Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Registruoti

 

Europos Sąjungos prekių ženklų registre laikoma konkreti informacija apie visas ES prekių ženklų paraiškas ir registracijas, kaip aprašyta Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento (ESPŽR) 111 straipsnyje.
Bendrijos dizaino registre pateikiama konkreti informacija, susijusi su Bendrijos dizaino registracija.
Registro duomenys nuolat atnaujinami siekiant stebėti Reglamente nustatytos informacijos apie ES prekių ženklą ir registruotuosius dizainus pasikeitimus, pvz., duomenys apie nuosavybę, licencijos suteikimas arba daiktinės teisės (in rem) ir reikalavimai suteikti pirmenybę.
Tarnyba skelbia ES prekių ženklų biuletenį ir Bendrijos dizainų biuletenį, kuriuose pateikiami įrašai ir kita išsami registro informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė.
Kad biuleteniuose pateikiama informacija būtų geriau suprantama, Tarnyba taip pat yra parengusi žinynus, kuriuose pateikiamos su biuleteniuose skelbiama informacija susijusios aiškinamosios gairės.
Parengti du žinynai: ES prekių ženklų žinynas ir registruotųjų Bendrijos dizainų žinynas.

Nuoroda į biuletenius (žinynus).


Įrašas registruose – tai Tarnybos padarytas įrašas.
Įrašai yra susiję su į registrą įrašytos informacijos pakeitimu – anksčiau įrašytos ESPŽ arba Bendrijos dizainų paraiškų informacijos atnaujinimas arba pakeitimas.
Dažniausiai daromi šie įrašai: nuosavybės perdavimai (pakeitimai), atstovo paskyrimas, savininko vardo (pavardės), pavadinimo ir (arba) adreso pakeitimai, reikalavimas suteikti pirmenybę, licencijos ir pan.
Visi šie įrašai yra išvardyti:
  • dėl ES prekių ženklų – ESPŽR 111 straipsnio 3 dalyje;
  • dėl registruotųjų Bendrijos dizainų – BDĮR 69 straipsnio 3 dalyje.
Įrašas registruose – tai Tarnybos padarytas įrašas. Įrašai iš esmės apima informacijos apie savininką, licencijas ir daiktines (in rem) teises pakeitimus. Daugiau informacijos apie savo dizaino administravimą ir registro informacijos atnaujinimą galite rasti svetainės skilties „Valdymas“ skirtuke „Nuosavybė“.

Daugiau informacijos pateikiama Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimo gairėse.


Apie tai galite lengvai pranešti internetu, prisijungę prie savo naudotojo skilties (User Area). Prisijunkite prie savo User Area ir per meniu parinktis įveskite atitinkamų asmens duomenų pakeitimus.

Daugiau informacijos, kaip pakeisti savininkų asmeninius duomenis.

Daugiau informacijos apie registro operacijas pateikiama Gairių E dalies „Registro operacijos“ 5 skirsnyje „Pakeitimai registre“.


Prašymai dėl perdavimo yra išimtinio pobūdžio, nes jiems taikomas mokestis. Informacijos ieškokite EUIPO tiesiogiai mokamų mokesčių skiltyje, kurioje pateikiama išsami informacija apie licencijos perdavimą (žr. mokesčio kodą F-023).

Daugiau informacijos, kaip pakeisti savininkų asmeninius duomenis.

Daugiau informacijos apie RBD perdavimą pateikiama Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimo gairėse.


Sprendimas šiuo klausimu priimamas atsižvelgiant į tai, ar pagal nacionalinę įmonių teisę juridinio subjekto statuso pasikeitimas laikomas įmonės tapatybės pasikeitimu (tokiu atveju toks pasikeitimas bus įrašytas kaip perdavimas), ar ne.

Daugiau informacijos pateikiama Gairių E dalies „Registro operacijos“ 3 skirsnio „ESPŽ ir RBD kaip nuosavybės objektai“ 1 skyriuje „Perdavimas“.


