Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

BUJ

VISPĀRĒJI JAUTĀJUMI

1. Kas notiks ar manu preču zīmi?

2. Vai mani darījumi ar Biroju mainīsies?

3. Kur es varu saņemt informāciju par preču zīmju praksi saskaņā ar grozījumu regulu?

Nodevas

4. Ko darīt, ja es saņemu rēķinu, kuru neatzīstu?

5. Kādas ir atšķirības starp veco un jauno nodevu sistēmu par preču zīmēm?

6. Ja sakarā izmaiņām nodevu sistēmā ir notikusi pārmaksāšana, vai pārmaksāto summu atmaksās?

7. Jauni pieteikumi — vai man jāmaksā vecās vai jaunās nodevas?

Paziņojumi saskaņā ar ESPZR 28. panta 8. punktu

8. Kurš var iesniegt paziņojumu saskaņā ar ESPZR 28. panta 8. punktu?

9. Kad var iesniegt paziņojumu saskaņā ar ESPZR 28. panta 8. punktu?

10. Kāda veidlapa man jāizmanto saskaņā ar ESPZR 28. panta 8. punktu?

Pārreģistrācija

11. Kuru datumu ņem vērā, aprēķinot, kādas pārreģistrācijas nodevas jāpiemēro ESPZ?

12. Vai par preču zīmi, kam piemērota vecā pārreģistrācijas nodeva, īpašnieks var atlikt maksājumu un samaksāt jauno samazināto nodevu sešu mēnešu "labvēlības perioda" laikā?

13. Vai pārreģistrācijas pamatperiods beidzas mēneša beigās vai konkrētā datumā?Vispārēji jautājumi

1. Kas notiks ar manu preču zīmi?

Pašreizējās Kopienas preču zīmes un pieteikumi Kopienas preču zīmēm līdz ar grozījumu regulas stāšanos spēkā automātiski kļūs par Eiropas Savienības preču zīmēm un pieteikumiem Eiropas Savienības preču zīmēm. Lietotājiem šajā saistībā nekas nebūs jādara.

2. Vai mani darījumi ar Biroju mainīsies?

Nē. Visi mūsu tiešsaistes pieteikumi tiks atjaunināti un būs gatavi lietošanai grozījumu regulas spēkā stāšanās dienā. Jaunā nodevu sistēma būs norādīta mūsu preču zīmju tiešsaistes iesniegšanas pieteikumā un visos citos mūsu pieteikumos, kas pieejami mūsu tīmekļa vietnē. Mūsu nodevu kalkulators un pilnīgs nodevu saraksts tiks atjaunināts, iekļaujot jauno nodevu sistēmu, grozījumu regulas spēkā stāšanās dienā.

3. Kur es varu saņemt informāciju par preču zīmju praksi saskaņā ar grozījumu regulu?

Vienlaikus ar grozījumu regulu 2016. gada 23. martā stāsies spēkā arī Pārbaudes pamatnostādņu atjauninātā redakcija, kurā būs atspoguļotas ar grozījumiem ieviestās izmaiņas Biroja preču zīmju izskatīšanas praksē. Šī informācija būs pieejama mūsu pašreizējās preču zīmju prakses lapā. Plašāka informācija ir pieejama arī Alikantes jaunumos — biroja biļetenā, kurā sniedz jaunāku informāciju saistībā ar IĪ un Biroju.

 

Nodevas

4. Ko darīt, ja es saņemu rēķinu, kuru neatzīstu?

Ja Jūs saņemat vēstuli vai rēķinu, lūdzu, ļoti rūpīgi pārbaudiet, kas Jums tiek piedāvāts un vai sūtītājs ir patiess. Šaubu gadījumā, lūdzu, apspriedieties ar savu juristu vai sazinieties ar mums. Plašāka informācija par maldinošiem rēķiniem ir pieejama šeit.

