Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Mediacija

 

Mediacija – tai ginčo šalių taikinimo procesas. Mediatorius veikia kaip neutralus tarpininkas tarp šalių ir padeda joms susitarti. Mediatorius neturi įgaliojimų priimti sprendimo byloje, jeigu mediacija nepavyksta. Procedūros vykdymas ir rezultatas priklauso nuo šalių valios. Šalys negali būti verčiamos naudotis mediacija, sprendimą pasitelkti mediaciją jos turi priimti savanoriškai. Jos gali bet kada pasitraukti iš mediacijos. Šalims taip pat negalima primesti jokio susitarimo, susitarimas sudaromas savanoriškai. Mediacija yra konfidenciali.
Arbitražas – tai procedūra, kurioje arbitras taiko teisę, kad išspręstų šalių ginčą. Bylą išsprendžia arbitras, kuris veikia kaip sprendimus priimantis asmuo. Kitaip nei mediacija, arbitražas yra teisėmis, o ne interesais pagrįsta procedūra. Arbitražo procedūroje tik nagrinėjama ir taikoma teisė, o mediacijos procedūroje atsižvelgiama į platesnius šalių (visų pirma verslo) interesus.

Išsamesnė informacija apie mediaciją.
Informacija apie mediacijos taisykles.


Apeliacinės tarybos kasmet nagrinėja apytiksliai 2 500 bylų. Šios bylos vidutiniškai nagrinėjamos pusantrų metų, o kai kuriose bylose gali būti teikiama tolesnė apeliacija. Tai gali būti brangus ir daug laiko trunkantis procesas. Vis dėlto daugumą bylų, nepaisant to, kad jose sprendžiami tikri teisiniai konfliktai, galima išspręsti pasiekus susitarimą, kuriuo įmanoma išsaugoti abiejų šalių verslo interesus. Mediaciją, kuri yra greitesnė ir pigesnė bylinėjimosi alternatyva, vykdo intelektinės nuosavybės klausimus gerai išmanantys mediatoriai. Mediacija taip pat garantuoja ginčo fakto konfidencialumą, nes ginčas nenagrinėjamas viešai. Paprastai dauguma mediacijos bylų išsprendžiamos sėkmingai.

Išsamesnė informacija apie mediacijos taisykles.


Mediacija EUIPO šiuo metu galima pasinaudoti tik apeliacijos procedūros, kurioje dalyvauja dvi ar daugiau šalių, etape. Norėdama, kad apeliacija turėtų stabdomąjį poveikį, pralaimėjusioji šalis per du mėnesius nuo pranešimo apie ginčijamą sprendimą dienos privalo pateikti pranešimą apie apeliaciją ir sumokėti apeliacijos mokestį. Apeliacija priimama tik tuo atveju, jeigu apeliantas per keturis mėnesius nuo pranešimo apie ginčijamą sprendimą dienos pateikia pareiškimą su nurodytais apeliacijos pagrindais. Apeliacijos pateikimo, apeliacijos mokesčio sumokėjimo ar pagrindų nurodymo terminų negalima nei pratęsti, nei sustabdyti.

Abi šalys privalo pasirašyti mediacijos prašymą arba iš kitų aplinkybių turi būti aišku, kad kita šalis davė savo sutikimą. Tuomet apeliacijos procedūra sustabdoma iki mediacijos.

Išsamesnė informacija apie mediaciją.


Visų pirma EUIPO turi būti priimtas sprendimas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ar dizaino klausimų procedūroje inter partes. Mediacija pradedama tik po to, kai šis sprendimas apskundžiamas. Tačiau mediacijos objektas gali peržengti EUIPO apeliacijos procedūros taikymo srities ribas ir apimti tų pačių šalių ginčus dėl lygiagrečių prekių ženklo, dizaino ar kitų intelektinės nuosavybės teisių. Galimi įvairūs scenarijai, tačiau gali būti, kad, pvz., šalys, kurių teisės prieštarauja viena kitai, veikia visiškai skirtingose rinkose. Jos galėtų susitarti išlaikyti tokią padėtį. Kad mediacija būtų sėkminga, reikia susitelkti ne į teisinius argumentus, o į verslo interesus. Mediacija ex parte bylose (t. y. kai kita ginčijamo sprendimo šalis yra pati EUIPO) negalima.

