Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Įrašai

Įrašas – tai į EUIPO registrą įvestų duomenų rinkinys; EUIPO registras – tai duomenų bazė, kurioje kaupiama išsami informacija apie visus EUIPO įregistruotus prekių ženklus ir dizainus, įskaitant tam tikros duomenų bazėje esančios informacijos pakeitimus.

Toliau parodyti įrašai, kurie gali būti teikiami pildant internetines formas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kiekvieno įrašo rūšį, spauskite atitinkamą nuorodą. Į ES prekių ženklų registrą gali būti įrašomi tik Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento (ESPŽR) 111 straipsnyje nurodyti įrašai, o į registruotojo Bendrijos dizaino registrą gali būti įrašomi tik Registruotojo Bendrijos dizaino (RBD) reglamento 69 straipsnyje nurodyti įrašai.

Daugiau informacijos rasite prekių ženklų ir dizainų gairėse.

 • Visiškas ir dalinis perdavimas

  Visiškas perdavimas – tai Europos Sąjungos prekių ženklo (ESPŽ) arba registruotojo Bendrijos dizaino (RBD) paraiškos arba registracijos nuosavybės pasikeitimas. Dalinis perdavimas – kai kurių su ESPŽ paraiška ar registracija susijusių prekių ir (arba) paslaugų perdavimas. Dalinis RBD perdavimas nėra įmanomas.

  Teikiant perdavimo įrašus, nebūtina siųsti perdavimo patvirtinamųjų dokumentų (pvz., oficialaus perdavimo akto), kai prašymą pasirašęs atstovas pažymi langelį „Abiejų šalių atstovas“. Atstovas gali pasirašyti abiejų šalių vardu tik kai duomenų bazėje jis yra nurodytas kaip pradinio savininko paskirtas atstovas ir taip pat yra paskirtas naujo savininko / naudos gavėjo atstovu.

  Visais kitais atvejais prašymas dėl įrašo turi būti teikiamas kartu su abiejų šalių pasirašytu pareiškimu, perdavimo įrodymu ir kt.

  Prašymus dėl perdavimo įrašų galima pateikti ir dėl tų ESPŽ arba RBD, kurių paraiškos dar nagrinėjamos. Šiuo atveju taikomos tokios pat taisyklės.

  Kai prašoma atlikti visišką arba dalinį perdavimą, galutiniai teisių gavėjai bus tie, kuriuos naudotojas įrašė internetinės formos skirsnyje „Teisių perėmėjas arba teisių gavėjas“. Pavyzdžiui:

  Jei yra prekių ženklas su dviem savininkais „A“ ir „B“, o savininkas „A“ nori perduoti savo teises būsimam savininkui „C“, tačiau savininkas „B“ nori išsaugoti savo teises, naudotojas skyriuje „Teisių perėmėjas arba teisių gavėjas“ turės įrašyti „B“ ir „C“.

 • Padalijimas

  Prekių ženklo pareiškėjo / savininko prašymu prekių ženklą arba prekių ženklo paraišką galima „padalyti“. Prekių ženklo registracijos arba paraiškos padalijimas yra ypač naudingas norint atskirti prekių ženklą, dėl kurio kilo ginčas, ir netaikyti jo tam tikroms prekėms ar paslaugoms, tačiau taikyti jį likusiai registracijai. Nors dalinis perdavimas, kuris yra susijęs su nuosavybės pakeitimu, yra nemokamas, prašymui dėl ESPŽ, kuris toliau priklausys tam pačiam savininkui, padalijimo taikomas mokestis.

  Padalijimo negalima prašyti:

  • prieš nustatant paraiškos pateikimo datą;
  • nepraėjus trims mėnesiams nuo ESPŽ paraiškos paskelbimo;
  • jeigu dėl prekių ir paslaugų pradėtos protesto arba anuliavimo procedūros.

