Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

SME Fund 2022

Uždarytas 2022 metų MVĮ fondas (SME Fund). Tačiau Jūs vis dar galite teikti prašymus aktyvių kuponų kompensavimui.

Šiuo metu ruošiame MVĮ fondą 2023 metams. Norėdami gauti daugiau informacijos registruokitės čia.

 

MVĮ fondas teikia finansinę paramą ES mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) jų intelektinės nuosavybės (IN) teisėms apsaugoti. MVĮ gali teikti paraiškas dėl kuponų, suteikiančių teisę gauti dalinę kompensaciją. Pasiūlymas platus – juos naudojantis galima:
 
 • kompensuoti 90 proc.% intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos; 
 • kompensuoti 75 proc.% prekių ženklo ir (arba) dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasiųės mokesčių ir nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo ES lygmeniu mokesčių; 
 • kompensuoti 75 proc.% prekių ženklo ir  (arba) dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasių mokesčių, ir nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo nacionaliniu bei regionųES lygmenimisu mokesčių; 
 • kompensuoti 50 proc.% prekių ženklo ir  (arba) dizaino paraiškos bazinių mokesčių, nurodymo mokesčių ir vėlesnių nurodymo už ES ribų mokesčių. Nurodymo mokesčiai, imami ES valstybėsešalyse, kaip ir kilmės šalies tarnybos imami taikomi tvarkymo mokesčiai, neįtraukiami; 
 • kompensuoti 50 proc.% mokesčių už procedūras iki patento išdavimo (pvz., paraiškos pateikimą, paiešką ir ekspertizę), išdavimą ir paskelbimą nacionaliniu lygmeniu. 
Didžiausia kompensuotina suma vienai MVĮ yra:
 
750 EUR su patentais susijusiai veiklai ir 1 500 EUR kitai veiklai.


Paraišką galite teikti nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. gruodžio 16 d. 2022 m. MVĮ fondo lėšos yra ribotos. Jei visos lėšos bus panaudotos, paraiškų teikimas bus sustabdytas iki nurodytos datos.


Paraišką dėl dotacijos gali teikti visos ES įsteigtos MVĮ. Paraiškas gali teikti savininkai, įgaliotieji darbuotojai arba atstovai. Atstovas apibrėžiamas kaip trečioji šalis, fizinis ar juridinis asmuo, kurį MVĮ tinkamai įgaliojo teisiškai jai atstovauti. Visos dotacijų kompensacijos pervedamos tiesiai į paraiškoje nurodytą MVĮ banko sąskaitą.


Jūsų įmonė turi būti tikroji MVĮ, įsteigta ES. SPrašome susipažinkiteti su oficialia ES MVĮ apibrėžtimi ir, kad įsitikinkitetumėte, kadjog jūsų įmonė atitinka reikalavimus. Apskritai ES MVĮ skirstomos į toliau nurodytasšias kategorijas.
 
Įmonės kategorija Darbuotojų skaičius Metinė apyvarta Bendras metinis balansas
Vidutinė <250 ≤  50 mln. EUR ≤ 43 mln. EUR
Mažoji <50 ≤ 10 mln. EUR ≤ 10 mln. EUR
Labai maža <10 ≤  2 mln. EUR ≤  2 mln. EUR


Ne, išskyrus atvejus, kai jie vykdo ekonominę veiklą. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. Europos Komisijos nustatytą MVĮ apibrėžtį.


Taip, tačiau dotacija, jei ji skiriama, gali pasinaudoti tik MVĮ.
 
Jei jūsų MVĮ naudojasi atstovo paslaugomis arba jūs esate atstovai, veikiantys MVĮ vardu, turite būti užpildę garbės pareiškimo (šabloną) dokumentą. Šį dokumentą turi pasirašyti įgaliotas MVĮ narys ir jis turi būti išsaugotas kaip PDF failas. Jį turėsite įkelti per paraiškų teikimo procedūrą. Neprieštaraujama, kad MVĮ juridinį asmenį paskirtų savo atstovu MVĮ fondo klausimais, jei tam juridiniam asmeniui priklausančio fizinio asmens vardas, pavardė ir parašas įtraukti į priesaikos deklaraciją.


Taip, atstovas gali jūsų MVĮ vardu įregistruoti ir sumokėti prekių ženklo, dizaino ir patento paraiškos mokesčius. Šis atstovas taip pat gali pateikti vėlesnį prašymą kompensuoti išlaidas. Tačiau kompensacija bus pervedama tiesiogiai į MVĮ banko sąskaitą, t. y. dotacijos gavėjui, nurodytam sprendime dėl dotacijos.


Taip. Galite teikti paraišką MVĮ Fondui ir 2022 m., net jei jau gavote dotaciją IN veiklai iš MVĮ Fondo 2021 m., neatsižvelgiant į tai, ar pradėjote teikti paslaugą, ar jau jums buvo skirta kompensacija. Šios iniciatyvos nepriklauso viena nuo kitos. ES MVĮ paraiškas MVĮ Fondui gali teikti kasmet, jei jos atitinka kvietime teikti pasiūlymus nustatytas sąlygas, net jei jų paraiškos buvo patenkintos arba atmestos pateikus paraiškas pagal ankstesnius kvietimus teikti pasiūlymus. Paraiškų teikimo etapu dotacijų gavėjai taip pat turi deklaruoti, ar jie tais pačiais finansiniais metais kreipėsi dėl kitų tos pačios veiklos finansavimo ES lėšomis arba gavo tokį finansavimą.


