Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

SME Fund 2022

2022. gada MVU fonds ir slēgts. Tomēr jūs joprojām varat pieprasīt savu aktīvo vaučeru atmaksu.

Pašlaik mēs gatavojam MVU fondu 2023. gadam. Reģistrējieties, lai saņemtu vairāk informācijas.

 

MVU fonds sniedz finansiālu atbalstu ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai aizsargātu to intelektuālā īpašuma (IĪ) tiesības. MVU var pieteikties vaučeriem, kas nodrošinās piekļuvi daļējai atmaksai. Piedāvājums ir plašs:
 
 • 90 % atlīdzināšana IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan); 
 • 75 % atlīdzināšana jūsu preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām ES līmenī; 
 • 75 % atlīdzināšana jūsu preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām valsts un reģionālā līmenī; 
 • 50 % atlīdzināšana jūsu preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatmaksas, norādījuma maksām un turpmākām norādījuma maksām ārpus ES. Norādījuma maksas ES dalībvalstīs nav iekļautas, jo izcelsmes iestāde pieprasa maksas par pakalpojumu ; 
 • 50 % atlīdzināšana patenta pirmspiešķiršanas (piemēram, aizpildīšanas, meklēšanas un pārbaudes), piešķiršanas un publicēšanas maksām valsts līmenī. 
Maksimālā atlīdzināmā summa vienam MVU:
 
750 EUR par darbībām, kas saistītas ar patentiem, un 1500 EUR par citām darbībām.


Jūs varat pieteikties no 2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 16. decembrim. 2022. gada MVU fondā ir ierobežoti līdzekļi. Ja līdzekļi būs izsmelti, pieteikšanās tiks slēgta pirms norādītā datuma.


Visi MVU, kas veic uzņēmējdarbību ES, ir tiesīgi pieteikties grantam. Var pieteikties īpašnieki, pilnvarotie darbinieki vai pārstāvji. Pārstāvis ir jebkura trešā persona – fiziska vai juridiska persona – ko MVU ir pienācīgi pilnvarojis to likumīgi pārstāvēt. Visas grantu atlīdzības tiek ieskaitītas tieši pieteikumā norādītajā MVU bankas kontā.


Jūsu uzņēmumam jābūt MVU, kas izveidots ES. Lūdzam pārbaudīt ES MVU oficiālo definīciju, lai pārliecinātos par jūsu uzņēmuma atbilstību. Kopumā ES MVU tiek iedalīti šādās kategorijās:
 
Uzņēmuma kategorija Darbinieku skaits Gada apgrozījums Gada kopsavilkuma bilance
Vidējs uzņēmums <250 ≤ 50 miljoni EUR ≤ 43 miljoni EUR
mazie <50 ≤ 10 miljoni EUR ≤ 10 miljoni EUR
Mikrouzņēmums <10 ≤ 2 miljoni EUR ≤ 2 miljoni EUR


Nē, ja vien tas nav iesaistīts saimnieciskā darbībā. Sīkāku informāciju skatiet MVU definīcijā, ko noteikusi Eiropas Komisija.


Jā, bet gūt labumu no granta, ja to piešķir, var tikai MVU.
 
Ja MVU izmanto pārstāvja pakalpojumus vai esat pārstāvis, kas rīkojas MVU vārdā, jums ir jāaizpilda “godprātīga apliecinājuma” (veidnes) dokuments. Šis dokuments ir jāparaksta pilnvarotam MVU dalībniekam un jāsaglabā PDF formātā. Tas būs jāaugšupielādē pieteikšanās procesa laikā. Nav iebildumu pret to, ka MVU ieceļ juridisku vienību kā tās pārstāvi MVU fondā, ja apliecinājumā ir iekļauts šai struktūrai piederošas fiziskas personas vārds, uzvārds un paraksts.


Jā, pārstāvis var reģistrēt un apmaksāt preču zīmju, dizainparaugu un patenta pieteikumu maksas jūsu MVU vārdā. Šīs pārstāvis var arī iesniegt “atlīdzināšanas pieprasījumu”. Tomēr atlīdzināšana tiks veikta tieši uz MVU bankas kontu – lēmuma par granta piešķiršanu labuma guvēja kontu.


