Mēs esam EUIPO

BUJ Izmaiņas, kas stājas spēkā 2017. gada 1. oktobrī

Šī bieži uzdoto jautājumu sadaļa ir sagatavota, pamatojoties uz jautājumiem, ko lietotāji jau ir iesnieguši mūsu informācijas centram.

Jautājumi un atbildes šajā lapā ir iedalītas četrās sadaļās — informācija un resursi, prasības par grafisku atveidojumu atcelšana, sertifikācijas zīmes un procesuālās izmaiņas.

Lietotāji ir aicināti ielūkoties izmaiņām veltītajā galvenajā tīmekļa vietnes sadaļā.

No 1. oktobra biroja pamatnostādnes par preču zīmēm būs pilnīgi atjauninātas, lai atspoguļotu izmaiņas, kas stāsies spēkā tiesību aktu reformas procesa rezultātā.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi vai vajadzīga papildu informācija par izmaiņām, kas stāsies spēkā 1. oktobrī, lūdzu, sazinieties ar mums.

 • Informācija un resursi

 • Kur varu atrast kopsavilkumu par galvenajām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. gada 1. oktobrī?

  Mēs esam sagatavojuši tīmekļa vietnes sadaļu ar informāciju par galvenajām izmaiņām (tostarp procesuālajām izmaiņām, prasības par grafisku atveidojumu atcelšanu un ES sertifikācijas zīmēm), kas ir pieejama šeit. No 2017. gada 1. oktobra būs pieejamas mūsu pamatnostādnes par pārbaudi, kas būs pilnīgi atjauninātas, lai atspoguļotu izmaiņas.

 • Kur var atrast attiecīgos tiesību aktus?

 • Prasības par grafisku atveidojumu atcelšana un preču zīmju veidi

 • Kāda ir prasības par grafisku atveidojumu atcelšanas praktiskā ietekme?

  Prasības par grafisku atveidojumu atcelšana nozīmē, ka tagad ir pieņemami daži preču zīmju veidi, ko var atveidot tikai elektroniskā formātā (piemēram, multivides zīmes). Tas arī nozīmē, ka ES preču zīmes, kas nav vizuālas (skaņas zīmes) vai ietver kustīgus attēlus (kustības zīmes), ir vieglāk iesniegt, obligāto grafikas elementu vietā izmantojot elektroniskus atveidošanas līdzekļus. ES preču zīmes atveidojumam joprojām ir jāatbilst vairākām prasībām. Preču zīmes atveidojumā jāizmanto vispārpieejamas tehnoloģijas, kas ļauj preču zīmi skaidri, precīzi, autonomi, viegli piekļūstami, saprotami, noturīgi un objektīvi reproducēt reģistrā. Nav atļauts iesniegt paraugus vai eksemplārus.

  Piemēram, runājot par smaržām, ja tehnikas līmenis nākotnē ļautu iesniegt smaržas kā preču zīmes, izmantojot vispārpieejamas tehnoloģijas, šādas zīmes varētu iekļaut kategorijā "citas". Tomēr tuvākajā nākotnē šāda iespēja ir maz ticama. Tātad grafiskā atveidojuma atcelšanai uz šādiem pieteikumiem nav lielas ietekmes.

 • Kādi ir jaunie preču zīmju veidi?

  ES Preču zīmju regulas Īstenošanas regulā (ESPZĪR) ir paredzēti konkrēti noteikumi un prasības, kas attiecas uz populārākajiem preču zīmju veidiem.

  PREČU ZĪMJU VEIDI

  Vārdiska zīme

  Krāsas zīme
  (viena krāsa vai krāsu kombinācija)

  Figurāla zīme

  Skaņas zīme

  Telpiska zīme

  Kustības zīme

  Novietojuma zīme

  Multivides zīme

  Raksta jeb ornamenta zīme

  Hologrāfiska zīme

  Jauna ir vienīgi multivides zīme — šajā gadījumā "preču zīmi veido attēla un skaņas kombinācija vai tā šādus elementus ietver". Starp pārējiem minētajiem preču zīmju veidiem ir daži, kas ir pastāvējuši jau iepriekš (piemēram, figurālas un skaņas zīmes), daži, kas iepriekš ir ietilpuši plašākās kategorijās (piemēram, raksta jeb ornamenta zīmes), bet trīsdimensiju zīmju nosaukums tagad ir "telpiskas zīmes".

