Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Starptautiskā reģistrācija

 

Ar Hāgas vienošanos reglamentē rūpniecisko dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas sistēmu. To pārvalda Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskais birojs, kas atrodas Ženēvā, Šveicē.
Šī sistēma rūpnieciskā dizainparauga īpašniekam dod iespēju iegūt dizainparauga aizsardzību visu līgumslēdzēju pušu teritorijās, iesniedzot WIPO Starptautiskajā birojā vienu pieteikumu vienā valodā un samaksājot vienu nodevu komplektu vienā valūtā (Šveices frankos).
Hāgas vienošanās sastāv no diviem dažādiem “aktiem” — Hāgas 1960. gada akta un Ženēvas 1999. gada akta. Abi akti sastāv no atšķirīgiem juridisku noteikumu kopumiem. Principā valsts var brīvi izvēlēties aktu, kuram tā vēlas pievienoties. Tomēr starptautiskas starpvaldību organizācijas, piemēram, EUIPO, var kļūt tikai par Ženēvas akta dalībniecēm. Ženēvas akts sāka pilnībā darboties 2004. gada 1. aprīlī. Eiropas Savienība pievienojās Ženēvas aktam 2007. gada 24. septembrī, un attiecībā uz ES akts stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī.

Plašākai informācijai par Ženēvas akta līgumslēdzējām pusēm, lūdzu, skatiet WIPO tīmekļa vietni.


ES pievienošanās Ženēvas aktam nozīmē to, ka tie pieteikuma iesniedzēji, kuriem ir tiesības iesniegt starptautiskas reģistrācijas pieteikumus, jo viņiem ir ES dalībvalsts pilsonība vai pastāvīga dzīvesvieta, reāls un aktīvs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums vai pastāvīgā uzturēšanās vieta ES dalībvalsts teritorijā, var iesniegt pieteikumu rūpnieciskā dizainparauga reģistrēšanai, izmantojot Hāgas sistēmu.
Pievienošanās arī nozīmē, ka starptautisko reģistrāciju var attiecināt uz ES. Ja EUIPO nenoraida starptautisko reģistrāciju, tai ir tāds pats spēks ES teritorijā kā Kopienas dizainparaugam.


EUIPO nav nekādas ietekmes uz starptautiskās reģistrācijas sākotnējo procedūru. Tas nozīmē, ka starptautiskas reģistrācijas pieteikumi ir jāsūta tieši uz WIPO un tos izskata tur. Turklāt un atšķirībā no Madrides Protokola starptautiskas reģistrācijas pieteikuma pamatā nav jābūt valsts vai Kopienas dizainparauga pieteikumam vai reģistrācijai.
Ja kļūdas pēc starptautiskās reģistrācijas pieteikums ir iesniegts EUIPO, tad EUIPO nepārsūta pieteikumu WIPO un arī nenosūta to atpakaļ sūtītājam.


Starptautiskas reģistrācijas pieteikumu var iesniegt jebkura persona, kura ir tādas valsts pilsonis, kas ir līgumslēdzēja puse, vai tādas valsts pilsonis, kas ir kādas starpvaldību organizācijas locekle, kura ir līgumslēdzēja puse, vai kuram ir dzīvesvieta, pastāvīgā uzturēšanās vieta vai reāls un aktīvs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums līgumslēdzējas puses teritorijā.


Par starptautisku pieteikumu papildus pamata nodevai un publicēšanas nodevai jāmaksā arī nodeva par katru starptautiskajā reģistrācijā iesaistīto līgumslēdzēju pusi. Nodeva ir atkarīga no konkrētās līgumslēdzējas puses. Visas nodevas ir Šveices frankos jāiemaksā WIPO. Plašākai informācijai skatiet WIPO nodevu kalkulatoru.

Plašākai informācijai par pieteikumu iesniegšanu skatiet Pamatnostādņu sadaļu “Reģistrēto Kopienas dizainparaugu pieteikumu pārbaude”.


Nē. Starptautiskas reģistrācijas pieteikumu tā iesniedzējs var iesniegt tieši. Taču pieteikuma iesniedzējs var iecelt pārstāvi, lai tas rīkojas iesniedzēja vārdā.


Starptautiskas reģistrācijas pieteikums (kopš 2010. gada 1. aprīļa) pēc pieteicēja izvēles ir jāiesniedz angļu, franču vai spāņu valodā.
 
Plašākai informācijai par pieteikumu iesniegšanu skatiet Pamatnostādņu sadaļu “Reģistrēto Kopienas dizainparaugu pieteikumu pārbaude”.


Atkarībā no līgumslēdzējām pusēm, kas norādītas starptautiskajā reģistrācijā, publicēšanu var atlikt. Dažas līgumslēdzējas puses šajā sakarībā ir paziņojušas, ka tad, ja tās ir norādītas reģistrācijā, publicēšanas atlikšana nav atļauta vai atlikšanas laikposms ir saīsināts līdz sešiem mēnešiem. Saskaņā ar Ženēvas aktu maksimālais publicēšanas atlikšanas periods ir 30 mēneši no pieteikuma iesniegšanas datuma vai, ja ir pieprasīta prioritāte, sākot no prioritātes datuma, kas arī ir ES atļautais periods. Plašāku informāciju par publicēšanas atlikšanu skatiet WIPO tīmekļa vietnē.

Plašākai informācijai par pieteikumu iesniegšanu skatiet Pamatnostādņu sadaļu “Reģistrēto Kopienas dizainparaugu pieteikumu pārbaude”.


Nē. Starptautiskas reģistrācijas, kas attiecinātas uz Eiropas Savienību, tiek publicētas WIPO biļetenā Hague Express Bulletin.
Šis starptautiskais biļetens ir pieejams WIPO tīmekļa vietnē un tiek atjaunināts reizi nedēļā.


Nē, EUIPO ne(pār-)publicē starptautiskās reģistrācijas. Tikai WIPO publicē starptautiskas reģistrācijas Starptautiskajā dizainparaugu biļetenā, kas atrodams WIPO tīmekļa vietnē.


Jā, starptautiskās reģistrācijas pieteikumā var pieprasīt pieteikuma prioritāti Kopienas dizainparauga reģistrācijai un otrādi. Prioritātes periods ir seši mēneši.


Lai atceltu vai anulētu starptautiskās reģistrācijas darbību ES teritorijā, trešās personas var uzsākt lietu par dizainparauga atzīšanu par spēkā neesošu saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kas attiecas uz reģistrēta Kopienas dizainparauga atzīšanu par spēkā neesošu, t. i., trešās personas var vai nu iesniegt EUIPO pieteikumu par dizainparauga atzīšanu par spēkā neesošu, vai iesniegt pretprasību par spēkā neesamību Kopienas dizainparaugu tiesā.


WIPO veic pārbaudi tikai saistībā ar nepieciešamajām formalitātēm. Rūpīgu pārbaudi, ja tāda paredzēta, veic norādīto līgumslēdzēju pušu biroji. Konstatējot neatbilstības saistībā ar formu, pieteikuma iesniedzējam dod trīs mēnešus to novēršanai.


Saskaņā ar reģistrēto Kopienas dizainparaugu regulas 106. panta d) apakšpunktu (kas ieviests ar grozīto Regulu (EK) Nr.  1891/2006) starptautiskā dizainparauga reģistrācija, kas attiecināta uz ES, no reģistrācijas dienas darbojas tāpat kā reģistrēts Kopienas dizainparaugs, ja nav paziņots par atteikumu vai ja šāds atteikums ir atsaukts.
 
Plašāka informācija par reģistrāciju.


Sešu mēnešu laikā no starptautiskās reģistrācijas, kas attiecināta uz ES, publicēšanas dienas EUIPO pārbauda atteikuma pamatojumu, proti, vai starptautiskās reģistrācijas subjekts atbilst i) dizainparaugu definīcijai un sabiedriskajai kārtībai vai pieņemtajiem morāles principiem saskaņā ar Regulas par Kopienas dizainparaugiem 9. pantu.
Ja EUIPO konstatē, ka atteikums ir pamatots, tas nosūta paziņojumu par atteikumu WIPO, tādējādi neļaujot starptautiskajai reģistrācijai stāties spēkā ES teritorijā. WIPO pārsūta paziņojumu par atteikumu starptautiskās reģistrācijas īpašniekam, kurš uz to var atbildēt, iesniedzot savus apsvērumus tieši EUIPO.
Ja EUIPO konstatē, ka īpašnieka apsvērumi ir spēcīgāki par atteikuma pamatojumu, tas atceļ atteikumu un attiecīgi informē WIPO. Šādā gadījumā starptautiskā reģistrācija ES teritorijā darbojas tāpat kā reģistrēts Kopienas dizainparaugs.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par juridisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam skatīt Regulu par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā Birojs apstrādā jūsu personas datus, lūdzam skatīt paziņojumu par datu aizsardzību.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.