Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Protestas

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


Ankstesnių teisių egzistavimas yra santykinis atsisakymo registruoti Europos Sąjungos prekių ženklą pagrindas. Tarnyba savo iniciatyva tokių atsisakymo pagrindų nenagrinėja. Atitinkamai ES prekių ženklo paraiška skelbiama ES prekių ženklų biuletenyje, o ankstesnių teisių, kurioms būsimas Europos Sąjungos prekių ženklas galėtų daryti poveikį, apsaugos tikslais suteikiamas 3 mėnesių terminas, per kurį gali būti pateiktas pranešimas apie protestą.

Todėl Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenis yra informacijos apie pateiktas Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškas skelbimo priemonė, kuria naudodamiesi ankstesnių teisių savininkai gali apsaugoti tokią teisę.

Be to, savo „User Area“ galite sukurti įspėjamąjį pranešimą, kad būtumėte informuojami, kai paduodamos prekių ženklų, kurie yra panašūs į jūsų prekių ženklą, paraiškos.

Daugiau informacijos apie paiešką rasite spustelėję FAQs Search Availability.


Per 3 mėnesių terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos paskelbimo, pateiktus pranešimus apie protestą nagrinėja Protestų skyrius. Patikrinęs, ar mokestis sumokėtas laiku, Protestų skyrius nagrinėja, ar pranešimas apie protestą atitinka pagrindinius reikalavimus. Nustačius trūkumą, kurį galima pašalinti, protestą pateikusio asmens prašoma tą trūkumą pašalinti.
Pasibaigus šiam etapui Europos Sąjungos prekių ženklo pareiškėjas bus informuojamas apie tai, kad gali būti pateiktas pranešimas apie protestą. Šiame etape pradedamas skaičiuoti 2 mėnesių terminas, per kurį abi šalys gali viena su kita susisiekti ir pamėginti pasiekti draugišką susitarimą. Tai persigalvojimo laikotarpis.

Daugiau informacijos apie savo teises galite rasti mūsų svetainės puslapio Jūsų teisių apsauga skiltyje „Po prekių ženklo registracijos“.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


Persigalvojimo laikotarpis – tai 2 mėnesių terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo apie protestą pateikimo dienos ir tęsiasi iki procedūros (kurioje dalyvauja protestą pateikęs asmuo ir pareiškėjas) pradžios. Jeigu abi šalys pasiekia susitarimą dėl protesto iki procedūros pradžios, nė viena iš šalių neturės atlyginti procedūros išlaidų.
Be to, jeigu pasiektas susitarimas pagrįstas prekių ir paslaugų, kurios žymimos ES prekių ženklu, sąrašo ribojimu, pašalinant proteste nurodytas prekes ir paslaugas, arba jeigu susitarimas pagrįstas ES prekių ženklų paraiškos atsisakymu, Tarnyba protestą pateikusiam asmeniui grąžins protesto mokestį.

Daugiau informacijos galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 1 skirsnyje „Procedūriniai klausimai“.


Protestai dėl ES prekių ženklų paraiškų turi būti pateikti raštu per 3 mėnesius nuo ES prekių ženklų paraiškos paskelbimo ES prekių ženklų biuletenyje.
Jūsų patogumui protestai taip pat gali būti pateikti naudojantis internetine forma. Internetu pateiktam protestui bus suteiktas protesto numeris.
Laikoma, kad protestas pateiktas tinkamai, tik jei sumokėtas protesto mokestis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti pranešimą apie protestą dėl ESPŽ ar tarptautinės registracijos.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


Norint pateikti pranešimą apie protestą, Tarnyba turi gauti mokėjimą per protestui pateikti nustatytą terminą.
Daugiau informacijos apie protesto mokestį.


Pareiškėjai, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, pagrindinės verslo vietos arba faktiškų ir veikiančių komercinių padalinių Europos ekonominėje erdvėje (EEE), privalo paskirti atstovą ryšiams su Tarnyba. Tarnybos atstovų sąrašą galima rasti eSearch plus.
 


Tarnybos Protestų skyriuje vartojamos penkios Tarnybos kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų). Pranešimas apie protestą gali būti pateikiamas tik viena iš šių penkių kalbų, be to, kalba turi sutapti su viena iš dviejų kalbų, kurias pasirinko Europos Sąjungos prekių ženklų pareiškėjas ir kurios nurodytos ES prekių ženklų biuletenyje paskelbtoje paraiškoje. Tuomet ši kalba bus vartojama per visą protesto procedūrą.


Jeigu pranešimas apie protestą pateikiamas viena iš Tarnybos kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų), kuri nesutampa su ES prekių ženklų paraiškoje, dėl kurios protestas teikiamas, nurodytomis kalbomis, protestą pateikusiam asmeniui suteikiamas 1 mėnuo pateikti vertimą į atitinkamą kalbą.

Daugiau informacijos apie procedūros kalbą galima rasti Gairių A dalies „Bendrosios nuostatos“ 4 skirsnyje „Procedūros kalba“.


Pranešimą apie protestą galima pateikti per 3 mėnesius nuo ES prekių ženklų paraiškos paskelbimo. Oficiali paskelbimo data yra data, kai paraiška paskelbiama Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenio A1 dalyje. Tarnyba pranešimą apie protestą turi gauti iki šio termino pabaigos, be to, per šį terminą turi būti sumokėtas protesto mokestis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti protestą, galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 1 skirsnyje „Procedūriniai klausimai“.
Daugiau informacijos apie protesto mokesčius.


Fiziniai arba juridiniai asmenys gali pateikti pranešimą apie protestą, pagrįstą tokiu prekių ženklų skaičiumi, kuris, jų manymu, yra tinkamas, jeigu jie yra tokių prekių ženklų savininkai.