Jā. Pat ja jums 2021. gadā jau ir piešķirts grants ar IĪ saistītai darbībai no MVU fonda, jūs varat pieteikties arī MVU fonda granta saņemšanai 2022. gadā neatkarīgi no tā, vai esat uzsācis kāda pakalpojuma sniegšanu vai jau esat saņēmis atlīdzinājumu. Šīs iniciatīvas ir savstarpēji neatkarīgas. ES MVU katru gadu var pieteikties MVU fonda finansējuma saņemšanai, ja tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, pat ja iepriekšējos uzaicinājumos pieteikumi ir apmierināti vai noraidīti. Pieteikuma iesniegšanas posmā saņēmējiem ir arī jādeklarē, vai tajā pašā finanšu gadā attiecībā uz tām pašām darbībām viņi ir pieteikušies kādam citam ES finansējumam vai ir to saņēmuši.


Pirms iesniegt pieteikumu, rūpīgi iepazīstieties ar šo kontrolsarakstu, lai nodrošinātu, ka jums ir vajadzīgā augšupielādējamā dokumentācija.
 
KONTROLSARAKSTS
 
 • Jūsu uzņēmumam jābūt reģistrētam kā ES mazajam vai vidējam uzņēmumam (MVU). 
 • Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas jums ir jāizlasa uzaicinājums iesniegt priekšlikumus
 • Ja esat pārstāvis vai izmantosiet pārstāvja pakalpojumus, jums ir jāaizpilda “godprātīga apliecinājuma” (veidlapa) dokuments. Šis dokuments ir jāparaksta pilnvarotam MVU dalībniekam un jāpievieno pieteikuma veidlapai PDF formātā. 
 • Jums ir jābūt uzņēmuma bankas datiem kopā ar bankas konta izrakstu, kurā norādīta šāda informācija: uzņēmuma kā konta turētāja nosaukums; pilns IBAN numurs ar valsts kodu; un BIC/SWIFT kods. 
 • Jums ir jābūt uzņēmuma PVN apliecībai vai valsts reģistrācijas numura apliecībai, ko izsniedza attiecīgā valsts iestāde. 
 • Jums ir jāsaprot, ka jūs nevarat pieprasīt MVU fonda grantu, ja jau esat saņēmis ES finansējumu par to pašu darbību vai tās daļu.


Granti tiek sadalīti vaučeru veidā, kurus var izmantot dažādām IĪ darbībām.
 
 1. 1. vaučeru (maksimāli 1500 EUR) var izmantot IP Scan pakalpojumam, kā arī preču zīmju un/vai dizainparaugu reģistrēšanai. 
 2. 2. vaučeru (maksimāli 750 EUR) var izmantot patentu reģistrēšanai. 
Lūdzam pārbaudīt sedzamo maksu sarakstu.
 
Tātad jūsu uzņēmumam var būt tiesības saņemt līdz 2250 EUR.


Atlīdzināšanu var pieprasīt jūsu MVU kā granta labuma guvējs vai arī MVU vārdā to var izdarīt pārstāvis. Atlīdzības summas vienmēr tiks iemaksātas tieši jūsu MVU bankas kontā.


Nē, jūsu MVU vispirms jāpiesakās grantam un jāgaida, kamēr EUIPO pieņems lēmumu par granta piešķiršanu.


Nē, jums ir jāgaida līdz pozitīva lēmuma par granta piešķiršanu un attiecīgo vaučeru saņemšanai.


Jā, MVU fondā ir pieejami 25 miljoni EUR IP Scan un preču zīmju vai dizainparaugu pieteikumiem, un 1 miljons EUR patentu reģistrācijai. Granti ir pieejami visu 2022. gadu rindas kārtībā, līdz ir izlietoti visi pieejamie līdzekļi.Tas ir atkarīgs no MVU vajadzībām. Piesakieties IP Scan, lai iegūtu vairāk informācijas.
 