Prieš teikdami paraišką atidžiai perskaitykite toliau pateiktą kontrolinį sąrašą ir įsitikinkite, kad turite reikiamus įkelti dokumentus.
 
KONTROLINIS SĄRAŠAS
 


Dotacijos skiriamos kuponais, kuriuos galima naudoti įvairiai IN veiklai.
 
 1. 1 kuponą (ne daugiau kaip 1 500 EUR) galima panaudoti „IP Scan“ paslaugai, taip pat prekių ženklams ir (arba) dizainui registruoti. 
 2. 2 kuponą (ne daugiau kaip 750 EUR) galima panaudoti patentams registruoti. 
Peržiūrėkite kompensuojamų mokesčių sąrašą.
 
Todėl jūsų MVĮ turi teisę gauti iki 2 250 EUR.


Jūsų MVĮ gali prašyti kompensacijos kaip dotacijos gavėja arba jos vardu tai gali padaryti atstovas. Kompensacija visada bus mokama tiesiai į jūsų MVĮ banko sąskaitą.


Ne, jūsų MVĮ pirmiausia turi kreiptis dėl dotacijos ir laukti, kol EUIPO pateiks sprendimą dėl dotacijos.


Ne, turite laukti, kol gausite teigiamą sprendimą dėl dotacijos ir atitinkamą kuponą ar kuponus.


Taip, MVĮ fonde yra 25 mln. eurų, skirtų „IP Scan“ paslaugoms ir prekių ženklų ar dizaino paraiškoms, ir 1 mln. eurų, skirtų patentų registracijai. Dotacijos teikiamos per visus 2022 m. pagal eiliškumo principą, kol bus panaudotos visos turimos lėšos.Tai priklauso nuo MVĮ poreikių. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės dėl „IP Scan“ paslaugos.
 
Pirmiausia turite nustatyti, kur norite parduoti, platinti, naudoti ar licencijuoti savo produktus ar paslaugas. Ar jūsų verslas yra tarptautinis, ar apsiriboja vienu regionu arba šalimi? Ar vykdote veiklą internetu? Nepamirškite, kad įregistruotos intelektinės nuosavybės teisės yra ribotos teritoriniu požiūriu. Tai reiškia, kad turite įregistruoti savo teises tam tikroje teritorijoje. Savo teises galite įregistruoti nacionaliniu, regionų arba ES lygmeniu.
 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad savo prekės ženklą arba dizainą taip pat galite įregistruoti keliose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, jei turite vykdyti veiklą dviejose šalyse, savo teises šiose dviejose šalyse galite įregistruoti taikydami dvi skirtingas procedūras.
 
Jei produktą ar paslaugą ketinate parduoti, platinti, naudoti ar licencijuoti daugelyje valstybių narių, galite apsvarstyti galimybę prašyti apsaugos ES lygmeniu naudojantis ESPŽ arba RBD sistema.

 
Be to, jei norite nurodyti ne ES valstybę, galite naudotis Madrido arba Hagos sistemomis, kurias galima pasiekti per Pasaulinę intelektinės nuosavybės organizaciją (PINO).
 
Visais atvejais nedvejodami pasinaudokite nemokama paslauga ir (arba) „IP Scan“ paslauga.


Kvietime teikti paraiškas galite rasti išsamią informaciją apie „Ideas Powered for Business“ MVĮ fondą.

Jei turite klausimų, apsilankykite mūsų Dažnai užduodamų klausimų skiltyje arba susisiekite internetinių pokalbių kanalu anglų, prancūzų, vokiečių, italų ar ispanų kalbomis. Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio, 8.30–18.30 val. (GMT+1).

Į mus taip pat galite kreiptis e. paštu bet kuria ES oficialiąja kalba: information@euipo.europa.eu.


 

ĮTRAUKTA VEIKLA

 

IN išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“)


 
IN išankstinis nustatymas yra viena svarbiausių priemonių, padedančių kurti jūsų MVĮ intelektinės nuosavybės strategiją. Nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų paskirti IN specialistai analizuoja jūsų MVĮ verslo modelį, produktus ir (arba) paslaugas, kad sukurtų jūsų MVĮ poreikiams pritaikytą IN strategiją.
 
Ši paslauga gali padėti nuspręsti, dėl kokių intelektinės nuosavybės teisių teikti paraišką, kaip plėtoti įmonės IN portfelį ir kaip planuoti ateitį, jei jau esate įregistravę IN teises.
 
MVĮ, norinčios teikti paraišką dėl IN išankstinio nustatymo paslaugos („IP Scan“), turi būti įsteigtos šalyje, kurioje yra tinkamas IN išankstinio nustatymo paslaugos teikėjas, kaip nurodyta kvietime teikti paraiškas.
 
„IP Scan“ nėra teisinė paslauga, išankstinio užpildymo paslauga, naujumo ar pažangumo paieška. Išsamesnės informacijos apie paslaugą „IP Scan“ ir jos naudą ieškokite puslapyje „IP Scan“.