  Ar preču zīmju veidiem un to iesniegšanas tehniskajām prasībām (dokumentu formātiem) var iepazīties mūsu tīmekļa vietnē, un no 1. oktobra būs atjaunināts mūsu elektroniskās iesniegšanas rīks, lai atspoguļotu visus preču zīmju veidus.

 • Vai varu prasīt aizsardzību figurālas zīmes krāsai?

  Nē. No 2017. gada 1. oktobra EUIPO nepieņems preču zīmju aprakstus, kas attiecas uz figurālām zīmēm. Tāpat birojs neņems vērā figurālu ES preču zīmju pieteikumos iekļautas norādes uz krāsu, un tām nebūs nozīmes ES preču zīmju pieteikumu izskatīšanas procesā. Tas atbilst principam "ko redzi, to dabū", kas ievērots, atceļot prasību par grafisku atveidojumu, lai padarītu ierakstus par ES preču zīmju reģistrā iekļautajām preču zīmēm skaidrākus, piekļūstamākus un vieglāk meklējamus.

  Tā kā saskaņā ar dažu valstu prasībām prioritātes prasījumu vajadzībām pieteikumā ir jābūt rakstiskai norādei par krāsu, EUIPO elektroniskajā pieteikuma veidlapā būs fakultatīvs lauks, kurā būs iespējams norādīt krāsas. Apraksts būs redzams ES preču zīmes pieteikuma veidlapā, lai lietotāji to varētu izmantot attiecīgajās valstīs, bet EUIPO šo informāciju nepārbaudīs un neiekļaus ES preču zīmju reģistrā.

 • Vai, atveidojot krāsas zīmi (ko veido viena krāsa vai krāsu kombinācija), obligāti jāiesniedz atsauce uz krāsu kodu?

  Jā. Ja preču zīmi veido tikai viena krāsa vai krāsu kombinācija, no 2017. gada 1. oktobra jāiesniedz krāsas reprodukcija un atsauce uz vispārpieņemtu krāsu kodu, piemēram, Pantone, Hex, RAL, RGB vai CMYK.

 • Kāda nozīme ir aprakstam, ja preču zīmi veido krāsu kombinācija?

  Ja preču zīmi veido tikai krāsu kombinācija (bez kontūrām), jāiesniedz krāsu kombinācijas reprodukcija, kurā redzams krāsu kombinācijas sistemātisks izkārtojums vienveidīgā un iepriekšnoteiktā veidā. Var pievienot arī sīkāku aprakstu par krāsu sistemātisku izkārtojumu. Tomēr šim aprakstam jāatbilst atveidojumam un tas nedrīkst paplašināt tā darbības jomu.

 • Kā no 2017. gada 1. oktobra jāatveido skaņas zīme?

  Skaņas zīmi var atveidot divējādi — iesniedzot audiodatni, kurā skaņa reproducēta, vai skaņas precīzu atveidojumu nošu rakstā. Birojs nepieņems citus atveidošanas līdzekļus, tostarp sonogrammas, skaņas vārdisku aprakstu vai onomatopoēzi. Sīkāka informācija par tehniskajām prasībām, kas jāievēro, iesniedzot skaņas zīmes pieteikumu, ir atrodama šeit.

 • Kurām preču zīmēm jāpievieno apraksts?

  Apraksts vairs nav obligāti jāpievieno neviena veida preču zīmei. Fakultatīvi aprakstu var pievienot novietojuma zīmes, raksta jeb ornamenta zīmes, krāsas (krāsu kombinācijas) zīmes un kustības zīmes atveidojumam. Aprakstam jāatbilst atveidojumam, un tas nedrīkst paplašināt tā darbības jomu.


 • ES sertifikācijas zīmes

 • Kas ir ES sertifikācijas zīme un kas to var reģistrēt?

  Ar ESPZR jaunizveidotā sertifikācijas zīme ir Eiropas Savienības preču zīmju trešais veids, pārējie divi ir individuāla preču zīme un kolektīva preču zīme.

  Sertifikācijas zīme norāda, ka preces un pakalpojumi atbilst konkrētiem uzraudzītiem kvalitātes standartiem, kas ir izklāstīti noteikumos, kuri reglamentē zīmes izmantošanu un ir jāiesniedz kopā ar preču zīmi.

