Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

 

Įsigalioja praėjus 21 mėnesiui nuo Pakeitimų reglamento paskelbimo dienos (2017 m. spalio 1 d.)

Pakeitimų reglamente yra nuostatų, kurios įsigalios tik praėjus 21 mėnesiui nuo jo paskelbimo, nes jos turi būti tiksliau apibrėžtos antrinės teisės aktuose – Deleguotajame akte ir Įgyvendinimo akte.

Bendrai tariant Deleguotajame akte bus apibrėžtos procedūrinės taisyklės, susijusios su: protestais, panaikinimo ir paskelbimo negaliojančiu veiksmais, Apeliacinei tarybai teikiamais apeliaciniais skundais, Apeliacinių tarybų darbo organizavimu, Tarnybos pranešimais ir informacijos perdavimu Tarnybai, terminų trukme ir laikinu procedūros nutraukimu, tam tikromis tarptautinių registracijų procedūromis.

Įgyvendinimo akte bus apibrėžtos procedūrinės taisyklės, susijusios su: ESPŽ paraiškos turiniu, ESPŽ vaizdu, kalbos ir vertimo klausimais, prioritetu ir pirmenybe, perdavimu ir atsisakymu nuo teisinės apsaugos, ES kolektyviniais ir sertifikavimo ženklais, tam tikromis tarptautinių registracijų procedūromis.

Europos Komisija paskelbė abiejų minėtų dokumentų projektus viešosioms konsultacijoms:

 • Įgyvendinimo reglamento projektas;
 • Deleguotojo reglamento projektas;

Prieš šiems pakeitimams įsigaliojant, Tarnyba yra įsipareigojusi informuoti naudotojus apie pakeitimų poveikį jos praktikai. Tarnybos parengtos nagrinėjimo gairės taip pat bus atnaujintos, kad Tarnybos nagrinėjimo praktika atitiktų šiuos pakeitimus jų įsigaliojimo dieną.

 

 • Pakeitimų reglamentu panaikinamas reikalavimas pateikti grafinį vaizdą. Tai reiškia, kad nuo 2017 m. spalio 1 d. žymenis galima vaizduoti bet kuria tinkama forma naudojant visuotinai prieinamas technologijas, jei toks vaizdavimas yra aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus.
 • Prieš įsigaliojant šiai Pakeitimų reglamento nuostatai, Tarnyba pateiks naudotojams informaciją apie alternatyvias priemones ir formatus, atitinkančius naujos nuostatos reikalavimus.
 • Europos Sąjungos (ES) sertifikavimo ženklai yra nauja ES lygmens prekių ženklo rūšis, nors jie jau naudojami kai kuriose nacionalinėse intelektinės nuosavybės sistemose.
 • Naudodama sertifikavimo ženklus sertifikatą išduodanti institucija arba organizacija gali leisti sertifikavimo sistemos dalyviui naudoti ženklą kaip prekių ar paslaugų žymenį, kuriuo patvirtinama prekių ar paslaugų atitiktis sertifikavimo reikalavimams.
 • Nuostatos dėl internetinio protestų ir anuliavimo pagrindimo tam tikrais atvejais pateikiant informaciją iš Tarnybos pripažįstamų interneto šaltinių.
 • Įgytas skiriamasis požymis kaip papildomas reikalavimas, leidžiantis pareiškėjui praktiškai pasinaudoti teise teikti apeliacinį skundą remiantis būdingo skiriamojo požymio argumentu prieš tai, kai turi įrodyti įgytą skiriamąjį požymį.
 • Kodifikuojama EUIPO praktika (kaip paaiškinta jos gairėse), taikoma per vėlai pateikus pagrindžiamąją informaciją ir naudojimo įrodymus.
 • Iš esmės supaprastinti vertimo reikalavimai.
 • ESPŽ perleidimas kaip priemonė trūkumui pašalinti esant tam tikroms aplinkybėms.
 • Formalieji reikalavimai visų procedūrų rašytinių įrodymų struktūrai ir formatui (įrodymų pateikimas prieduose).
 • Įrodymų Tarnybai nebebus galima pristatyti asmeniškai arba pašto dėžėje.
 • Ir ESPŽR Įgyvendinimo reglamente, ir ESPŽR Deleguotajame reglamente yra pereinamojo laikotarpio nuostatos, aiškiai apibrėžiančios, nuo kada įsigalioja naujos procedūrinės taisyklės.

