Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Registruotojo Bendrijos
dizaino vadovas

Koks turi būti registruotasis Bendrijos dizainas

Dizaino paraiškų pavyzdžiai

Dulkių siurblys, dizaino paraiškos pavyzdys

Dulkių siurblys

Dizaino numeris: 003305929-0002

Sodo namelis, dizaino paraiškos pavyzdys

Sodo nameliai

Dizaino numeris: 002068585-0003


Prieš teikiant dizaino paraišką, reikia įvertinti tris aspektus.


Ar jūsų dizainas tinkamas registruoti?

Dizainas užtikrina gaminio išvaizdos apsaugą ir yra neatsiejamas nuo gaminio. Jeigu nėra gaminio, negali būti ir apsaugos.

Gaminys – tai pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas su pakuote, grafiniais simboliais ir spaustuvės šriftais. Gaminių dalys, kurias galima išrinkti ir vėl surinkti, taip pat gali būti saugomos.

Atskiros spalvos, žodiniai elementai ir garsai – tai pavyzdžiai dalykų, kurie negali būti registruojami ir nėra laikomi gaminio išvaizdos elementais. Tačiau jiems gali būti taikoma prekių ženklų apsauga.

Gyvi organizmai ir sąvokos dėl tos pačios priežasties irgi negali būti registruojami kaip dizainas; jiems netaikoma ir prekių ženklų apsauga.

Be to, jūsų dizainas turėtų neprieštarauti viešajai tvarkai ir tam tikroms moralės normoms. Dizainai, vaizduojantys arba skatinantys smurtą arba diskriminaciją dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos, įsitikinimų, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, atmetami.

Ar jūsų dizainas yra naujas?

Reglamente dėl dizainų reikalaujama, kad jūsų dizainas (nesvarbu, ar tai registruotasis, ar neregistruotasis Bendrijos dizainas) būtų naujas ir turėtų individualių savybių.

Naujumas

Dizainas yra naujas, jeigu iki jo nepaviešintas joks kitas tapatus dizainas. Jeigu du dizainai skiriasi tik neesminiais elementais, jie laikomi vienodais.

Individualios savybės

Dizainas turi individualių savybių, jeigu jo bendras įspūdis informuotam vartotojui skiriasi nuo bendro įspūdžio, kurį tokiam vartotojui padaro bet koks kitas dizainas.

Ar jūsų dizainas tinkamai ir tiksliai pavaizduotas?

Grafinio vaizdo paskirtis – parodyti visas dizaino, kurio paraišką teikiate, savybes. Tik jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų dizaino savybės būtų pavaizduotos kuo tiksliau.

Todėl svarbu, kad savo dizaino vaizdą parengtumėte kruopščiai ir detaliai. Vaizdo kokybė nepaprastai svarbi užtikrinant jūsų dizaino apsaugą.

Kalbant konkrečiai, grafinio vaizdo kokybė turi būti tokia, kad dizainą būtų galima sumažinti arba padidinti iki 8 x 16 cm, t. y. kad jis būtų tinkamas įrašyti į Bendrijos dizainų registrą ir paskelbti Bendrijos dizainų biuletenyje.

Vaizdai

Galite pateikti ne daugiau kaip dešimt skirtingų savo dizaino vaizdų – septynis apsaugotus vaizdus ir tris neapsaugotus vaizdus. Įkeliami vaizdai gali būti paprastieji (plokštieji), iškilieji, skersinio pjūvio, perspektyviniai arba padidinti. Internetinėje dizaino paraiškoje įdegta tempimo funkcija, kurios pagalba galima įkelti ir trimačius, ir statinius dizaino vaizdus. Įsitikinkite, kad jūsų įkelti vaizdai susiję su tuo pačiu dizainu ir vaizduoja matomą dizaino dalį.

Jeigu teikiate paraišką dėl sudėtinio gaminio, t. y. gaminio, sudaryto iš daugybės sudedamųjų dalių, kurios gali būti keičiamos ir kurios suteikia galimybę išrinkti ir vėl surinkti gaminį, bent viename iš vaizdų sudėtinis gaminys turi būti parodytas surinktas. Toks pat reikalavimas taikomas gaminių rinkiniui, pavyzdžiui, šachmatų lentai ir jos elementams arba stalo įrankių rinkiniui.

Spalvos

Dizaino vaizdai gali būti nespalvoti arba spalvoti. Negalima maišyti spalvinės išraiškos formų, pavyzdžiui, negalima teikti trijų nespalvotų ir keturių spalvotų to paties dizaino vaizdų.

Bendra informacija

Jūsų dizainas turi būti pavaizduotas neutraliame fone. Dizainas turėtų aiškiai išsiskirti iš aplinkos.

