Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu


Šīs lapas saturs ir pieejams tikai šādās valodās: English, Español, Deutsch, Français un Italiano.

Apelācijas padomes

“Mēs esam apņēmušies nodrošināt efektīvu strīdu izšķiršanu, racionalizētus apelācijas procesus un konsekventu praksi.”

Apelācijas padomju atbildība ir pieņemt lēmumus par apelācijām pret EUIPO pieņemtiem pirmās instances lēmumiem par Eiropas Savienības preču zīmēm un reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem. Savukārt par padomju lēmumiem var iesniegt apelāciju Vispārējā tiesā, kuras spriedumus var pārsūdzēt Eiropas Savienības (ES) Tiesā par tiesību jautājumiem. Apelācijas padomes ir neatkarīgas un, pieņemot lēmumu par lietu, tām nav saistošu norādījumu.

Apelācijas padomi, kas pieņem lēmumu par lietu, veido trīs locekļi, no kuriem viens ir priekšsēdētājs. Diviem locekļiem ir jābūt juridiski kvalificētiem. Tomēr konkrētās lietās lēmumu var pieņemt Lielā padome vai viens loceklis.

Lielo padomi veido deviņi locekļi, kas ietver Apelācijas padomju prezidentu kā priekšsēdētāju, padomju priekšsēdētājus un parastos locekļus, kas atlasīti no īpaša saraksta, lai kopumā būtu deviņi locekļi. Padome var nodot lietu Lielajai padomei, ja tā uzskata, ka šāda rīcība ir pamatota, ņemot vērā lietas juridisko sarežģītību, nozīmību vai īpašus apstākļus, piemēram, ja Apelācijas padomes ir pieņēmušas atšķirīgus lēmumus par tiesību jautājumiem, kas izskatīti šajā lietā. Šo pašu iemeslu dēļ prezidijs var lemt par lietas nodošanu Lielajai padomei.

Padome, kurai piešķirta lieta, to var nodot vienam loceklim, kas cita starpā ir juridiski kvalificēts, ja ar lēmumu slēdz procesu, kas uzsākts pēc apstrīdētās vai agrākās preču zīmes atsaukuma, noraidījuma, atteikšanas vai anulēšanas, nosaka izmaksu apmēru, attiecas tikai uz apelācijas pieņemamību vai ir saistīts ar apelāciju pret pārbaudītāja lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Savienības Preču zīmju regulas 7. pantu, un ja padome apstiprina šo lēmumu (sk. ESPZDR 36. pantu).

 

Regula

Apelācijas padomes regulē ESPZDR. To piemēro apelāciju pārvaldībai saskaņā ar Preču zīmju regulu un Dizainparaugu regulu.

 

Prezidijs

Prezidijs ir atbildīgs par Apelācijas padomju noteikumiem un organizēšanu, tostarp locekļu iecelšanu īpašajās padomēs un noteikumu konkretizēšanu, kad lietas tiek piešķirtas padomēm. Prezidiju veido Apelācijas padomju prezidents, kas to vada, kā arī padomju priekšsēdētāji un locekļi, ko katrā kalendārajā gadā ievēl visi padomju locekļi (izņemot prezidentu un Apelācijas padomju priekšsēdētājus).

Par sastāvu katru gadu lemj prezidijs. Apelācijas padomes pašreiz veido četras padomes, kas izskata tikai preču zīmju lietas, un viena padome, kas izskata dizainparaugu lietas. Papildus tam Lielā padome var izskatīt jebkuru lietu attiecībā uz preču zīmēm un dizainparaugiem.

 

Apelācijas padomju locekļi

Apelācijas padomju prezidentu ieceļ Eiropas Savienības Padome. Prezidentam ir pārvaldes un organizatoriskas pilnvaras, un viņš vada prezidiju un apelācijas Lielo padomi. Apelācijas padomju priekšsēdētājus arī ieceļ Eiropas Savienības Padome. Viņiem ir pārvaldes un organizatoriski pienākumi attiecīgajās padomēs, un viņi ir atbildīgi par ziņotāja iecelšanu katrā apelācijas lietā. Apelācijas padomju locekļus ieceļ biroja valde.

 

Apelācijas padomju konferences

Apelācijas padomes kopā ar citiem EUIPO departamentiem regulāri rīko konferences un seminārus EUIPO galvenajā mītnē Alikantē.

Apelācijas padomju konferences Rādīt Slēpt
 
Apelācijas padomju lēmumu pārskats Rādīt Slēpt
 
Apelācijas padomju pētījumi * Rādīt Slēpt


* Šie pētījumi atspoguļo to ekspertu atzinumu, kuri tos ir sagatavojuši. To mērķis ir sniegt informāciju un vairot izpratni par faktisko situāciju tirgū un tiesisko un ekonomisko regulējumu un praksi konkrētos jautājumos dalībvalstīs. Tos nekādā gadījumā nevar uzskatīt par Apelācijas padomju atzinumu vai par jebkādā veidā saistošiem Apelācijas padomēm.

 

 

 

 

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 30-06-2017
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit