Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Mediācija

 

Mediācija ir mierizlīguma process starp strīda pusēm. Mediators darbojas kā neitrāls pušu starpnieks un sekmē izlīgumu starp tām. Mediators nav tiesīgs lemt par lietu, ja mediācija ir neveiksmīga. Puses saglabā kontroli pār procesa norises veidu un procesa iznākumu. Pusēm nevar uzlikt par pienākumu izmantot mediāciju, bet tām ir brīvprātīgi jāpiekrīt to darīt. Puses jebkurā laikā var atteikties no mediācijas. Tāpat pusēm nevar uzspiest izlīguma vienošanos, bet tām par to ir brīvprātīgi jāvienojas. Mediācija ir konfidenciāls process.
Arbitrāža ir process, kurā šķīrējtiesnesis piemēro likumus, lai lemtu par strīdu starp pusēm. Lietas izskatīšanu veic šķīrējtiesnesis kā lēmuma pieņēmējs. Tas ir process, kas pamatots uz tiesībām, savukārt mediācija ir pamatota uz interesēm. Arbitrāžā tikai apsver un piemēro likumus, bet mediācijā apsver pušu plašākas intereses (jo īpaši uzņēmējdarbības intereses).

Plašāka informācija par mediāciju.
Informācija par mediācijas noteikumiem.


Apelācijas padomes izskata apmēram 2500 lietas gadā. Vidēji šo lietu atrisināšanai nepieciešams pusotrs gads, dažās lietās tiek iesniegta arī turpmāka apelācija. Tas var būt dārgs un laikietilpīgs process. Lai gan daudzās lietās pastāv patiess juridisks konflikts, ir iespēja panākt vienošanos, ievērojot abu pušu uzņēmējdarbības intereses. Mediācijā, kas ir ātrāka un lētāka alternatīva tiesvedībai, izmanto prasmīgus mediatorus, kuri labi pārzina intelektuālā īpašuma jautājumus. Ar to arī garantē konfidencialitāti attiecībā uz strīda esamību, jo strīds nav atklāts sabiedrībai. Parasti šī metode ir ļoti sekmīga.

Plašāka informācija par mediācijas noteikumiem.


Mediācija EUIPO pašreiz ir pieejama tikai apelācijas posmā tiesvedībā starp divām vai vairākām pusēm. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par apstrīdēto lēmumu zaudējušajai pusei ir jāiesniedz paziņojums par apelāciju un jāsamaksā apelācijas nodeva, lai panāktu, ka ar apelāciju var apturēt lēmuma piemērošanu. Apelācija ir pieļaujama tikai tad, ja apelācijas sūdzības iesniedzējs četru mēnešu laikā pēc paziņojuma par apstrīdēto lēmumu iesniedz pamatojumu. Apelācijas sūdzības iesniegšanas, apelācijas nodevas samaksas vai pamatojuma iesniegšanas termiņu nevar pagarināt vai atlikt.

Abām pusēm ir jāparaksta lūgums izmantot mediāciju vai citādi jāparāda, ka ir iegūta otras puses piekrišana. Tad apelācijas tiesvedību aptur un gaida mediācijas iznākumu.

Plašāka informācija par mediāciju.


Vispirms ir jāpieņem lēmums par Eiropas Savienības preču zīmes vai dizainparauga jautājumiem divpusējā tiesvedībā EUIPO. Tad šis lēmums ir jāpārsūdz, pēc tam var uzsākt mediāciju. Tomēr mediācijas priekšmets var būt plašāks par EUIPO apelācijas tiesvedību un var ietvert paralēlus, ar preču zīmēm, dizainparaugiem vai citām IĪ tiesībām saistītus strīdus starp tām pašām pusēm. Ir daudz iespēju, bet var būt gadījumi, kad, piemēram, abas puses ar konfliktējošām tiesībām darbojas pavisam atšķirīgos tirgos. Puses var vienoties, ka tā tas arī paliek. Galvenais faktors veiksmīgai mediācijai ir mainīt orientāciju no juridiskajiem argumentiem uz uzņēmējdarbības interesēm. Mediācija vienpusējās lietās (t. i., lietās, kur otra puse apstrīdētajam lēmumam ir pats EUIPO) nav iespējama.

Plašāku informāciju skatiet dokumentā EUIPO Apelācijas padomes. Mediācija. Norādījumi mediācijā iesaistītajām pusēm.


Pašlaik mediācija ir iespējama tikai apelācijas lietās. Tomēr nākotnē tas var mainīties.
Plašāku informāciju skatiet dokumentā EUIPO Apelācijas padomes. Mediācija. Norādījumi mediācijā iesaistītajām pusēm.


Ja mediācijas process notiek EUIPO telpās Alikantē, EUIPO neiekasē nodevu par mediāciju.
Ja mediācija notiek EUIPO telpās Briselē, ir jāmaksā administratīvā nodeva, lai segtu mediatoru ceļa, izmitināšanas un uzturēšanās izdevumus.

Plašāka informācija par mediācijas procesu un nodevām.

Plašāka informācija par mediācijas noteikumiem.

Lai uzzinātu, kādas ir izmaksas un/vai administratīvās nodevas, skatiet veidlapu “Mediācija Briselē” un nosūtiet to (vai līdzvērtīgu informāciju) mediatoram.

Plašāku informāciju par administratīvajām nodevām saistībā ar mediācijas procesu skatiet Biroja vadītāja 2011. gada 1. augusta Lēmumā Nr.  Ex-11-04.


Būtībā mediācijas process notiek apelācijas procesa valodā. Tomēr puses var vienoties par savstarpēji ērtu valodu (ja ir pieejams mediators, kurš pārzina šo valodu).

Plašāka informācija par mediāciju.


Kvalificētu mediatoru grupa ir izveidota no dažādām Biroja nodaļām, ne tikai no Apelācijas padomēm. Viņi visi ir ļoti pieredzējuši augstākā ranga Biroja darbinieki, kuri saņēmuši īpašu apmācību Efektīvas strīdu izšķiršanas centrā (CEDR) un/vai Sertificētu šķīrējtiesnešu institūtā (CIARB) Londonā, kā arī ir dažādu valodu zināšanas.

Plašāka informācija par mediāciju.


Tīmekļa vietnē ir pieejams pilnīgs mediatoru saraksts ar pievienotiem CV, tāpēc puses, ja tās vēlas, var lūgt piešķirt konkrētu personu. Apelācijas padomju reģistratūra var palīdzēt pusēm izvēlēties mediatorus. Puses var dot priekšroku mediatoram ar konkrētu izglītību un pieredzi vai spēju vadīt mediāciju konkrētā valodā. Svarīgi ir saprast, ka mediācija ir brīvprātīgs process un mediatora uzdevums ir nevis izteikt spriedumu vai pieņemt lēmumus, bet veicināt, ka abas puses pašas panāk izlīgumu. Ja lieta ir īpaši sarežģīta vai ja mediators to uzskata par nepieciešamu, ieceltais mediators var vērsties pēc palīdzības pie cita mediatora vai EUIPO darbinieka. Šādā gadījumā mediators vispirms lūdz pusēm atļauju to darīt. Arī pašām pusēm ir iespējams iecelt līdzmediatorus, ja lietas sarežģītā būtība vai lietas citi apstākļi to attaisno.

Plašāka informācija par mediāciju.


Būtībā ir paredzēts, ka mediācijas procesā lietu var atrisināt vienā  dienā, iespējams, pēc vienas iepriekšējās tikšanās reizes. Ja līdz tam brīdim nav sasniegts rezultāts, var būt ļoti grūti panākt izlīgumu, lai gan īpaši sarežģītām lietām var būt nepieciešams vairāk laika.

Plašāka informācija par mediāciju.


Svarīga ir galveno pušu piedalīšanās, jo mediācijas process nav saistīts tikai ar juridiskajiem jautājumiem, bet arī ar uzņēmējdarbības interesēm. Tā kā mediācija ir brīvprātīgs process, puses var no tās atteikties jebkurā laikā. Protams, ja mediācijas rezultātā starp pusēm ir panākta izlīguma vienošanās, šo vienošanos sagatavo pušu juristi parastā kārtībā. Profesionālu pārstāvju klātbūtne ir svarīga, lai palīdzētu galvenajām pusēm.


Tā kā mediācija ir diezgan elastīgs process, iepriekš ir grūti noteikt, kādā formā tieši notiks konkrētais mediācijas process. Tomēr vairumā gadījumu notiek sākotnējā tikšanās, kurā piedalās puses un mediators un kurā pārrunā darba kārtību, kā arī mediācijas procesa norises vietu un nepieciešamību veikt iepriekšēju dokumentu apmaiņu. Tad puses parasti paraksta vienošanos par mediāciju un pēc iespējas ātrāk to nosūta mediatoram.
Vairumā gadījumu mediācijas process notiek EUIPO telpās Alikantē, un puses ierodas vienas vai kopā ar saviem juridiskajiem pārstāvjiem. Mediācija parasti ilgst vienu dienu, un tajā pārmaiņus notiek kopīgas sesijas (t. i., sesijas, kurās piedalās gan mediators, gan puses) un individuālas sesijas (t. i., sesijas, kurās mediators atsevišķi un privāti tiekas ar katru pusi). Kopīgo sesiju mērķis ir censties izveidot risināmo jautājumu sarakstu, bet individuālo sesiju laikā padziļināti izskata šos jautājumus, kā arī iespējamos risinājumus vai kompromisus.
Visa informācija, ko mediatoram atklāj individuālajās sesijās, ir privāta, to nedrīkst izpaust otrai pusei bez iepriekšējas, skaidri izteiktas atļaujas. Mediācijas procesu parasti noslēdz ar pēdējo kopīgo sesiju un izlīguma vienošanās sagatavošanu. Pēc tam lietu nodod atpakaļ Apelācijas padomei, kurai tā sākotnēji bija piešķirta, lai tā pieņemtu oficiālu lēmumu par apelācijas procesa beigšanu.

Plašāku informāciju skatiet dokumentā EUIPO Apelācijas padomes. Mediācija. Norādījumi mediācijā iesaistītajām pusēm.


EUIPO mudina puses un to profesionālos pārstāvjus ierasties Alikantē. Taču, samaksājot nodevu, mediācijas process var notikt arī EUIPO telpās Briselē.

Plašākai informācija skatiet dokumentu Mediācijas noteikumi.


Puses jebkurā laikā drīkst atteikties no mediācijas procesa, un tās nevar piespiest vienoties par izlīgumu. Tomēr pusēm IR jācenšas panākt vienošanos. Ja kāda puse atsakās no mediācijas, to nekavējoties pārtrauc. Mediators var arī pārtraukt mediācijas procesu, ja tā ir nonākusi strupceļā. Šādos gadījumos apelācijas process atsākas no tās vietas, kur tas beidzās pirms mediācijas procesa uzsākšanas. Mediators nekad neiesaistās apelācijas procesā, un tā pienākums ir saglabāt mediācijas saturu konfidenciālu. EUIPO neglabā ar mediāciju saistītus ierakstus vai dokumentus.

Plašāku informāciju skatiet dokumentā EUIPO Apelācijas padomes. Mediācija. Norādījumi mediācijā iesaistītajām pusēm.


Tā tas notiek daudzos gadījumos, un, ja puses var pašas vienoties, tām nav nepieciešams mediators. Tomēr pieredze liecina, ka tiesību īpašnieki labprātāk risina jautājumus draudzīgā ceļā, kad ir satikušies, lai koncentrētos uz strīdīgajiem jautājumiem, kas traucē panāk vienošanos, pamatojoties uz patiesajām uzņēmējdarbības interesēm. Daudzās apelācijas lietās šķiet, ka konkrētajā procesā tas notiek pārāk vēlu.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par juridisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam skatīt Regulu par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā Birojs apstrādā jūsu personas datus, lūdzam skatīt paziņojumu par datu aizsardzību.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.