Procedūriniai pakeitimai

Procedūriniai pakeitimai

Nuo 2017 m. spalio 1 d. įsigalioja įvairūs procedūriniai pakeitimai.

Visi pakeitimai bus aptarti peržiūrėtose gairėse. Šiame puslapyje pateikiama apibendrinta kai kurių pagrindinių pakeitimų apžvalga; naudotojai neturėtų pamiršti, kad čia pateikiami ne visi pakeitimai. Atkreipkite dėmesį, kad Tarnybos gairės išlieka pagrindiniu informaciniu dokumentu Europos Sąjungos prekių ženklų sistemos vartotojams ir profesionaliems konsultantams, kurie nori gauti naujausią informaciją apie EUIPO nagrinėjimo praktiką.

Pakeitimo rūšis
Prioritetas RodytiSlėpti

Apžvalga

Reikalavimai suteikti prioritetą turi būti pateikiami kartu su ESPŽ paraiška (anksčiau tokius reikalavimus buvo galima pareikšti po paraiškos pateikimo). Reikalavimą pagrindžianti dokumentacija turi būti pateikta per tris mėnesius nuo paraiškos pateikimo datos (anksčiau tai reikėdavo padaryti per tris mėnesius nuo pareiškimo apie prioritetą gavimo dienos). Jeigu ši dokumentacija nėra surašyta Tarnybos kalba, dabar Tarnyba gali savo nuožiūra nuspręsti, ar prašyti išversti tokią dokumentaciją.

Dar vienas Tarnybos praktikos pakeitimas yra susijęs su tuo, kad reikalavimas suteikti prioritetą nebėra nagrinėjamas iš esmės. Tai yra „paprastas“ reikalavimas iki tol, kol juo nepradedama remtis ir jį būtina patvirtinti procedūros metu.

Įgytas skiriamasis požymis, kaip papildomas reikalavimas Rodyti Slėpti

Apžvalga

Pareiškėjai turės galimybę remtis 7 straipsnio 3 dalimi kaip papildomu arba alternatyviu reikalavimu ir tai jie galės padaryti paraiškos nagrinėjimo procedūros pradžioje arba vėliau. Papildomo reikalavimo privalumas yra tai, kad jis tampa aktualus tik jeigu priimamas galutinis neigiamas sprendimas dėl būdingo skiriamojo požymio. Tai leidžia pareiškėjui išnaudoti savo teisę pateikti apeliaciją dėl būdingo skiriamojo požymio prieš tai, kai reikalaujama įrodyti įgytą skiriamąjį požymį. Tai reiškia, kad naudotojai nepatirs naudojimo įrodymų rinkimo ir pateikimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai tokie įrodymai yra būtini.

Protesto / anuliavimo procedūra Rodyti Slėpti

Apžvalga

Ieškinių dėl santykinių pagrindų priimtinumo ir pagrindimo reikalavimai aiškumo sumetimais buvo pertvarkyti, kad būtų atsižvelgta į atskirą ESPŽR 8 straipsnio 6 dalyje nustatytą pagrindą, susijusį su geografinėmis nuorodomis. Anuliavimo procedūrai taikomos nuostatos suderintos su protesto procedūra, išskyrus atvejus, kai skirtumai yra pagrįsti dėl skirtingo jų pobūdžio. ESPŽDR nustatytos pagrindinės taisyklės dėl pavėluoto įrodymų pateikimo ir kodifikuota Tarnybos praktika, susijusi su atsisakymų sustabdymu ir nagrinėjamos panaikinimo arba negaliojimo procedūros nutraukimu / tęsimu.

Elektroninis pagrindimas Rodyti Slėpti

Apžvalga

Akivaizdus prisitaikymo prie interneto eros pavyzdys yra susijęs su ankstesnių įregistruotų teisių įrodymų (pvz., registruoti prekių ženklai, tam tikri prekyboje naudojami žymenys arba geografinės nuorodos) arba atitinkamos nacionalinės teisės turinio prieiga elektroniniame šaltinyje, kurį pripažįsta Tarnyba, o oponentas arba anuliavimo pareiškėjas tokius įrodymus gali pateikti nurodydamas tą šaltinį.