  ES sertifikācijas zīme ir pieejama jebkurai publiskai vai privātai struktūrai, kas ievēro zīmes izmantošanu reglamentējošos noteikumus. Tomēr šā veida zīmju īpašnieki nedrīkst veikt darījumdarbību, kas saistīta ar tāda veida preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kuri ir sertificēti ar zīmi, un īpašniekam jāiesniedz deklarācija, ka tas atbilst šai prasībai.

  Piesakoties tiešsaistē, nodeva par ES sertifikācijas zīmes pieteikumu ir 1500 EUR. Plašāka informācija par ES sertifikācijas zīmēm ir pieejama mūsu īpašajā tīmekļa vietnes sadaļā.

 • Kāda ir atšķirība starp ES kolektīvo zīmi un ES sertifikācijas zīmi?

  ES kolektīvā zīme norāda, ka ar to aizsargātās preces vai pakalpojumi pieder apvienības locekļiem un tikai tiem ir tiesības izmantot šo zīmi.

  Savukārt ES sertifikācijas zīme ir pieejama jebkuram subjektam, kas ievēro zīmes izmantošanu reglamentējošos noteikumus.

  Tabulā ir sniegts kopsavilkums par galvenajām atšķirībām starp individuālām, kolektīvām un sertifikācijas zīmēm.

   

  Sertifikācijas zīme

  Kolektīva zīme

  Individuāla zīme

  Formalitātes

  Skaidri pieteikta kā tāda

  Izmantošanas noteikumi

  Skaidri pieteikta kā tāda

  Izmantošanas noteikumi

  Ja nav pieteikta kā sertifikācijas/kolektīva zīme

  Tiesības

  Fiziskas personas

  Juridiskas personas

  Pieteikuma iesniedzējs nedrīkst veikt darījumdarbību, kas saistīta ar sertificētu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu

  Dažas apvienības

  Publisko tiesību juridiskās personas (izņemot fiziskas personas)

  Fiziskas personas

  Juridiskas personas

  Absolūtu pamatu pārbaude

  Papildu prasības

  Ģeogrāfisko izcelsmi nevar sertificēt*

  Papildu prasības

  Atkāpe no 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta attiecībā uz ģeogrāfisko izcelsmi

  Viss 7. pants

  Izmantošana

  Pieder īpašniekam

  Izmanto sertificēti uzņēmumi un privātpersonas

  Pieder apvienībai

  Izmanto locekļi

  Parasti pieder īpašniekam un izmanto īpašnieks

  Funkcija

  Spēj nošķirt preces un pakalpojumus, ko zīmes īpašnieks ir sertificējis, no nesertificētām precēm un pakalpojumiem

  Spēj nošķirt apvienības locekļu preces un pakalpojumus

  Komercizcelsmes norāde

  Nodevas

  1500 EUR (piesakoties tiešsaistē) par pirmo klasi, 50 EUR par otro klasi un 150 EUR par katru nākamo klasi

  1500 EUR (piesakoties tiešsaistē) par pirmo klasi, 50 EUR par otro klasi un 150 EUR par katru nākamo klasi

  850 EUR (piesakoties tiešsaistē) par pirmo klasi, 50 EUR par otro klasi un 150 EUR par katru nākamo klasi

  *Saskaņā ar ESPZR 83. pantu ES sertifikācijas zīme nespēj nošķirt preces vai pakalpojumus, kas sertificēti attiecībā uz ģeogrāfisko izcelsmi.

 • Kad var iesniegt ES sertifikācijas zīmes pieteikumu?

  Pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā, sākot no 2017. gada 1. oktobra plkst. 00.00 (pēc Centrāleiropas vasaras laika — CEST).

 • Vai var pārvērst kolektīvu zīmi par sertifikācijas zīmi?

  Nē. Ne ESPZR, ne sekundārajos tiesību aktos nav paredzēta iespēja pārvērst kolektīvas zīmes par sertifikācijas zīmēm, ja kolektīvās zīmes pieteikums iesniegts pirms 2017. gada 1. oktobra, tāpēc birojs nevar pieņemt zīmes veida maiņas pieprasījumus.

 • Vai jums ir vadlīnijas par prasībām un procesiem aizsardzības iegūšanai saskaņā ar ES sertifikācijas zīmi?

