Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Pieteikums rīcībai

 

Saskaņā ar Muitas regulu (ES) Nr. 608/2013 prasības pieteikums (AFA) jāiesniedz kompetentajam muitas dienestam, ko dalībvalsts izraudzījusi, lai tas veiktu muitošanu pie robežām tiesību īpašnieka labā. Galvenais AFA uzdevums ir pieprasīt, lai muita aiztur preces, kas rada aizdomas par Jūsu intelektuālā īpašuma tiesību (IPR) pārkāpumu.
 
Tā var notikt gadījumā, kad muita aiztur aizdomīgas preces bez derīga AFA. Šādā gadījumā tiesību īpašniekam pēc viņa apzināšanas ir tiesības iesniegt ex-officio AFA četru darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ex-officio AFA ir īsāka AFA redakcija (nav nepieciešams iekļaut produkta identifikācijas informāciju, piemēram, attēlus).

EDB palīdz sagatavot muitas AFA četrās darbībās, izmantojot IPR un produkta informāciju, kas iepriekš iekļauta datubāzē. EDB ļauj iesniegt AFA tikai pēc tam, kad ir aizpildīti visi obligātie AFA lauki. EDB obligātie lauki ir definēti Muitas regulā (ES) Nr. 608/2013.
 
Ja obligātā informācija iztrūkst, veidojot AFA, rīks automātiski parāda saiti uz attiecīgo lauku sistēmā, lai varētu ierakstīt trūkstošo informāciju, tādējādi palīdzot lietotājam šajā procesā.
 
Galvenā priekšrocība ir tāda, ka AFA ietilpstošā informācija, kas iesniegta ar EDB starpniecību, nonāk muitas COPIS datubāzē strukturētā veidā, nevis kā pielikumi, un tajā var veikt meklēšanu, tādēļ to var iekļaut dažādās riska analīzes sistēmās, ko izmanto muita.
 
Neatkarīgi no valodas, kurā tiesību īpašnieks vai viņa pārstāvis sagatavo AFA, šis dokuments tiek izveidots visās to dalībvalstu valodās, kur AFA tiks piemērots, un to nosūta muitai saņēmēja muitas dienesta valodā, kā arī angļu, franču un vācu valodā, nepieļaujot nekādus tulkošanas sarežģījumus.

Savienības AFA iespējams izdot tikai attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, kuru pamatā ir Savienības tiesību akti, ko piemēro visā Savienībā, piemēram, ES preču zīmei, Kopienas dizainparaugam vai starptautiskām preču zīmēm, kas apzīmē izcelsmi ES, kā arī ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (lauksaimniecības produktu gadījumā). Tādējādi, lai iegūtu Savienības AFA, Jums jābūt kādām no iepriekš minētajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Ja vēlaties pieprasīt muitas darbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, varat iesniegt Savienības AFA un atlasīt dalībvalstis, kurās šo AFA piemēro.
 
Ja vēlaties izmantot valsts intelektuālā īpašuma tiesības, Jums jāiesniedz valsts AFA attiecīgajā dalībvalstī. Abus AFA veidus iespējams iesniegt ar EDB starpniecību.


Ja esat iesniedzis Savienības AFA ārpus EDB, nav nepieciešams iesniegt to vēlreiz ar EDB starpniecību.
 
Tomēr ir svarīgi aizpildīt informāciju par Jūsu uzņēmumu, produktiem un IPR un nosūtīt to policijas iestādēm, kurām ir piekļuve šim rīkam (jo AFA tiek nosūtīts tikai muitai).
 
Ja visa Jūsu produkta informācija ir iekļauta EDB, varat izveidot jaunu AFA pēc jau iesniegtā AFA termiņa beigām. Priekšrocība ir tāda, ka informācija, kas iekļauta ar EDB starpniecību iesniegtā AFA, nonāk muitas COPIS datubāzē strukturētā veidā.

Jā, varat pieprasīt pārveidot savu AFA. Regula (ES) Nr. 608/2013 paredz šādu iespēju, kaut arī standartizēta veidlapa šim nolūkam nav izveidota un nav pieejama tiesību īpašniekiem. Lai veiktu grozījumu, šis grozījums jānosūta muitas pārvaldei piešķīrēja dalībvalstī, un minētā pārvalde attiecīgi rīkosies.
 
Klikšķiniet šeit, lai uzzinātu ES muitas dienestu kontaktinformāciju.
 
EDB cilnē „Muitas un policijas krātuve” pieejama arī muitas un policijas darbinieku kontaktinformācija:


Izcelsmes valsts, ko sauc par „iesniegšanas valsti”, ir dalībvalsts, kurā iesniegts pieprasījums un kurā valsts muitas dienests to pēc tam ir apmierinājis.
 
Visas pārējās dalībvalstis, kuras nav iesniegšanas valsts un kurās tiek pieprasīta muitas darbība, ir „piemērošanas valstis”.
 
Pēc tam, kad iesniegšanas valsts ir apmierinājusi AFA, šis AFA ir derīgs arī visās atlasītajās piemērošanas dalībvalstīs, kurās iesniedzējs pieprasa muitas darbību, ar vienīgo noteikumu, ka piemērošanas valsts var pieprasīt AFA tulkojumu, ja tas vēl nav iesniegts. AFA tiks izveidots šo dalībvalstu valodās un angļu valodā.

Uzņēmumi, kas iesaistīti pārkāpumā, ir tie, kuri iepriekš apzināti kā pārkāpēji vai tiek turēti aizdomās par iesaisti IPR pārkāpuma procesā. Šie uzņēmumi var nodarboties ar importu, ražošanu, pārvadāšanu, nosūtīšanu, eksportu vai darboties kā „intermediair” (starpnieki), nosūtītāji, izplatītāji, piegādātāji un tirgotāji. Šī informācija atbilst Muitas regulas (ES) Nr. 608/2013 prasībām, bet netiek glabāta EDB datu aizsardzības iemeslu dēļ.

Jā, uzņēmumus, kas iesaistīti pārkāpumā, varat pievienot tikai trešajā darbībā „Atlasiet savus produktus”, iesniedzot AFA. Informācija, kas iekļauta tabulā „Pievienot uzņēmumu, kas iesaistīts pārkāpumā”, netiks uzglabāta datubāzē datu aizsardzības iemeslu dēļ. Tomēr šī informācija tiks iekļauta pre-AFA un tiks elektroniski nosūtīta muitas dienestiem.
AFA procesa pēdējā darbība ir visa AFA un tā pielikumu priekšskatījums atlasītajā valodā (iesniegšanas valsts valodā vai angļu valodā). Tādējādi varat apskatīt ekrānā visu AFA dokumentu pirms tā nosūtīšanas.
 
Pre-AFA izdrukājamā redakcija ir pieejama AFA procesa ceturtajā darbībā.
Varat apskatīt vai lejupielādēt savu pieprasījumu pirms tā iesniegšanas muitai.


Varat augšupielādēt jebkuru skaitu atsevišķu dokumentu ar papildu informāciju (PDF formātā) sadaļā „Pievienotie dokumenti”.
 

Tomēr nav ieteicams pievienot pārāk lielu skaitu atsevišķo dokumentu, jo tajos iekļautā informācija netiek tulkota tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām un to nevar meklēt PDF failos.
 
Fails būs redzams iestādēm, kas piekļūst EDB, ja būsiet to atlasījis kā vienu no produkta kopīgajiem kritērijiem. Tas tiek arī elektroniski nosūtīts AFA ietvaros. Tas netiek iepriekš apskatīts pre-AFA dokumentā EDB, lai nepārslogotu sistēmu. Tādēļ izdrukājiet jebkuru produkta dokumentu portfelī pievienoto dokumentu un nosūtiet to kopā ar izdrukāto AFA eksemplāru.
 
Jebkurš licences līgums un/vai pilnvara, ko būsiet piesaistījis AFA, to veidojot EDB, arī būs redzams AFA sistēmā COPIS.
 
Ņemiet vērā, ka pielikumi netiek tulkoti. Dalībvalstu muitas dienesti var pieprasīt šo pielikumu tulkojumus, bet AFA netiks piemērots šajās valstīs, kamēr AFA nebūs iesniegts.
 
Visi pārējie sadaļā „Uzņēmuma informācija” pievienotie dokumenti būs pieejami muitai tikai EDB, tomēr tie netiks nosūtīti AFA ietvaros, ja pirmajā darbībā AFA nebūs pievienota pilnvara vai licences līgums(-i).

 

Īstenotsir pre-AFA galīgais statuss, un tas nozīmē, ka AFA pieprasījums ir sekmīgi īstenots un izveidots muitas sistēmā. Tas ir pieejams arī visās pieprasītajās valstīs.
Pre-AFA statusi ir šādi:
  • Projekts: pre-AFA ir saglabāts kā projekts un vēl nav nosūtīts muitai. Kad pre-AFA ir projekta statuss, ir pieejamas rediģēšanas un izdzēšanas funkcijas. 
  • Izveidots: pre-AFA ir izveidots un nosūtīts muitai. 
  • Apstiprināts: pre-AFA muitas sistēmā ir apstiprināts. 
  • Pre-AFA noraidīts: pre-AFA muitas sistēmā nav apstiprināts. 
  • Pre-AFA iesniegts: muita ir sekmīgi saņēmusi pre-AFA un tā pielikumus. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 608/2013 par intelektuālā īpašuma tiesību izpildes panākšanu muitā, izdevējas valsts muitas dienestam 30 darbadienu laikā pēc šā pieprasījuma saņemšanas jāinformē tiesību īpašnieks par savu lēmumu. 
  • Pre-AFA pielikums nav pieejams: muitas sistēmā ir radusies problēma, atgūstot pielikumu(-s). 
  • AFA ir īstenots: pieprasījums AFA ir sekmīgi izveidots muitas sistēmā. AFA identifikācijas numurs ir pieejams.

Saskaņā ar Muitas regulu (ES) Nr. 608/2013 obligāti jānosūta pre-AFA parakstīts (papīra) dokuments iesniegšanas valsts muitas dienestam.
Iesniedzot pre-AFA muitai ar TDB starpniecību, saņemsiet paziņojumu e-pastā ar Jūsu pre-AFA identifikācijas numuru un saiti uz muitas kontaktinformāciju dalībvalstīs AFA jomā. EDB nodrošina iespēju izdrukāt pre-AFA, lai varat to parakstīt un nosūtīt iesniegšanas valsts muitas dienestam.
Juridiskajiem pārstāvjiem jānosūta arī pilnvara, pievienojot to papīra iesniegumam.

pre-AFA papīra dokumentu Spānijas muitas dienestam. Tiklīdz pre-AFA būs iesniegts EDB, tas tiks elektroniski nosūtīts un automātiski ielādēts Spānijas sistēmā.
Ja Jūsu iesniegšanas valsts ir Itālija, parakstīts pre-AFA papīra dokuments jānosūta Itālijas muitas dienestam.
 
Kad pre-AFA ir nosūtīts muitai Itālijā, tas tiek ielādēts Itālijas sistēmā (Falstaff) un kontaktpersonai, kura norādīta pre-AFA (kontaktpersonai, kura definēta EDB), pa e-pastu tiek nosūtīta vienreizēja parole (one-time password, OTP). Pēc tam būs iespējams piekļūt pre-AFA sistēmā Falstaff, ierakstot pre-AFA identifikācijas numuru un OTP, kas saņemta pa e-pastu, lai iekļautu elektronisko parakstu.
 
Tajā pašā ekrānā ir arī opcija atkārtoti izveidot šo OTP. Detalizētu informāciju par Itālijas sistēmu var atrast, atverot saiti videomateriālā “02 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video”:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

Spānijā pre-AFA tiek augšupielādēts Spānijas Agencia Tributaria sistēmā Sede Electronica.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml.

Klikšķiniet uz veidlapas, lai pieprasītu iejaukšanos preču zīmes pārkāpumā (spāņu valodā: Formulario de solicitud de intervención de marcas), un tad, izmantojot savu digitālo sertifikātu, Jums būs jānorāda savs pre-AFA identifikācijas numurs. Neaizmirstiet uzklikšķināt uz zīmes “Nosūtīt” (spāņu valodā: Firmar Enviar), lai pabeigtu šo procesu.


Lapa pēdējoreiz atjaunināta 25-06-2018
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit