Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

„Ideas Powered for Business SME Fund“

Kvietimas teikti paraiškas – GR/001/21 („Ideas Powered for Business SME Fund“)

Šį kvietimą teikti paraiškas remia Europos Komisija ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO).

1 paslauga. Intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugos (IP Scan): teikiant šią paslaugą siekiama padėti jums nuspręsti, dėl kokių intelektinės nuosavybės teisių teikti paraišką, kaip plėtoti savo intelektinės nuosavybės portfelį, jei jau esate užregistravę intelektinės nuosavybės teises, ir kaip planuoti ateities strategiją;

2 paslauga. Prekių ženklų ir dizaino paraiškos mokesčiai: jei ketinate užregistruoti prekių ženklą ar dizainą ES, regioniniu (Beniliukse) ar nacionaliniu lygmeniu.

 

Teikiant paramą šioms paslaugoms kiekviena MVĮ gali gauti iki 1 500 EUR kompensaciją kaip dotaciją.

Tai yra Europos Komisijos remiama EUIPO programos „Ideas Powered for Business“ iniciatyva, kuri įgyvendinama bendradarbiaujant su ES nacionalinėmis bei regioninėmis intelektinės nuosavybės tarnybomis.

Šiame puslapyje jūs galite:

 

Kvietimas teikti paraiškas

Prieš siunčiant paraiškos formą, primygtinai jums rekomenduojame perskaityti oficialią informaciją apie šį kvietimą teikti paraiškas. Ją atsisiųsti galite spustelėję toliau esantį langelį. Prisiminkite, kad teikti paraišką šiai schemai galite, jei jūsų bendrovė atitinka oficialią mažosios ir vidutinės įmonės apibrėžtį.

Jei tuo abejojate, perskaitykite Europos Komisijos parengtą dokumentą „MVĮ apibrėžties vartotojo vadovas“ (dokumentas pateikiamas visomis ES kalbomis).

 

Download PDF

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tik tekstas anglų kalba yra autoritetingas informacijos šaltinis. Jei yra nesutapimų tarp teksto anglų kalba ir vertimų į kitas kalbas, reikia vadovautis tekstu anglų kalba.

 

KLAIDŲ IŠTAISYMAS 

Klaidų ištaisymas skelbiamas įtraukus naują paraiškų teikimo terminą, kuris truks nuo 2021 10 01 iki 2021 10 31.

Išsamūs kvietimo teikti pasiūlymus patikslinimai pateikiami klaidų ištaisyme.

 

Parsisiųsti PDF formatu

Atkreipkite dėmesį į tai, kad autoritetingu informacijos šaltiniu laikomas tik tekstas anglų kalba. Jei tekstas anglų kalba ir vertimai į kitas kalbas nesutampa, reikia vadovautis tekstu anglų kalba

 

Taip pat rekomenduojame, kad prieš pradėdami paraiškos teikimo procesą ir teikdami paraišką MVĮ fondui, susipažintumėte su toliau pateikiamais dokumentais:

 

 

Sąžiningumo deklaracija Rodyti Slėpti

Šiuo pareiškimu siekiama užtikrinti, kad visi gavėjai laikytųsi taisyklių ir kad jų padėtis nėra kliūtis gauti ES finansavimą (pvz., bankrotas).

Download PDF

 

Už abi paslaugas nustatytų sumų (mokesčių) sąrašas pagal ES šalis Rodyti Slėpti

Per skirtingus paraiškų teikimo terminus sąrašas gali būti nevienodas. Čia bus pateikiama visa informacija apie sąrašo atnaujinimus, todėl labai svarbu, kad pareiškėjai reguliariai tikrintų šiame sąraše pateikiamą informaciją.

Download PDF

 

Sprendimo dėl dotacijos pavyzdys Rodyti Slėpti

Dotacija suteikiama EUIPO sprendimu (sprendimas dėl dotacijos), todėl tokio sprendimo pavyzdys pateikiamas pareiškėjams susipažinti.

Download PDF

 

 

Be to, jei pageidaujate, kad jūsų paraišką pateiktų atstovas (trečiasis asmuo), turėtumėte atsisiųsti toliau pateiktą deklaraciją, ją užpildyti, pasirašyti ir pateikti savo atstovui, kad jis galėtų įkelti ją kartu su paraiška ir pateikti ją jūsų vardu.