„IP Scan“ paslauga apima IN teises: patentus, prekių ženklus, dizainus, naudinguosius modelius, augalų veisles, geografines nuorodas ir neregistruotą ir (arba) neregistruotiną turtą, pvz., komercines paslaptis, autorių teises, neregistruotąjį dizainą, įmonių pavadinimus, domenų vardus ir pan.


„IP Scan“ paslauga pagal MVĮ fondo programą teikiama ne visose ES valstybėse narėse. Norėdami patikrinti, ar jūsų šalyje šią paslaugą teikia nacionalinė intelektinės nuosavybės tarnyba arba įgaliotas išorės partneris, žr. toliau pateikiamą sąrašą.
 
Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios nacionalinės IN tarnybos gali teikti panašias intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugas, kurios nepatenka į MVĮ fondo taikymo sritį. Jei susidomėjote galimybę gauti „IP Scan“ paslaugą, dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į savo nacionalinę intelektinės nuosavybės tarnybą.
 
Norėdami sužinoti, ar ši veikla siūloma jūsų šalyje ir ar ji finansuojama iš MVĮ fondo lėšų, žr. toliau pateiktą lentelę.
 
Nacionalinės IN tarnybos, teikiančios „IP Scan“ paslaugą, finansuojamą MVĮ fondo lėšomis Nacionalinės IN tarnybos, vykdančios į „IP Scan“ panašią veiklą, kuri nefinansuojama MVĮ fondo lėšomis
Airija Austrija
Belgija Danija
Bulgarija Kroatija
Čekija Lenkija
Kipras Liuksemburgas 1
Latvija Liuksemburgas 2
Lietuva Prancūzija
Portugalija Slovakija
Suomija Slovėnija
Švedija Vengrija
Vokietija Ispanija

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kas siūloma konkrečiose šalyse, apsilankykite MVĮ fondo pagrindiniame puslapyje ir šalies pasirinkimo langelyje pasirinkite šalį.


Jūsų nacionalinė IN tarnyba jums paskirs IN specialistą. Pirma jūsų bus paprašyta užpildyti įsivertinimo anketą. Tada IN specialistas pasikalbės su jumis, kad nustatytų jūsų įmonei tinkamiausią intelektinės nuosavybės strategiją. Tada jūsų nacionalinė IN tarnyba atliks IN specialisto parengtos ataskaitos kokybės patikrinimą. Iš savo nacionalinės IN tarnybos gausite mokėjimą įrodantį dokumentą, kad per savo MVĮ fondo paskyrą galėtumėte prašyti kompensuoti sumokėtus mokesčius.
 
Atminkite, kad laikas, reikalingas „IP Scan“ paslaugai suteikti, priklausys nuo kiekvieno atvejo aplinkybių. Tai gali užtrukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.


Gavę dotaciją ir atitinkamą kuponą, galite kreiptis į savo nacionalinę IN tarnybą „IP Scan“ paslaugos.
 
„IP Scan“ teikiama ne visose MVĮ fondo sistemoje dalyvaujančiose ES valstybėse narėse. Kai kurios nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos teikia panašias, į MVĮ fondo taikymo sritį nepatenkančias, IN išankstinio nustatymo paslaugas. Jei norite patikrinti, ar jūsų šalyje tokios paslaugos teikiamos, žr. atsakymą į klausimą „Kas teikia „IP Scan“ paslaugą?“.


 

Prekių ženklų, dizaino, patentų ir Bendrijos augalų veislių registracija


 
 Ne, registracijos galiojimo pratęsimo mokesčiai nekompensuojami.


Jūsų MVĮ gali prašyti:
 
 • kompensuoti 75 proc. prekių ženklo ir (arba) dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasių mokesčių, nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo ES, nacionaliniu ir regionų lygmeniu mokesčių; 
 • kompensuoti 50 proc. prekių ženklo ir (arba) dizaino paraiškos bazinių mokesčių, nurodymo mokesčių ir vėlesnių nurodymo už ES ribų mokesčių. Nurodymo mokesčiai, imami ES šalyse, kaip ir kilmės šalies tarnybos taikomi tvarkymo mokesčiai neįtraukiami; 
 • kompensuoti 50 proc. mokesčių už procedūras iki patento išdavimo (pvz., paraiškos pateikimą, paiešką ir ekspertizę), išdavimą ir paskelbimą nacionaliniu lygmeniu. 
Peržiūrėkite kvietime teikti paraiškas nurodytas ribas ir mokesčių sąrašą.
 
Teritorinis pasirinktos apsaugos lygis priklausys nuo MVĮ verslo strategijos ir augimo planų. Jei MVĮ nėra įsitikinusi, dėl kokios paslaugos ir kur kreiptis, IN išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“) gali būti naudinga padedant apsispręsti.
 
Be to, MVĮ, kurioms reikia patarimų šiuo klausimu, taip pat gali naudotis nemokama paslauga (nemokama konsultacija).


Taip, bet prieš teikdami paraišką privalote turėti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą arba mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį.


Ne, naudingojo modelio registracijos mokesčiai nekompensuojami. Galite prašyti kompensuoti mokesčius, susijusius su prekių ženklų, dizainų arba patentų registracija, kaip nurodyta kvietime teikti paraiškas.


Ne, MVĮ fondo lėšomis nekompensuojami patento paraiškų pagal PCT mokesčiai.


