Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Tarptautinė registracija

 

Madrido protokolas dėl tarptautinės ženklų registracijos yra sutartis, kurią administruoja Ženevoje įsikūręs Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautinis biuras. Šią sutartį, kuri galioja nuo 1996 m. balandžio mėn., yra ratifikavusios daugelis pasaulio šalių, įskaitant daugumą Europos šalių, JAV, Japoniją, Australiją, Kiniją, Rusiją ir pačią Europos Sąjungą (ES), kuri minėtą sutartį ratifikavo 2004 m. spalio mėn.
Pagal Madrido protokolą prekių ženklų savininkai gali užtikrinti savo prekių ženklų apsaugą keliose šalyse; jiems tereikia tiesiogiai savo nacionalinei ar regioninei prekių ženklų tarnybai paduoti vieną paraišką.

Daugiau informacijos apie Madrido protokolą galima rasti skirsnyje Strategija paspaudus kortelę „Plėtojimas“.EUIPO yra Europos Sąjungos tarnyba, kuri registruoja visoje Europos Sąjungoje (ES) galiojančius ženklus, todėl visose tarptautinės paraiškos procedūrose, pagrįstose ES prekių ženklu arba nuoroda į ES, ji veikia kaip PINO ryšių punktas. EUIPO gali veikti kaip kilmės tarnyba, jeigu tarptautinė paraiška yra pagrįsta ES prekių ženklu, arba kaip paskirtoji tarnyba, jeigu kitoje valstybėje teikiamoje tarptautinėje paraiškoje pateikiama nuoroda į ES. EUIPO vaidmuo tarptautinėje sistemoje yra panašus į nacionalinių tarnybų vaidmenį.


Per savo Tarptautinį biurą PINO administruoja Madrido protokolą ir Madrido susitarimą (t. y. dvi sutartis, kurios sudaro vadinamąją Madrido sistemą). Gavęs tarptautinę paraišką iš kilmės tarnybos, Tarptautinis biuras visų pirma patikrina, ar įvykdyti visi paraiškos padavimo reikalavimai ir ar teisingai nurodyta prekių ir paslaugų klasifikacija. Jeigu taip, jis įregistruoja ženklą tarptautiniame registre ir paskelbia jį tarptautinių ženklų biuletenyje „International Gazette“. Po to Tarptautinis biuras informuoja nurodytų šalių tarnybas apie tarptautinę registraciją.
Tarptautinis biuras nenagrinėja, ar pats ženklas atitinka apsaugos reikalavimus arba ar jau yra įregistruotų tapačių arba panašių ženklų. Šiuos klausimus sprendžia nurodytų šalių tarnybos.


Taip, tarptautinėje paraiškoje Europos Sąjungą galite nurodyti kaip teritoriją, kurioje norite užtikrinti savo prekių ženklo apsaugą. EUIPO yra ES tarnyba, administruojanti visoje ES teritorijoje galiojantį prekių ženklą.
 


Teikiant tarptautinę paraišką, privalu naudoti PINO interneto svetainėje pateiktą formą anglų, prancūzų ar ispanų kalba.


Šią informaciją galima rasti PINO interneto svetainėje.


Kai tarptautinėje paraiškoje nurodoma ES, paprastai nereikia skirti atstovo, kuris atstovautų pareiškėjui palaikant ryšius su EUIPO. Vis dėlto laikino atsisakymo atveju arba, paprasčiau, jeigu tarptautinių teisių turėtojui reikia tiesiogiai bendrauti su EUIPO (pvz., siųsti dokumentus), taikomos įprasto atstovavimo taisyklės (išsamiau apie atstovavimą).

Jeigu tarptautinės registracijos savininkas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos (buveinės) Europos ekonominėje erdvėje (EEE), jo prašoma paskirti EEE atstovą. Nepaskyrus atstovo, atsisakymas registruoti bus patvirtintas preliminariame atsisakyme registruoti nustatytu mastu.

Daugiau informacijos apie tai pateikta Gairių M dalyje „Tarptautiniai ženklai“.