5. Kādas ir atšķirības starp veco un jauno nodevu sistēmu par preču zīmēm?

Ar grozījumu regulu, kas stājās spēkā 2016. gada 23. martā, tika ieviests Birojam maksājamo nodevu vispārējs samazinājums par preču zīmēm un jauna vienas nodevas sistēma par vienu klasi pieteikumu un pārreģistrācijas nodevām. Visas nodevas ir atrodamas grozījumu regulas I pielikumā, un plašāku informāciju var atrast tiešsaistē, tostarp, dažas veco un jauno nodevu salīdzinājuma tabulas par ESPZ pieteikumiem, pārreģistrācijām, iebildumiem, anulēšanām un pārsūdzībām.

6. Ja sakarā izmaiņām nodevu sistēmā ir notikusi pārmaksāšana, vai pārmaksāto summu atmaksās?

Jā. Priekšsēdētājs 29. janvārī publicēja tiešsaistē plānu par pārreģistrācijai pārmaksāto nodevu atmaksāšanu. Atmaksāšanas metode mainīsies atkarībā no izmantotās maksājuma metodes. Lūdzu, skatiet šo tiešsaistes ziņu publikāciju, jo tajā ir detalizēti paskaidrots, kā tiks atmaksātas nodevas.

7. Jauni pieteikumi — vai man jāmaksā vecās vai jaunās nodevas?

Pēc ES preču zīmes pieteikuma, paziņojuma par iebildumiem, pieteikuma par atcelšanu vai spēkā neesamību (anulēšanu) vai apelācijas (kas saistīta ar ES preču zīmēm) iesniegšanas datuma nosaka maksu, kas ir jāsamaksā (pēc jaunās vai vecās sistēmas).

Ja pieteikuma/paziņojuma iesniegšanas datums ir datums pirms jaunās regulas stāšanās spēkā (piemēram, pirms 2016. gada 23. marta), tad piemēro veco nodevu sistēmu, pat ja maksājums ir izdarīts pēc datuma, kad stājusies spēkā jaunā regula. Maksājumā ietver arī uzcenojuma maksas par nokavētu maksājumu, ja tādas ir piemērojamas. Ja pieteikuma/paziņojuma iesniegšanas datums ir datums pēc jaunās regulas stāšanās spēkā (piemēram, 2016. gada 23. martā vai pēc 23. marta), piemēro jauno nodevu sistēmu. Tas izriet no principa, ka pieteikumu/paziņojumu uzskata par iesniegtu, tiklīdz ir apmaksāta iesniegšanas nodeva, ņemot vērā tā faktisko iesniegšanas datumu.

Piemēram, ja trīs mēnešu iebildumu periods ir no 2016. gada 1. februāra līdz 2016. gada 30. aprīlim un iebildums ir iesniegts 2016. gada 1. martā, iebilduma iesniedzējs maksā nodevu pēc vecās sistēmas (350 EUR). Tomēr, izmantojot to pašu piemēru, ja iebildumu izsniedz 2016. gada 15. aprīlim, iebilduma iesniedzējs maksā nodevu pēc jaunās sistēmas (320 EUR). Iebilduma iesniedzējs var neiesniegt iebildumu 2016. gada 1. martā un gaidīt līdz 2016. gada 30.aprīlim, lai maksātu nodevu pēc jaunās sistēmas, jo, tā kā maksājums notiks vēl trīs mēnešu ilgā iebildumu iesniegšanas periodā, paziņojuma par iebildumu iesniegšanas datums (un ar to saistītās juridiskās sekas) bija pirms jaunās regulas stāšanās spēkā.

 

Paziņojumi saskaņā ar ESPZR 28. panta 8. punktu

8. Kurš var iesniegt paziņojumu saskaņā ar ESPZR 28. panta 8. punktu?

Īpašnieki ES preču zīmēm vai starptautiskām reģistrācijām, ko attiecina uz ES un kas reģistrētas vai attiecinātas pirms 2012. gada 22. jūnija, kā arī reģistrētas attiecībā uz visu Nicas klasifikācijas klases virsrakstu, pirms stājusies spēkā 2015. gada 16. decembra Regula 2015/2424, ar ko groza Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par ES preču zīmi.

9. Kad var iesniegt paziņojumu saskaņā ar ESPZR 28. panta 8. punktu?

ESPZR 28. panta 8. punktā minētie paziņojumi ir jāiesniedz laikposmā no 2016. gada 23. marta līdz 2016. gada 24. septembrim ieskaitot.