Ne. Kompensuojami tik mokesčiai, sumokėti už patentą, registruojamą Europos Sąjungos valstybėje narėje.


Ne. MVĮ fondo lėšomis nekompensuojami registracijos EPT mokesčiai.


2022 m. MVĮ fondas kompensuoja tik tuos paieškos mokesčius, kurie yra patento paraiškos teikimo procedūros dalis. Tyrimų, kurie vykdomi prieš paraiškos teikimo procedūrą, mokesčiai nėra kompensuojami.


Ne, MVĮ fondo lėšos nėra skirtos pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) arba už Europos patento paraiškas taikomiems mokesčiams kompensuoti. Kad būtų kompensuota dalis jūsų mokesčių, turite pateikti nacionalinę patento paraišką vienos arba kelių ES valstybių narių intelektinės nuosavybės tarnyboms. Tarptautinių paraiškų mokesčiai nekompensuojami.

 


IN teisių (prekių ženklų, dizainų ar patentų), kurias MVĮ gali įregistruoti, skaičius nėra ribojamas. Tačiau bendra galimos dotacijos suma negali viršyti 2 250 EUR.
 
 • 1 500 EUR „IP Scan“ išlaidoms, taip pat prekių ženklo ir dizaino mokesčio išlaidoms iš dalies padengti.
 • 750 EUR nacionalinio patento mokesčio išlaidoms iš dalies padengti. 
Peržiūrėkite kvietime teikti paraiškas nurodytas ribas ir mokesčių sąrašą.


Nacionaliniai prekių ženklai ir dizainai gali būti registruojami bet kurioje ES nacionalinėje intelektinės nuosavybės tarnyboje (suteikiančioje nacionalinę apsaugą), Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje (suteikiančioje regioninę apsaugą Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge) arba Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) suteikiančioje apsaugą visose ES valstybėse narėse).
 
Už ES ribų prekių ženklai ir dizainas gali būti registruojami Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO).
 
Patentų paraiškos gali būti teikiamos bet kurioje ES nacionalinėje IN tarnyboje.


Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija siūlo du būdus internetu įregistruoti prekių ženklus ir dizainą. Dėl prekių ženklų galite žr. DUK apie Madrido tarptautinės ženklų registracijos sistemą. Dėl dizainų skaitykite klausimus ir atsakymus apie Hagos pramoninio dizaino tarptautinės registracijos sistemą.


Kompensuojami paraiškų teikimo mokesčiai (įskaitant bazinius mokesčius, nurodymo mokesčius ir vėlesnius nurodymo mokesčius pagal tarptautinę prekių ženklų sistemą (Madrido sistemą) arba tarptautinę dizaino sistemą (Hagos sistemą). ES šalių nurodymo mokesčiai nekompensuojami. Taip pat nekompensuojami kilmės šalies tarnybos taikomi tvarkymo mokesčiai.


Ne, MVĮ fondo lėšomis tokie mokesčiai nekompensuojami.


Nurodymo mokesčiai taikomi nurodžius susitariančiąją šalį. Juos taiko šalis, kurioje prašoma tarptautinės apsaugos.
 
Vėlesnio nurodymo mokesčiai taikomi į turimą tarptautinę prekių ženklų registraciją įtraukiant papildomų šalių ir (arba) regionų (t. y. išplečiant jos geografinę apsaugos apimtį).
 
Taip, nurodymo ir vėlesnio nurodymo mokesčiai gali būti kompensuojami.


Ne, ES šalių nurodymo mokesčiai neapmokami. Jei norite, kad jūsų prekių ženklas ar dizainas būtų saugomas visoje Europos Sąjungoje, pateikite paraišką nacionalinei ar regioninei Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai arba EUIPO.


Ne, Europos Sąjungos nurodymo mokesčiai neapmokami. Jei norite, kad jūsų prekių ženklas arba dizainas būtų saugomas visoje Europos Sąjungoje, pateikite paraišką EUIPO.


 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR REIKALINGA INFORMACIJA


 
Dotacijų paraiškų teikimo tvarka aprašyta toliau. Daroma prielaida, kad MVĮ savininkas, darbdavys ar atstovas perskaitė kvietimą teikti paraiškas dotacijų tinklalapyje.
 
1 ŽINGSNIS
 
Pirmiausia turite susikurti MVĮ fondo paskyrą ir prisijungti. Turite turėti visus reikiamus dokumentus, įskaitant PVM pažymėjimą, įmonės banko sąskaitos išrašą ir pasirašytą garbės pareiškimą (jei esate atstovai). Užpildykite ir pateikite internetinę dotacijos paraiškos formą. Atsižvelgiant į pasirinktą veiklą, teikdami formą galėsite prašyti dviejų kuponų:
 
1 kuponą (1 500 EUR) galima naudoti „IP Scan“ paslaugai, taip pat prekių ženklams ir dizainams registruoti; 
2 kuponą (750 EUR) galima naudoti patentams registruoti. 
Sprendimo dėl dotacijos priėmimas gali užtrukti iki 15 darbo dienų. Kai jis bus priimtas, jį pasirašys EUIPO kartu su kuponu ar kuponais, kuriuos galėsite panaudoti nurodytai IN veiklai. Nesikreipkite dėl jokios veiklos, kol gausite teigiamą sprendimą dėl dotacijos; priešingu atveju sumokėti mokesčiai nebus kompensuojami. Prašymą dėl veiklos galite pateikti per 4 mėnesius, tačiau šis terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, jei prašymas pateikiamas per paskutines 30 pradinio 4 mėnesių laikotarpio dienų. Daugiau informacijos rasite skirsnyje Kupono naudojimas.
 
