Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Prašymas imtis veiksmų

 

Svarbu: pagal Muitinių reglamentą (ES) Nr. 608/2013 prašymas imtis muitinės veiksmų (AFA) turi būti pateikiamas kompetentingam muitinės departamentui, kurį valstybė narė paskyrė atsakingu už muitus, kad jis teisių turėtojo vardu veiktų pasienyje. Pagrindinė AFA paskirtis – prašyti, kad muitinė sulaikytų prekes, kurios, kaip įtariama, yra susijusios su jūsų intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimu.
 
Gali atsitikti taip, kad muitinė sulaiko įtartinas prekes, kurios nėra įtrauktos į galiojantį AFA. Tokiu atveju teisių turėtojas, kai tik nustatoma jo tapatybė, turi teisę per keturias dienas nuo pranešimo pateikti ex officio AFA. Ex officio AFA – tai trumpesnė AFA versija (informacija, susijusi su produkto identifikavimu, pvz., paveikslai, nereikalinga).

EDB padeda parengti muitinės AFA pereinant keturis etapus ir naudojant anksčiau į duomenų bazę įvestą informaciją apie INT ir produktą. EDB leidžia pateikti AFA tik užpildžius visus privalomus jo laukus. Privalomi EDB laukai apibrėžti Muitinių reglamente (ES) Nr. 608/2013.
 
Jeigu rengiant AFA nustatoma, kad privaloma informacija neįrašyta, priemonė automatiškai nurodo atitinkamą sistemos lauką, kuriame reikia pateikti trūkstamą informaciją, taip padėdama naudotojui proceso metu.
 
Pagrindinis privalumas yra tas, kad per EDB pateiktame AFA esanti informacija į muitinės duomenų bazę COPIS perduodama struktūrizuota forma, o ne prieduose, be to, tokia informacija yra pritaikyta paieškai ir gali būti perkeliama į įvairias muitinių naudojamas rizikos analizės sistemas.
 
Nepriklausomai nuo kalbos, kuria teisių turėtojas arba jo atstovas parengia AFA projektą, dokumentas sukuriamas visomis valstybių narių, kuriose AFA bus taikomas, kalbomis ir nusiunčiamas gaunančiosioms muitinėms jų gimtąja kalba, įskaitant anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas, taip išsprendžiant bet kokius su vertimu raštu susijusius klausimus.

Sąjungos AFA galima pateikti tik dėl intelektinės nuosavybės teisių, pagrįstų visoje Sąjungoje taikoma Sąjungos teise, pvz., ES prekių ženklas, Bendrijos dizainas arba tarptautiniai prekių ženklai, kuriuose pateikiama nuoroda į ES, taip pat žemės ūkio produktų geografinės nuorodos. Todėl norėdami pateikti Sąjungos AFA turite turėti vieną iš pirmiau minėtų IN teisių. Jeigu norite, kad muitinės veiksmų būtų imamasi daugiau nei vienoje valstybėje narėje, galite pateikti Sąjungos AFA ir pasirinkti valstybes nares, kuriose jis bus taikomas.
 
Jeigu norėtumėte naudoti nacionalinę IN teisę, turėsite pateikti nacionalinį AFA atitinkamoje valstybėje narėje. Per EDB galima pateikti abiejų rūšių AFA.


Jeigu pateikėte Sąjungos AFA nesinaudodami EDB, nebūtina jo dar kartą pateikti per EDB.
 
Tačiau svarbu pateikti informaciją apie savo įmonę, produktus ir INT ir pasidalyti ja su prieigą prie priemonės turinčiomis policijos institucijomis (nes AFA siunčiamas tik muitinėms).
 
Jeigu EDB turite visą informaciją apie produktą, galite sukurti naują AFA, kai jau pateikto jūsų AFA galiojimo laikas pasibaigia. Privalumas yra tas, kad per EDB pateiktame AFA esanti informacija į muitinės duomenų bazę COPIS perduodama struktūrizuota forma.