Sužinokite daugiau apie tarptautinę registracijos procedūrą arba Madrido sistemą.


Tarptautinės registracijos paraiškoje, kurioje pateikiama nuoroda į ES, turi būti nurodyta antra EUIPO oficialioji kalba (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų). Nepasirinkus antros kalbos, EUIPO paraiškai prieštaraus ir atidės pakartotinį paskelbimą, kol antra kalba bus tinkamai nurodyta.
 


Nagrinėjant formalumus apsiribojama tik tuo, ar nurodyta antra kalba, ar tai kolektyvinio arba sertifikavimo ženklo paraiška (į ją turi būti įtrauktas pareiškimas apie ženklo naudojimui taikomus reglamentus), ar su ES nuoroda susiję riboti sąrašai patenka į tarptautinės registracijos pagrindinį sąrašą, ar pateikta prašymų pripažinti pirmenybę ir ar prekių ir (arba) paslaugų sąrašas atitinka aiškumo ir tikslumo reikalavimus, kaip nurodyta Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 3  skirsnyje „Klasifikacija“.
Jeigu yra koks nors atsisakymo registruoti pagrindas, EUIPO privalo per 6 mėnesius nuo pakartotinio paskelbimo išsiųsti PINO pranešimą apie laikiną atsisakymą registruoti. Jei laikinas atsisakymas registruoti susijęs tik su tam tikromis prekėmis ar paslaugomis ir savininkas neišsprendžia su tuo susijusių klausimų, atsisakoma registruoti tik tas prekes ir paslaugas, o kitas prekes ir paslaugas leidžiama registruoti.


Gavusi tarptautinės registracijos savininko prašymą per 1 mėnesį nuo tada, kai PINO informuoja EUIPO apie nuorodą, Tarnyba pagal Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento 195 straipsnį parengs Europos Sąjungos paieškos ataskaitą apie kiekvieną tarptautinę registraciją, kurioje bus nurodyti panašūs ESPŽ ir tarptautinės registracijos su nuoroda į ES atvejai.
 


Gavusi tarptautinės registracijos paraišką, EUIPO ją automatiškai pakartotinai paskelbia ESPŽ biuletenio M dalyje, kuri skirta tik tarptautinei registracijai (žr. eSearch plus kasdienių skelbimų skirsnį).
 


Pirmas pranešimas savininkui nusiunčiamas per PINO. Po to EUIPO ir savininkas arba jo atstovas bendrauja tiesiogiai.
EUIPO turi per 18 mėnesių informuoti PINO apie atsisakymo pripažinti ES nuorodą visas galimas priežastis. 18 mėnesių laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai EUIPO pranešama apie nuorodą. Jeigu prieštaravimas nepanaikinamas, savininkui išsiunčiamas galutinis sprendimas. Galutinį sprendimą galima apskųsti Apeliacinėms taryboms. Pasibaigus apeliacijos procedūrai ir priėmus galutinį sprendimą, PINO siunčiamas galutinis pranešimas apie atsisakymą registruoti.
Jeigu nėra jokio pagrindo atsisakyti registruoti, Tarnyba PINO nusiunčia pareiškimą dėl laikino statuso suteikimo. Šis pareiškimas perduodamas savininkui, paskelbiamas tarptautinių ženklų biuletenyje „International Gazette“ ir įrašomas į tarptautinį registrą.


Prašymus pripažinti pirmenybę nagrinėja ir lygiagrečią paiešką atlieka EUIPO. Prašymą pripažinti ankstesnės registracijos pirmenybę galima pateikti pasinaudojant atskira oficialia forma (MM17), kurią reikia pridėti prie tarptautinės paraiškos.
Prašymas pripažinti pirmenybę nagrinėjamas tik remiantis pareiškėjo pateiktais dokumentais. Prašymą pripažinti ankstesnės registracijos pirmenybę galima pateikti pasinaudojant atskira oficialia forma (MM17), kurią reikia pridėti prie tarptautinės registracijos paraiškos.


Kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodoma ES, EUIPO 18 mėnesių nuo tada, kai iš PINO gauna paraišką, turi teisę atsisakyti suteikti ženklo apsaugą. Suteikti apsaugą gali būti atsisakoma bet kokiu pagrindu (absoliučiu ar santykiniu), kuriuo remiantis galima atsisakyti registruoti tiesiogiai EUIPO paduotą registracijos paraišką.
 


Pranešimai apie protestą turi būti pateikti per 3 mėnesių laikotarpį, kuris prasideda praėjus 1 mėnesiui nuo pakartotinio paskelbimo ESPŽ biuletenio M dalyje, kuri skirta tik tarptautinei registracijai (žr. eSearch plus kasdienių skelbimų skirsnį).
Iki šio termino pateikti protestai laikomi pateiktais pirmąją protesto laikotarpio dieną.
Jei pateikiamas protestas, EUIPO patikrina, ar jis priimtinas, ir tuomet informuoja PINO apie laikiną atsisakymą registruoti, pagrįstą protesto procedūra. Jei nustatoma, kad protestas pagrįstas, EUIPO informuoja PINO apie atsisakymą patvirtinti tarptautinę registraciją.
 


Kai visos procedūros yra atliktos ir tarptautinė registracija Europos Sąjungoje yra patvirtinta visoms arba daliai prekių ir paslaugų, ji iš karto pakartotinai paskelbiama ESPŽ biuletenyje, o PINO išsiunčiamas pranešimas apie apsaugos suteikimą.
 


Jei EUIPO atmeta tarptautinės registracijos Europos Sąjungos nuorodą, pagal ES prekių ženklų reglamento 202 straipsnį ją galima pakeisti:
  • į nacionalinę ES valstybių narių prekių ženklo paraišką;
  • į nuorodą į valstybę narę, kuri yra Madrido protokolo šalis (vadinamasis „grįžtamasis pasirinkimas“).


Taip. Europos Sąjunga (ES) prisijungė prie Madrido protokolo, todėl ES prekių ženklas gali būti naudojamas kaip tarptautinės paraiškos pagrindas. Tokiu atveju EUIPO veikia kaip kilmės šalies tarnyba ir patvirtina ES prekių ženklo (pateikto registruoti arba jau įregistruoto) ir tarptautinės paraiškos tapatumą.


Dabar tarptautinę prekių ženklo paraišką, pagrįstą ES prekių ženklu, galima pateikti internetu.
Taip pat galima naudoti vieną iš šių dviejų formų:
  • PINO MM2 formą, parengtą anglų, prancūzų arba ispanų kalba (galima rasti PINO svetainėje), arba
  • EUIPO EM2 formą, parengtą viena iš 23 oficialiųjų EUIPO vartojamų kalbų. Yra dvi skirtingos šios formos versijos. Pirma EUIPO formos versija skirta paraiškoms, kurios paduodamos viena iš trijų Madrido protokolo kalbų (anglų, prancūzų arba ispanų). Antra formos versija skirta teikti paraišką viena iš kitų 20 kalbų (abi formos versijas galima rasti EUIPO svetainėje).
Daugiau informacijos apie tarptautinės paraiškos formas.


Kai tarptautinė paraiška pateikiama per EUIPO, už ją reikia mokėti.
Išsamesnė informacija apie mokesčius ir mokėjimo būdus.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Tarptautinė paraiška gali būti pagrįsta registruotu ES prekių ženklu arba ES prekių ženklo paraiška. Ją tiesiogiai EUIPO privalo paduoti prekių ženklo savininkas arba atstovas ir tai gali būti padaryta internetu. ESPŽ savininkas arba pareiškėjas turi turėti Europos Sąjungos šalies pilietybę arba turėti Europos Sąjungoje faktišką ir veikiantį pramoninį ar komercinį padalinį ar nuolatinę gyvenamąją vietą.
Jeigu tarptautinė paraiška teikiama oficialiąja Europos Sąjungos kalba, kuri nėra Madrido protokolo kalba, turi būti nurodoma Madrido protokolo kalba (anglų, prancūzų arba ispanų), kuri bus vartojama kaip tarptautinės paraiškos kalba. Jeigu pareiškėjas nepateikia prekių ir paslaugų pavadinimų vertimo, jis turi įgalioti EUIPO pateikti šiuos vertimus.
EUIPO patikrina tarptautinės paraiškos turinį ir išsamumą (visų pirma prekių ženklus, savininką, taip pat prekių ir paslaugų sąrašo taikymo sritį).
Tuomet tarptautinė paraiška elektroniniu būdu persiunčiama PINO Tarptautiniam biurui.