Vispirms jums ir jānosaka, kur jūs vēlaties pārdot, izplatīt, izmantot un licencēt savas preces vai pakalpojumus. Vai jūsu uzņēmējdarbība ir pārrobežu uzņēmējdarbība, vai arī tā attiecas tikai uz vienu reģionu vai valsti? Vai darbojaties tiešsaistē? Ņemiet vērā, ka reģistrētās intelektuālā īpašuma tiesības ir teritoriāli ierobežotas. Tas nozīmē, ka jums ir jāreģistrē savas tiesības konkrētā teritorijā. Jūs varat reģistrēt savas tiesības valsts, reģionālā vai ES līmenī.
 
Ņemiet vērā, ka varat arī izvēlēties reģistrēt savu preču zīmi vai dizainparaugu vairākās dalībvalstīs. Piemēram, ja jums jādarbojas divās valstīs, varat reģistrēt savas tiesības šajās divās valstīs, izmantojot divas dažādas procedūras.
 
Ja jūsu prece vai pakalpojums tiks pārdots, izplatīts, lietots vai licencēts daudzās dalībvalstīs, varat apsvērt iespēju iegūt aizsardzību ES līmenī, izmantojot ESPZ vai KDP sistēmu.
 
Turklāt, ja ir nepieciešams norādīt valsti ārpus ES, varat izmantot Madrides vai Hāgas sistēmas, kas pieejamas Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā (WIPO).
 
Visos gadījumos lūdzam izmantot pro bono pakalpojumu un/vai IP Scan pakalpojumu


Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus jūs varat atrast sīkāku informāciju par Ideas Powered for business MVU fondu.

Ja jums ir jautājumi, varat iepazīties ar mūsu bieži uzdotajiem jautājumiem vai tērzēt ar mums tiešsaistē angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodā. Mēs esam pieejami no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30 līdz 18.30 (GMT+ 1).

Varat mums nosūtīt arī e-pasta pieprasījumu jebkurā no ES oficiālajām valodām: information@euipo.europa.eu.


 

IETVERTĀS DARBĪBAS

 

IĪ pirmsdiagnostikas (IP Scan) pakalpojums


 
IĪ pirmsdiagnostika ir MVU intelektuālā īpašuma stratēģijas izstrādes pamatinstruments. Izraudzītie IĪ eksperti no valstu intelektuālā īpašuma birojiem analizē jūsu MVU uzņēmējdarbības modeli, preces un/vai pakalpojumus, lai izveidotu IĪ stratēģiju, kas pielāgota jūsu MVU vajadzībām.
 
Šis pakalpojums var jums palīdzēt izlemt, kādām IĪ tiesībām pieteikties, kā attīstīt sava uzņēmuma IĪ portfeli un kā plānot nākotni, ja IĪ tiesības jau ir reģistrētas.
 
MVU, kas vēlas pieteikties IĪ pirmsdiagnostikas (IP Scan) pakalpojumam, jābūt reģistrētiem valstī, kurā ir pieejams atbilstošs IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumu sniedzējs, kā norādīts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

IP Scan nav juridisks pakalpojums un nav posms pirms dokumentu iesniegšanas, novatoriska meklēšana vai mūsdienīga meklēšana. Lai iegūtu sīkāku informāciju par IP Scan pakalpojumu un tā priekšrocībām, apmeklējiet IP Scan lapu.


IP Scan pakalpojumā ir iekļautas visas IĪ tiesības: patenti, preču zīmes, dizainparaugi, funkcionāli modeļi, augu šķirnes, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nereģistrēti/nereģistrējami aktīvi, piemēram, komercnoslēpumi, autortiesības, nereģistrēti dizainparaugi un uzņēmumu nosaukumi, domēnu nosaukumi u. tml.


MVU fonda ietvaros IP Scan pakalpojumu nepiedāvā visās ES dalībvalstīs. Lai uzzinātu, vai jūsu valstī šādu pakalpojumu piedāvā valsts IĪ birojs vai pilnvarots ārējais partneris, skatiet šo sarakstu.
 
Ņemiet vērā, ka dažu valstu IĪ biroji varētu piedāvāt līdzīgus IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus, kas ir ārpus MVU fonda jomas. Ja vēlaties veikt IP Scan, varat sazināties ar savas valsts IĪ biroju, lai iegūtu sīkāku informāciju.
 