Taip, galite prašyti pakeisti savo AFA. Reglamente (ES) Nr. 608/2013 ši galimybė numatyta, nors šiuo tikslu nenustatyta ir teisių turėtojams nėra prieinama jokia standartinė forma. Pakeitimų atveju turite nusiųsti savo pakeitimą prašymą patenkinusios valstybės narės muitinės administracijai, kuri jį atitinkamai išnagrinės.
 
Spustelėkite čia, kad sužinotumėte ES muitinių kontaktinius duomenis.
 
Muitinių ir policijos pareigūnų kontaktinius duomenis taip pat rasite EDB skirtuke „Customs and Police Repository“ (liet. Muitinių ir policijos įstaigų saugykla):


Kilmės šalis, kuri vadinama „Submission country“ (liet. pateikimo šalis), – tai valstybė narė, kurioje pateikiamas prašymas, kurį paskui patenkina nacionalinė muitinė.
 
Visos kitos valstybės narės, išskyrus pateikimo šalį, kuriose prašoma imtis muitinės veiksmų, tampa „Applicable countries“ (liet. taikymo šalimis).
 
Pateikimo šalies patenkintas AFA taip pat galioja visose pasirinktose taikymo valstybėse narėse, kuriose pareiškėjas prašo imtis muitinės veiksmų, o vienintelė sąlyga yra ta, kad taikymo šalis gali prašyti išversti AFA, jeigu vertimas nebuvo pateiktas. AFA bus parengtas šių valstybių narių kalbomis bei anglų kalba.

Su pažeidimu susijusios įmonės – tai tokios įmonės, kurios jau buvo pripažintos pažeidėjomis arba įtariama, kad dalyvavo INT pažeidimo procese. Jos gali vykdyti importo, gamybos, vežimo, siuntimo arba eksporto funkcijas arba atlikti „Intermediair“ (tarpininko), siuntėjo, platintojo, tiekėjo ir prekybininko vaidmenis. Ši informacija atitinka Muitinių reglamentą (ES) Nr. 608/2013, tačiau dėl su duomenų apsauga susijusių priežasčių nėra saugoma EDB.

Taip, su pažeidimu susijusias įmones galima nurodyti tik trečiame AFA pildymo etape „Select your products“ (liet. Pasirinkite savo produktus). Dėl su duomenų apsauga susijusių priežasčių lentelėje „Add Company Involved Infringements“ (liet. Pridėti su pažeidimu susijusią įmonę) nurodyta informacija duomenų bazėje nebus saugoma. Tačiau ši informacija bus įtraukta į pre-AFA ir elektroniniu būdu nusiųsta muitinei.
Paskutinis AFA proceso etapas – peržiūrėti visą AFA ir jo priedus pasirinkta kalba (pateikimo šalies arba anglų kalba). Taip galėsite peržiūrėti visą AFA dokumentą ekrane prieš jį išsiųsdami.
 
Spausdintinė pre-AFA versija prieinama ketvirtame AFA proceso etape.
Prieš pateikdami savo prašymą muitinei galite jį peržiūrėti arba atsisiųsti.


Skiltyje „Accompanying Documents“ (liet. papildomi dokumentai) galite įkelti bet kokį skaičių atskirų dokumentų su papildoma informacija (PDF formatu).
 

Tačiau nerekomenduojame pridėti pernelyg daug atskirų dokumentų, nes juose pateikta informacija nėra verčiama į teisėsaugos institucijų kalbą ir nepritaikyta paieškai PDF formato failuose.
 
Failas bus matomas prieigą prie EDB turinčioms institucijoms, jeigu pasirinkote dalijimosi informacija apie produktą funkciją. Jis taip pat nusiunčiamas elektroniniu būdu į AFA. Jis nėra anksčiau rodomas pre-AFA dokumente EDB, siekiant neperkrauti sistemos. Todėl atsispausdinkite bet kokius produkto dokumentų portfelyje esančius dokumentus ir nusiųskite juos kartu su atspausdinta AFA kopija.
 
COPIS AFA taip pat bus matomos bet kokios licencinės sutartys ir (arba) įgaliojimai, kuriuos susiejote su AFA tuo metu, kai jį kūrėte EDB.
 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad priedai nebus išversti. Valstybių narių muitinės gali prašyti juos išversti, tačiau AFA nebus taikomas jų šalyje tol, kol jis nebus pateiktas.
 