2 ŽINGSNIS
 
Užsisakykite reikiamą veiklą ir sumokėkite už ją:
 
kompensuoti 90 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos; 
kompensuoti 75 proc. prekių ženklo ir (arba) dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasių mokesčių ir nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo ES lygmeniu mokesčių; 
kompensuoti 75 proc. prekių ženklo ir (arba) dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasių mokesčių, nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo nacionaliniu bei regionų lygmenimis mokesčių; 
kompensuoti 50 proc. prekių ženklo ir (arba) dizaino paraiškos bazinių mokesčių, nurodymo mokesčių ir vėlesnių nurodymo už ES ribų mokesčių. Nurodymo mokesčiai, imami ES šalyse, kaip ir kilmės šalies tarnybos taikomi tvarkymo mokesčiai neįtraukiami; 
kompensuoti 50 proc. mokesčių už procedūras iki patento išdavimo (pvz., paraiškos pateikimą, paiešką ir ekspertizę), išdavimą ir paskelbimą nacionaliniu lygmeniu. 
Peržiūrėkite kvietime teikti paraiškas nurodytas ribas ir mokesčių sąrašą.
 
 
3 ŽINGSNIS
 
Kai sumokėsite už veiklą, prisijunkite prie savo paskyros. Tada užpildykite ir pateikite internetinę prašymo kompensuoti išlaidas formą. Jei bus patvirtinta, visa kompensacijos suma bus išskaičiuota iš jūsų kupono ar kuponų. EUIPO mokėjimas bus atliktas per mėnesį ir pervestas į jūsų paraiškoje nurodytą įmonės banko sąskaitą. Daugiau informacijos apie galiojimo terminus, įgyvendinimo laikotarpius ir kt. rasite skirsnyje Kupono naudojimas.


MVĮ fondo paskyros sritis – tai vieta, kurioje naudotojai gali:
 • pateikti paraišką dėl konkrečios veiklos, kuriai taikomas 2022 m. MVĮ fondas, užpildydami paraiškos formą;
 • užpildyti išlaidų kompensavimo formą, prašydami iš dalies kompensuoti apmokėtą veiklą;
 • patikrinti savo kuponų likutį;
 • perskaityti kuponų aktyvavimo ir įgyvendinimo sąlygas.


Labai svarbu, kad laukelyje „Įmonė“ nurodytas pavadinimas tiksliai sutaptų su įmonės pavadinimu, nurodytu jūsų PVM mokėtojo ir (arba) mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (TIN) dokumente ir banko išraše. Įsitikinkite, kad visa informacija sutampa.
 
Nurodykite visą savo įmonės banko sąskaitos IBAN numerį, nurodytą jūsų įmonės banko išraše (įskaitant šalies kodą).
 
Visi dokumentai turėtų būti aiškiai įskaitomi. Jei jums reikia nuskaityti fizinį dokumentą, naudokite skaitytuvą ir išsaugokite jį kaip PDF failą. Dokumentus fotografuoti išmaniuoju telefonu ar skaitmeniniu fotoaparatu draudžiama.


 Galite ir turėtumėte nurodyti daugiau nei vieną e. pašto adresą, siekdami užtikrinti, kad visa informacija jus pasiektų. Jei pateikę paraišką, greitu metu negaunate jokių e. laiškų iš MVĮ fondo komandos, patikrinkite brukalo aplanką arba kreipkitės į EUIPO.


Įmonės pavadinimą turite nurodyti būtent taip, kaip nurodyta jūsų MVĮ PVM ir (arba) TIN pažymoje ir jūsų banko išraše.


Šiame dokumente rasite ES šalims tinkamus PVM mokėtojo kodo formatus, įskaitant šalies kodą.
 
Pareiškėjams, kurie nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimu atleisti nuo mokesčių ir kurie turi atitinkamą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (TIN), reikės pateikti atitinkamą minėtos institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią jų įmonės teisinį subjektiškumą. Jei mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio ir PVM mokėtojo kodo formatas skiriasi, koduodami informaciją atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 
 • Jei mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį sudaro toks pat skaitmenų skaičius, tačiau trūksta šalies kodo, šį kodą reikia įrašyti prieš numerį.Pavyzdžiui, PVM mokėtojo kodas – EU12345678, o mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – 12345678. Pareiškėjai turi įrašyti EU12345678.
 • Jei mokesčių mokėtojo identifikaciniame numeryje nurodytas šalies kodas, tačiau yra mažiau skaitmenų, numerio gale prirašoma (-os) raidė (-s) „X“, kad skaitmenų skaičius būtų vienodas.Pavyzdžiui, PVM mokėtojo kodas – EU12345678, o mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – EU123456. Pareiškėjai turi įrašyti EU123456XX.
 • Jei mokesčių mokėtojo identifikaciniame numeryje nėra šalies kodo ir skiriasi skaitmenų skaičius, prieš jį nurodomas šalies kodas, o numerio gale prirašoma (-os) raidė (-s) „X“, kad skaitmenų skaičius būtų vienodas.Pavyzdžiui, PVM mokėtojo kodas – EU12345678, o mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – 123456. Pareiškėjai turi įrašyti EU123456XX.