 

Garbės pareiškimas – Atstovai pareiškėjo vardu Rodyti Nerodyti

Atstovas: trečioji šalis, fizinis ar juridinis asmuo, kurį MVĮ tinkamai įgaliojo jai teisiškai atstovauti šioje procedūroje, ir kuris pildo e. formą ir ją pateikia pareiškėjo vardu.

Parsisiųsti PDF formatu

 

 


Tvarkaraštis ir taisyklės

Dotacijos paraišką per nustatytą terminą galite pateikti naudodami elektroninę paraiškos formą (eForm). Paraiškos, kurios pateiktos ne per vieną iš penkių numatytų laikotarpių, nebus nagrinėjamos.

 

  1 TERMINAS 2 TERMINAS 3 TERMINAS 4 TERMINAS 5 TERMINAS 6 TERMINAS
Vieno etapo biudžetas PARAIŠKŲ TEIKIMAS SUSTABDYTAS PARAIŠKŲ TEIKIMAS SUSTABDYTAS PARAIŠKŲ TEIKIMAS SUSTABDYTAS PARAIŠKŲ TEIKIMAS SUSTABDYTAS PARAIŠKŲ TEIKIMAS SUSTABDYTAS PARAIŠKŲ TEIKIMAS SUSTABDYTAS
Paraiškų pateikimo pradžia 2021 01 11 2021 03 01 2021 05 01 2021 07 01 2021 09 01 2021 10 01
Paraiškų pateikimo terminas 2021 01 31 2021 03 31 2021 05 31 2021 07 31 2021 09 30 2021 10 31

Pareiškėjai gaus pranešimą raštu apie rezultatus ir, dotacijos skyrimo atveju, pranešimą apie sprendimą dėl dotacijos

2021 m. vasario–kovo mėn. 2021 m. balandžio–gegužės mėn. 2021 m. birželio–liepos mėn. 2021 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. 2021 m. spalio–lapkričio mėn. 2021 m. lapkričio mėn.

 

Kaip nurodyta kvietimo teikti pasiūlymus 1.5 skirsnyje, kiekvienam terminui skiriamas orientacinis biudžetas, ir jei panaudojamos ne visos konkrečiam terminui skirtos lėšos, jos gali būti perkeltos į vėlesnius terminus.

Jei konkrečiam terminui numatyto biudžeto riba bus pasiekta prieš termino pabaigą, paraiškų pateikimas gali būti sustabdytas anksčiau nei nurodyta. Jei kas nors keisis, atnaujinsime šioje lentelėje pateikiamą informaciją, todėl rekomenduojame reguliariai ją tikrinti.

 

SVARBI INFORMACIJA: COVID-19. Negalutinis tvarkaraštis ir numatytas biudžetas prireikus gali būti peržiūrėti atsižvelgiant į vyraujančias sąlygas, susijusias su COVID-19 pandemija.

 

Paraiškų teikimo taisyklės

Per vieną paraiškų teikimo terminą galimą teikti vieną paraišką dėl 1-os paslaugos (intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugos) ar 2-os paslaugos (prekių ženklų ir (arba) dizaino paraiškų registravimas), arba dėl abiejų paslaugų.

Jei per vieną paraiškų teikimo terminą jums suteikiama viena paslauga ir norite teikti paraišką dėl kitos paslaugos prasidėjus kitam terminui, negalima dar kartą teikti paraiškos tai pačiai paslaugai gauti. Taigi anksčiau gavus 1-ą paslaugą, galima prašyti tik 2-os paslaugos. Negalima tos pačios paslaugos prašyti du kartus.

Jei jūsų prašymas buvo atmestas per vieną paraiškų teikimo terminą, prasidėjus kitam terminui galite vėl teikti paraišką. Vis dėlto, jei per vieną terminą pateikiate daugiau nei vieną paraišką, svarstysime tik pirmą jūsų paraiškos variantą. Visi kiti jūsų atsiųsti paraiškos variantai bus automatiškai laikomi nepriimtinais.

 

Klausimai ir atsakymai

Jei vis dar turite klausimų apie paraiškų teikimo procesą, taisykles ar tvarkaraštį arba kitų su šia schema susijusių klausimų, galite susisiekti su mūsų informacijos centru.

