Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Ieteikumi un labākā prakse dizainparaugu iesniegšanai

Mēs esam apkopojuši vairākus ieteikumus, lai, iesniedzot pieteikumu reģistrētam Kopienas dizainparaugam, jūs varētu izvairīties no kļūdām, kas var radīt nepilnības.

Nepilnības rodas, ja pieteikumā ir formālas kļūdas, piemēram, ja esat aizmirsis maksāt vai ja jūsu dizainparauga attēli neatbilst noteiktām reģistrācijas prasībām. No formālām kļūdām ļoti bieži ir viegli izvairīties, un saskaņā ar mūsu pieredzi tās lielākoties notiek trīs dažādos tiešsaistes pieteikšanās procesa posmos.

 

Skatu augšupielāde

1. Visos skatos jāattēlo viens un tas pats dizainparaugs.

Šajā piemērā lietotājs ir iesniedzis divus krēslu skatus ar dažādām funkcijām kā vienu to pašu dizainparaugu, 1. dizainparaugs. Tie neatbilst vienam un tam pašam dizainparaugam, un tāpēc tos nevar pieņemt.

1. dizainparaugs/1. skats

1. dizainparaugs/2. skats

1. dizainparaugs/1. skats

2. dizainparaugs/1. skats

Nepareizi!

Dažādas iezīmes rada atšķirīgu izskatu, tāpēc tās ir jāiesniedz kā atsevišķs dizainparaugs.

 

Šajā otrajā piemērā lietotājs ir iesniedzis tos pašus divus krēslus kā divus atsevišķus dizainparaugus, t. i., 1. dizainparaugu un 2. dizainparaugu, un tādēļ tie ir pieņemami.

Pareizi!

Katrs no iepriekš parādītajiem skatiem atbilst atšķirīgam dizainparaugam. Kombinētajā pieteikumā var iekļaut dažādus dizainparaugus*. Katru dizainparaugu varēja attēlot vairākos skatos (no 1 līdz 7 skatiem).

* Kombinētais pieteikums ir pieteikums, kas ietver vairākus dizainparaugus. Kombinēta pieteikuma iesniegšana ir lētāka nekā atsevišķu dizainparaugu iesniegšana atsevišķos pieteikumos.

 

2. Tajā nav jāiekļauj papildu elementi, kas nav dizainparauga daļa, piemēram, paskaidrojošas piezīmes, skaitļi vai bultiņas.

Nepareizi!

Dizainparauga skats ar tekstu, simboliem un norādēm.

Pareizi!

Dizainparauga skats, kas augšupielādēts viens pats. Papildinformāciju var pievienot apraksta laukā.

 

3. Dizainparaugs ir jāattēlo uz neitrāla fona.

Nepareizi!

Attēlā ir redzami nepiederīgi objekti.

Pareizi!

Dizainparaugam ir neitrāls fons.

 

4. Katrā attēlā jābūt tikai vienam dizainparauga skatam.

Nepareizi!

Divi dizainparauga skati vienā attēlā.

Pareizi!

Katrā attēlā viens skats.

 

5. Ja dizainparaugs ir krāsains, tā attēlojumam katrā skatā jābūt konsekventam.

Nepareizi!

To pašu produktu atšķirīgā krāsā uzskata par atšķirīgu dizainparaugu.
Nav atļauta arī krāsainu un melnbaltu skatu kombinācija.

 

Pareizi!

Dizainparauga skati parāda krāsu konsekvenci.

 

6. Palielinātos skatus nepieciešams augšupielādēt kā atsevišķus attēlus.

Nepareizi!

Palielināts skats tajā pašā attēlā.

Pareizi!

Palielināts skats atsevišķā attēlā.

 

7. Vizuālās disklamācijas ir konsekventi jāattēlo visos skatos, kuros tās ir ietvertas.

Dažkārt lietotāji mēdz iesniegt reģistrāciju produkta konkrētam komponentam. Šajā nolūkā viņi var izmantot vizuālu disklamāciju, lai izslēgtu elementu, ko viņi nevēlas reģistrēt.

Nepareizi!

Vizuālā disklamācija katrā skatā nav parādīta konsekventi.

 

Pareizi!

Dažādi skati ar vizuālām disklamācijām tiek konsekventi parādīti.

 

8. Vismaz vienā skatā ir jāparāda preču komplekts vai komplekss produkts visā pilnībā.

Nepareizi!

Preču komplektam vai kompleksam produktam trūkst kopskata.

 

Pareizi!

Pareizi attēlotu preču komplekts, ietverot kopskatu.

 

9. Produkta apzīmējumam ir jāatbilst dizainparauga attēlojumam.

Šajā piemērā lietotājs ir iesniedzis krēsla skatu ar nepareizu produkta apzīmējumu. “Ornamentāciju” var izmantot modeļu, nevis krēslu reģistrēšanai, tādēļ to nevar pieņemt.

Nepareizi!

Ražojuma norāde neatbilst augšupielādētajam dizainparauga skatam. Šis dizainparaugs būtu jāiesniedz ar norādi uz ražojumu “krēsli”, kas pieder pie 06.01. klases.

Pareizi!

Ražojuma norāde atbilst augšupielādētajam dizainparauga skatam.

 

10. Produkta apzīmējumam ir jābūt pietiekami specifiskam, lai to varētu klasificēt Lokarno klasifikācijas vienā klasē vai apakšklasē.

Nepareizi!

Dizainparauga norāde nav pietiekami konkrēta, lai to klasificētu.

Pareizi!

Produkta funkcija ir skaidri norādīta ar klasi un apakšklasi. 

Prioritātes tiesību pieprasīšana.

Personai, kura iesniegusi valsts, starptautiskā vai Kopienas dizainparauga pieteikumu, Kopienas dizainparauga pieteikuma iesniegšanai tam pašam dizainparaugam ir prioritātes tiesības uz sešu mēnešu periodu kopš pirmā pieteikuma iesniegšanas datuma.

Prioritātes tiesības nozīmē, ka, nosakot, kuras tiesības ir agrākas, par prioritātes datumu uzskata dizainparauga iesniegšanas datumu.

  • Prioritāti var pieprasīt tikai, pamatojoties uz dizainparauga vai funkcionāla modeļa iepriekšēju pieteikumu.
  • Iepriekšējam pieteikumam ir jābūt pirmajam pieteikumam.
  • Iepriekšējā pieteikuma īpašniekam un Kopienas dizainparauga pieteicējam ir jābūt vienai un tai pašai personai.
  • Iepriekšējā pieteikuma apliecināta kopija jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc prioritātes pieprasījuma iesniegšanas dienas.
  • Ja iepriekšējā pieteikuma valoda nav viena no piecām Biroja valodām, pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz tulkojums.
 

Atlikšanas pieprasīšana

Iesniedzot Kopienas dizainparauga pieteikumu, jūs varat pieprasīt tā publicēšanas atlikšanu uz laiku līdz 30 mēnešiem. Šādi var saglabāt dizainparauga konfidencialitāti, līdz esat gatavs nodot to atklātībā. Ja jūs izvēlaties vispār nepublicēt RKD, reģistrācija pēc 30 mēnešu atlikšanas perioda zaudē spēku.

  • Ņemiet vērā, ka atlikšanu var pieprasīt tikai iesniegšanas brīdī.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.