Lai uzzinātu, vai šāda darbība tiek piedāvāta jūsu valstī un vai MVU fonds sedz tās izmaksas, skatiet šo tabulu.
 
Valstu IĪ biroji, kas piedāvā IP Scan pakalpojumu, ko sedz MVU fonds Valstu IĪ biroji, kas piedāvā IP Scan līdzīgu pakalpojumu, ko nesedz MVU fonds
Beļģija Austrija
Bulgārija Dānija
Čehijas Republika Francija
Īrija Horvātija
Kipra Luksemburga 1
Latvija Luksemburga 2
Lietuva Polija
Portugāle Slovākija
Somija Slovēnija
Vācija Ungārija
Zviedrija Spānija

 
Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kas tiek piedāvāts konkrētās valstīs, apmeklējiet MVU fonda mājaslapu un izvēlieties valsti “valstu atlasītājā”.


Jūsu valsts IĪ birojs jums nozīmēs IĪ ekspertu. Pirmkārt, jums tiks lūgts pabeigt pašnovērtējuma aptauju. Pēc tam IĪ eksperts rīkos pārrunas ar jums, lai noteiktu vispiemērotāko IĪ uzņēmējdarbības stratēģiju jūsu uzņēmumam. Pēc tam IĪ eksperta sagatavotajam ziņojumam tiks veikta “kvalitātes pārbaude”, ko veic jūsu valsts IĪ birojs. Jūsu valsts IĪ birojs izsniegs maksājuma apliecinājuma dokumentu, lai jūs varētu pieprasīt maksu atlīdzināšanu no jūsu MVU fonda konta zonas.
 
Ņemiet vērā, ka IP Scan veikšanai nepieciešamais laiks būs atkarīgs no katra konkrētā uzņēmējdarbības gadījuma. Tas var ilgt no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem.


Pēc granta un attiecīgā kupona saņemšanas varat sazināties ar savas valsts IĪ biroju un pieprasīt IP Scan pakalpojumu.
 
MVU fonda ietvaros IP Scan netiek piedāvāts visās ES dalībvalstīs. Dažu valstu IĪ biroji varētu piedāvāt līdzīgus IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumus, kas ir ārpus MVU fonda jomas. Lai pārbaudītu, vai šī darbība jūsu valstī ir pieejama, lūdzam skatīt jautājumu “Kas veic IP Scan?”.


 

Preču zīmju, dizainparaugu, patentu un Kopienas augu šķirņu reģistrācija


 
Nē, pārreģistrācijas nav atmaksājamas.


Jūsu MVU var pieprasīt tālākminēto:
 
 • 75 % atlīdzināšanu jūsu preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām ES, valsts un reģionālā līmenī; 
 • 50 % atlīdzināšana jūsu preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatmaksas, norādījuma maksām un turpmākām norādījuma maksām ārpus ES. Norādījuma maksas ES dalībvalstīs nav iekļautas, jo izcelsmes iestāde pieprasa maksas par pakalpojumu; 
 • 50 % atlīdzināšana patenta pirmspiešķiršanas (piemēram, aizpildīšanas, meklēšanas un pārbaudes), piešķiršanas un publicēšanas maksām valsts līmenī. (ES)
Pārbaudiet limitus un sedzamo maksu sarakstu uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.
 
Izvēlētais teritoriālais aizsardzības līmenis būs atkarīgs no MVU darījumdarbības stratēģijas un izaugsmes plāniem. Ja MVU nezina, kam un kur pieteikties, IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojums (IP Scan) varētu palīdzēt veikt pareizu izvēli.
 
Ir pieejams arī pro bono pakalpojums (bezmaksas konsultācija) MVU, kuriem šajā sakarībā ir vajadzīga palīdzība.


Jā, bet, pirms piesakāties, jums ir jāpārliecinās, ka jums ir pievienotās vērtības nodokļa numurs (PVN) vai nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN).


Nē, funkcionālā modeļa reģistrācijas nodevas nav atmaksājamas. Jūs varat pieprasīt atmaksu par nodevām saistībā ar preču zīmju, dizainparaugu vai patentu reģistrāciju, kā norādīts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.


Nē, MVU fonds nesedz PCT patentu pieteikumus.