Jeigu dėl susijungimo pasikeičia susijungime dalyvaujančių juridinių subjektų tapatybė, toks pasikeitimas bus įrašomas kaip perdavimas. Jeigu ES prekių ženklo arba ES prekių ženklo paraiškos savininkas prijungia kitą įmonę ir savininko tapatybė nepasikeičia, nuosavybės perdavimas neturėtų būti vykdomas.

Daugiau informacijos pateikiama Gairių E dalies „Registro operacijos“ 3 skirsnio „ESPŽ ir RBD kaip nuosavybės objektai“ 1 skyriuje „Perdavimas“.


Pakanka, kad šalys susitartų į registrą įrašyti apie nuosavybės teisių perdavimą. Šiuo atžvilgiu pakanka, kad prašymą pasirašytų abi šalys. Jeigu šalys paskiria bendrą profesionalų atstovą, kuris veikia Tarnyboje, atstovas prašymą gali pasirašyti jų vardu. Tokiais atvejais nebūtina pateikti papildomų perdavimo įrodymų, pvz., perdavimo akto kopijos. Visais kitais atvejais perdavimo įrodymai (pvz., pasirašyta perdavimo akto kopija) yra būtini.

Daugiau informacijos apie nuosavybės perdavimo įrašymo paraiškai taikomus formalius ir esminius reikalavimus galima rasti Gairių E dalies „Registro operacijos“ 3 skirsnio „ESPŽ ir RBD kaip nuosavybės objektai“ 1 skyriuje „Perdavimas“.


Taip, paraiškos arba registracijos gali būti skaidomos dėl padalijimo arba dalinio perdavimo.
Dalinis perdavimas yra nemokamas ir susijęs su perduoto ženklo nuosavybės pakeitimu, tačiau prašymui padalyti prekių ženklą taikomas mokestis, o padalytas prekių ženklas ir toliau priklauso tam pačiam savininkui. Jeigu mokestis nesumokamas, laikoma, kad prašymas nebuvo pateiktas.
Padalijimo negalima prašyti dėl pagal Madrido protokolą paduotos tarptautinės paraiškos, kurioje nurodoma ES. EUIPO neturi įgaliojimų padalyti tarptautinės nuorodos.
 
Daugiau informacijos apie mokesčius, taikomus deklaruojant ES prekių ženklo padalijimą, ieškokite tiesiogiai EUIPO mokamų mokesčių sąraše.

Daugiau informacijos apie paraiškas dėl dalinio nuosavybės perdavimo įrašymo galima rasti Gairių E dalies „Registro operacijos“ 3 skirsnio „ESPŽ ir RBD kaip nuosavybės objektai“ 1 skyriuje „Perdavimas“.

Daugiau informacijos apie padalijimus galima rasti Gairių E dalies „Registro operacijos“ 1 skirsnio „Registracijos pakeitimai“ 5 dalyje „Padalijimas“.


Europos Sąjungos prekių ženklų registras ir Bendrijos dizainų registras yra prieinami plačiajai visuomenei.

Su ES prekių ženklų bylomis galima susipažinti pateikus rašytinį prašymą ir sumokėjus mokesčius. Bylose taip pat yra registrui nepriklausančios informacijos, kuri gali dominti trečiąsias šalis, pvz., trumpas dizaino aprašymas, jeigu pareiškėjas tokį pateikė.

Su dizainų, kurių paskelbimas atidėtas, bylomis iki paskelbimo negalima susipažinti, išskyrus atvejus, kai savininkas duoda sutikimą arba taikomos bet kurios kitos reglamentuose nustatytos ribotos išimtys. Su niekada nepaskelbtu dizainu niekada nebus galima viešai susipažinti.

Daugiau informacijos pateikiama Gairių E dalies „Registro operacijos“ 5 skirsnyje „Susipažinimas su bylomis“.


Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.