Naujasis ES prekių ženklų reglamentas Pakeitimai taikomi nuo 2017 m. spalio 1 d.

2016 m. kovo 23 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo (iš dalies keičiantis reglamentas).

Be kita ko, iš dalies keičiančiu reglamentu pakeista: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pavadinimas; Europos Sąjungos prekių ženklų tarnybos administruojamo prekių ženklo pavadinimas; prekių ženklų mokesčių sistema. Taip pat atlikti su nagrinėjimo procedūromis, absoliučiais pagrindais, protestu ir anuliavimu, santykiniais pagrindais ir apeliacijomis susiję pakeitimai. Pakeitimų apžvalgą galite rasti čia.

Iš dalies keičiančiame reglamente yra įvairių nuostatų, kurios bus taikomos nuo 2017 m. spalio 1 d., jas išsamiau aptarus antrinės teisės aktuose.

Antrinės teisės aktus sudaro Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/625, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) 2017/1001, ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/626, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Reglamento (ES) 2017/1001 nuostatų įgyvendinimo taisyklės.

Antrinės teisės aktuose išdėstytos išsamios pereinamojo laikotarpio nuostatos, kuriomis nustatoma, kada procedūroms taikomos naujos procedūrinės taisyklės (Pereinamojo laikotarpio nuostatų lentelė).

Teisės akto reformos procesu pripažįstama, kad pasiekta gerų ESPŽ sistemos rezultatų, ir patvirtinama, kad pagrindiniai jos principai yra laiko patikrinti ir toliau patenkina verslo poreikius bei pateisina lūkesčius. Tačiau pasinaudojant šiais gerais rezultatais siekiama užtikrinti didesnį visos sistemos veiksmingumą ir nuoseklumą, taip pat pritaikyti ją prie skaitmeninio amžiaus.

Pirmiausia iš dalies keičiančiu reglamentu siekiama supaprastinti procedūras ir užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, aiškiai apibrėžti Tarnybos uždavinius, o taip pat bendradarbiavimo ir Tarnybos bei ES nacionalinių ir regioninių intelektinės nuosavybės tarnybų praktikos derinimo sistemą.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šiame skirsnyje pateikiama bendro pobūdžio informacija ir trumpa ES prekių ženklų reglamento apžvalga. Ši informacija neturi juridinės galios.
Visiems esamiems ir būsimiems naudotojams rekomenduojame susipažinti su Reglamentu (ES) Nr. 2015/2424, kuris išverstas į visas ES kalbas.
Atkreipiame dėmesį, kad Tarnybos rekomendacijos – tai pagrindinis informacinis dokumentas Bendrijos prekių ženklų sistemos naudotojams ir profesionaliems konsultantams, kurie nori gauti naujausią informaciją apie EUIPO taikomas nagrinėjimo procedūras.

Informaciją apie pokyčius, įsigaliojusius 2016 m. kovo 23 d., rasite čia.