  ES Preču zīmju regulas Īstenošanas regulas 17. pantā ir izklāstīts ES sertifikācijas zīmju izmantošanu reglamentējošo noteikumu saturs.


 • Procesuālās izmaiņas

 • Kā var pieprasīt, lai iegūta atšķirtspēja tiktu uzskatīta par papildprasījumu?

  Iegūta atšķirtspēja kā papildprasījums saskaņā ar ESPZĪR 2. panta 2. punktu ir jauna iespēja, kuras mērķis ir ļaut pieteikuma iesniedzējam izmantot visas apelācijas tiesības saistībā ar raksturīgo atšķirtspēju, pirms tiek prasīts pierādīt iegūto atšķirtspēju. No 2017. gada 1. oktobra papildprasījumu var iekļaut vai nu ES preču zīmes pieteikumā, vai vēlākais atbildē uz pirmo iebildumu. To nevar pirmo reizi iesniegt Apelācijas padomēm. Elektroniskajā pieteikuma veidlapā pieteikuma iesniedzēji var atzīmēt iegūtu atšķirtspēju kā papildprasījumu.

 • Kad jāiesniedz prioritātes prasījumi?

  No 2017. gada 1. oktobra prioritātes prasījumi jāiesniedz tajā pašā dienā, kad ES preču zīmes pieteikums. Ja ir vajadzīgi dokumenti, kas pamato prasījumu, tie jāiesniedz trijos mēnešos no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja apliecinošie dokumenti nav nevienā no biroja valodām, birojs tagad var izvēlēties, vai prasīt šo dokumentu tulkojumu. Pieteikuma iesniedzējiem arī jāievēro, ka no 2017. gada 1. oktobra prioritātes prasījumus iesniegšanas posmā vairs neizskata pēc būtības Šajā posmā birojs tikai pārbauda, vai ir ievērotas visas formālās prasības, proti, vai ir norādīts attiecīgā pirmā pieteikuma numurs, datums un valsts un pieejamie oficiālie tiešsaistes avoti, kas ļauj pārbaudīt prioritātes datus (vai iesniegti prioritātes dokumenti un to tulkojums).

  Pašreizējā prasība iesniegt attiecīgās reģistrācijas kopiju, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde, ir svītrota, un saskaņā ar ESPZĪR 6. pantu tagad jāiesniedz vienīgi attiecīgās reģistrācijas kopija. Taču izpilddirektors saskaņā ar ESPZR 39. pantu [bijušo ESPZR 34. pantu] jau bija mīkstinājis prasības par attiecīgajiem dokumentiem. Tāpēc saistībā ar senioritāti prakse nav būtiski mainījusies.

 • Kādus tiešsaistes avotus birojs atzīst?

  Birojs atzīst visas valsts un reģionālo ES intelektuālā īpašuma biroju datubāzes. TMview ir pieņemams kā portāls, kas ļauj piekļūt valsts birojiem. Saistībā ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm iebildumu un anulēšanas pieteikuma iesniedzēji tagad var atsaukties uz ES datubāzēm (piemēram, E-Bacchus, E-Spirits un E-Door). Pietiek ar vispārīgām atsaucēm uz šīm datubāzēm un avotiem, tiešas hipersaites izmantošana ir fakultatīva.

 • Vai ir mainījies biroja valodu režīms?

  Nē. Eiropas Savienības preču zīmes pieteikumu joprojām var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā kā pirmajā valodā. Papildus jānorāda otra valoda, kurai jābūt vienai no piecām biroja valodām, proti, angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodai. Šis valodu režīms attiecas uz visu pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas procedūru līdz reģistrācijai, izņemot iebildumus un papildu pieprasījumus. Iebildumus un anulēšanas pieprasījumus var iesniegt:

  • pēc iebildumu / anulēšanas pieteikuma iesniedzēja ieskatiem ES preču zīmes pieteikuma pirmajā vai otrajā valodā, ja pirmā valoda ir viena no piecām biroja valodām;
  • otrajā valodā, ja pirmā valoda nav biroja valoda.
 • Kādas ir jaunās tulkojumu prasības un standarti?