  Tokios pačios sąlygos taikomos, jeigu ESPŽ teismui pateiktas priešieškinis dėl panaikinimo arba pradėta paskelbimo negaliojančiu procedūra.

  Prekės ir paslaugos, kurias reikia padalyti, turi būti aiškiai nurodytos ir negali sutapti su pradinėje paraiškoje ar registracijoje likusiomis ir naujoje (-ose) paraiškoje (-ose) ar registracijoje (-ose) nurodytomis prekėmis ir paslaugomis.

 • Pirmenybė / pirmenybės panaikinimas

  Anksčiau valstybėje narėje įregistruoto prekių ženklo (įskaitant prekių ženklą, įregistruotą pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus) savininkas, kuris tapatų ESPŽ naudoja tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, dėl kurių įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, gali prašyti, kad ESPŽ būtų taikoma ankstesnio prekių ženklo pirmenybė valstybės narės, kurioje arba kuriai jis registruojamas, atžvilgiu.

  Prašymą pripažinti pirmenybę galima pateikti bet kuriuo metu po ESPŽ registracijos.

  Prašymą pripažinti pirmenybę galima pateikti tik dėl ankstesnės registracijos, o ne dėl ankstesnės paraiškos. Ankstesnio prekių ženklo data turi būti ankstesnė nei paraiškos padavimo data arba, jeigu įmanoma, ESPŽ prioriteto data.

  Vis dėlto ankstesnė teisė turi vis dar galioti. Prašymas pripažinti pirmenybę nebus priimtas, jeigu ankstesnė teisė nebegalioja. Jei ankstesnė registracija prašymo pateikimo metu jau buvo pasibaigusi, pirmenybės negalima prašyti, net jei atitinkamame nacionaliniame prekių ženklų įstatyme numatytas šešių mėnesių lengvatinis laikotarpis registracijos galiojimui pratęsti.

  Pareiškėjas taip pat privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi trejopo tapatumo (to paties savininko, to paties ženklo, tų pačių prekių ir paslaugų) reikalavimų.

  EUIPO paprastai nagrinėja tik tai, ar ženklai yra tapatūs, tačiau nenustato savininkų, prekių ir (arba) paslaugų tapatumo.

  Pagal Sprendimą Nr. EX-05-5 nereikalaujama, kad savininkas pateiktų registracijos kopiją, jeigu reikiama informacija EUIPO yra prieinama atitinkamos nacionalinės tarnybos interneto svetainėje. Jeigu nepateikiama registracijos kopija, EUIPO reikiamos informacijos pirmiausia ieško atitinkamoje interneto svetainėje, ir tik jei šios informacijos ten nėra, ji paprašo, kad savininkas pateiktų kopiją.

  Pagal Sprendimo Nr. EX-05-5 3 straipsnį atitinkamos registracijos kopijoje turi būti pateikta registracijos arba galiojimo pratęsimo pažymėjimo kopija (pakanka paprastos fotokopijos) ar registro išrašas, atitinkamo nacionalinio oficialiojo leidinio išrašas arba oficialios duomenų bazės išrašas ar spausdintinė medžiaga.

  Pirmenybės panaikinimas

  ESPŽ savininkas savo iniciatyva bet kada gali prašyti registre panaikinti pateiktą prašymą suteikti pirmenybę.

  Prašymai suteikti pirmenybę taip pat gali būti panaikinti nacionalinio teismo sprendimu (žr. Direktyvą 2008/95/EB).

  Apie prašymo suteikti pirmenybę panaikinimą skelbiama ESPŽ biuletenyje. ESPŽR 111 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pirmenybės panaikinimas bus registruojamas kartu su ESPŽR 111 straipsnio 2 dalyje nurodytais elementais.