Įmonės banko išraše arba pažymoje turi būti nurodytas sąskaitos turėtojas (turi sutapti su įmonės pavadinimu), banko pavadinimas, visas IBAN sąskaitos numeris (su šalies kodu) ir BIC (SWIFT) kodas. Banko spaudas ir banko atstovo parašas nebūtinas (žr. pavyzdį čia).


 

DOTACIJOS SKYRIMO PROCEDŪRA


 
 1. Jūsų paraiškos gavimo patvirtinimas e. paštu gali užtrukti iki 60 minučių. 
 2. Jei per 60 minučių e. laiško negavote, patikrinkite, ar nurodėte teisingą e. pašto adresą. Teikiant paraišką rekomenduojame nurodyti daugiau nei vieną e. pašto adresą. 
 3. Patikrinkite brukalo, šlamtlaiškių ar nepageidaujamų e. laiškų aplanką. Siekiant ateityje išvengti šios problemos, rekomenduojame mūsų pranešimus įtraukti į saugių siuntėjų sąrašą. 
 4. Jei, patikrinę pirmiau nurodytus duomenis, vis dar negavote patvirtinimo, pagalbos kreipkitės adresu information@euipo.europa.eu

Šis e. laiškas neturėtų būti laikomas paraiškos patvirtinimu, o tik jos pateikimo patvirtinimu. Apie vertinimo rezultatus, kaip nurodyta kvietime teikti paraiškas, pareiškėjams bus pranešta individualiai atskiru e. laišku.


EUIPO peržiūri visas paraiškas. Jei komitetui reikia paaiškinti kokius nors pateiktus dokumentus ar informaciją, e. paštu gausite pranešimą.


Jei pateikę paraišką nusprendžiate NETĘSTI proceso, atsiųskite e. laišką adresu grants.smefund@euipo.europa.eu, pridėdami paraiškos gavimo patvirtinimo e. laišką ir nurodydami: „Norėčiau atsiimti savo paraišką dėl MVĮ fondo dotacijos“.


Tiesiog vadovaukitės nurodymais, pateiktais gautame e. laiške, kuriame prašoma pateikti paaiškinimą. Įsitikinkite, kad pateikėte prašomą informaciją ir, jei reikia, pridėjote reikiamus dokumentus. Atitinkamai atnaujinsime jūsų paraišką.


Išnagrinėjęs jūsų paraišką, vertinimo komitetas informuos jus apie rezultatus, kurie gali būti: dotacijos skyrimas, prašymas pateikti papildomos informacijos arba paraiškos atmetimas. Šie pranešimai bus siunčiami e. paštu ir trumpąja žinute. E. paštu ir trumpąja žinute taip pat galite gauti pranešimus apie kupono (-ų) galiojimo pabaigą.


 

KUPONO NAUDOJIMAS


 
Gavę sprendimą dėl dotacijos ir atitinkamus kuponus, turėtumėte pateikti paraišką dėl bent vienos veiklos ir sumokėti už ją iki kupono ar kuponų galiojimo pabaigos (kuponai galioja ne ilgiau kaip 4 mėnesius, tačiau šis laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, jei prašymas pateikiamas per paskutines 30 pradinio 4 mėnesių laikotarpio dienų).
 
Gavus dotaciją, apmokėjus už bent vieną iš pasirinktų veiklų ir pateikus išlaidų kompensavimo formą (pridėjus reikalaujamą mokėjimo įrodymą), jūsų kuponai bus aktyvuoti. Juos aktyvavus, turėsite:
 
 • 1 kupono atveju: per 6 mėnesių įgyvendinimo laikotarpį nuo kupono aktyvavimo momento sumokėti ir prašyti kompensuoti papildomus mokesčius, kuriems taikomas 1 kuponas (tai gali būti vėlesni mokesčiai arba naujos IN teisės); 
 • 2 kupono atveju: per 12 mėnesių įgyvendinimo laikotarpį nuo kupono aktyvavimo momento sumokėti papildomus mokesčius, susijusius su veikla, dėl kurios anksčiau buvo pateiktas prašymas, ir prašyti juos kompensuoti. Per tą patį laikotarpį galite pateikti prašymą dėl papildomos veiklos, sumokėti atitinkamus mokesčius ir prašyti juos grąžinti. 
Pareiškėjams taip pat suteikiamas 30 dienų lengvatinis laikotarpis, per kurį jie gali prašyti grąžinti mokesčius, sumokėtus pasibaigus įgyvendinimo laikotarpiui.


Taip, kuponai galioja 4 mėnesius, tačiau šis laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, jei prašymas pateikiamas per paskutines 30 pradinio 4 mėnesių laikotarpio dienų. Per šį galiojimo laikotarpį turite pateikti paraišką dėl bent vienos veiklos ir prašyti kompensuoti išlaidas, priešingu atveju, kuponas baigs galioti ir neturėsite teisės į jokį išlaidų kompensavimą.