  No 2017. gada 1. oktobra lielāko daļu pierādījumu joprojām var iesniegt jebkurā no ES oficiālajām valodām. Ja pamatojuma pierādījumu (izņemot iesniegšanas, reģistrācijas un atjaunošanas apliecinājumus un attiecīgu tiesību aktu noteikumus) iesniegšanai lietotā valoda nav procesa valoda, tulkojums tagad būs jāiesniedz tikai tad, ja to pieprasīs birojs pēc savas ierosmes vai pēc pamatota otras puses lūguma. Pierādījumi par iegūtu atšķirtspēju un reputāciju ietilptu šajā kategorijā.

  Tomēr pamatojuma pierādījumi (iesniegšanas, reģistrācijas un atjaunošanas apliecinājumi un attiecīgu tiesību aktu noteikumi) joprojām būs jāiesniedz procesa valodā (vai tulkoti šajā valodā) pamatojuma iesniegšanai noteiktajā termiņā.

  Turklāt tulkojumu standarts saskaņā ar ESPZĪR 25. pantu vairs nav tik stingrs kā iepriekš. Ja puse ir norādījusi, ka uz lietu attiecas tikai dokumenta daļas, var nodrošināt tikai šo daļu tulkojumu.

  Šīs izmaiņas sniedz ES preču zīmju sistēmas lietotājiem reālus ieguvumus. Tās veicina ekonomiju, vienkāršošanu un kopumā zemākas izmaksas.

 • Kā jānoformē pierādījumi?

  Iesnieguma pielikumos iekļautajiem pierādījumiem jābūt skaidri identificētiem, indeksētiem un aprakstītiem. Jaunie noteikumi par pielikumiem lielā mērā atspoguļo Vispārējās tiesas noteikumus (C.2. Pielikumu saraksts un C.3. Pielikumi).

 • Kā mainījusies saziņa ar biroju?

  Lai ņemtu vērā informācijas tehnoloģiju attīstību, ir mainīti sakaru līdzekļi biroja paziņojumiem un saziņai ar biroju. Konkrēti:

  • likvidēti novecojuši saziņas veidi, proti, piegādājot personīgi un izmantojot biroja pastkasti;
  • sniegta jēdziena "elektroniskie līdzekļi" plaša definīcija, kas tagad aptver faksu un potenciāli daudzus citus līdzekļu veidus. Izpilddirektors nosaka, kādā mērā un ar kādiem tehniskiem nosacījumiem šie līdzekļi ir izmantojami, un lietotāji pienācīgā kārtā tiks informēti par visām izmaiņām;
  • sekundārajā tiesību aktā ir svītrota konkrētā norāde uz telefaksu un citiem tehniskiem sakaru līdzekļiem (kas ietver faksus) (tomēr sk. iepriekšējo punktu par elektroniskajiem līdzekļiem);
  • vienlaikus ar paziņošanu pa pastu kā sakaru līdzeklis biroja paziņojumiem un saziņai ar biroju konkrēti ir minēta paziņošana ar kurjeru.
 • Vai es vēl varu izmantot faksu?
  • No 2017. gada 1. oktobra uz faksu — tāpat kā lietotāja vidi User Area (elektronisko iesniegšanu) — attiecas “elektroniskas saziņas” definīcija, proti, uz faksu attiecas ESPZR I pielikumā norādītā samazinātā nodeva, ko piemēro elektroniskiem ESPZ reģistrācijas un pagarināšanas pieteikumiem.
  • Tomēr no 2018. gada 1. janvāra fakss vairs netiek pieņemts kā līdzeklis ESPZ reģistrācijas un pagarināšanas pieteikumu iesniegšanai, izņemot gadījumus, kad to izmanto kā rezerves sistēmu, ja tehnisku darbības traucējumu dēļ elektroniskā iesniegšana nav iespējama. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzēji var nodrošināt iesniegšanas datumu pa faksu, ja: i) ESPZ reģistrācijas pieteikumiem — viņi atkārtoti iesniedz to pašu pieteikumu elektroniski trīs darbadienu laikā; ii) ESPZ pagarināšanas pieteikumiem — viņi iesniedz pagarināšanas pieteikumu pa faksu ne vēlāk kā pēdējo trīs darbadienu laikā pirms sākotnējā vai pagarinātā likumīgā pagarināšanas termiņa beigām. Tas ir noteikts izpilddirektora Lēmumā Nr. EX-17-4.