Šiuo tikslu Tarnyba pripažįsta visas nacionalinių ir regioninių ES intelektinės nuosavybės tarnybų duomenų bazes, o „TMview“ yra laikomas priimtinu portalu, per kurį galima gauti prieigą prie nacionalinių tarnybų.

Kalbos ir vertimas raštu Rodyti Slėpti

Apžvalga

Nuo 2017 m. spalio 1 d. daugumą įrodymų galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba. Jeigu įrodymams (išskyrus paraiškos pateikimo, registracijos ir galiojimo pratęsimo pažymėjimus arba susijusios teisės nuostatas) pagrįsti naudojama kalba nėra procedūros kalba, dabar vertimu raštu reikės pasirūpinti tik tais atvejais, kai to prašys Tarnyba (savo iniciatyva arba remdamasi pagrįstu kitos šalies prašymu). Įgyto skiriamojo požymio arba reputacijos įrodymai taip pat patektų į šią kategoriją.

Tačiau įrodymų (paraiškos pateikimo, registracijos ir galiojimo pratęsimo pažymėjimai arba susijusios teisės nuostatos) pagrindimas vis tiek turi būti pateikti procedūros kalba (arba išversti į procedūros kalbą) per pagrindimo pateikimui taikomą terminą.

Be to, vertimo raštu standartas pagal ESPŽĮR 25 straipsnį nebėra toks griežtas kaip anksčiau. Jeigu šalis nurodė, kad susijusios yra tik tam tikros dokumento dalys, gali būti verčiamos tik tos dalys.

Šie pakeitimai turi realią naudą ESPŽ sistemos naudotojams. Jie padeda užtikrinti didesnį ekonomiškumą, supaprastinimą ir apskritai sumažina išlaidas.

ESPŽ perleidimas kaip alternatyva Rodyti Slėpti

Apžvalga

Jei atstovas ar patikėtinis ESPŽ įregistruoja be savininko leidimo, savininkas nuo šiol turi teisę reikalauti ESPŽ perleisti (nebent minėtasis atstovas ar patikėtinis savo veiksmus pagrindžia). Pagal ankstesnes ESPŽR nuostatas savininkas galėjo tokią padėtį ištaisyti paprašydamas paskelbti ESPŽ negaliojančiu.

Naujasis perleidimo procesas pagal ESPŽR 21 straipsnio 2 dalies a punktą bus vykdomas pagal tą pačią procedūrinę tvarką, kaip ir negaliojimo procedūra, nurodyta ESPŽR 60 straipsnyje. Veiksmams, kurie pradedami 2017 m. spalio 1 d. arba vėliau, perleidimas bus prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu alternatyva. Norėdamas atlikti tokius veiksmus, pareiškėjas, prašantis paskelbti prekių ženklą negaliojančiu, remdamasis kitais pagrindais perleidimo prašymą gali sujungti su prašymu paskelbti prekių ženklą negaliojančiu. Tokiais atvejais Tarnyba pirma išnagrinės perleidimo prašymą (išskyrus atvejus, kai pagal ESPŽR 59 straipsnio 1 dalies a punktą yra galiojantis absoliutus pagrindas paskelbti prekių ženklą negaliojančiu – tokiu atveju pirma bus nagrinėjamas šis pagrindas).

Bendravimas su Tarnyba Rodyti Slėpti

Apžvalga

Siekiant atsižvelgti į informacinių technologijų raidą, buvo pakeistos Tarnybos komunikavimo ir komunikavimo su Tarnyba priemonės. Konkrečiai:

 • Buvo pašalintos pasenusios komunikavimo formos, būtent pristatymas į rankas ir įdėjimas į pašto dėžutę Tarnyboje;
 • „Elektroninės priemonės“ yra apibrėžiama plačiai. Vykdomojo direktoriaus sprendimu Nr. EX-17-4 dėl komunikavimo elektroninėmis priemonėmis nustatoma, kokiu mastu ir kokiomis techninėmis sąlygomis šios priemonės gali būti naudojamos.
 • Kurjerio paslauga buvo numatyta specialiai kaip Tarnybos komunikavimo ir komunikavimo su Tarnyba paštu priemonė.
 • Įsigaliojus vykdomojo direktoriaus sprendimui Nr. EX 20 9, iš esmės pasikeitė oficialios Tarnybos komunikacijos priemonės. Nuo 2021 m. kovo 1 d. faksu komunikuoti su EUIPO nebegalima. Sprendimą lėmė tai, kad techniniu požiūriu faksas nebėra patikimas, be to, siekiame savo vartotojams pateikti moderniausias komunikacijos priemones.
Apeliacinės tarybos Rodyti Slėpti