Daugiau informacijos rasite EUIPO Apeliacinių tarybų nurodymuose mediacijos šalims.


Šiuo metu mediacija taikoma tik apeliacijoms. Tačiau ateityje tai gali pasikeisti.
Daugiau informacijos rasite EUIPO Apeliacinių tarybų nurodymuose mediacijos šalims.


Jeigu mediacija vykdoma EUIPO patalpose Alikantėje, EUIPO netaiko mokesčio už ją.
Jeigu mediacija vykdoma EUIPO patalpose Briuselyje, reikia sumokėti administravimo mokestį už mediatorių kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas.

Išsamesnė informacija apie mediacijos procedūras ir mokesčius.

Išsamesnė informacija apie mediacijos taisykles.

Norėdami sužinoti išlaidas ir (arba) administravimo mokesčius, užpildykite Mediacijos Briuselyje formą ir nusiųskite ją (arba lygiavertę informaciją) mediatoriui.

Išsamesnę informaciją apie su mediacija susijusius administravimo mokesčius rasite 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarnybos pirmininko Sprendimą Nr. Ex-11-04.


Paprastai mediacijos procedūra vyksta apeliacijos procedūros kalba. Tačiau šalys gali laisvai susitarti dėl abiem pusėms priimtinos kalbos (jeigu paskirtas mediatorius taip pat ją moka).

Išsamesnė informacija apie mediaciją.


Mediacijos komandą sudaro kvalifikuoti mediatoriai iš įvairių Tarnybos padalinių, ne tik iš Apeliacinių tarybų. Tai didelę patirtį turintys ir įvairias kalbas mokantys Tarnybos darbuotojai, kurie buvo specialiai mokomi Veiksmingo ginčų sprendimo centre (angl. CEDR) ir (arba) Licencijuotų arbitrų institute (angl. CIARB) Londone.

Išsamesnė informacija apie mediaciją.


Svetainėje galima rasti išsamų mediatorių sąrašą ir jų gyvenimo aprašymus, todėl šalys, jei pageidauja, gali pasirinkti konkretų asmenį. Apeliacinių tarybų raštinė gali padėti šalims pasirinkti mediatorių. Šalys gali teikti pirmenybę tam tikrą išsilavinimą ir patirtį turinčiam mediatoriui arba mediatoriui, kuris mediaciją gali vykdyti konkrečia kalba. Svarbu suprasti, kad mediacija yra savanoriškas procesas ir kad mediatoriaus vaidmuo yra ne teisti ar priimti sprendimą, o padėti dviem šalims pačioms pasiekti susitarimą. Jeigu byla yra ypač sudėtinga arba jeigu paskirtas mediatorius nusprendžia, kad tai būtina, jis gali prašyti kito mediatoriaus arba EUIPO darbuotojo pagalbos. Tokiu atveju mediatorius pirmiausia turi gauti šalių leidimą. Šalys taip pat gali paskirti kelis mediatorius, jeigu tai pateisinama dėl sudėtingo bylos pobūdžio arba kitų aplinkybių.

Išsamesnė informacija apie mediaciją.


Paprastai tikėtina, kad mediacija padės ginčą išspręsti per vieną dieną, galimai per vieną preliminarų susitikimą. Jeigu per tiek laiko ginčo išspręsti nepavyksta, pasiekti susitarimą gali būti labai sunku, nors ypač sudėtingoms byloms išspręsti gali prireikti daugiau laiko.

Išsamesnė informacija apie mediaciją.