 • Daiktinės teisės / daiktinių teisių panaikinimas

  Daiktinė (in rem) teisė arba materiali teisė – tai ribotos nuosavybės teisė ir absoliuti teisė. Daiktinė teisė reiškia į nuosavybę, o ne į konkretų asmenį nukreiptą teisinį veiksmą, kuriuo teisės savininkui suteikiama galimybė atgauti konkretų objektą, juo disponuoti ar naudotis. Šios teisės gali būti taikomos prekių ženklams ar dizainams. Jas, be kita ko, gali sudaryti naudojimo teisės, uzufruktas ar įkeitimai. Daiktinė teisė skiriasi nuo asmeninės teisės (in personam), nes pastaroji yra susijusi su konkrečiu asmeniu. Dažniausios prekių ženklų ar dizainų srityje naudojamos daiktinės teisės yra įkeitimai arba vertybiniai popieriai.

  Kiti pavyzdžiai: vok. – „Pfand“, „Hypothek“; angl. – „guarantees“, „warranties“, „bails“ ir „sureties“; isp. – „prenda“, „hipoteca“; pranc. – „nantissement“, „gage“, „hypothèque“, „garantie“, „caution“; it. – „pegno“, „ipoteca“.

  Yra dvi daiktinių teisių rūšys, kurios pareiškėjo prašymu gali būti nurodytos dokumentuose arba įtrauktos į registrą:

  • daiktinės teisės, kuriomis garantuojami vertybiniai popieriai (įkeitimas, mokesčiai ir kt.);
  • daiktinės teisės, kuriomis nesuteikiama garantija (pvz., uzufruktas).

  Būtina pateikti toliau nurodytą informaciją:

  • atitinkamo ESPŽ / RBD registracijos numerį. Jeigu prašymas susijęs su daugiau nei vienu ESPŽ / RBD, būtina nurodyti visus jų registracijos numerius;
  • teisės turėtojo vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą ir pilietybę / nuolatinės gyvenamosios vietos (buveinės) valstybę;
  • jeigu užstato turėtojas paskiria atstovą – teisių turėtojo atstovo vardą ir pavardę (pavadinimą) ir verslo adresą;
  • daiktinės teisės įrodymą. Daiktinės teisės įrodymų pakanka, jeigu prašyme dėl jos registracijos pateikiami kurie nors iš šių įrodymų: 1) ESPŽ / RBD savininko pasirašytas pareiškimas, kuriame teigiama, kad jis sutinka su daiktinės teisės registracija; 2) ESPŽ / RBD savininko ir užstato turėtojo bendrai pateiktas arba vieno užstato turėtojo pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas prašymas.

  Prašymus dėl daiktinių teisių įrašymo galima pateikti net ir per paraiškų nagrinėjimo etapą. Šiuo atveju galioja tokios pat taisyklės.

  Daiktinių teisių panaikinimas
  Daiktinės teisės registracija bus panaikinta arba pakeista, jei to prašo suinteresuotoji šalis, t. y. pareiškėjas arba ESPŽ savininkas arba registruoto užstato turėtojas. Bet kuriuo atveju būtina pateikti toliau nurodytą informaciją:

  • ES prekių ženklo arba RBD registracijos numerį;
  • teisės, kuri turi būti panaikinta, duomenis (kuriuos reikia pridėti prie internetinės prašymo dėl įrašo formos);
  • patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma, kad įregistruota teisė nebegalioja, arba teisių turėtojo pareiškimą, kad jis sutinka su įrašo panaikinimu.

  Prašymus dėl ESPŽ arba RBD daiktinių teisių įrašų panaikinimo galima pateikti net ir per paraiškų nagrinėjimo etapą. Šiuo atveju taikomos tokios pat taisyklės.

 • Prekių ženklo pakeitimas

  Prašymas pakeisti prekių ženklą, t. y. ženklo atvaizdą, turi būti pateikiamas raštu viena iš penkių EUIPO kalbų, be to, už šį prašymą reikia sumokėti mokestį. Reglamentuose nenumatyta jokia nuostata dėl kitų ESPŽ registracijos elementų keitimo.