Nē, lai varētu saņemt atlīdzību, jums ir jāreģistrē savs patents Eiropas Savienības dalībvalstī.


Nē, MVU fonds nesedz reģistrāciju EPI.


2022. gada MVU fonds atlīdzina tikai maksas par tādu meklēšanu, kas ietilpst patenta pieteikuma procedūrā. Maksa par izpēti, kas veikta pirms pieteikuma procedūras, netiek atlīdzināta.


Nē, MVU fonds neaptver ne Līgumu par sadarbību patentu jomā (PCT), ne Eiropas patentu pieteikumus. Lai saņemtu daļēju atlīdzinājumu, jums ir jāiesniedz valsts patenta pieteikums vienas vai vairāku ES dalībvalstu intelektuālā īpašuma birojā. Maksājumi par starptautisko pieteikumu iesniegšanu netiks atlīdzināti.


Jūsu MVU var reģistrēt neierobežotu IĪ tiesību (preču zīmju, dizainparaugu un patentu) skaitu. Tomēr iespējamā granta kopējā summa nepārsniedz 2250 EUR.
 
 • 1500 EUR, lai daļēji segtu IP Scan pakalpojuma, kā arī preču zīmju un dizainparaugu maksas.
 • 750 EUR, lai daļēji segtu valsts patentu maksas. 
Pārbaudiet limitus un sedzamo maksu sarakstu uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.


Valsts preču zīmes un dizainparaugus var reģistrēt jebkurā ES valsts intelektuālā īpašuma birojā (kas piedāvā valsts līmeņa aizsardzību), Beniluksa Intelektuālā īpašuma birojā (piedāvā reģionālo aizsardzību Beļģijā, Nīderlandē un Luksemburgā), Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO, kas piedāvā aizsardzību visās ES dalībvalstīs).
 
Ārpus ES var reģistrēt preču zīmes un dizainparaugus Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā (WIPO).
 
Patenta pieteikumus var iesniegt jebkurā ES valsts IĪ birojā.


Pasaules Starptautiskā īpašuma organizācija izmanto divus risinājumus preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijai tiešsaistē. Attiecībā uz preču zīmēm jūs varat aplūkot Madrides sistēmu preču zīmju starptautiskajai reģistrācijai. Attiecībā uz dizainparaugiem lūdzam skatīt Hāgas rūpniecisko dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas sistēmu sadaļā BUJ.


Atlīdzināmās maksas ir tās maksas, ko iekasē par pieteikumiem (tostarp pamatmaksas, maksa par statusa piešķiršanu un turpmākas maksas par statusa piešķiršanu saskaņā ar starptautisko preču zīmju sistēmu (Madrides sistēmu) vai starptautisko dizainparaugu sistēmu (Hāgas sistēmu). ES valstu maksas par statusa piešķiršanu nav iekļautas. Netiek iekļautas arī maksas par apstrādi, ko iekasē izcelsmes muitas iestāde.


Nē, MVU fonds nesedz šādas maksas.


Maksa par norādi ir jāmaksā, ja ir izraudzīta līgumslēdzēja puse. Tās iekasē valsts, kurā tiek lūgta starptautiskā aizsardzība.
 
Turpmāka maksa par norādi tiek izmantota, lai pievienotu papildu valstis/reģionus jūsu esošajai starptautiskās preču zīmes reģistrācijai (t. i., paplašinātu tās ģeogrāfisko aizsardzības darbības jomu).
 
Jā, maksa par norādi un turpmāku norādi ir attiecināmās maksas, ko var atlīdzināt.
 


Nē, ES valstu norādes nav iekļautas. Jūs varat iesniegt pieteikumu valsts vai reģionālā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā vai EUIPO, ja vēlaties, lai jūsu preču zīme vai dizainparaugs tiktu aizsargāts visā Eiropas Savienībā.


Nē, norāde uz Eiropas Savienību nav iekļauta. Ja vēlaties, lai jūsu preču zīme vai dizainparaugs tiktu aizsargāts visā Eiropas Savienībā, jums tas ir jāpiesaka EUIPO.