Identifikatoriai

Jeigu norite atkreipti dėmesį į tam tikras dizaino dalis arba parodyti, kad apsaugos siekiate tik tam tikrai daliai, arba kad jos nesiekiate tam tikrai dizaino daliai, galite naudoti kurį nors iš toliau nurodytų identifikatorių.

 • brūkšnines linijas – elementams, kurių apsaugos neprašoma, nurodyti;
 • ribines linijas – dizaino savybėms, kurias norite apsaugoti, išskirti;
 • šešėliavimą ir neryškų vaizdavimą – konkrečioms savybėms, kurių apsaugos neprašoma, nurodyti;
 • atskyrimą – nurodyti, kad neprašoma apsaugoti tikslaus dizaino ilgio.

Dizaino atvaizduose negali būti jokio teksto, žodžių arba papildomų simbolių.

Dizaino apibrėžtis

Dizaino apsauga – tai svarbus bet kokio dydžio įmonių (ne vien didesnių) komercinis turtas.

EUIPO tyrimai rodo, kad dizainų turinčių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) pajamos vienam darbuotojui yra 17 proc. didesnės nei tų MVĮ, kurios neturi jokių intelektinės nuosavybės teisių.

Europos Sąjungoje dizainai aiškiai apibrėžti:

Tai „viso gaminio ar jo dalies vaizdas, susidarantis visų pirma dėl paties gaminio ir (arba) jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų savybių“.

Dizaino reglamento 3 straipsnis

 

Dizaino pavyzdžiai

Dizaino apsauga gali būti taikoma beveik visiems pramoniniu būdu arba rankomis pagamintiems daiktams (išskyrus kompiuterių programas)

Ieškoti gaminių pakuočių pavyzdžių

Gaminių pakuotės

RCD 002710731-0001
Ieškoti gaminių ir (arba) gaminių rinkinių pavyzdžių

Gaminys ir (arba) gaminių rinkinys

RCD 002490193-0001
Ieškoti sudėtinių gaminių pavyzdžių

Sudėtiniai gaminiai

RCD 000408166-0001
Ieškoti gaminių dalių pavyzdžių

Gaminių dalys

RCD 229752-0001
 
Ieškoti logotipų pavyzdžių

Logotipai

RCD 000754098-0001
Ieškoti kompiuterinių piktogramų pavyzdžių

Kompiuterinės piktogramos

RCD 003001494-0002
Ieškoti spaustuvės šriftų pavyzdžių

Spaustuvės šriftai

RCD 004007441-0016
Ieškoti piešinių ir iliustracijų pavyzdžių

Grafiniai dizainai

RCD 004547370-0002
 
Ieškoti apipavidalinimo pavyzdžių

Apipavidalinimas

RCD 002213793-0001
Ieškoti ornamentikos pavyzdžių

Ornamentika

RCD 001446066-0009
Ieškoti interneto dizaino pavyzdžių

Interneto dizainas

RCD 003465632-0001
Ieškoti žemėlapių pavyzdžių

Žemėlapiai

003567155-0001
 

Šiek tiek teorijos

Intelektinė nuosavybė

Intelektinės nuosavybės (IN) sąvoka yra aiški ir žinoma jau ilgą laiką. Su intelektine nuosavybe susiduriame kiekviename žingsnyje.

Paprasčiausios mintys ir idėjos nėra intelektinė nuosavybė; intelektinė nuosavybė padeda apibrėžti ir apsaugoti žmonių išradimus ir kūrinius

 • Prekių ženklai padeda vartotojams sužinoti produktų kilmę
 • Dizainas atspindi konkrečią produkto išvaizdą
 • Autorių teisės – tai teisės į meno kūrinius, pvz., knygas, muziką, piešinius, skulptūras ir filmus
 • Patentais apsaugomi visų technologinių sričių techniniai išradimai

Intelektinė nuosavybė – tai atlygis naujovių kūrėjams ir priemonė, padedanti visiems pasinaudoti jų laimėjimais.

 

Intelektinės nuosavybės metro žemėlapis: norėdami sukurti kažką naujo, naudingo ir unikalaus, dizaineriai dažnai naudojasi ankstesnėmis idėjomis. Atsisiųskite šį žemėlapį – jis bus naudingas registruojant savo teises.


Pritaikytas metro žemėlapis su pažymėtais įvairių intelektinės nuosavybės procedūrų terminais

 

Daugiau informacijos šaltinių apie IN

 

Prieš registraciją

Registruotojo dizaino nuosavybės teisė jums ir jūsų konkurentams aiškiai parodo, kas ir kada buvo sukurta. Šios teisės galiojimą galima pratęsti iki 25 metų. Dizainas gali tapti jūsų įmonės įvazidį kuriančia vertybe. Jūsų dizainas – tai jūsų intelektinės nuosavybės pažyma.

 

Geras dizainas didina vertę. Registruotasis Bendrijos dizainas ją paverčia realybe.

 

Paraiškoje pateikiama informacija apie tris esminius dalykus:


Bendrijos dizaino paraiškos teikimas internetu kainuoja nuo 350 EUR.

Įregistruokite savo dizainą
Greita ir patogu

Teikti paraišką internetu 

* Primygtinai rekomenduojame dizaino paraišką teikti internetu, naudojantis elektronine RBD paraiškų teikimo priemone. Internetinė priemonė turi daug privalumų. Paraiškos siųsti faksu nerekomenduojama, nes dėl to gali nukenkėti dizaino (-ų) atvaizdo kokybė .
Be to, atkreipkite dėmesį, kad faksu atsiųstos paraiškos tvarkymas trunka net mėnesiu ilgiau. Taip yra dėl to, kad, prieš pradėdami tvarkyti paraišką, beveik mėnesį (nuo faksogramos gavimo dienos) laukiame patvirtinamosios kopijos. Praėjus šiam laikotarpiui, pradedame bylos dokumentų ekspertizę.

Jeigu į vieną paraišką, skirtą tokio paties arba panašaus tipo gaminiams, įtrauksite keletą dizainų, bus taikomi mažesni tarifai.

Užpildykite paraišką dabar

Per bendrą registracijos sistemą internetu užregistruotas registruotasis Bendrijos dizainas (RBD) suteikia jums išimtines teises visose esamose ir būsimose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Dizainas galioja 5 metus ir jo galiojimą galima pratęsti kas 5 metus ne daugiau kaip 25 metus.

Prieš pateikdami paraišką ir kad išvengtumėte klaidų paraiškoje, taip pat galite susipažinti su mūsų dizaino paraiškos pildymo patarimais ir geriausia praktika.

 

Pateikti paraišką be klaidų

Mūsų rekomendacijos, kaip išvengti nesklandumų.

 

Daugiau informacijos apie mūsų taikomus mokesčius

 

Užpildykite registruotojo Bendrijos dizaino paraišką naudodamiesi keturių etapų forma

Jūsų dizaino registracija taikant „Fast Track" procedūrą

Fast Track paraiškos logotipas
 
 
 • Užpildyti ir pateikti paraišką pakaks vos 10 minučių.
 • Mes jums padėsime kiekviename paraiškos pildymo etape.
 • Sužinokite daugiau apie 'Fast Track' procedūrą.
 • Mokėti galima tik kredito kortele arba iš einamosios sąskaitos. Banko pavedimai nepriimami.

 

Išplėstinė forma

Norėdami pateikti savo produkto pavadinimą, prašyti suteikti prioritetą vėliau, pateikti prioritetą patvirtinančius dokumentus vėliau arba prašyti suteikti parodos prioritetą, naudokite išplėstinę formą. Atminkite, kad ši forma netinkama „Fast Track“ procedūrai.

Registracijos procedūra

Jūs ką tik pateikėte dizaino paraišką. Kokie tolesni veiksmai? Ar jums reikia ką nors daryti?

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) gautą paraišką patikrina EUIPO ekspertai. Jeigu dizaino paraišką pateikėte internetu, registracijos procedūra bus paprasta. Daugelis internetu pateiktų paraiškų įregistruojamos per keletą dienų.

Toliau aprašysime paraiškas, paduodamas tiesiogiai EUIPO. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautinis biuras atlieka daugumą formalumų patikrų, susijusių su PINO gautomis tarptautinės registracijos paraiškomis, kuriose nurodoma ES.


Paraiškos nagrinėjimo kriterijai

Oficialūs reikalavimai

Atliekama visų paraiškų atitikties oficialiems reikalavimams patikra. Jeigu ekspertas randa trūkumų, apie juos praneša jums arba jūsų atstovui (jeigu esate jį paskyrę), kad jie būtų ištaisyti. Paprastai jums suteikiamas dviejų mėnesių terminas atsakymui dėl eksperto prieštaravimų (arba, kaip mes sakome, trūkumų rašto) pateikti. Jeigu šio termino jums neužtenka, galite prašyti jį pratęsti. Paprastai pirmą kartą EUIPO šį terminą pratęsia automatiškai. Tačiau antrasis prašymas pratęsti terminą patenkinamas tik tuo atveju, jeigu jis pakankamai ir tinkamai pagrįstas.


Pateikiame keletą galimų trūkumų pavyzdžių.

Sprendimas

Jūsų pateiktas vaizdas netinkamas atkurti, t. y. iš vaizdo neaišku, ką norite apsaugoti. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta atsiųsti (paštu) aiškų dizaino, kurį norite apsaugoti, vaizdą. Diena, kai EUIPO gauna vaizdą, tampa paraiškos padavimo data.

