Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Apeliacija

 

Turite užpildyti pranešimą apie apeliaciją. Tai reikia padaryti per 2 mėnesius nuo sprendimo, kurį norite apskųsti, priėmimo dienos (t. y. pranešimo apie sprendimą data).
Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad pranešimą apie apeliaciją reikia pateikti procedūros kalba (tai yra ginčijamo sprendimo kalba).

Prie apeliacijos taip pat turi būti pridėtas pareiškimas, kuriame nurodomi pagrindai; šiame pareiškime išdėstomi motyvai, dėl kurių, jūsų manymu, pradinis sprendimas buvo neteisingas. Šio pareiškimo nebūtina pridėti prie pranešimo apie apeliaciją, tačiau jį būtina pateikti per 4 mėnesius nuo pranešimo apie ginčijamą sprendimą dienos.

Galite apsvarstyti galimybę pasinaudoti nauja e. apeliacijos priemone, leidžiančia naudotojams paduoti skundą internetu. Naujoje priemonėje naudotojams pateikiamos aiškios rekomendacijos, naudojama patobulinta ir naudotojams suprantama sąsaja, mažinama klaidų rizika.
 
Išsamesnė informacija apie tai, kaip pateikti pranešimą apie apeliaciją.
Norėdami gauti išsamesnės informacijos, eikite į savo naudotojo skiltį „user area“.
Norėdami gauti išsamesnės informacijos, skaitykite pastabas dėl apeliacijos formos.


Išsamesnė informacija apie apeliacijos mokesčius, taikomus ES prekių ženklams ir dizainams.


Ne.


Pranešimas apie apeliaciją turi būti pateikiamas ta kalba, kuria vyko sprendimo, dėl kurio pateikta apeliacija, priėmimo procedūra.


Ne. Šie terminai yra nustatyti teisės akte (ES prekių ženklų reglamente) Europos Sąjungos valstybių narių sutarimu ir Apeliacinės tarybos negali jų keisti.
Vienintelė galimybė – kreiptis į Tarnybą ir prašyti taikyti restitutio in integrum (tai lotyniška frazė, kuri reiškia „grąžinimą į pradinę padėtį“); tokiu atveju atkuriamos jūsų prarastos teisės. Taikomos gana griežtos sąlygos, pvz., privalote įrodyti, jog ėmėtės visų reikiamų veiksmų, kad laikytumėtės teisės akte nustatytų terminų. Be to, taip pat yra kitų reikalavimų (žr. Gairių A dalies „Bendrosios taisyklės“ 8 skirsnį „Restitutio in integrum), įskaitant mokestį.
 
Išsamesnė informacija pateikiama 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) 104 straipsnyje, kuris taip pat yra prieinamas Tarnybos svetainės skirtuko „Teisė ir praktika“ skiltyje „Naujasis ES prekių ženklų reglamentas“.
 
Išsamesnės informacijos ieškokite2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.  6/2002 dėl Bendrijos dizaino.


Taip. Apeliaciją pateikiantis asmuo yra apeliantas, o kita šalis vadinama atsakovu. Atsakovas pastabas dėl apelianto pareiškimo, kuriame nurodomi pagrindai, gali pateikti per 2 mėnesius nuo dienos, kurią jam buvo įteiktas pranešimas.
Jeigu atsakovas pateikia pastabas, apeliantas išimtiniu atveju ir remdamasis Apeliacinės tarybos prašymu gali nurodyti motyvus ir prašyti leisti atsakyti į šias pastabas. Po šio atsiliepimo atsakovui bus leidžiama pateikti tripliką.


Tai priklauso nuo aplinkybių. Pavyzdžiui, reglamente nustatytų terminų, kurių atžvilgiu Apeliacinė taryba neturi diskrecijos teisės (kurią ji turi, pvz., paduodant pranešimą apie apeliaciją arba pareiškimą, kuriame nurodomi pagrindai), negalima pratęsti. Šiais atvejais vienintelė teisių gynimo priemonė yra restitutio.
Kita vertus, Apeliacinės tarybos nustatytus terminus ir reglamente nustatytus terminus, kurių atžvilgiu suteikiama tam tikra diskrecijos teisė, galima pratęsti.
Tačiau galioja tam tikros sąlygos. Terminą bus galima pratęsti tik tuo atveju, jei atitinkamas prašymas bus pateiktas ir gautas nepasibaigus pirminiam terminui. Šalys privalo pagrįsti ir pateikti kiekvieno prašymo pratęsti terminą motyvus. Jeigu nenurodomi termino pratęsimo motyvai arba nepateikiamas pagrindimas, prašymas atmetamas. Jeigu prašymą bendrai pateikia dvi šalys, jos abi turi prašymą pasirašyti.
Apskritai tas pats terminas nebus pratęsiamas keletą kartų, išskyrus išimtinėmis aplinkybėmis, kurias pagrindžia tolesnį pratęsimą pateisinantys įrodymai.


Taip. Apeliaciją pateikiantis asmuo yra apeliantas, o kita šalis vadinama atsakovu. Atsakovas gali pateikti pastabas dėl apelianto pareiškimo, kuriame nurodomi pagrindai. Taryba paprastai nustato 2 mėnesių terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo apie pareiškimą, kuriame nurodomi pagrindai, dienos.
Jeigu atsakovas pateikia šias pastabas, apeliantas išimtiniu atveju gali būti kviečiamas į jas atsakyti (vėlgi per 2 mėnesius nuo pranešimo apie atsakymą dienos). Atsakovas gali pateikti tripliką.

Išsamesnė informacija apie jūsų teisių apsaugą.


Išimtinėmis aplinkybėmis, kai atvejis yra toks skubus, jog dėl bet kokio delsimo kyla didelė rizika patirti žalą, apeliacinėms byloms gali būti taikomos pagreitintos apeliacijos procedūros. Pagreitintoms apeliacijoms taikoma skubos tvarka, jos nagrinėjamos prioritetine tvarka (ne chronologine tvarka) ir kiekviena šalis iš esmės gali pateikti tik po vieną pastabų rinkinį.
Jeigu šalis nori, kad būtų taikoma pagreitinta procedūra, ji šiuo tikslu turi pateikti atskirą prašymą. Prašyme turi būti patvirtinamasis dokumentas, paaiškinantis, kodėl atvejis yra skubus.


Taip. Tai vadinama priešpriešiniu apeliaciniu skundu. Jis turi būti paduodamas per terminą, nustatytą pastaboms dėl pareiškimo, kuriame nurodomi pagrindai, pateikti. Priešpriešinis apeliacinis skundas paduodamas kaip atskiras dokumentas.

Išsamesnę informaciją apie paraiškų negaliojimą galima rasti Dizaino paraiškų negaliojimo pagrindų nagrinėjimo gairėse.


Praėjus dienai nuo pranešimo apie sprendimą įteikimo šalims, visi sprendimai originalo kalba skelbiami teismų praktikos duomenų bazėje „eSearch“. Maždaug po mėnesio į duomenų bazę taip pat įkeliamas neoficialus sprendimo vertimas į anglų kalbą.

Daugiau informacijos rasite Apeliacinių tarybų skiltyje.


Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.