Svarbu, kad mediacijoje dalyvautų įmonių vadovai, nes joje sprendžiami ne tik teisiniai, bet ir verslo interesų klausimai. Kadangi mediacija yra savanoriška procedūra, kiekviena šalis panorėjusi gali bet kada iš jos pasitraukti. Žinoma, jeigu mediacija baigiama šalių susitarimu, oficialų susitarimą įprastu būdu turi parengti jų teisininkai. Todėl labai svarbu, kad vadovams talkintų profesionalūs atstovai.


Mediacija yra ganėtinai lanksti procedūra, todėl sudėtinga iš anksto tiksliai apibūdinti jos eigą. Vis dėlto dažniausiai surengiamas pradinis šalių ir mediatoriaus susitikimas, kuriame aptariami terminai, taip pat mediacijos vieta ir poreikis iš anksto apsikeisti kokiais nors dokumentais. Tuomet šalys paprastai pasirašo mediacijos sutartį ir nedelsdamos nusiunčia ją mediatoriui.
Dažniausiai mediacija rengiama EUIPO patalpose Alikantėje ir šalys atvyksta nelydimos arba su savo teisiniais atstovais. Mediacija paprastai trunka vieną dieną ir apima bendrus susitikimus (kuriuose dalyvauja mediatorius ir abi šalys) ir individualius susitikimus (kuriuose mediatorius atskirai ir privačiai susitinka su kiekviena iš šalių). Bendrų susitikimų paskirtis – pasistengti sudaryti spręstinų klausimų sąrašą, o individualiuose susitikimuose stengiamasi šiuos klausimus, galimus sprendimo būdus arba kompromisus išnagrinėti nuodugniau.
Visa informacija, kurią mediatorius sužino per individualius susitikimus, yra privati ir negali būti atskleidžiama kitai šaliai be išankstinio aiškaus leidimo. Procedūra paprastai baigiama surengiant papildomus bendrus susitikimus ir parengiant susitarimą. Tada byla grąžinama Apeliacinei tarybai, kuriai ji buvo priskirta iš pradžių, ir joje įrašoma, kad apeliacijos procedūra yra baigta.

Daugiau informacijos rasite EUIPO Apeliacinių tarybų nurodymuose mediacijos šalims.


EUIPO ragina šalis ir jų profesionalius atstovus atvykti į Alikantę. Vis dėlto mediacijos procedūrą taip pat galite surengti EUIPO patalpose Briuselyje, tačiau tokiu atveju už ją turėsite sumokėti.

Daugiau informacijos galima rasti Mediacijos nurodymuose.


Šalys gali bet kada pasitraukti iš mediacijos ir negali būti verčiamos susitarti. Tačiau šalys turi kuo labiau stengtis susitarti. Šaliai pasitraukus, mediacija iškart nutraukiama. Susidarius padėčiai be išeities, mediaciją gali nutraukti ir mediatorius. Tokiais atvejais apeliacijos procedūra tęsiama nuo to etapo, kuris buvo pasiektas prieš mediaciją. Mediatorius niekada nedalyvauja apeliacijos procedūroje, o informacija, kurią jis sužino mediacijos metu, privalo išlikti konfidenciali. EUIPO nesaugo jokių mediacijos protokolų ar dokumentų.

Daugiau informacijos rasite EUIPO Apeliacinių tarybų nurodymuose mediacijos šalims.


Taip yra daugeliu atvejų ir jeigu šalys pačios gali pasiekti susitarimą, joms mediatorius nereikalingas. Tačiau iš patirties matyti, kad teisių savininkai rodo daugiau noro draugiškai susitarti, kai turi galimybę susėsti prie bendro stalo ir aptarti aspektus, trukdančius sudaryti bet kokį tikraisiais jų verslo interesais paremtą susitarimą. Tačiau daugumoje apeliacijos procedūrų tokia iniciatyva būna pavėluota.


Šiame puslapyje pateikiami klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite Duomenų apsaugos pranešime.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.