Daugiau informacijos apie atstovus galima rasti Gairių M dalyje „Tarptautiniai ženklai“.


Ne. Mūsų teisės aktuose registracijų sujungimas nenumatytas, todėl Tarnyba neprivalo laikytis šios naujos Madrido susitarimo ir protokolo nuostatos, kadangi pagal ESPŽR 182 straipsnį tarptautinėms registracijoms nurodant ES teritoriją bus taikomos tik mūsų teisės aktų nuostatos.


Taip. Mūsų teisės aktais leidžiama dalinti paraiškas ir registracijas (ESPŽR  50 ir 56 straipsniai). Remiantis ESPŽR 182 straipsniu, mūsų teisės aktų nuostatos taip pat taikomos paraiškoms dėl tarptautinės registracijos nurodant ES teritoriją (prašome žr.  2019 m. vasario 1 d. iš dalies pakeistas bendrąsias nuostatas pagal Madrido susitarimą ir protokolą. 27Bis taisyklė. Tarptautinės registracijos dalijimas).


Dabar paraišką dėl padalijimo galite pateikti naudodami PINO MM22 formą (skelbiama Madrido sistemos kalbomis, t. y. anglų, prancūzų ir ispanų).
 
Prie paraiškos formos būtina pridėti papildomą puslapį su prekių / paslaugų, kurios bus paliktos pradinėje tarptautinėje registracijoje (TR), sąrašu.
 
Paraiškos formą būtina pateikti naudojant oficialias ryšio priemones, t. y. internetu (per „eComm“), faksu arba paštu / per specialų kurjerį. Norėdami internete pateikti savo paraišką dėl padalijimo prisijunkite prie savo „User Area“, eikite į „eSearch plus“, įrašykite savo TR numerį, o skiltyje „Veiksmai ir pranešimai“ pasirinkite „siųsti pranešimą“.
 
Susipažinkite su mūsų ryšių palaikymo rekomendacijomis ir Tarnybos vykdomojo direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 16 d. Sprendimu Nr. EX‑17‑4 dėl ryšių palaikymo elektroninėmis priemonėmis.
 
Paraiškos dėl padalijimo procesą sudaro šie etapai:
 
  • naudotojas pateikia Tarnybai prašymą užpildydamas MM22 formą tarptautinės registracijos kalba;
 
  • EUIPO nagrinėja prašymą ir perduoda jį PINO (jei jis yra priimtinas pagal mūsų reglamentą);
 
  • jeigu prašymas atitinka Bendrųjų nuostatų pagal Madrido susitarimą ir protokolą 27bis taisyklės reikalavimus ir jei sumokėtas tarptautinis mokestis, PINO padaro įrašą dėl padalijimo ir tarptautiniame registre sukuria padalytą tarptautinę registraciją;
 
  • paskui PINO informuoja EUIPO, kuri savo duomenų bazėje sukuria paraišką dėl padalijimo.


EUIPO šią paslaugą teikia nemokamai. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad PINO paraiškos dalijimo registracijai taiko 177 CHF mokestį.


Įrašas apie tarptautinės registracijos padalijimą bus padarytas atsižvelgiant į datą, kurią PINO gauna prašymą, arba, jeigu prašyme yra trūkumų, trūkumo ištaisymo datą. Žr. 2019 m. vasario 1 d. Bendrųjų nuostatų pagal Madrido susitarimą ir protokolą 27bis taisyklės pakeitimą dėl tarptautinės registracijos padalijimo.


Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.