  Pagal Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento (ESPŽR) 54 straipsnio 2 dalį ženklo atvaizdą galima keisti tik laikantis labai griežtų sąlygų, t. y. tik tuomet, kai:

  • ESPŽ naudojamas ESPŽ savininko vardas ir pavardė (pavadinimas) ir adresas, ir
  • tai yra elementai, kuriuos reikia pakeisti, ir
  • kai pakeitimas iš esmės neturėtų įtakos originalaus įregistruoto prekių ženklo tapatumui.
 • Išieškojimas vykdymo procese

  Išieškojimas vykdymo procese – tai teismo pareigūno veiksmas, kuriuo, gavus teismo sprendimą dėl ieškovo nuosavybės, nusavinamas skolininko turtas. Taip kreditorius iš visų skolininko prekių, įskaitant jo prekių ženklų teises, gali išieškoti savo skolą.

  Prašymą dėl išieškojimo vykdymo procese registracijos gali pateikti:

  • ESPŽ savininkas;
  • naudos gavėjas išieškojimo vykdymo procese;
  • teismas arba institucija.

  Oficialios prašymui taikomos sąlygos priklauso nuo to, kas pateikia prašymą.

  Prašymuose įregistruoti išieškojimą vykdymo procese reikia pateikti šią papildomą informaciją:

  • ESPŽ arba RBD registracijos numerį;
  • naudos gavėjo vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą, pilietybę ir valstybę, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta arba kurioje yra jo buveinė ar įmonė;
  • jeigu naudos gavėjas paskiria atstovą, atstovo vardą ir pavardę (pavadinimą) ir verslo adresą; arba EUIPO suteiktą identifikacinį numerį.

  Prašymus dėl ESPŽ arba RBD išieškojimo vykdymo procese įrašo galima pateikti net ir per paraiškų nagrinėjimo etapą. Šiuo atveju taikomos tokios pat taisyklės.

 • Licencijos

  Prekių ženklo licencija – tai sutartis, kuria savininkas arba pareiškėjas (toliau – savininkas), turintis teises į tam tikrą prekių ženklą (licenciaras), išsaugo savo nuosavybę, tačiau leidžia trečiajam asmeniui (licenciatui) prekybos tikslais naudoti prekių ženklą sutartyje nustatytomis sąlygomis.

  Licencija reiškia padėtį, kai licenciatas dėl sutartinių santykių su savininku gauna teises į ESPŽ. Savininko sutikimas ar leidimas trečiajai šaliai naudoti prekių ženklą neprilygsta licencijai.

  Neprivalomi prašymo turinio elementai:

  • nuoroda, ar licencija, kurią prašoma įrašyti, yra išimtinė, ar neišimtinė. Kai siekiama įregistruoti išimtinę licenciją, prašyme dėl registracijos šiuo tikslu būtina pateikti pareiškimą. Jeigu nenurodėte kitaip, licencija bus laikoma neišimtine;
  • kai prašoma įregistruoti ribotą tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms taikomą licenciją, reikia nurodyti prekes ar paslaugas, kurioms suteikta licencija;
  • kai prašoma įregistruoti licenciją kaip tik tam tikroje teritorijoje galiojančią licenciją, reikia nurodyti Europos Sąjungos dalį, kuriai suteikta licencija. Europos Sąjungos dalį gali sudaryti viena ar kelios valstybės narės arba viena ar kelios administracinės apskritys vienoje valstybėje narėje;
  • kai prašoma įregistruoti ribotos trukmės licenciją, reikia nurodyti galiojimo pabaigos datą ir pasirinktinai licencijos galiojimo pradžios datą;
  • kai licenciją suteikia licenciatas, kurio licencija jau įregistruota ESPŽ registre, reikia nurodyti, kad prašoma sublicencijos. Sublicencijas galima įrašyti tik po to, kai įrašoma pradinė licencija.

  Pastaba. Kai prašymą dėl įrašo pateikia tik licenciatas, su paraiška reikia pateikti licencijavimo susitarimo kopiją ar kitą įrodymą, kad licenciaras sutinka įrašyti licenciją.