 

Įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d.

Pakeitimų reglamente nustatyti įvairūs pakeitimai, susiję su nagrinėjimo procedūromis, absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais, santykiniais atsisakymo registruoti pagrindais, prekėmis ir paslaugomis, protesto ir anuliavimo procedūromis ir apeliaciniais skundais.

 

Pagrindiniai pakeitimai, susiję su nagrinėjimo procedūromis, yra šie:

 • Pakeitimų reglamentu panaikinama galimybė paduoti ES prekių ženklo paraiškas per nacionalines tarnybas.
 • Naudotojai gali nuspręsti, ar jie nori gauti ES paieškos ataskaitas ir kontrolinius laiškus.
 • Pakeitimų reglamente paaiškinamas ankstesnio prekių ženklo, pagrįsto reikalavimu pripažinti pirmenybę, registracijos panaikinimo poveikis, kuris dabar priklausys nuo panaikinimo įsigaliojimo datos.
 • Pakeitimų reglamentu Reglamento tekste įtvirtinamos dabartinės praktikos nuostatos, susijusios su terminu, per kurį trečiosios šalys gali pateikti pastabas. Pastabos turėtų būti pateikiamos iki protesto termino pabaigos arba, jeigu dėl prekių ženklo buvo pareikštas protestas, iki dienos, kurią priimamas galutinis sprendimas dėl protesto.
 • Pakeitimų reglamente taip pat aiškiai nurodoma, kad Tarnyba turi teisę savo iniciatyva bet kuriuo metu iki registracijos atnaujinti bylos dėl absoliučių atsisakymo pagrindų nagrinėjimą.

Pagrindiniai pakeitimai, susiję su absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais, yra šie:

 • Su funkcija susijusiems žymenims (pvz., spalvai arba garsui) bus taikomi tokie pat draudimai kaip ir tam tikrą formą turintiems ženklams.
 • Pakeitimų reglamente paaiškinami saugomai kilmės vietos nuorodai, saugomai geografinei nuorodai ir kitoms intelektinės nuosavybės teisėms taikomi draudimai.
 • Panaikinta galimybė pateikti pareiškimą, kuriuo atsisakoma išimtinių teisių į neišskirtinius prekių ženklo elementus siekiant išvengti abejonių dėl apsaugos aprėpties.
 • Pakeitimų reglamente kodifikuojama dabartinė paskelbimo negaliojančiu procedūros taikymo remiantis absoliučiais atsisakymo registruoti pagrindais praktika ir nustatoma, kad per tokią procedūrą nagrinėjami tik šalių nurodyti argumentai ir pagrindai.

Pagrindiniai pakeitimai, susiję su protesto ir anuliavimo procedūromis, yra šie:

 • Pakeičiama protesto dėl tarptautinių registracijų, kuriose nurodoma ES, termino pradžios data. Šis terminas dabar bus pradedamas skaičiuoti praėjus vienam mėnesiui nuo registracijos paskelbimo.
 • Pakeitimų reglamente nustatyti tam tikri pakeitimai, susiję su ES prekių ženklų teismuose pareiškiamais priešieškiniais. Šiuo atžvilgiu ES prekių ženklų teismai nenagrinės priešieškinių, kol suinteresuotoji šalis arba teismas neinformuos Tarnybos apie priešieškinio pareiškimo datą.
 • Pakeitimų reglamente Tarnybai nustatoma pareiga informuoti atitinkamą ES prekių ženklų teismą apie bet kokį Tarnybai anksčiau pateiktą prašymą dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu.

