Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Apelācija

Kurš var iesniegt apelāciju?

Apelāciju var iesniegt ikviens, kuru nelabvēlīgi ietekmē lēmums.

Ar preču zīmēm saistīta lēmuma apelācija maksā 720 EUR, un ar dizainparaugu saistīta lēmuma apelācija maksā 800 EUR.

Termiņš un apelācijas iesnieguma veidlapa

Jāizšķir paziņojums par apelāciju un pamatojums. Lai iegūtu sīkāku informāciju, noklikšķiniet uz turpmākajiem tekstlodziņiem.

Paziņojums par apelāciju

  • Paziņojums par apstrīdētu lēmumu

  • 2 mēneši

  • 4 mēneši

Pamatojums

Pirmās instances veikta pārskatīšana

Kad Apelācijas padomju reģistratūra ir saņēmusi pamatojumu, tā iesniedz apelāciju (paziņojumu par apelāciju un pamatojumu) pirmajā instancē. Ex parte lietās, t. i., lietās, kurās iesaistīta tikai viena puse, departaments, kura lēmums ir apstrīdēts, to labo, ja uzskata, ka apelācija ir pieņemama un labi pamatota. Ja departaments uzskata, ka apelācija nav pieņemama vai labi pamatota, lietu nosūta atpakaļ Apelācijas padomēm.

Pēc ES Preču zīmju regulas stāšanās spēkā inter partes lietās vairs neveic iepriekšēju pārskatīšanu.

Ex parte lietas

Kad ex parte lietās ir veikta iepriekšēja pārskatīšana, lietu nekavējoties iesniedz kompetentās padomes priekšsēdētājam, kurš norīko ziņotāju.

Inter parte lietas

Inter parte lietās process nedaudz atšķiras. Saskaņā ar Apelācijas padomju procesuālajiem noteikumiem pēc pamatojuma saņemšanas atbildētājs var iesniegt apsvērumus. Kad ir iesniegta atbilde, padome var pilnvarot puses iesniegt turpmākus papildinājumus (atbildi/iebildi).

Pēc tiesvedības rakstiskās daļas dokumentus iesniedz kompetentās padomes priekšsēdētājam, kurš norīko ziņotāju.

Abu veidu tiesvedībās, ja ziņotājs to uzskata par noderīgu, viņš/viņa sazinās ar pusi(-ēm), lai noskaidrotu jebkādus būtiskus jautājumus saistībā ar apelāciju. Pārējos gadījumos padome sagatavo un apsver lēmumu. Kad Apelācijas padomes ir pieņēmušas lēmumu, to paziņo pusēm.

Vispārējā tiesa

Par padomju lēmumiem var iesniegt apelāciju Vispārējā tiesā divu mēnešu laikā no paziņojuma par lēmumu. Pamatojums par šādām apelācijām ir sniegts Eiropas Savienības Preču zīmju regulas 72. panta 2. punktā un Regulas par reģistrētu Kopienas dizainparaugu 61. panta 2. punktā.

Par visiem Vispārējās tiesas spriedumiem var iesniegt apelāciju Eiropas Savienības Tiesā.

 

 

Iesniegtās un izskatītās Lielās padomes lietas

Iesniegtās Lielās padomes lietas

Izskatītās Lielās padomes lietas

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.