Jei dotacijos gavėjas kupono nepanaudoja, skirtas biudžetas panaikinamas ir tuomet šios lėšos gali būti skiriamos naujiems pareiškėjams.


Ne, kiekvienas kuponas tam pačiam dalyviui gali būti suteiktas tik kartą per metus. Tai nėra susiję su tolesniu kupono naudojimu (arba jo galiojimo pabaiga). Tačiau vėl galėsite teikti paraišką 2023 m.


IIš pradžių kuponai galioja 4 mėnesius, o jei reikia daugiau laiko jiems panaudoti, jų galiojimo laikas gali būti pratęstas 2 mėnesiais. Norėdami pratęsti kupono galiojimą, turėtumėte apsilankyti savo MVĮ fondo paskyroje ir pateikti prašymą pratęsti kupono galiojimą. Tai galima padaryti tik per paskutines 30 pradinio 4 mėnesių laikotarpio dienų.


Dalyvis gali gauti tik vieną sprendimą dėl dotacijos vienam kuponui per metus. Jei jūsų kupono galiojimo laikas yra pasibaigęs, negalite teikti paraiškos dėl to paties kupono 2022 m. MVĮ fondo veikimo laikotarpiu. Tačiau vėl galėsite teikti paraišką 2023 m.


Ne, per pirmiau nurodytus laikotarpius galite bet kuriuo metu pateikti prašymą dėl veiklos ir atitinkamų išlaidų kompensavimo. Žr. atitinkamus pirmiau nurodytus DUK.


1 ir 2 kuponai yra nepriklausomi ir dėl jų galima teikti paraiškas tuo pat arba skirtingu laiku pagal 2022 m. MVĮ fondo taikymo sritį (nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. gruodžio 16 d.). Kiekvieno kupono galima prašyti tik vieną kartą.


Jums vis tiek bus kompensuotos išlaidos. Dotacijų teikimo proceso atžvilgiu neišskiriamos sėkmingos ir nesėkmingos paraiškos.


Jūsų intelektinės nuosavybės tarnyba informuos EUIPO, kad jūsų MVĮ pradėjo naudotis intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“). Taip aktyvuojamas kuponas. Gausite pranešimą, kuriame bus patvirtintas kupono aktyvavimas.


 

KOMPENSAVIMO PROCESAS


 

Pateikus mokėjimo prašymą, EUIPO atlieka vertinimą, kurį sudaro šie elementai:

 • vykdytos veiklos įvertinimas (siekiant patikrinti, ar ji atitinka kvietime teikti paraiškas apibrėžtą ir sprendime dėl dotacijos nurodytą veiklą);
 • deklaruotų mokesčių tinkamumo finansuoti įvertinimas, įskaitant patvirtinamųjų dokumentų patikrinimą.

Todėl teikiant mokėjimo prašymus svarbu pateikti teisingą informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus (kaip paaiškinta pirmiau).

Jeigu prašymas neišsamus arba reikia paaiškinimo, EUIPO susisieks su gavėju ir nurodys, ką reikia pateikti, kad prašymas būtų tinkamai užpildytas.

Patvirtinus mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus, mokėtina suma bus pervesta į gavėjo banko sąskaitą (nurodytą MVĮ fondo paraiškoje arba pakeistą mokėjimo prašyme). EUIPO elektroniniu būdu (MVĮ fondo paraiškoje nurodytu ir sprendime dėl dotacijos nustatytu kontaktiniu e. pašto adresu) informuos gavėją apie atliktą mokėjimą. Jei mokėjimo prašyme yra nurodyta išlaidų, kurios nėra tinkamos kompensuoti, priežastys bus tinkamai paaiškintos atitinkamame pranešime.Pirma, eikite į MVĮ fondo puslapį (https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/online-services/sme-fund) ir prisijunkite prie savo MVĮ fondo paskyros naudodami EUIPO prisijungimo duomenis.

Antra, kairėje esančiame meniu spustelėkite „Kompensacijos forma“, skirtą jums suteiktiems kuponams, ir pasirinkite kupono, dėl kurio norite pateikti prašymą, registracijos numerį.

Galiausiai pasirinkite visas veiklas, už kurias norite gauti kompensaciją, ir užpildykite reikiamą informaciją. • Dėl su IP Scan susijusios kompensacijos:

reikia nurodyti datą, kada kreipėtės į savo nacionalinę intelektinės nuosavybės tarnybą dėl intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugos („IP Scan“), sumokėtą sumą ir mokėjimo datą;

taip pat reikia pateikti „Mokėjimo už „IP Scan“ įrodymą“ (angl. IP Scan report proof of payment) – jį išduoda nacionalinė intelektinės nuosavybės tarnyba, patvirtindama, kad paslauga buvo suteikta, ir nurodydama sumokėtą sumą bei mokėjimo datą.

 • Dėl kompensacijos, susijusios su ES prekių ženklų ir (arba) dizaino registracija:

reikia nurodyti registracijos paraiškos numerį, paraiškos pateikimo datą (paraiškos datą) ir išskaidytus su registracija susijusius mokesčius (bazinius ir kitus mokesčius). Kiekvienai prašomai registracijai naudokite mygtuką „Pridėti kitą“;

dokumentų įkelti nebūtina, nes informaciją galima rasti EUIPO intelektinės nuosavybės priemonėje „IP Tool“.

