Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

SME Fund


Ideas Powered for Business SME Fund ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), lai finansiāli atbalstītu Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) ar IĪ kuponiem viņu intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesību, proti, preču zīmju un dizaina, aizsardzībai. Fonds piešķirs 20 miljonus EUR grantiem, ko sadalīs sešiem posmos (logos) no 2021. gada janvāra līdz decembrim.
 
Saņēmējiem tiks daļēji atlīdzināts par IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP Scan) un preču zīmju un dizaina pieteikumu izmaksām.
 
1. pakalpojums: 75 % atlaide IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan), ko piedāvā iesaistītie valstu IĪ biroji.
 
2. pakalpojums: 50 % atlaide valsts, reģionālo un ES preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu pamatmaksām.
 
Katram MVU var atlīdzināt ne vairāk kā 1500 EUR.

Nē. MVU vispirmsjāpiesakāsgrantam (IĪ kuponam) un jāgaidalēmums par grantapiešķiršanu. Kadsaņemtslēmums par grantapiešķiršanu, MVU varpieteiktiespakalpojumiem (prečuzīmēm un/vai dizainparaugu pieteikumiem un/vai IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumam (IP Scan), vai abiempakalpojumiem), kurustasnorādījisgrantapieteikumaveidlapā (e-veidlapa1). Visbeidzot, MVU varpieteiktiesattiecīgajaiatlīdzināšanai.

ES MVU pilnvarots darbinieks vai izpilddirektors var aizpildīt Ideas Powered for Business SME Fund granta pieteikuma veidlapu.
 
Visiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU, kas reģistrēti Eiropas Savienībā, ir tiesīgi pieteikties grantam IĪ kupona veidā. MVU, kuri vēlas pieteikties IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan), jābūt reģistrētiem valstī, kurā ir pieejams atbilstošs IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu sniedzējs, kā publicēts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.
 
Lūdzu, pārbaudiet ES MVU oficiālo definīciju, lai pārliecinātos, ka jūsu uzņēmums atbilst prasībām.
 

Attiecīgajam MVU ir jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā.
 
Aspekti, kas norāda, vai uzņēmums ir MVU, kā noteikts ES Ieteikumā 2003/361, ir šādi.


Nē, ja vien tie nav iesaistīti saimnieciskā darbībā. Sk. MVU definīciju, ko noteikusi Eiropas Komisija.

 

Jā, tomēr, ja pieteikums tiek apstiprināts, tikai MVU var gūt labumu no granta.

Pirmais no sešiem pieteikumu iesniegšanas logiem tiks atvērts 2021. gada 11. janvārī saskaņā ar šādu grafiku:MVU var pieteikties grantam ar IĪ kuponu tikai atvērta loga laikā un tikai, izmantojot norādīto tiešsaistes veidlapu. Pieteikumi, kas iesniegti ārpus sešiem norādītajiem laikposmiem, netiks izskatīti.

 

Jā. Ja MVU pieprasa vienu pakalpojumu vienā logā, tas var pieteikties citam pakalpojumam nākamajā logā.

Katram MVU var atlīdzināt kopējo summu 1500 EUR apmērā par 1. pakalpojumu vai 2. pakalpojumu, vai abiem pakalpojumiem kopā.

1. pakalpojums: 75 % atlaide IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan), ko piedāvā iesaistītie valstu IĪ biroji.
2. pakalpojums: 50 % atlaide valsts, reģionālo un ES preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu pamatmaksām.

1. piemērs. 1. pakalpojums: vispirms MVU jāsedz IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP Scan) kopējās izmaksas. Ja tas maksā 1000 EUR, tad 75 % atlīdzība būtu vienāda ar 750 EUR. Šajā gadījumā MVU tiktu atlīdzināti 750 EUR.2. piemērs. 2. pakalpojums: vispirms MVU jāsedz preču zīmju un dizainparaugu pieteikumu pamatmaksu kopējās izmaksas. Ja MVU vēlas reģistrēt divus valsts dizainparaugus, par katru maksājot 250 EUR, un tajā pašā laikā vēlas reģistrēt divas ES preču zīmes, par katru maksājot 850 EUR, visu pieteikumu kopējās izmaksas būtu 2200 EUR. 50 % atlīdzība būtu vienāda ar 1100 EUR. Šajā gadījumā MVU maksā 2200 EUR, un tam atlīdzina 1100 EUR.