Pagrindiniai pakeitimai, susiję su santykiniais atsisakymo registruoti pagrindais, yra šie:

 • Nustatomas atskiras konkretus protesto ir anuliavimo remiantis saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir saugomomis geografinėmis nuorodomis pagrindas.
 • Pakeičiama viena iš datų, kurią nustatoma pareiga pateikti naudojimo įrodymus ir pradedamas skaičiuoti atitinkamas terminas. Atitinkama data dabar bus ginčijamos ES prekių ženklo paraiškos padavimo arba prioriteto jai suteikimo data, o ne paraiškos paskelbimo data.
 • Pateikiami įvairūs dabartinę praktiką ir teismo praktiką atitinkantys išaiškinimai.

Pagrindiniai Pakeitimų reglamente nustatyti pakeitimai, susiję su apeliaciniu procesu, yra šie:

 • Panaikinama inter partes bylų preliminari peržiūra, todėl šiais atvejais bendra apeliacinio proceso trukmė turėtų būti trumpesnė. Šis pakeitimas atitinka tikslą supaprastinti Tarnyboje taikomas procedūras, be to, jį nustatant atsižvelgta į tai, kad preliminari pirmąja instancija inter partes bylose priimtų sprendimų peržiūra buvo įmanoma tik išimtiniais atvejais (nes su tokia peržiūra turėjo sutikti abi šalys).
 • Įterpiamos tam tikros nuostatos, kuriomis paaiškinama ir kodifikuojama dabartinė praktika, susijusi su papildomais apeliaciniais skundais ir Apeliacinės tarybos sprendimų įsigaliojimo data. Šie sprendimai įsigalioja pasibaigus terminui, per kurį dėl jų galima pareikšti ieškinį, arba, jeigu per tą terminą buvo pareikštas ieškinys, Bendrajam Teismui atmetus ieškinį, arba, jeigu paduodamas tolesnis apeliacinis skundas, bylą atsisakius nagrinėti Teisingumo Teismui.
 
 • Prekės ir paslaugos 28 straipsnio 8 dalis

  Pakeitimų reglamentu kodifikuojama dabartinė praktika, susijusi su prekių ženklų paraiškomis, kurios buvo paduotos po Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-307/10 „IP Translator“ („gauni tai, ką matai“). Pakeitimų reglamentu ši praktika pradedama taikyti ir iki Teisingumo Teismo sprendimo paduotoms prekių ženklų paraiškoms, suteikiant jų savininkams pereinamąjį šešių mėnesių terminą, per kurį jie gali tikslinti savo ženklų specifikacijas, atsižvelgdami į pradinius savo ketinimus paraiškos padavimo momentu.

  Iš esmės tai reiškia, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, visi prekių ženklai, kuriuose nurodytos klasės antraštės, bus interpretuojami pažodžiui, nepriklausomai nuo paraiškos padavimo datos. Prekių ženklų, kurių paraiškos paduotos iki 2012 m. birželio 22 d. ir kurie įregistruoti visai Nicos klasifikacijos klasės antraštei, savininkai gali pareikšti, kad paraiškos padavimo metu jie ketino prekes ir paslaugas apsaugoti ne tik pagal pažodinę klasės antraštės reikšmę.

  Komunikate Nr. 1/2016 dėl Pakeitimų reglamento dėl ES prekių ženklo 28 straipsnio 8 dalies įgyvendinimo apibrėžiama Tarnybos taikoma procedūra, kaip pagal 28 straipsnio 8 dalį teikiamą pareiškimą įrašyti į registrą.

  Prie pranešimo taip pat pridėtas priedas, kuriame, siekiant padėti naudotojams padaryti pareiškimus, pateikiamas neišsamus prekių ir paslaugų, kurios aiškiai neatitinka pažodinės bendrųjų nuorodų, pateikiamų atitinkamos Nicos klasifikacijos redakcijos (nuo 6 iki 10 redakcijos) klasių antraštėse, reikšmės, sąrašas.

  Tarnyba parengė nebaigtinį sąrašą terminų, kurie laikomi aiškiai neatitinkantys atitinkamos klasės antraštės pažodinės reikšmės teikiant pareiškimus pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį. Šis sąrašas yra tik rekomendacinio pobūdžio ir skirtas prekių ženklų savininkams, pageidaujantiems pateikti pareiškimus pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį. Sąrašą galima rasti čia.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.