Apžvalga

ESPŽDR konsoliduojamos su apeliacinėmis tarybomis susijusios nuostatos, kurios anksčiau buvo išdėstytos įvairiuose šaltiniuose, įskaitant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 216/96 (Apeliacinių tarybų darbo tvarkos taisyklės). Pagrindiniai paaiškinimai ir pakeitimai yra susiję su pareiškimo dėl pagrindų ir atsiliepimo turiniu, priešinėmis apeliacijomis, pareikštais reikalavimais ir pirmą kartą apeliacinei tarybai pateiktais faktais arba įrodymais, apeliacinės tarybos iškeltais naujais absoliučiais pagrindais, pagreitinta procedūra ir apeliacinių tarybų veiklos organizavimu ir struktūra.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos Rodyti Slėpti

Apžvalga

Tiek ESPŽĮR, tiek ESPŽDR įsigalioja nuo 2017 m. spalio 1 d. Visgi tam tikroms procedūroms, kurios buvo pradėtos prieš šią datą, ir toliau bus taikomos tam tikros nuostatos tol, kol jos bus baigtos. Atitinkamai abiejuose reglamentuose yra išsamios pereinamojo laikotarpio nuostatos, nurodančios, kada procedūroms bus taikomos naujos procedūrinės taisyklės. Paprastai, jei nenurodyta kitaip, abu reglamentai jau vykstančioms procedūroms taikomi nuo 2017 m. spalio 1 d. Visos pereinamojo laikotarpio nuostatos pateiktos šioje lentelėje.

Gali būti itin įdomi toliau nurodyta santrauka:

Naujos taisyklės:

Taikomos

 • ESPŽ paraiškos turinys
 • ESPŽ vaizdas
 • Ženklų rūšys
 • Prioritetas

ESPŽ paraiškos, pateiktos 2017-10-01 arba vėliau.

ESPŽĮR

 • Registracijos liudijimas

ESPŽ, užregistruoti 2017-10-01 arba vėliau.

ESPŽĮR

 • Kalbos ir vertimai

Patvirtinamieji dokumentai ar vertimai, pateikti 2017-10-01 arba vėliau.

ESPŽĮR

 • Protestų / negaliojimo pagrindimas ir nagrinėjimas
 • Pagrindimas internetu
 • Per vėlai pateikti įrodymai

Procedūros, kurių rungimosi dalis prasidėjo 2017-10-01 arba vėliau.

ESPŽDR

 • Apeliacijos

Apeliacijos, pateiktos 2017-10-01 arba vėliau.

ESPŽDR

 • Įrodymų struktūra ir pateikimas

Kai terminas įrodymams pateikti prasidėjo 2017-10-01 arba vėliau.

ESPŽDR

 • Tarnybos pranešimai ir susirašinėjimas su ja

Pranešimai ir susirašinėjimas nuo 2017-10-01.

ESPŽDR

 • Laikinas procedūros nutraukimas

Procedūros, kurias Tarnyba pareikalavo nutraukti arba nutraukė 2017-10-01 arba vėliau.

ESPŽDR

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šiame skirsnyje pateikiama bendro pobūdžio informacija ir trumpa ES prekių ženklų reglamento apžvalga. Ši informacija neturi juridinės galios.
Visiems esamiems ir būsimiems naudotojams rekomenduojame susipažinti su Reglamentu (ES) Nr. 2015/2424, kuris išverstas į visas ES kalbas.
Atkreipiame dėmesį, kad Tarnybos rekomendacijos – tai pagrindinis informacinis dokumentas Bendrijos prekių ženklų sistemos naudotojams ir profesionaliems konsultantams, kurie nori gauti naujausią informaciją apie EUIPO taikomas nagrinėjimo procedūras.

Informaciją apie pokyčius, įsigaliojusius 2016 m. kovo 23 d., rasite čia.