 
3. piemērs. Abi pakalpojumi kopā. Ja MVU vēlas pieteikties abiem — 1. un 2. — piemērā minētajiem pakalpojumiem, izmaksas būtu 1000 EUR par 1. pakalpojumu un 2200 EUR par 2. pakalpojumu, tādējādi kopējās izmaksas būtu 3200 EUR. Šajā gadījumā MVU tiktu atlīdzināta maksimālā granta summa, kas noteikta 1500 EUR apmērā.

Katram MVU var atlīdzināt kopējo summu ne vairāk kā 1500 EUR apmērā par 2. pakalpojumu, vai 1. un 2. pakalpojumu kopā. Pieprasot 1. pakalpojumu, attaisnoto izmaksu maksimālā atlīdzināšana 75 % apmērā būtu šāda:Var iesniegt tikai vienu pieteikumu 1. pakalpojumam vai 2. pakalpojumam vai abu kombinācijai, vienmēr ar maksimālo atlīdzinājumu 1500 EUR vienam pieteikuma iesniedzējam.
Ja pieprasāt vienu pakalpojumu vienā logā, varat pieteikties otram pakalpojumam nākamajā logā.
 

Ja pretendenti ir tiesīgi iesniegt pieteikumu, katrā pieteikumu iesniegšanas logā tiks piemērots “pirmais nācis, pirmo apkalpo” princips, ņemot vērā pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku.

Lai pieteiktos grantam, MVU ir jāveic šādas darbības.
 
1. Kad esat izlasījis uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus mūsu grantu tīmekļa lapā, aizpildiet un iesniedziet tiešsaistes granta pieteikuma veidlapu (e-veidlapa1) kopā ar pieprasīto dokumentāciju. Pirms pieteikuma iesniegšanas izlasiet 9. jautājumā minēto kontrolsarakstu. Labvēlīga lēmuma gadījumā jūs saņemsiet EUIPO parakstītu lēmumu par granta piešķiršanu. Noglabājiet to drošā vietā, jo tas jums noderēs vēlāk! Nelabvēlīga lēmuma gadījumā pieteikuma iesniedzējus informēs par šāda lēmuma iemesliem.
 
2. Tad 30 dienu laikā pēc lēmuma par granta piešķiršanu saņemšanas iesniedziet pieteikumu un samaksājiet par savu preču zīmi un/vai dizainparaugu un/vai IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu (IP Scan). 

Preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus var iesniegt jebkurā ES valsts intelektuālā īpašuma birojā (valsts līmenī), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā (aptver Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu; reģionālā līmenī) vai pie mums EUIPO (aptver visas ES dalībvalstis).
 
IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi (IP Scan) ir pieejami valstu birojos, kas piedāvā šo pakalpojumu (skatīt sarakstu zemāk).
  
3. Visbeidzot, kad esat samaksājis par pakalpojumiem, iesniedziet maksājuma veidlapas pieprasījumu (e-veidlapa2) līdz 2022. gada 31. maijs, izmantojot saiti, kas iekļauta jums nosūtītajā lēmumā par granta piešķiršanu. Maksājums tiks veikts 1 mēneša laikā, ja būs apstiprināta iesniegtā informācija un dokumentācija.

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas ir rūpīgi jāizlasa šis kontrolsaraksts, lai nodrošinātu vajadzīgās dokumentācijas sagatavošanu.
 
KONTROLSARAKSTS
 • Mans uzņēmums ir reģistrēts kā ES mazais vai vidējais uzņēmums (MVU).
 • Esmu izlasījis uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, pirms sāku aizpildīt pieteikuma veidlapu.
 • Es zinu sava uzņēmuma bankas datus, un man ir bankas konta izraksts, kurā norādīta šāda informācija: uzņēmuma kā konta turētāja nosaukums, IBAN kods un BIC/SWIFT kods.
 • Man ir mana uzņēmuma PVN apliecība.
 • Es zinu, uz kuru(-iem) pakalpojumu(-iem) es plānoju pieteikties (1. pakalpojums, 2. pakalpojums vai abi), kā minēts iepriekš 1. jautājumā un uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.
 • Es zinu, uz kādām IĪ tiesībām (preču zīmēm un/vai dizainparaugiem) es plānoju pieteikties (2. pakalpojums).
 • Es saprotu, ka nevaru pieprasīt pakalpojumus, ja jau esmu saņēmis valsts vai ES finansējumu par to pašu pakalpojumu vai tā daļu.

Ļoti svarīgi ir “Uzņēmuma nosaukuma” laukā norādīt to pašu informāciju, kas parādās pievienotajā PVN/nodokļu dokumentā un bankas konta izrakstā.

Cita izplatīta kļūda ir pilna IBAN numura nenorādīšana e-veidlapā, kam jābūt tieši tādam pašam kā bankas konta izrakstā (un jāietver valsts kods).