Visi kiti skiltyje „Company Information“ (liet. Informacija apie įmonę) pridėti dokumentai muitinėms yra prieinami tik per EDB, tačiau jie nėra siunčiami kartu su AFA, išskyrus atvejus, kai 1 etape prie AFA pridedamas įgaliojimų dokumentas arba licencinė sutartis (-ys).

 

Granted (liet. patenkintas) yra galutinis pre-AFA statusas, reiškiantis, kad AFA sėkmingai patenkintas ir sukurtas muitinės sistemoje. Jis taip pat yra prieinamas visoms prašymo šalims.
Pre-AFA statusai yra tokie:
  • Draft (liet. projektas): išsaugotas pre-AFA projektas, kuris dar nenusiųstas muitinei. Jeigu pre-AFA statusas yra „Draft“, galima pasinaudoti „Edit“ (liet. redaguoti) ir „Delete“ (liet. ištrinti) veiksmais. 
  • Generated (liet. sukurtas): pre-AFA sukurtas ir nusiųstas muitinei. 
  • Validated (liet. patvirtintas): pre-AFA patvirtintas muitinės sistemoje. 
  • Pre-AFA Rejected (liet. pre-AFA atmestas): pre-AFA muitinės sistemoje nebuvo patvirtintas. 
  • Pre-AFA Submitted (liet. pre-AFA pateiktas): muitinė sėkmingai gavo pre-AFA ir priedus. Pagal Reglamentą (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo INT vykdymo užtikrinimo išduodančiosios šalies muitinė per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi pranešti teisių turėtojui apie savo sprendimą. 
  • Pre-AFA Attachment Unavailable (liet. pre-AFA priedas neprieinamas): muitinės sistemoje kilo problema gaunant priedą (-us). 
  • AFA Granted (liet. AFA patenkintas): AFA sėkmingai sukurtas muitinės sistemoje. Sukurtas AFA ID.

Remiantis Muitinių reglamentu (ES) Nr. 608/2013, pasirašytą (popierinę) pre-AFA versiją privaloma nusiųsti pateikimo šalies muitinei.
Per EDB pateikę muitinei savo pre-AFA, e. paštu gausite pranešimą, kuriame rasite savo pre-AFA ID ir nuorodą į valstybių narių muitinių, atsakingų už AFA, kontaktus. EDB suteikia jums galimybę pre-AFA atsispausdinti, kad galėtumėte jį pasirašyti ir nusiųsti pateikimo šalies muitinei.
Teisiniai atstovai, kartu su popierine versija taip pat turėtų nusiųsti įgaliojimus.

Jei prašymą teikiate Italijoje, Italijos muitinėms reikia nusiųsti pasirašytą popierinę pre-AFA versiją.
 
Italijos muitinėms nusiųstas pre-AFA įkeliamas į Italijos sistemą („Falstaff“), o pre-AFA nurodytam kontaktiniam asmeniui (EDB numatytas kontaktinis asmuo) e. paštu nusiunčiamas vienkartinis slaptažodis (OTP). Tada, įrašius pre-AFA identifikatorių ir e. paštu gautą vienkartinį slaptažodį, bus suteikta prieiga prie „Falstaff“ esančio pre-AFA ir bus galima jį pasirašyti elektroniniu parašu.
 
Tame pačiame ekrane taip pat galima šį vienkartinį slaptažodį atkurti. Išsamią informaciją apie Italijos sistemą galite rasti spustelėję šią nuorodą į vaizdo klipą „02 – Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video“:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

Ispanijoje pre-AFA įkeliamas į sistemą „Sede Electronica of the Spanish Agencia Tributaria“.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Spustelėkite „Form“ (liet. forma), kad galėtumėte pateikti prašymą imtis veiksmų dėl prekių ženklo pažeidimo (isp. Formulario de solicitud de intervención de marcas); tada, naudodamiesi savo skaitmeniniu sertifikatu, turėsite nurodyti savo pre-AFA identifikatorių. Nepamirškite spustelėti „Sign Send“ (liet. pasirašyti ir siųsti, isp. Firmar Enviar) procesui užbaigti.


Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos