Jaunā ES Preču zīmju regula Izmaiņas piemēro no 2017. gada 1. oktobra

2016. gada 23. martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2015/2424, ar ko groza Regulu par Kopienas preču zīmi (grozījumu regula).

Cita starpā grozījumu regula mainīja: Biroja nosaukumu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam; biroja pārvaldītās preču zīmes nosaukumu uz Eiropas Savienības preču zīmi; un preču zīmju nodevu sistēmu. Izmaiņas ieviesa arī attiecībā uz pārbaudes procedūru, absolūtu pamatu, iebildumiem un anulēšana, relatīvu pamatu un pārsūdzībām. Pārskatu par izmaiņām var atrast šeit.

Grozījumu regulā ietverti vairāki noteikumi, ko piemēros no 2017. gada 1. oktobra, jo tie bija jāizstrādā ar sekundārajiem tiesību aktiem.

Sekundārie tiesību akti sastāv no Deleģētās regulas (ES) 2018/625, ar ko papildina Regulu (ES) 2017/1001, un Īstenošanas regulas (ES) 2018/626, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus konkrētu Regulas (ES) 2017/1001 noteikumu īstenošanai.

Sekundārajos tiesību aktos ir detalizēti pārejas noteikumi, kas nosaka, kad procedūrai piemērojami jauni procesuālie noteikumi (Pārejas noteikumu tabula).

Likumdošanas reformu process apliecina ESPZ sistēmas panākumus, apstiprinot, ka tās galvenie principi ir izturējuši laika pārbaudi un turpina atbilst uzņēmējdarbības vajadzībām un cerībām. Tomēr tā cenšas balstīties uz šiem panākumiem, padarot to vēl efektīvāku un konsekventāku kopumā un pielāgojot to interneta laikmetam.

Grozījumu regulas mērķis jo īpaši ir vienkāršot procedūras un palielināt juridisko noteiktību, kā arī skaidri definēt visus Biroja uzdevumus, tostarp sadarbības un prakses konverģences sistēmu starp Biroju un dalībvalstu intelektuālā īpašuma birojiem.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šīs sadaļas saturs ir paredzēts, lai sniegtu vispārīgu informāciju un vairotu izpratni par ES Preču zīmju regulu. Tas nav juridiski saistošs.
Mēs visiem lietotājiem stingri iesakām iepazīties ar Regulu (ES) 2015/2424, kas ir pieejama visās ES valodās.
Lūgums ņemt vērā, ka Biroja Vadlīnijas joprojām ir galvenais atskaites punkts Eiropas Savienības preču zīmju sistēmas lietotājiem un profesionāliem konsultantiem, kuri vēlas pārliecināties, ka viņu rīcībā ir jaunākā informācija par EUIPO izskatīšanas praksi.

Informācija par izmaiņām, kas stājās spēkā 2016. gada 23. martā, ir atrodama šeit.