Lūdzam pārliecināties, ka visi pievienotie dokumenti ir skaidri salasāmi.

Jūs varat norādīt vairāk nekā vienu e-pasta adresi, lai nodrošinātu, ka visi paziņojumi tiek saņemti.

Pārliecinieties, ka esat norādījis to pašu nosaukumu, kas norādīts PVN apliecībā un kam jābūt tādam pašam kā pievienotā bankas sertifikāta konta turētājam.

Lūdzam iepazīties ar šo dokumentu un ievērot jūsu valsts parauga struktūru, aizpildot PVN lauku tiešsaistes pieteikuma veidlapā (tostarp valsts kodu).
Pieteikuma iesniedzējiem, kurus valsts kompetentā iestāde atbrīvojusi no nodokļa un kuriem kā ekvivalents ir nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, lūgs iesniegt attiecīgo sertifikātu, ko izdevusi viņu kompetentā valsts iestāde un kas apliecina, ka viņu uzņēmums juridiski pastāv.
Ja nodokļa maksātāja identifikācijas numura struktūra atšķiras no PVN numura struktūras, ievērojiet šādus norādījumus, kodējot informāciju.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numuram ir tāds pats ciparu skaits, bet trūkst valsts koda, pirms tā jānorāda valsts kods. Piemērs: PVN maksātāja numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir 12345678. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES12345678.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ietver valsts kodu, bet tam nav tāds pats ciparu skaits, pēc tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits. Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurā nav iekļauts valsts kods un tam nav tāds pats ciparu skaits, pirms tā jānorāda valsts kods un tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits. Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX.

Bankas konta izrakstā vai bankas sertifikātā jānorāda “Konta īpašnieks” (tam ir jāsakrīt ar “uzņēmuma nosaukumu”), “Bankas nosaukums”, “IBAN konta numurs” un “BIC/SWIFT kods”. Bankas zīmogs un bankas pārstāvja paraksts nav vajadzīgs. Šeit atradīsiet piemēru.

  1. Atcerieties, ka process var ilgt līdz 60 minūtēm.
  2. Pārbaudiet, vai esat norādījis(-usi) pareizu e-pasta adresi. Ieteicams norādīt vairākas e-pasta adreses.
  3. Pārbaudiet savu surogātpastu/reklāmsūtījumus/nevajadzīgo e-pastu.
  4. Ja joprojām neesat to saņēmis, sazinieties ar information@euipo.europa.eu.

Šis e-pasts nav jāuztver par apliecinājumu, ka priekšlikums ir pieņemams, bet tikai, ka tas ir iesniegts. Pieteikumu iesniedzējus informēs individuāli ar atsevišķu e-pastu par novērtēšanas procesa rezultātiem, kā noteikts uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus 4.5. iedaļā.

Kad logs būs slēgts, vērtēšanas komiteja izskatīs visus pieteikumus un, ja būs vajadzīga papildu informācija, pa e-pastu tiks nosūtīts paziņojums.

Ja pēc sava pieteikuma iesniegšanas jūs nolemjat NETURPINĀT, sūtiet e-pastu uzgrants.smefund@euipo.europa.eu, pievienojot e-pastu par jūsu pieteikuma saņemšanu un norādot, ka vēlaties atsaukt savu pieteikumu no MVU fonda dotācijas.
 

Jā. Lai pieteiktos pakalpojumiem, kurus norādījāt pieteikumā, jūsu rīcībā ir 30 dienas no tās dienas, kad saņēmāt lēmumu par granta piešķiršanu. Pretējā gadījumā jums nebūs tiesību pieprasīt attiecīgo atlīdzību.

1. pakalpojums: IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumi (IP Scan)

IĪ pirmsdiagnostikai ir galvenā nozīme MVU IĪ stratēģijas veidošanā. IĪ speciālisti aplūko MVU uzņēmējdarbības modeli, produktus un/vai pakalpojumus un izaugsmes plānus, lai tiem izstrādātu IĪ stratēģiju.
 
Šis pakalpojums var palīdzēt MVU izlemt, uz kurām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt savu IĪ portfeli, ja tam jau ir reģistrētas tiesības, un kā plānot savu turpmāko stratēģiju.

IĪ pirmsdiagnostikas (IP Scan) pakalpojums nav juridisks pakalpojums.

 

IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojums (IP Scan) aptver visas intelektuālā īpašuma tiesības (patentus, preču zīmes, dizainparaugus, funkcionālos modeļus, augu šķirnes, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes), tostarp nereģistrētus/nereģistrētus (piemēram, komercnoslēpumus, ©, nereģistrētus dizainparaugus) un uzņēmumu nosaukumus, domēnu nosaukumus u. tml.

MVU fonda ietvaros IĪ pirmsdiagnostikas (IP Scan) pakalpojumus nepiedāvā visās dalībvalstīs. Lai pārbaudītu, vai šo pakalpojumu jūsu dalībvalstī piedāvā valsts IĪ birojs vai jūsu valsts IĪ biroja ārējs partneris, lūdzam skatīt šo SARAKSTU.

Atcerieties, ka dažu valstu IĪ biroji varētu piedāvāt IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus (IP Scan) ārpus MVU fonda jomas. Plašākai informācijai sazinieties ar savas valsts IĪ biroju.

Kad esat saņēmis dotācijas lēmumu, varat sazināties ar savas valsts IĪ biroju un pieteikties IĪ 1. pakalpojuma pirmsdiagnostikai (IP scan).
 Kad par pakalpojumiem esat saņēmis rēķinu un samaksājis, varat iesniegt atmaksas pieprasījumu, izmantojot dotācijas lēmuma IV pielikumā norādīto saiti.


2. pakalpojums: preču zīmju un dizainparaugu pieteikumi


MVU var pieteikties preču zīmju un/vai dizainparauga (valsts, reģionālā un/vai ES) pieteikumu pamatmaksu atlīdzināšanai 50 % apmērā.
 
Preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus var iesniegt jebkurā ES valsts intelektuālā īpašuma birojā (valsts līmenī), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā (aptver Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu; reģionālā līmenī) vai EUIPO (aptver visas ES dalībvalstis).
 
Izvēlētais teritoriālais aizsardzības līmenis būs atkarīgs no MVU uzņēmējdarbības stratēģijas un izaugsmes plāniem. Ja MVU nezina, kam un kur pieteikties, IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojums (IP scan) varētu palīdzēt to izlemt.

MVU vai pārstāvis MVU vārdā

 • Attiecībā uz preču zīmju pieteikumiem tā ir pamatmaksa, ko maksā pieteikuma iesniegšanas brīdī, izņemot preču un pakalpojumu papildu klases.
 • Attiecībā uz dizainparaugu pieteikumiem tā ir pamatmaksa, ko maksā pieteikuma iesniegšanas brīdī, izņemot papildu publicēšanas vai atlikšanas maksas.

Pamatmaksa tiek maksāta, kad piesakāties RKD. Tajā nav ietverta nekāda papildu maksa par publicēšanu vai atlikšanu. Vienam pieteikumam maksa ir 230 EUR, no kuriem 50 % var atlīdzināt saskaņā ar MVU fonda grantu shēmu. Tātad, ja piesakāties, lai saņemtu kompensāciju par vienu RKD, jūs saņemsiet 115 EUR. Citas radušās izmaksas nav atlīdzināmas.


Jā, pārstāvis MVU vārdā var pieprasīt un samaksāt par preču zīmi(-ēm) un/vai dizainparaugu (-iem). Pēc tam pārstāvis var arī iesniegt atmaksas pieprasījumu MVU vārdā. Tomēr atmaksa tiks veikta uz MVU bankas kontu (t. i., uz granta lēmuma labuma guvēja kontu).

MVU var pieteikties neierobežotam IĪ tiesību (preču zīmes un dizainparaugi) skaitam. Tomēr MVU tiks atlīdzināti 50 % no pieteikumu pamatmaksām, nepārsniedzot 1500 EUR.

Tā kā katram pakalpojumam ir atļauts tikai viens pieteikums, visas IĪ tiesības ir jāiekļauj vienā un tajā pašā pieteikumā.

Jā, kad esat saņēmis dotācijas lēmumu, jums ir 30 dienas, lai pieteiktos uz pakalpojumiem. Lai saņemtu dotāciju, atmaksa par visām preču zīmēm un/vai dizainparaugiem jāpieprasa vienlaicīgi.

Nē, jums ir jāgaida līdz sekmīga lēmuma saņemšanai par granta piešķiršanu. Kad esat to saņēmis,, 30 kalendāro dienu laikā varat pieteikties un samaksāt par savu preču zīmi un/vai dizainparaugu, un/vai IĪ sākotnējās analīzes pakalpojumu (IP scan).

Nē, grants ir pieejams tikai jauniem preču zīmju un/vai dizainparaugu pieteikumiem.

