Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Tarptautinė registracija

 

Hagos susitarimu reglamentuojama tarptautinė pramoninių dizainų registravimo sistema. Susitarimą administruoja Ženevoje (Šveicarijoje) įsikūręs Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautinis biuras.
Pagal šią sistemą pramoninio dizaino savininkui, padavusiam vieną paraišką PINO Tarptautiniam biurui viena kalba ir sumokėjusiam atitinkamus mokesčius viena valiuta (Šveicarijos frankais), suteikiama galimybė apsaugoti savo dizainą visų susitariančiųjų šalių teritorijoje.
Hagos susitarimą sudaro du skirtingi aktai: 1960 m. Hagos aktas ir 1999 m. Ženevos aktas. Abu susitarimus sudaro skirtingų teisinių nuostatų rinkiniai. Iš esmės valstybė gali laisvai pasirinkti, kurio akto susitariančiąja šalimi ji nori tapti. Tačiau tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos, tokios kaip EUIPO, gali tapti tik Ženevos akto susitariančiosiomis šalimis. Ženevos aktas visapusiškai pradėtas taikyti 2004 m. balandžio 1 d. Europos Sąjunga prie Ženevos akto prisijungė 2007 m. rugsėjo 24 d.; ES atžvilgiu jis įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos apie Ženevos akto susitariančiąsias šalis galima rasti PINO interneto svetainėje.


ES prisijungimas prie Ženevos akto reiškia, kad pareiškėjai, turintys teisę teikti tarptautines paraiškas (nes turi ES valstybės narės pilietybę arba nuolatinę gyvenamąją vietą, faktišką ir veikiantį komercinį arba pramoninį padalinį arba įprastinę gyvenamąją vietą ES valstybės narės teritorijoje), naudodamiesi Hagos sistema gali paduoti pramoninio dizaino registracijos paraišką.
Kita svarbi pasekmė yra tai, kad tarptautinės registracijos dokumente gali būti nurodoma ES. Jeigu EUIPO tarptautinės registracijos neatmeta, ES teritorijoje ji turės tokią pačią galią kaip Bendrijos dizainas.


Pradiniame tarptautinės registracijos procedūros etape EUIPO neatlieka jokio vaidmens. Tai reiškia, kad tarptautinės registracijos paraiškos turi būti teikiamos tiesiogiai PINO, kuri jas ir nagrinėja. Be to, priešingai nei pagal Madrido protokolą, teikiant tarptautinę paraišką nereikia turėti nacionalinės arba Bendrijos paraiškos arba registracijos.
Jeigu tarptautinės registracijos paraiška per klaidą paduota EUIPO, ši paraiškos nepersiunčia PINO ir negrąžina jos siuntėjui.


Tarptautinės registracijos paraišką gali teikti bet kuris asmuo, turintis susitariančiosios šalies valstybės arba tarpvyriausybinės organizacijos valstybės, kuri yra susitariančioji šalis, pilietybę arba susitariančiojoje šalyje turintis nuolatinę gyvenamąją vietą, įprastinę gyvenamąją vietą ar faktišką ir veikiantį pramoninį ar komercinį padalinį.


Paduodant tarptautinę paraišką, be pagrindinio ir paskelbimo mokesčių reikia sumokėti mokestį už kiekvieną tarptautinėje registracijoje nurodytą susitariančiąją šalį. Mokesčio dydis priklauso nuo konkrečios susitariančiosios šalies. Visi mokesčiai PINO mokami Šveicarijos frankais. Daugiau informacijos galima rasti PINO mokesčių skaičiuoklėje.

Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką, galima rasti Gairių skirsnyje „Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimas“.


Ne. Tarptautinę paraišką gali pateikti pats pareiškėjas. Tačiau pareiškėjas gali paskirti atstovą, kuris veiktų jo vardu.


Tarptautinė paraiška, pareiškėjo nuožiūra, gali būti pildoma anglų, prancūzų arba ispanų kalba (nuo 2010 m. balandžio 1 d.).
 
Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką, galima rasti Gairių skirsnyje „Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimas“.