Jūsų pateikti vaizdai nedera tarpusavyje. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta:

 • pašalinti iš paraiškos nederantį (-čius) vaizdą (-us) arba
 • paversti savo paraišką sudėtine kelių dizainų paraiška ir sumokėti atitinkamus mokesčius.
Esate įmonė, neturinti verslo vietos arba tikros ir veikiančios įmonės Europos Sąjungoje, arba fizinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra ne Europos Sąjungoje, ir nesate paskyręs atstovo. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta paskirti atstovą.

Sumokėjote mokesčius ne už visus dizainus, kurių paraiškas teikiate. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta sumokėti nesumokėtą mokestį arba pašalinti kai kuriuos dizainus.

Nenurodėte gaminio arba jį nurodėte klaidingai. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta nurodyti gaminį arba apibūdinti gaminių pobūdį ir paskirtį, kad juos būtų galima tinkamai suklasifikuoti. Primygtinai rekomenduojame naudoti klasifikavimo priemonę Eurolocarno.


Jeigu atsakydami trūkumo nepašalinate, ekspertas atmes visą jūsų dizaino paraišką arba, jeigu tai sudėtinė paraiška, kai kuriuos jūsų dizainus. Ekspertas paskelbs sprendimą, dėl kurio, jeigu su juo nesutiksite, galėsite paduoti apeliaciją.

Ką tikriname?

EUIPO, atlikdama išsamią ekspertizę, apsiriboja dviem aspektais:

 1. Ar jūsų dizainas iš tiesų yra dizainas?
  Ar jūsų dizaino vaizdas atitinka viso gaminio arba jo dalies išvaizdą? Nustatęs, kad taip nėra, ekspertas parengs pranešimą. Pavyzdžiui, toks pranešimas bus parengtas, jeigu dizainas vaizduoja gyvą augalą.
 2. Ar dizaine nėra elementų, prieštaraujančių viešajai tvarkai ir moralei?
  Viešosios tvarkos ir moralės supratimas įvairiose šalyse gali būti skirtingas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad RBD būdingas galiojimas didelėje teritorijoje, jis gali būti atmestas, net jeigu prieštarauja viešajai tvarkai tik tam tikroje Europos Sąjungos dalyje.

Jeigu ekspertas nustato, kad jūsų dizainas prieštarauja bent vienai iš šių dviejų taisyklių, jis išsiunčia trūkumų raštą, kuriame jums siūloma pašalinti arba pakeisti dizaino vaizdą. Be to, galėsite pateikti savo pastabas. Jeigu nuspręsite pateikti iš dalies pakeistą dizaino vaizdą, tas vaizdas bus priimtas tik tuo atveju, jeigu bus išlaikytas dizaino tapatumas. Žinoma, negalite pateikti visiškai kito dizaino. Galite pašalinti tik nesvarbius elementus, pavyzdžiui, tokius, kurių informuotas vartotojas veikiausiai nepastebėtų, arba atsisakyti išimtinių teisių į juos.

Jeigu nepateiksite jokio atsakymo arba nepašalinsite eksperto nurodyto trūkumo, jis jums išsiųs pranešimą, kad dizainas atmestas. Dėl šio sprendimo galite pateikti apeliaciją.

Ko netikriname?

Tarnyba savo iniciatyva netikrina, ar jūsų dizainas yra naujas arba ar jis turi ypatingų savybių. Trečiosios šalys gali pareikalauti pripažinti jūsų dizainą negaliojančiu. RBD pripažinimo negaliojančiu procedūra gali būti pradėta tik dėl įregistruoto dizaino ir negali būti pradėta vykstant registracijos procedūrai.

Registracijos įrodymas

Neradus jokių trūkumų arba išsprendus visus kilusius klausimus, jūsų dizainas įregistruojamas. Jis taip pat bus paskelbtas Bendrijos dizainų biuletenyje. Jeigu prašėte atidėti jūsų dizaino paskelbimą, bus paskelbtas tik dizaino numeris, paraiškos padavimo data, registracijos data ir pareiškėjo bei atstovo vardai ir pavardės (pavadinimai). Paties dizaino vaizdas nebus paskelbtas.

Paskelbus visą registruotąjį Bendrijos dizainą, internetu bus išduotas registracijos pažymėjimas. Siūlome atsisiųsti pažymėjimą per dvi dienas nuo dizaino paskelbimo. Popierinių registracijos pažymėjimo kopijų neišduodame. Tačiau galima prašyti išduoti nepatvirtintą arba patvirtintą registracijos pažymėjimo kopiją.

Kaip užginčyti Tarnybos sprendimą?

Šalys, kurių atžvilgiu priimtas nepalankus galutinis sprendimas, gali pateikti apeliaciją. Apeliaciją galite teikti pasinaudodami mūsų popierine forma. Prireikus taip pat galite pasiskaityti aiškinamąjį raštą. Tai padaryti galite ir internetu, prisijungę prie savo User area (naudotojo paskyros).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.