Prečuzīmespieteikumaprocedūrasiznākumsnetiekņemtsvērā. Labvēlīga lēmuma par granta piešķiršanu (IĪ kupona) gadījumā pēc pieteikšanās prečuzīmei un tās apmaksas, MVU var pieprasīt pamata pieteikuma maksas atlīdzību 50 % apmērā.

Jūs varat turpināt un pieteikties tikai šiem nepieciešamajiem pakalpojumiem, ja vien tie ir iekļauti jūsu granta piešķiršanā, kas atbilst visām prasībām.

Jā, dotāciju var izmantot, lai pieteiktos kombinētiem RKD, bet paturot prātā, ka attiecināma būs tikai pamatmaksa. Samazinātas un papildu maksas nav iekļautas.
Kombinēta dizainparauga pieteikuma maksas struktūra ir šāda:
 
 • pamatmaksa par vienu dizainparaugu vai pirmo dizainparaugu kombinētā pieteikumā (iekļauts dotācijā);
 • samazināta maksa par otro dizainparaugu (nav iekļauts dotācijā);
 • maksa par publicēšanu par katru dizainparaugu (nav iekļauts dotācijā);
 • atlikšanas maksa par dizainparaugu, pēc izvēles (nav iekļauts dotācijā).

Atmaksa


 • Jūs saņemsiet dotācijas lēmuma apstiprinājumu pa e-pastu.
 • Pēc šā paziņojuma datuma jums ir 30 dienu, lai iesniegtu pieteikumu un samaksātu par pakalpojumiem.
 • Lai iesniegtu maksājuma pieprasījumu, izmantojiet saiti savā dotācijas lēmumā.
 • Jūs saņemsiet e-pastu ar apliecinājumu, ka jūsu maksājuma pieprasījums ir saņemts. Atcerieties, ka tas var ilgt līdz 60 minūtēm.
 • Pēc informācijas un iesniegto dokumentu apstiprināšanas maksājums tiek veikts uz jūsu bankas kontu viena mēneša laikā.

Jums to paziņos ar e-pastu.

MVU kā labuma guvējs var pieprasīt atmaksu vai MVU vārdā to var pieprasīt tā pārstāvis. Tomēr atmaksātā summa vienmēr tiks ieskaitīta MVU bankas kontā.

Visi maksājuma veidlapas pieprasījumi (e-veidlapa2) ir jāiesniedz līdz 2022. gada 31. maijs. Pēc šā datuma iesniegtie maksājuma pieprasījumi netiks pieņemti, un atlīdzināšana nebūs iespējama.

Grants tiks ieskaitīts pieteikuma veidlapā (e-veidlapa1) norādītajā uzņēmuma bankas kontā.

Aizpildot pieteikto(-ās) preču zīmi(-es) un/vai dizainparaugu(-us), summu aprēķina automātiski.

Paziņojumi


MVU saņems e-pasta ziņojumu ar apstiprinājumu par iesniegtā pieteikuma saņemšanu.
 
Labvēlīga lēmuma gadījumā MVU saņems EUIPO parakstītu lēmumu par granta piešķiršanu. Nelabvēlīga lēmuma gadījumā pieteikuma iesniedzējus informēs par šāda lēmuma iemesliem.

Pēc jūsu pieteikuma izskatīšanas komiteja vienmēr nosūta vai nu apstiprinājumu par granta piešķiršanu, papildinformācijas pieprasījumu vai paziņojumu par noraidīšanu.

Vienkārši atbildiet uz e-pasta adresi, kas norādīta saņemtajā papildinformācijas pieprasījuma vēstulē. Lūdzam iekļaut informāciju un/vai pievienot pieprasītos dokumentus, un mēs atjaunināsim jūsu pieteikumu.

Izvērtēšanas komiteja izvērtēs iesniegto informāciju un jūs saņemsiet paziņojumu par rezultātiem.

Kad granta lēmums ir saņemts, varat pieteikties un samaksāt par savu preču zīmi un/vai dizainparaugu 30 kalendāro dienu laikā.
 
Kad par pakalpojumiem esat samaksājis, varat iesniegt atmaksas pieprasījumu, izmantojot granta lēmuma IV pielikumā norādīto saiti. Pēc iesniegšanas jūs saņemsiet e-pastu, kurā būs apliecināta atmaksas pieprasījuma saņemšana. Atcerieties, ka tas var ilgt līdz 60 minūtēm. Pēc iesniegtās informācijas un dokumentācijas apstiprināšanas atmaksa tiks veikta viena mēneša laikā, un saņēmēji par to tiks attiecīgi informēti pa e-pastu.


Lapa pēdējoreiz atjaunināta 11-03-2021
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit