Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Paskelbimas negaliojančiu ir panaikinimas (atšaukimas)

 

ES prekių ženklų reglamente (ESPŽR) nustatytos dviejų rūšių procedūros, kurias apima bendra sąvoka „panaikinimo procedūra“.
Gali būti panaikintos ES prekių ženklo savininko teisės ir ES prekių ženklas gali būti paskelbtas negaliojančiu. Skirtumas tas, kad panaikinimas įsigalioja prašymo pateikimo dieną, o prekių ženklą paskelbus negaliojančiu, įrašas Europos Sąjungos prekių ženklų registre panaikinamas atgaline data.


ES prekių ženklo savininko teisės gali būti panaikintos toliau nurodytais atvejais.
  • Jeigu prekių ženklas iš tikrųjų nenaudojamas. Teisės aktuose nustatyta, kad ES prekių ženklą būtina pradėti iš tikrųjų naudoti Europos Sąjungoje per 5 metus nuo jo įregistravimo. Be to, prekių ženklo naudojimo negalima laikinai nutraukti ilgiau kaip 5 metams.
  • Jeigu dėl savininko veiksmų prekių ženklas tapo bendriniu produkto ar paslaugos, kuriai jis buvo įregistruotas, pavadinimu ir savininkas nesiėmė tinkamų priemonių, kad to būtų išvengta.
  • Jeigu dėl to, kaip savininkas naudojo prekių ženklą, atsižvelgiant į prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, pobūdį, kokybę ar geografinę kilmę, prekių ženklas tapo klaidinantis.


Pagrindai prekių ženklą paskelbti negaliojančiu būna dvejopi: absoliutūs ir santykiniai. Absoliutūs paskelbimo negaliojančiu pagrindai – tai atsisakymo registruoti pagrindai, išnagrinėti ex officio per registracijos procedūrą. Santykiniai paskelbimo negaliojančiu pagrindai susiję su anksčiau įgytomis teisėmis, kurios pagal prioriteto principą turi pirmenybę prieš vėliau įregistruotą ES prekių ženklą.
ES prekių ženklas gali būti pripažintas negaliojančiu remiantis absoliučiu pagrindu toliau nurodytais atvejais.
  • Jei ES prekių ženklas įregistruotas nepaisant absoliutaus atsisakymo registruoti pagrindo (ypač jei prekių ženklas neturėjo skiriamojo požymio arba buvo aprašomasis).
  • Kai pareiškėjas paduodamas paraišką veikė nesąžiningai. Tai visų pirma taikoma atvejams, kai pareiškėjas, paduodamas prekių ženklo paraišką, siekia neteisėtų tikslų.
ES prekių ženklas gali būti paskelbtas negaliojančiu remiantis santykiniu pagrindu toliau nurodytais atvejais.
  • Dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių galima pateikti pranešimą apie protestą.
  • Kai valstybėje narėje galioja kita anksčiau įgyta teisė, suteikianti galimybę uždrausti naudoti atitinkamą prekių ženklą. Tai visų pirma susiję su teise į pavadinimą, teise į asmens atvaizdą, taip pat su autorių ir pramoninės nuosavybės (pvz., pramoninio dizaino) teisėmis.
Papildoma informacija apie jūsų teisių apsaugą.

Daugiau informacijos galima rasti Gairių D dalies „Panaikinimas“ 1 skirsnyje „Procedūros“.

 


Prašymas dėl panaikinimo gali būti priimtas tik jei atitinkamas ES prekių ženklas įrašytas į Europos Sąjungos prekių ženklų registrą. Apie registraciją skelbiama Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje (B dalyje). Prašymas dėl panaikinimo, paremtas tuo, kad prekių ženklas nenaudojamas, gali būti priimtas tik jei prašymo pateikimo dieną ES prekių ženklas buvo įregistruotas daugiau kaip 5 metus.
Prašymams dėl panaikinimo pateikti netaikomi jokie terminai. Tačiau jeigu anksčiau įgytos teisės savininkas sutinka, kad vėlesnis ES prekių ženklas būtų naudojamas penkerius metus iš eilės, jis nebetenka teisės pateikti prašymo dėl prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu, paremto santykiniu pagrindu (taikomas apribojimas dėl neprieštaravimo pasekmės).

Daugiau informacijos apie prašymus dėl panaikinimo galima rasti Gairių D dalies „Panaikinimas“ 1 skirsnyje „Procedūra“.


Šių dviejų rūšių (paskelbimo negaliojančiu ir panaikinimo) procedūroms skirtos dvi atskiros formos, kurias galima rasti Tarnybos svetainėje ir kurias galima pateikti internetu.


Kad prašymas dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu būtų laikomas pateiktu, būtina sumokėti mokestį.

Daugiau informacijos apie prašymo dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu mokesčius galima rasti mokesčių skiltyje.


Pareiškėjai, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, pagrindinės verslo vietos arba faktiškų ir veikiančių pramoninių ar komercinių padalinių Europos ekonominėje erdvėje (EEE), privalo paskirti atstovą ryšiams su Tarnyba. Tarnybos atstovų sąrašą galima rasti tinkalapyje eSearch plus.


Prašymas turi būti pateiktas viena iš dviejų atitinkamo ESPŽ kalbų, jeigu tai yra Tarnybos kalba. Priešingu atveju (t. y. jeigu pirma kalba nėra Tarnybos kalba) paraiška gali būti teikiama tik antra ES prekių ženklo kalba. Daugiau informacijos apie procedūros kalbą galima rasti Gairių A dalies „Bendrosios nuostatos“ 4 skirsnyje „Procedūros kalba“.

Daugiau informacijos apie prašymus dėl panaikinimo galima rasti Gairių D dalies „Panaikinimas“ 1 skirsnyje „Procedūra“.


Prašymą dėl panaikinimo galima pagrįsti keliomis skirtingomis priežastimis. Tačiau (nebent sumokamas mokestis už prekių ženklo paskelbimą negaliojančiu ir mokestis už jo panaikinimą) tame pačiame prašyme negalima nurodyti abiejų priežasčių – ir pagrindo paskelbti prekių ženklą negaliojančiu, ir pagrindo panaikinti prekių ženklą, – nes prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu ir jo panaikinimo procedūros laikomos dviem skirtingomis procedūromis su skirtingais požymiais.

Daugiau informacijos galima rasti Paaiškinimuose dėl Europos Sąjungos prekių ženklą paskelbimo negaliojančiu formos.


Kitų šalių mokesčius ir išlaidas privalo padengti panaikinimo procedūrą pralaimėjusi šalis. Tačiau padengiamų išlaidų sumos dydis yra ribojamas. Tai reiškia, kad išlaidas dengiantis asmuo padengs tik tam tikros didžiausios ribos neviršijančias išlaidas.

Išsamesnė informacija pateikiama Gairių D dalies „Panaikinimas“ 1 skirsnyje „Procedūra“.
Daugiau informacijos galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 1 skirsnyje „Procedūriniai klausimai“.


Atsiėmus paraišką dėl anuliavimo, mokestis negrąžinamas. Šalis, kuri atsiimdama paraišką nutraukia anuliavimo procedūrą, taip pat privalo padengti kitų šalių iki to momento patirtas išlaidas (atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas ribas), nebent, remiantis teisingumo principu, priimamas kitoks sprendimas.

Išsamesnė informacija pateikiama Gairių D dalies „Anuliavimas“ 1 skirsnyje „Procedūra“.


Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.