 

PIETEIKŠANĀS PROCESS UN NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA


 
Granta pieteikumu iesniegšanas procedūra ir aprakstīta tālāk. Tajā tiek pieņemts, ka MVU īpašnieks, darbinieks vai pārstāvis ir iepazinies ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus grantu tīmekļa lapā.
 
1. SOLIS
 
Vispirms ir jāizveido MVU fonda konts un jāpiesakās. Jums ir jābūt gatavai dokumentācijai, tostarp PVN apliecībai, uzņēmuma bankas konta izrakstam un parakstītam godprātīgam apliecinājumam (ja esat pārstāvis). Aizpildiet un iesniedziet tiešsaistes granta pieteikuma veidlapu. Iesniedzot veidlapu, atkarībā no jūsu izvēlētām darbībām jums būs iespēja pieprasīt divus vaučerus:
 
1. vaučeru (1500 EUR) var izmantot IP Scan, kā arī preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanai. 
2. vaučeru (750 EUR) var izmantot patentu reģistrēšanai. 
Lēmuma par granta piešķiršanu pieņemšana var ilgt līdz 15 darba dienām. Kad tas būs pieņemts, to parakstīs EUIPO kopā ar vaučeru vai vaučeriem, ko jūs varēsiet izmantot norādītajām IĪ darbībām. Nepiesakieties darbībām, kamēr nav saņemts apstiprinošs lēmums par granta piešķiršanu. Citādi samaksātās maksas netiks atlīdzinātas. Jums ir līdz 4 mēnešiem, lai pieteiktos darbībām, bet šo laiku var pagarināt par vēl 2 mēnešiem, ja pieprasījums tiks iesniegts sākotnējā 4 mēnešu perioda pēdējo 30 dienu laikā. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Vaučera izmantošana”.
 
2. SOLIS
 
Pieprasiet un apmaksājiet nepieciešamās darbības:
 
90 % atlīdzināšana IĪ pirmsdiagnostikas pakalpojumiem (IP Scan); 
75 % atlīdzināšana jūsu preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām ES līmenī; 
75 % atlīdzināšana jūsu preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma maksām, papildu klašu maksām un izskatīšanas, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas atlikšanas maksām valsts un reģionālā līmenī; 
50 % atlīdzināšana jūsu preču zīmes un/vai dizainparauga pieteikuma pamatmaksas, norādījuma maksām un turpmākām norādījuma maksām ārpus ES. Norādījuma maksas ES dalībvalstīs nav iekļautas, jo izcelsmes iestāde pieprasa maksas par pakalpojumu; 
50 % atlīdzināšana patenta pirmspiešķiršanas (piemēram, aizpildīšanas, meklēšanas un pārbaudes), piešķiršanas un publicēšanas maksām valsts līmenī. 
Pārbaudiet limitus un sedzamo maksu sarakstu uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.
 
 
3. SOLIS
 
Kad darbības ir apmaksātas, piesakieties savā kontā. Pēc tam aizpildiet un iesniedziet tiešsaistes “atlīdzināšanas pieprasījuma” veidlapu. Ja tā tiks apstiprināta, no jūsu vaučera vai vaučeriem tiek atskaitīta pilna atlīdzības summa. Maksājums no EUIPO tiks veikts viena mēneša laikā un tiks pārskaitīts jūsu pieteikumā norādītajā uzņēmuma bankas kontā. Lai uzzinātu vairāk par derīguma termiņiem, īstenošanas periodiem un iegūtu citu informāciju, skatiet sadaļu “Vaučera izmantošana”.


MVU fonda kontu vide ir vieta, kur lietotāji var:
 • pieteikties specifiskām darbībām, ko sedz 2022. gada MVU fonds, aizpildot pieteikuma veidlapu;
 • aizpildīt atlīdzināšanas veidlapu, lai pieprasītu daļēji atlīdzināt apmaksātās darbības;
 • pārbaudīt savu vaučeru bilanci;
 • pārbadīt vaučeru aktivizēšanas un īstenošanas noteikumus.


Ir ļoti svarīgi, lai laukā “Uzņēmums” norādītais nosaukums būtu tieši tāds pats kā uzņēmuma nosaukums jūsu PVN/NMIN dokumentā un jūsu bankas konta izrakstā. Pārliecinieties, ka visa informācija sakrīt.
 