Taip pat žinokite, kad DUK skiltyje skelbsime visus atsakymus į klausimus, kuriuos gausime iš galimų pareiškėjų. Šiuos klausimus ir atsakymus skelbiame vadovaudamiesi sąžiningumo principu ir siekdami, kad visi pareiškėjai turėtų galimybę susipažinti su ta pačia informacija.

 

Kaip pateikti paraišką?

Primygtinai rekomenduojame pareiškėjams atsiųsti formą nelaukiant paskutinės termino dienos, nes prioritetas bus teikiamas anksčiau gautoms paraiškoms.

 

  

 

 

Rezultatai, pranešimai ir mokėjimo paraiška

Po to, kai pasibaigus atskiriems paraiškų teikimo terminams bus priimtas sprendimas dėl dotacijos skyrimo, jums asmeniškai bus pranešta apie vertinimo proceso rezultatus.

Oficialus pranešimas apie sprendimą bus išsiųstas e. paštu kontaktiniam asmeniui, nurodytam pildant formą. Todėl turite nurodyti teisingą jūsų kontaktinio asmens (-ų) e. pašto adresą (-us).

  • Jei jūsų paraiška atmesta, e. paštu pranešime mūsų neigiamo sprendimo priežastis.
  • Jei jūsų paraiška patvirtinta, gausite teigiamo sprendimo patvirtinimą ir priedą su EUIPO tinkamai pasirašytu sprendimu dėl dotacijos.

Jei sulaukiate teigiamo sprendimo, tampate schemos gavėju (MVĮ fondas). Teigiamas sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešame jums, taip pat šiame sprendime bus nurodytos visos jūsų prievolės pagal schemą.

 

Gavę pranešimą apie teigiamą sprendimą, per 30 dienų turite:

  • kreiptis dėl IN išankstinio nustatymo paslaugos. IN išankstinio nustatymo paslaugas galima gauti tokią paslaugą teikiančiose nacionalinėse tarnybose;
  • pateikti paraišką ir sumokėti už savo prekių ženklą ir (arba) dizainą. Prekių ženklų ir dizainų registracijos paraiškas galima pateikti nacionalinėse intelektinės nuosavybės tarnybose (nacionalinis lygmuo), Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje (aptarnaujančioje Belgiją, Nyderlandus ir Liuksemburgą – regioninis lygmuo) ar Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (aptarnaujančioje visas ES valstybes nares).

 

EUIPO skirtas mokėjimo prašymas

Po to, kai gavėjams suteikiama (-os) paslauga (-os), jie turi pateikti elektroninį mokėjimo prašymą spustelėdami sprendime dėl dotacijos nurodytą nuorodą.

Išnagrinėjus prašyme pateiktą informaciją ir dokumentus, mokėjimas atliekamas per vieną mėnesį, o gavėjai atitinkamą informaciją gauna e. paštu.

 

Kontrolinis sąrašas pareiškėjams

Prieš teikdami prašymą įsitikinkite, kad galite atsakyti „taip“ į visus šiuos klausimus:

Taip Ne

Ar jūsų įmonė yra įsteigta mažoji ir vidutinė įmonė, kuri yra įsikūrusi Europos Sąjungoje?
 
Ar prieš pildydami paraiškos formą perskaitėte kvietimą teikti paraiškas?
 
Ar žinote savo bendrovės banko duomenis ir turite sąskaitos išrašą (pavyzdys), kuriame pateikti šie duomenys: įmonės, kurios vardu atidaryta sąskaita, pavadinimas, IBAN (pavyzdžiai) ir BIC / SWIFT kodas?
 
Ar turite savo įmonės PVM mokėtojo sertifikatą?
 
Ar žinote, dėl kurių kvietime teikti paraiškas nurodytų paslaugų (1-os paslaugos ir (arba) 2-os paslaugos) ketinate teikti paraišką?
 
Ar žinote, dėl kokių intelektinės nuosavybės teisių (prekių ženklų ir (arba) dizaino) ketinate teikti paraišką (2-a paslauga)?
 
Ar visiškai suprantate, kad negalite prašyti suteikti šias paslaugas, jei jau esate gavę nacionalinę arba ES paramą tokioms pačioms paslaugoms visiškai arba iš dalies finansuoti?
 

Jei galite atsakyti „taip“ į visus šiuos klausimus, per paraiškos pateikimo terminą užpildykite paraiškos formą:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.