateinančiais metais, kaip jos spręs būsimus uždavinius ir, svarbiausia, kaip jos prisidės prie SP2025 įgyvendinimo. Šia prasme planu siekiama toliau plėtoti AT veiklą, pateikiant keletą iniciatyvų, kurios bus pradėtos įgyvendinti per ateinančius penkerius metus, kad būtų įgyvendinta atnaujinta Apeliacinių tarybų, kaip aukštos kokybės, veiksmingos, nuoseklios ir modernios intelektinės nuosavybės ginčų sprendimo institucijos, vizija.

Veiksmų planu siekiama:

  • užtikrinti, kad Apeliacinės tarybos savo naudotojų naudai galėtų išnagrinėti vis daugiau ir vis sudėtingesnių apeliacinių bylų ir laiku priimti aukštos kokybės sprendimus;
  • gerinti kokybę plėtojant nuoseklesnę ir darnesnę sprendimų priėmimo praktiką, labiau suderintą su Bendrojo Teismo (BT) ir ESTT jurisprudencija, siekiant naudotojams užtikrinti daugiau nuspėjamumo ir teisinio tikrumo dėl viso EUIPO darbo;
  • dėmesį sutelkti į kokybiškų sprendimų priėmimą laiku ir atskaitomybę visuomenei. Šiuo atžvilgiu papildomas uždavinys – didinti skaidrumą ir užtikrinti atskaitomybę visoje AT veikloje;
  • prisidėti stiprinant ir plečiant alternatyvaus ginčų sprendimo naudojimą EUIPO, kad šalims būtų pasiūlyti tinkami mechanizmai ir priemonės, padedantys rasti ekspertinius ir greitus konfliktų sprendimo būdus ankstyvuoju etapu, kaip paramos verslui, ypač MVĮ, priemonė;
  • bendradarbiauti su išorės partneriais, pavyzdžiui, nacionalinių IN tarnybų apeliacinėmis institucijomis, Europos ir nacionaliniais teismais bei naudotojų asociacijomis, siekiant padėti nuolat keistis patirtimi ir žiniomis, taip pat toliau plėsti bendrąją praktiką prekių ženklų ir dizaino srityje.

Atsižvelgiant į šiuos tikslus, veiksmų planas suskirstytas į 5 pagrindines sritis ir 19 tarpusavyje susijusių pagrindinių iniciatyvų, skirtų įgyvendinti glaudžiai bendradarbiaujant su vidaus ir išorės partneriais.

 

 

 

Apeliacinių tarybų rezultatyvumas

 

 

 

Apeliacinių tarybų leidiniai

Metinė TT / BT jurisprudencijos apžvalga* Rodyti Nerodyti
 
Metinė apeliacinių tarybų sprendimų apžvalga* Rodyti Nerodyti
 
Apeliacinių tarybų jurisprudencijos tyrimų ataskaitos** Rodyti Nerodyti
 
Apeliacinių tarybų tyrimai *** Rodyti Nerodyti


* Santraukos ir (arba) pagrindiniai punktai pateikiami tik informavimo tikslais ir juose nebūtinai pateikiama tiksli sprendimų formuluotė. Bylų nuorodose pateikiami saitai nukreipia į Tarnybos Teismų praktikos paieškos sistemos „eSearch“ duomenų bazę, kurioje naudotojai gali lengvai susipažinti su sprendimais ir esančiais vertimais.

** Šios ataskaitos yra apeliacinių tarybų darnos grupėse ir Bendrajame darnos susirinkime vykusių aptarimų rezultatas. Jose pateikta tuo metu išreikšta nuomonė. Šie darbiniai dokumentai neturėtų būti laikomi turinčiais privalomąjį poveikį apeliacinėms taryboms. Jei turite klausimų ar norite pareikšti nuomonę, rašykite e. pašto adresu BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

*** Šie tyrimai atspindi juos rengusių ekspertų nuomonę. Jų tikslas – suteikti informacijos ir padėti suprasti rinkos realijas ir teisines bei ekonomines taisykles ir praktiką, susijusią su konkrečiais klausimais valstybėse narėse. Jie nelaikytini apeliacinių tarybų nuomone arba kaip turintys kokį nors privalomąjį poveikį joms.

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.