Priklausomai nuo to, kokios susitariančiosios šalys yra nurodytos tarptautinėje registracijoje, paskelbimas kai kuriais atvejais gali būti atidėtas. Kai kurios susitariančiosios šalys šiuo atžvilgiu yra pareiškusios, kad, kai jos nurodytos, paskelbimo negalima atidėti arba paskelbimo atidėjimo laikotarpis sutrumpinamas iki 6 mėnesių. Pagal Ženevos aktą ilgiausias paskelbimo atidėjimo laikotarpis yra 30 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos arba, kai prašoma pripažinti prioritetą, nuo prioriteto datos. Tokį laikotarpį leidžia taikyti ir ES. Daugiau informacijos apie paskelbimo atidėjimą galima rasti PINO svetainėje.

Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką, galima rasti Gairių skirsnyje „Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimas“.


Ne. Tarptautinę registraciją su nuoroda į Europos Sąjungą skelbia PINO leidinyje „The Hague Express Bulletin“.
Šį kas savaitę atnaujinamą tarptautinį biuletenį galima rasti PINO interneto svetainėje.


Ne, EUIPO apie tarptautinę registraciją (pakartotinai) neskelbia. Tik PINO skelbia apie tarptautinę registraciją savo interneto svetainėje pateikiamame tarptautinių dizainų biuletenyje.


Taip, paduodant tarptautinės registracijos paraišką, galima prašyti pripažinti prioritetą Bendrijos dizaino registracijos paraiškai ir atvirkščiai. Prioriteto laikotarpis – šeši mėnesiai.


Siekdamos panaikinti arba atšaukti tarptautinės registracijos galiojimą ES teritorijoje, trečiosios šalys gali pradėti dizaino paskelbimo negaliojančiu procedūrą pagal tas pačias taisykles, kurios taikomos registruotojo Bendrijos dizaino paskelbimui negaliojančiu, būtent trečiosios šalys gali paduoti paraišką EUIPO dėl dizaino paskelbimo negaliojančiu arba Bendrijos dizainų teisme pateikti priešieškinį.


PINO nagrinėja tik atitiktį formaliems reikalavimams. Esminį patikrinimą, jei toks yra, atlieka nurodytų susitariančiųjų šalių tarnybos. Jei randama formalių trūkumų, pareiškėjui suteikiami 3 mėnesiai juos pašalinti.


Pagal Reglamento dėl registruotojo Bendrijos dizaino 106d straipsnį (įvestą iš dalies keičiančiu Reglamentu Nr. 1891/2006) tarptautinė dizaino registracija, kurioje nurodyta ES, nuo jos įregistravimo dienos turi tokią pačią galią kaip registruotasis Bendrijos dizainas, jei nepranešta apie atsisakymą registruoti arba jei toks atsisakymas atšauktas.
 
Daugiau apie registracijos procesą.


Paskelbus tarptautinę registraciją, kurioje nurodyta ES, EUIPO per 6 mėnesius išnagrinėja, ar nėra atsisakymo registruoti pagrindų, t. y. ar tarptautinės registracijos dalykas atitinka i) dizaino apibrėžtį atsižvelgiant į viešąją tvarką ar moralės principus, kaip nustatyta Bendrijos dizaino reglamento 9 straipsnyje.
Nustačiusi atsisakymo registruoti pagrindą, EUIPO apie tai praneša PINO ir taip užtikrina, kad tarptautinė registracija neįsigaliotų ES teritorijoje. PINO nusiunčia atsisakymo registruoti pranešimą tarptautinės registracijos savininkui, kuris gali į jį atsakyti pateikdamas pastabas tiesiogiai EUIPO.
Jeigu EUIPO mano, kad registracijos savininko pastabos yra svarios, ji panaikina atsisakymą registruoti ir atitinkamai apie tai praneša PINO. Šiuo atveju tarptautinė registracija ES teritorijoje turi tokią pačią galią kaip registruotasis Bendrijos dizainas.


Šiame puslapyje pateikiami klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite Duomenų apsaugos pranešime.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.