10. Kāda veidlapa man jāizmanto paziņojumam saskaņā ar ESPZR 28. panta 8. punktu?

Birojs ir izveidojis jaunu ieraksta pieteikuma tiešsaistes veidlapu, kas atrodama sadaļas "ESPZ ieraksti" apakšsadaļā "Paziņojums saskaņā ar 28. panta 8. punktu". Veidlapa ir pieejama no 2016. gada 23. marta Veidlapu un dokumentu sadaļā. Lai iesniegtu pieprasījumu tiešsaistē, lietotājiem ir jāpiesakās. Īpašniekiem/turētājiem, kuri vēlas iesniegt pieprasījumu drukātā formātā, jāizmanto parastā ieraksta pieteikuma veidlapa. Par katru ES preču zīmi var iesniegt tikai vienu veidlapu.
Plašākai informācijai, lūdzu, skatiet detalizētus BUJ par paziņojumiem saskaņā ar ESPZR 28. panta 8. punktu.

 

Pārreģistrācija

11. Kuru datumu ņem vērā, aprēķinot, kādas pārreģistrācijas nodevas jāpiemēro ESPZ?

Aprēķina datums, lai noteiktu, kuras pārreģistrācijas nodevas jāmaksā, ir preču zīmes "beigu datums". Visām ESPZ, kuru beigu datums ir pirms 2016. gada 23. marta, piemēro veco nodevu sistēmu neatkarīgi no to samaksāšanas laika. Visām ESPZ, kuru beigu datums ir pēc 2016. gada 23. marta, piemēro jauno nodevu sistēmu. Tas ir apstiprināts Biroja priekšsēdētāja 2016. gada 20. janvāra paziņojumā, un papildinformāciju var atrast tiešsaistē šeit.

12. Vai par preču zīmi, kurai piemēro veco pārreģistrācijas nodevu, īpašnieks var atlikt maksājumu un maksāt jauno samazināto nodevu sešu mēnešu "labvēlības perioda" laikā?

Nē. Aprēķina datums, lai noteiktu, kuras pārreģistrācijas nodevas jāmaksā, ir preču zīmes "beigu datums", un to piemēro arī gadījumā, ja īpašnieks nolemj nogaidīt un maksāt vēlāk sešu mēnešu papildu "labvēlības perioda" laikā. Gadījumos, kad preču zīmes beigu datums ir pirms 2016. gada 23. marta arī tad, ja īpašnieks samaksā nodevu pēc jaunās grozījumu regulas stāšanās spēkā, visus papildu uzcenojumus par novēlotu maksājumu (proti, 25 % no novēlotās pārreģistrācijas nodevas) aprēķina, pamatojoties uz nodevu, kāda bija jāmaksā preču zīmes beigu datumā.

13. Vai pārreģistrācijas pamatperiods beidzas mēneša beigās vai konkrētajā datumā?

Saskaņā ar pašreizējo KPZ regulu pārreģistrācijas pieprasījumu un pārreģistrācijas nodevu var nokārtot tieši līdz tā mēneša beigām, kad jābeidzas preču zīmes registrācijai, un sešu mēnešu papildu "labvēlības periodu" sāk skaitīt no pirmās dienas pēc mēneša beigām.

Saskaņā ar jauno grozījumu regulu šo pantu groza un pārreģistrācijas pieprasījums, kā arī pārreģistrācijas nodeva ir jānokārto sešu mēnešu periodā pirms reģistrācijas beigu datuma (t. i., preču zīmes beigu datuma), un sešu mēnešu papildu labvēlības periodu pārreģistrācijai sāk skaitīt no dienas, kas seko pēc beigu datuma.

Tomēr Birojs ir ieviesis pārejas noteikumus tām preču zīmēm, kuru sešu mēnešu pamatperiods pārreģistrācijai sākās pirms jaunās grozījumu regulas stāšanās spēkā 2016. gada 23. martā. Šīm preču zīmēm piemēro veco aprēķinu metodi arī tad, ja to beigu datums ir pēc 2016. gada 23. marta. Tātad, ESPZ, kas beidzas 2016. gada 22. septembrī, būs pirmās preču zīmes, kurām pilnībā piemēros pārreģistrācijas periodu jauno aprēķinu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.