Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Ženklų paieška

 

Vienas iš būdų patikrinti, ar jūsų prekių ženklas arba dizainas jau įregistruotas, – ieškoti informacijos Tarnybos nemokamose internetinėse paieškos priemonėse: „TMview“, „DesignView „ ir (arba) „eSearch plus“.


EUIPO siūlo užsisakyti panašumo ataskaitą, kurioje pateikiamas prekių ženklų, galinčių daryti poveikį jūsų paraiškai, sąrašas. Ankstesni prekių ženklai gali kelti grėsmę jūsų paraiškai. Sąraše atsižvelgiama tiek į prekių ženklo pavadinimus, tiek į prekes ir paslaugas, dėl kurių prašoma įregistruoti prekių ženklą.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad šis sąrašas nėra išsamus. Jūsų prekių ženklas gali būti ginčijamas net jeigu panašumo ataskaitoje nepateikiami jokie rezultatai.
Be to, EUIPO internetinėse duomenų bazėse „eSearch plus“ ir „TMview“ naudotojai gali atlikti prieinamumo paiešką ir abiem duomenų bazėmis visi naudotojai gali naudotis nemokamai.


Taip, jei pareiškėjas to paprašė išplėstinėje paraiškos formoje. Dėl kiekvienos ES prekių ženklo paraiškos ir tarptautinės registracijos, kurioje nurodoma ES, Tarnyba per nagrinėjimo procedūrą parengia Europos Sąjungos paieškos ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodomi ankstesni tapatūs arba panašūs ES prekių ženklai, ankstesnės tapačios arba panašios ES prekių ženklų paraiškos ir tarptautinės registracijos su nuoroda į ES dėl tapačių ir panašių prekių ir paslaugų klasių. Paieška apima ankstesnius prekių ir paslaugų ženklus, priklausančius tai pačiai klasei, taip pat prieštaraujančioms klasėms, kuriose paprastai pateikiamos panašios prekės ir paslaugos.
Daugiau informacijos ieškokite mūsų registracijos procedūros skiltyje.


Ne, EUIPO neatlieka paieškų pagal atskirą prašymą. Tai daro privačios įmonės, kurios neturi jokių komercinių ryšių su EUIPO.
Be to, visi naudotojai gali pasinaudoti EUIPO internetinėmis duomenų bazėmis „eSearch plus“ ir „DesignView “, kuriose jie savo paieškas gali atlikti nemokamai.
Daugiau informacijos apie EUIPO duomenų bazes ir priemones galite rasti mūsų svetainės skiltyje „Duomenų bazės“.
Išsamesnė informacija apie RBD registracijos procedūrą.


Šiose ataskaitose išvardijami visi ankstesni nacionaliniai prekių ženklai, nacionalinės prekių ženklų paraiškos arba pagal tarptautinius susitarimus įregistruoti prekių ženklai, galiojantys atitinkamoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), kurie buvo rasti ir kuriais remiantis pagal ESPŽR 8 straipsnį gali būti prieštaraujama ESPŽ, dėl kurio paduota paraiška, įregistravimui, arba nurodoma, kad atlikus paiešką tokių teisių neaptikta. Dėl šių ataskaitų reikia sumokėti atitinkamus paieškos mokesčius.

TR, kuriose nurodoma ES, turėtojai, norintys prašyti atlikti nacionalinę paiešką, turi nusiųsti prašymą ir sumokėti Tarnybai atitinkamą mokestį per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai PINO praneša apie tarptautinę registraciją.

Prašymas atlikti nacionalines paieškas reiškia, kad paiešką atliks visos dalyvaujančios nacionalinės tarnybos. Šis „viskas arba nieko“ metodas reiškia, kad pareiškėjas negali pasirinkti, kurios konkrečios dalyvaujančios tarnybos jo pageidavimu atliks paiešką.


Už ES paieškos ataskaitas sumokama kartu su paraiškos mokesčiu. Nacionalinės paieškos ataskaitos neprivalomos. ES ir nacionalinių paieškų ataskaitų turi būti prašoma ir mokestis turi būti sumokamas paduodant ES prekių ženklo paraišką arba tarptautinių registracijų (TR) paraiškas, kuriose nurodoma ES, per 1 mėnesį nuo paraiškos dokumentų perdavimo iš PINO į EUIPO. Nacionalinės paieškos ataskaitų mokestis – 12 EUR už kiekvieną dalyvaujančią tarnybą.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. šioje neprivalomoje paieškos sistemoje dalyvauja ir paiešką nacionaliniuose registruose atlieka 5 nacionalinės tarnybos: Čekija, Danija, Vengrija, Rumunija ir Slovakija. Todėl bendras už nacionalinės paieškos ataskaitas mokamas mokestis yra 60 EUR.

Daugiau informacijos apie paieškos ataskaitas žr. Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 1 skirsnį „Procedūra“.


Ankstesnių ES prekių ženklų arba ankstesnių ES prekių ženklų paraiškų savininkams, kurių teisėms galėtų prieštarauti minėti ES prekių ženklai ar paraiškos, siunčiami kontroliniai raštai. Raštas yra tik informacinio pobūdžio ir jo jokiu būdu nereikia laikyti išvada, kad egzistuoja prieštaravimas ar kad susiję ženklai, prekės ir paslaugos iš tikrųjų yra tapatūs arba panašūs. Tokią išvadą galima padaryti tik tuomet, kai, baigusi protesto arba registracijos anuliavimo procedūrą, EUIPO priima galutinį sprendimą.

Daugiau informacijos šiuo klausimu žr. Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 1 skirsnį „Procedūra“.


„EURid“ – tai Europos Komisijos paskirta ne pelno organizacija, kuri valdo „.eu“ domeno vardą. Ji taip pat atlieka aktyvų vaidmenį saugodama „.eu“ domeno vardo turėtojų teises nuo sukčiavimo.
Naujienos, susijusios su „.eu“ domenais.


Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.