Daugiau informacijos galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 0 skirsnyje „Įvadas“.


Ne. Protestą pateikusiu asmeniu gali būti tik vienas fizinis arba juridinis asmuo, o pranešimas apie protestą turi būti grindžiamas prekių ženklais, kurie nuosavybės teise priklauso protestą teikiančiam asmeniui. Todėl, jeigu protestas dėl ES prekių ženklų paraiškos pagrįstas keliais skirtingoms bendrovėms (įvairiems fiziniams ar juridiniams asmenims) priklausančiais prekių ženklais, kiekvienas asmuo turės pateikti atskirą pranešimą apie protestą.
Tame pačiame pranešime apie protestą galima nurodyti daugiau nei vieną protestą pateikusį asmenį, jeigu jie yra prekių ženklų, dėl kurių protestas teikiamas, bendrasavininkiai.

Daugiau informacijos apie tai galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 0 skirsnyje „Įvadas“.Taip. Procedūros kalba nustatoma, kai protestą teikiantis asmuo pasirenka vieną iš Tarnybos kalbų, kuri, be kita ko, turi sutapti su viena iš dviejų ES prekių ženklų paraiškoje nurodytų kalbų. Visas susirašinėjimas su Tarnyba, taip pat visi dokumentai, kuriais protestą teikiantys asmenys grindžia savo teises, turi būti surašyti procedūros kalba arba į ją išversti.

Daugiau informacijos apie tai galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 1 skirsnyje „Procedūriniai klausimai“.


Tarnyba pranešimą apie protestą atsiunčia nustačiusi, kad protestas priimtinas atsižvelgiant į ES prekių ženklų reglamentą (ESPŽR). Tačiau tai nereiškia, kad protesto pateikimo procedūra užbaigta. Pasibaigus persigalvojimo laikotarpiui ir jeigu šalys nepasiekė draugiško susitarimo, protestą pateikęs asmuo gali per 2 mėnesius papildyti bylą pateikdamas savo argumentus ir teises pagrindžiančius įrodymus. Tuomet Tarnyba gautus dokumentus nusiunčia pareiškėjui, kad šis per 2 mėnesius pateiktų pastabas.

Daugiau informacijos apie tai galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 1 skirsnyje „Procedūriniai klausimai“.


Prekių ženklai turi būti iš tikrųjų naudojami rinkoje ne mažiau kaip 5 metus nuo jų įregistravimo visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Todėl ES prekių ženklų reglamente (ESPŽR) pareiškėjui suteikiama galimybė prašyti, kad protestą pateikęs asmuo pateiktų prekių ženklų, dėl kurių protestas teikiamas, naudojimo įrodymus, jeigu tokie prekių ženklai buvo įregistruoti daugiau nei prieš 5 metus. Prašymas pateikti naudojimo įrodymus turi būti besąlygiškas ir pateiktas atskiru dokumentu.
Prekės ar paslaugos, kurių atžvilgiu naudojimo įrodymai nepateikiami, nebus įtrauktos į protesto procedūrą. Kitaip tariant, protesto procedūra gali būti tęsiama tik dėl prekių ženklų ir prekių bei paslaugų, kurių atžvilgiu tikras naudojimas įrodytas. Jeigu prekių ir paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas (-i) ankstesnis (-i) prekių ženklas (-ai), atžvilgiu naudojimas neįrodomas, protestas atmetamas.

Daugiau informacijos apie tai galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 6 skirsnyje „Naudojimo įrodymas“.


Pateiktus įrodymus turi sudaryti duomenys apie prekių ženklo, dėl kurio reiškiamas protestas, naudojimo (prekių ir paslaugų, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, atžvilgiu) vietą, laiką, apimtį bei pobūdį. Pavyzdžiui, įrodymus gali sudaryti patvirtinamieji dokumentai ir daiktiniai įrodymai, kaip antai: pakuotės, etiketės, kainų sąrašai, katalogai, sąskaitos, nuotraukos, reklaminiai skelbimai laikraščiuose, taip pat pareiškimai prisiekus ar iškilmingai patvirtinus.

Daugiau informacijos apie tai galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 6 skirsnyje „Naudojimo įrodymas“.
 


Sprendimas dėl išlaidų paskirstymo priimamas kartu su sprendimu dėl bylos esmės. Visais kitais atvejais, EUIPO Protestų skyriui baigus nagrinėti bylą, sprendimas dėl išlaidų pridedamas prie pranešimo. Kai išlaidas sudaro tik atstovavimo išlaidos ir protesto mokestis, sprendimas dėl konkrečios išlaidų sumos bus įtrauktas į sprendimą dėl išlaidų paskirstymo, kuris priimamas atsižvelgiant į ES prekių ženklų įgyvendinimo reglamento 18 straipsnyje nustatytas ribas.

Daugiau informacijos apie tai galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 1 skirsnyje „Procedūriniai klausimai“.


Pateiktus įrodymus turi sudaryti „duomenys apie prekių ženklo, dėl kurio reiškiamas protestas, naudojimo (prekių ir paslaugų, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, atžvilgiu) vietą, laiką, mastą bei pobūdį.“ Pavyzdžiui, įrodymais gali būti patvirtinamieji dokumentai ir daiktiniai įrodymai, kaip antai: pakuotės, etiketės, kainoraščiai, katalogai, sąskaitos, nuotraukos, reklaminiai skelbimai laikraščiuose, taip pat pareiškimai prisiekus arba patvirtinti pareiškimai. Įrodymus reikia pateikti pagal tam tikrą struktūrą, ir turi būti pateikta rodyklė.


Šiame puslapyje pateikiami klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite Duomenų apsaugos pranešime.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.