  Licencijos panaikinimas

  Licencijos registracija bus panaikinta arba pakeista, jei to prašo suinteresuotoji šalis, t. y. ESPŽ pareiškėjas / savininkas arba registruotas licenciatas.

  EUIPO atsisako patvirtinti licencijos ar sublicencijos panaikinimą, perdavimą ir (arba) pakeitimą, jei į registrą neįrašyta pagrindinė licencija.

  Kai siekiama įrašyti licencijos ar sublicencijos panaikinimą, reikia pateikti šią informaciją:

  • ESPŽ arba RBD registracijos numerį;
  • licencijos, kurią siekiama panaikinti, duomenis;
  • patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma, kad įregistruota teisė nebegalioja, arba licenciato pareiškimą, kad jis sutinka su panaikinimu.

  Prašymus dėl ESPŽ arba RBD licencijų įrašymo arba panaikinimo galima pateikti net ir per paraiškų nagrinėjimo etapą. Šiuo atveju taikomos tokios pat taisyklės.

  Kartu su prašymu dėl licencijos įrašymo reikia pateikti papildomus dokumentus; juos galima įkelti pasinaudojus prašymo formos skiltimi „Kiti priedai“.

 • Visiškas ir dalinis atsisakymas

  Po ESPŽ registracijos ženklo savininkas gali bet kuriuo metu jo visiškai ar iš dalies atsisakyti. Apie atsisakymą būtina raštu informuoti EUIPO.

  Taip pat galima pateikti prašymą visiškai atsisakyti ir registruotojo Bendrijos dizaino.

  Atsisakymai teisiškai įsigalioja tik jų įrašymo į ESPŽ registrą dieną.

  Jeigu trečiosios šalys (pvz., licenciatai, užstato turėtojai ir kt.) turi įregistruotų atitinkamų ESPŽ teisių, prieš įregistruojant atsisakymą, reikia įvykdyti tam tikrus papildomus reikalavimus.

  Vis dėlto, jeigu savininkas EUIPO įrodo, kad licenciatas, užstato turėtojas ir kt. sutiko su atsisakymu, atsisakymas bus įregistruotas iš karto gavus tokį pranešimą.

  Jeigu ESPŽ savininkas tik pateikia įrodymą, kad jis licenciatui ar užstato turėtojui pranešė apie savo ketinimą atsisakyti, EUIPO informuoja savininką, kad atsisakymas bus įregistruotas praėjus trims mėnesiams nuo dienos, kai EUIPO gavo šį įrodymą.

  Registruoto ESPŽ savininko ir licenciatų bei bet kurių kitų ženklo teisių turėtojų teisės baigia galioti nuo atsisakymo (ex nunc) registracijos registre dienos. Todėl atsisakymas negalioja atgaline data.

  Atsisakymas sukelia procesines ir materialines pasekmes.

  Procesiniu požiūriu, kai apie atsisakymą įrašoma į registrą, ESPŽ baigia galioti ir užbaigiamos visos su šiuo ženklu susijusios EUIPO procedūros. Materialinės atsisakymo pasekmės trečiosioms šalims pasireiškia tuo, kad ESPŽ savininkas atsisako bet kokių ateityje atsirasiančių su jo ženklu susijusių teisių.

  Galima atsisakyti dalies ESPŽ, t. y. dalies prekių ir paslaugų, kurioms jis įregistruotas. Dalinis atsisakymas pradeda galioti nuo jo įrašymo į registrą dienos.