 • Dėl kompensacijos, susijusios su nacionalinių prekių ženklų, dizaino ir (arba) patentų registracija ar paraiškomis:

reikia nurodyti registracijos paraiškos datą, paraiškos numerį ir išskaidytus su registracija susijusius mokesčius (bazinius ir kitus mokesčius);

taip pat reikia pateikti nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas įgyvendinimas, sumokėta suma ir išskaidyti mokesčiai (baziniai ir kiti mokesčiai), susiję su registracijos paraiška. Kiekvienai prašomai registracijai naudokite mygtuką „Pridėti kitą“;

 • Dėl kompensacijos, susijusios su tarptautine prekių ženklų ir (arba) dizaino registracija Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO):

reikia nurodyti paraiškos datą, paraiškos numerį, tikslinę ne ES šalį ar šalis ir su registracijos paraiška susijusius mokesčius (CHF);

taip pat reikia pateikti PINO išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas įgyvendinimas, sumokėta suma, mokėjimo data ir mokėjimo įrodymas.

Kompensuojami mokesčiai, kai registracija vykdoma naudojantis PINO administruojamomis sistemomis:

 • tarptautinės prekių ženklų registracijos sistema (Madrido sistema);
 • dizaino tarptautinės registracijos sistema (Hagos sistema).


Ne, turite laukti, kol gausite sprendimą dėl dotacijos skyrimo ir savo kuponą ar kuponus. MVĮ, prieš imdamosi IN veiklos, turi palaukti, kol bus priimtas teigiamas sprendimas dėl dotacijos. Jei IN veikla pradedama iki pranešimo apie priimtą teigiamą sprendimą dėl dotacijos, mokesčiai (įskaitant vėlesnius mokesčius) nekompensuojami.
 


Visi mokėjimai pervedami į gavėjo banko sąskaitą, nurodytą paraiškoje arba, jei pasikeitė, mokėjimo prašyme.

Banko sąskaita turi priklausyti gavėjui, t. y. MVĮ, o ne kokiam nors atstovui.

Jei teikiant paraišką dėl kupono (-ų) buvo nurodyta neteisinga banko sąskaita, gavėjas bus tinkamai informuotas pranešimu apie rezultatą, įskaitant laišką (-us) ir kuponą (-us). Todėl prašydamas kompensacijos gavėjas turi pateikti teisingą banko sąskaitą. Priešingu atveju EUIPO negalės atlikti mokėjimo.EUIPO turi atlikti mokėjimus per 30 dienų nuo kompensacijos prašymo pateikimo.

EUIPO sustabdo mokėjimo laikotarpį, kai išsiunčiamas prašymas pateikti papildomos informacijos. Sustabdymas įsigalioja tą dieną, kurią EUIPO išsiunčia pranešimą. Likęs mokėjimo laikotarpis atnaujinamas nuo prašomos informacijos arba patikslintų dokumentų gavimo dienos.

Jei prašyme nurodomi mokesčiai, susiję su prekių ženklų ir dizaino apsauga už ES ribų, 30 dienų terminas gali būti netaikomas. Taip yra todėl, kad vertinant patikrintus elementus turi patvirtinti ir PINO.Taip, bet tik tuo atveju, jei jūsų kupono galiojimo laikas dar nėra pasibaigęs. Jei jūsų prašymas kompensuoti išlaidas bus priimtas, jūsų kuponas bus aktyvuotas ir prasidės įgyvendinimo laikotarpis. Įgyvendinimo laikotarpiu galima prašyti kompensuoti kitus reikalavimus atitinkančius mokesčius.


 • išlaidos, patirtos prieš MVĮ gaunant pranešimą apie dotaciją;
 • advokato (arba atstovo) mokesčiai;
 • PVM išlaidos, kaip nurodyta sprendimo dėl dotacijos 4 straipsnio 5 dalyje (visų pirma išlaidos, susijusios su „IP Scan“ paslaugomis);
 • netinkamas kuponas: su 1 kuponu susijusios veiklos išlaidos negali būti kompensuojamos pagal 2 kuponą ir atvirkščiai (t. y. išlaidos už ESPŽ negali būti kompensuojamos, jei suteiktas tik 2 kuponas patentui);
 • kilmės šalies tarnybos registracijos mokesčiai už tarptautinio prekių ženklo ar dizaino paraiškas. Mokesčiai yra tinkami kompensuoti tik tada, kai paraiškos pateikiamos naudojantis nacionaline intelektinės nuosavybės tarnyba, o ne PINO (t. y. mokesčiai už Italijos prekių ženklo ir (arba) dizaino registraciją negali būti kompensuojami, jei registracija vykdoma naudojantis PINO);
 • tarptautinė prekių ženklų ar dizaino registracija nenaudojant PINO sistemos. Mokesčiai gali būti kompensuojami tik tada, kai paraiškos pateikiamos naudojantis PINO administruojamomis sistemomis, o ne per ne ES intelektinės nuosavybės tarnybas (t. y. už tarptautinę prekių ženklo ir (arba) dizaino registraciją Kolumbijoje negali būti kompensuojama, jei registracija vykdoma naudojantis Kolumbijos nacionaline intelektinės nuosavybės tarnyba);
 • naudingojo modelio mokesčiai.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.