  Kad dalinis atsisakymas būtų patvirtintas, turi būti įvykdytos šios dvi su prekėmis ir paslaugomis susijusios sąlygos:

  • nauja formuluote neturi būti išplečiamas prekių ir paslaugų sąrašas;
  • daliniame atsisakyme turi būti pateiktas galiojantis prekių ir paslaugų aprašymas.
 • Nemokumas

  Nemokumo byla dėl ESPŽ gali būti pradėta toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių turtinių interesų vieta. Tačiau jei skolininkas yra draudimo įmonė arba kredito įstaiga, kaip apibrėžta atitinkamai direktyvose 2001/17/EB24 ir 2001/24/EB25, nemokumo bylos, kurių dalyku gali būti ESPŽ, gali būti pradedamos tik toje valstybėje narėje, kurioje tai įmonei arba įstaigai išduota veiklos licencija. Pagrindinių interesų vieta turėtų būti vieta, kurioje skolininkas reguliariai atlieka su savo interesais susijusius veiksmus, ir dėl to ją gali nustatyti trečiosios šalys. Bendros ESPŽ nuosavybės atveju pirmiau nurodytos nuostatos taikomos bendraturčio daliai.

  Nemokumo byla suprantama kaip kolektyvinė byla, susijusi su skolininko daliniu ar visišku teisės į turtą netekimu bei likvidatoriaus paskyrimu. Likvidatorius suprantamas kaip bet kuris asmuo ar įstaiga, kuriai pavesta administruoti arba likviduoti turtą, į kurį iš skolininko atimtos teisės, arba prižiūrėti, kaip tvarkomi skolininko reikalai. Teismas suprantamas kaip teisminė institucija ar bet kuri kita kompetentinga valstybės narės įstaiga, turinti įgaliojimus pradėti nemokumo bylą ar priimti sprendimus tokioje byloje. Teismo sprendimas, susijęs su nemokumo bylos pradėjimu ar likvidatoriaus paskyrimu, – tai bet kurio teismo, galinčio pradėti nemokumo bylą ar paskirti likvidatorių, sprendimas.

  Jeigu dėl ESPŽ pradedama nemokumo byla, kompetentinga nacionalinė institucija gali paprašyti registre padaryti atitinkamą įrašą ir paskelbti jį Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje. Tokį prašymą EUIPO reikia pateikti raštu. Mokesčio mokėti nereikia.

 • ES kolektyvinių ženklų naudojimo taisyklių pakeitimai

  Teikiant ES kolektyvinių ženklų ir ES sertifikavimo ženklų paraiškas, būtina pateikti jų naudojimą reglamentuojančias taisykles. Todėl vėliau prireikus galite pakeisti taisykles.

  Informacija apie pakeitimą registre nebus įrašoma, jeigu pakeistos taisyklės, susijusios su kolektyviniais ženklais, neatitinka Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento (ESPŽR) 75 straipsnio 2 dalies arba ESPŽR 84 straipsnio, jei taisyklės yra susijusios su sertifikavimo ženklais, arba jeigu atitinkamai taikomas vienas iš ESPŽR 76 arba 85 straipsnyje nurodytų atsisakymo pagrindų.

  Jeigu taisyklių pakeitimas priimamas, jis įregistruojamas ir skelbiamas.

 • Dizainerio paskyrimas, pakeitimas ar ištrynimas

  Dizaino paraiškose gali būti nurodytas (-i) dizaineris (-iai) arba jų komanda. Teise būti nurodytam kaip dizaineriui galima pasinaudoti bet kuriuo metu. Šis veiksmas suteikia galimybę keisti nurodytą (-us) dizainerį (-ius).

  Įrašo gali prašyti tik dizaino savininkas arba jo atstovas. Dizainas turi būti paskelbtas (A1 statusas) arba jo paskelbimas atidėtas (A2 statusas).

 • Kiti įrašai

  Esama kitų, rečiau naudojamų įrašų rūšių, pvz., sublicencijos ar nemokumo keitimas.

  Teikiant prašymus dėl kitų įrašų rūšių, paprastai reikia pateikti papildomus, jūsų prašymą pagrindžiančius, dokumentus; failus galima įkelti paraiškos formos skiltyje „Kiti priedai“, kurioje rodoma atitinkama žinutė.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.