Ir jānorāda jūsu uzņēmuma bankas konta pilns IBAN numurs tieši tā, kā tas norādīts jūsu uzņēmuma bankas konta izrakstā (norādot arī valsts kodu).
 
Visiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja ir nepieciešams noskenēt fizisku dokumentu, izmantojiet skeneri un saglabājiet to PDF formātā. Dokumentu fotogrāfijas, kas uzņemtas ar viedtālruni vai digitālo kameru, nav pieļaujamas.


Jūs varat un jums ir jānorāda vairāk nekā viena e-pasta adrese, lai nodrošinātu, ka visi paziņojumi tiek saņemti. Ja neilgi pēc pieteikuma iesniegšanas nesaņemat e-pastu no MVU fonda komandas, pārbaudiet surogātpasta mapi vai sazinieties ar EUIPO.


Jums ir jānorāda uzņēmuma nosaukums tieši tā, kā tas ir norādīts jūsu MVU PVN/NMIN apliecībā un bankas konta izrakstā.


Iepazīstieties ar šo dokumentu, lai uzzinātu pareizos PVN numuru formātus ES valstīm, kopā ar valsts kodu.
 
Pieteikuma iesniedzējiem, kurus valsts kompetentā iestāde atbrīvojusi no nodokļa un kuriem kā ekvivalents ir nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN), būs jāiesniedz attiecīgā apliecība, ko izdevusi viņu kompetentā valsts iestāde un kas apliecina, ka viņu uzņēmums juridiski pastāv. Ja nodokļa maksātāja identifikācijas numura struktūra atšķiras no PVN numura struktūras, ievērojiet šādus norādījumus, kodējot informāciju.
 
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numuram ir tāds pats ciparu skaits, bet trūkst valsts koda, pirms tā jānorāda valsts kods.Piemērs: PVN maksātāja numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir 12345678. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES12345678.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ietver valsts kodu, bet tam nav tāds pats ciparu skaits, pēc tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits.Piemērs: PVN numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir ES123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX.
 • Ja nodokļu maksātāja identifikācijas numurā nav iekļauts valsts kods un tam nav tāds pats ciparu skaits, pirms tā jānorāda valsts kods un tam jāseko burtam “X”, līdz ir sasniegts vajadzīgais ciparu skaits.Piemērs: PVN maksātāja numura struktūra ir ES12345678, un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir 123456. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievada ES123456XX.


Jūsu uzņēmuma bankas konta izrakstā vai bankas sertifikātā jānorāda konta īpašnieks (tam ir jāsakrīt ar uzņēmuma nosaukumu), bankas nosaukums, pilns IBAN konta numurs (kopā ar valsts kodu) un BIC/SWIFT kods. Bankas zīmogs un bankas pārstāvja paraksts nav vajadzīgs (piemēru skatīt šeit).


 

GRANTA PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA


 
 1. Jūsu pieteikuma apstiprināšana ar e-pasta starpniecību var aizņemt līdz 60 minūtēm. 
 2. Ja nesaņemat e-pastu 60 minūšu laikā, pārliecinieties, ka ir norādīta pareiza e-pasta adrese. Iesniedzot pieteikumu, iesakām norādīt vairāk nekā vienu e-pasta adresi. 
 3. Pārbaudiet savu surogātpastu/reklāmsūtījumu/nevēlamo e-pastu mapi. Lai no tā izvairītos, iesakām pievienot mūsu paziņojumus drošo sūtītāju sarakstam. 
 4. Ja viss iepriekšminētais ir pārbaudīts, bet joprojām neesat saņēmis apstiprinājumu, lūdzam sazināties ar information@euipo.europa.eu, lai saņemtu palīdzību. 

Šis e-pasts nav jāuztver par apliecinājumu, ka pieteikums ticis apstiprināts, bet tikai, ka tas ir iesniegts. Pieteikumu iesniedzējus informēs par novērtēšanas procesa rezultātiem individuāli ar atsevišķu e-pastu, kā noteikts uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.


EUIPO izskata visus pieteikumus. Ja komisijai ir nepieciešami paskaidrojumi par kādu no iesniegtajiem dokumentiem vai par iesniegto informāciju, jūs saņemsiet paziņojumu ar e-pasta starpniecību.


Ja pēc pieteikuma iesniegšanas nolēmāt NETURPINĀT procesu, lūdzam nosūtīt e-pastu uz grants.smefund@euipo.europa.eu, pievienojot pieteikuma apstiprinājuma e-pastu un norādot: “Vēlos atsaukt savu pieteikumu MVU fonda granta saņemšanai”.


Vienkārši sekojiet norādījumiem saņemtajā e-pastā, kur tiek lūgts skaidrojums. Pārliecinieties, ka esat sniedzis pieprasīto informāciju un pievienojis nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami. Mēs attiecīgi atjaunināsim jūsu pieteikumu.


 
Pēc pieteikuma izskatīšanas vērtēšanas komisija jūs informēs par iznākumu – granta piešķiršanu, turpmākas informācijas pieprasījumu vai atteikumu. Šie paziņojumi tiks nosūtīti ar e-pasta un SMS starpniecību. Iespējams, ka savā e-pastā un SMS jūs saņemsiet arī paziņojumus par vaučera(-u) derīguma termiņa beigām.


 

VAUČERA IZMANTOŠANA


 
Pēc lēmuma par granta piešķiršanu un attiecīgo vaučeru saņemšanas līdz vaučera vai vaučeru derīguma termiņa beigām jums ir jāpiesakās un jāapmaksā vismaz viena darbība (vaučeri ir derīgi 4 mēnešus, bet tos varēs pagarināt par vēl 2 mēnešiem, ja pieprasījums iesniegts sākotnējā 4 mēnešu perioda pēdējo 30 dienu laikā).
 
Kad esat saņēmis grantu, apmaksājis vismaz vienu no izvēlētām darbībām un iesniedzis atlīdzināšanas veidlapu (pievienojot maksājuma apliecinājumu), jūsu vaučeri tiks aktivizēti. Kad tie ir aktivizēti, jums būs:
 
 • 1. vaučeram: 6 mēnešu īstenošanas periods no vaučera aktivizēšanas brīža, lai apmaksātu un pieprasītu ar 1. vaučeru sedzamo papildu maksu atlīdzināšanu (tās var būt nākamās maksas vai jaunas intelektuālā īpašuma tiesības). 
 • 2. vaučeram: 12 mēnešu īstenošanas periods no vaučera aktivizēšanas brīža, lai apmaksātu un pieprasītu papildu maksu atlīdzināšanu, kas saistītas ar iepriekš pieprasītām darbībām. Tajā pašā periodā jūs varat pieteikties papildus darbībām, apmaksāt attiecīgas maksas un pieprasīt atlīdzināšanu.
Pieteikuma iesniedzējiem ir arī 30 dienu labvēlības periods, lai pieprasītu tādu maksu atlīdzināšanu, kas samaksātas uzreiz pēc īstenošanas perioda beigām.


Jā, vaučeru derīguma termiņš ir 4 mēneši, bet tos var pagarināt par vēl 2 mēnešiem, ja pieprasījums iesniegts sākotnējā 4 mēnešu perioda pēdējo 30 dienu laikā. Jums ir jāpiesakās vismaz vienai darbībai un jāpieprasa tās atlīdzināšana derīguma termiņa laikā, citādi vaučera derīguma termiņš beigsies un jums nebūs tiesību saņemt nekādu atlīdzību.


Ja dotācijas saņēmējs kuponu neizmanto, piešķirtais budžets tiek atbrīvots un šie līdzekļi ir pieejami jaunajiem pretendentiem.


Nē, katru kuponu vienam un tam pašam dalībniekam var piešķirt tikai vienu reizi gadā. Tas nav atkarīgs no turpmākās kupona izmantošanas (vai tā derīguma termiņa beigām). Taču būs iespējams atkārtoti pieteikties 2023. gadā.


Vaučeru sākotnējais derīguma termiņš ir 4 mēneši, bet to var pagarināt par 2 mēnešiem, ja lietošanai vajag vairāk laika. Lai pagarinātu vaučera derīguma termiņu, jums ir jāieiet savā MVU fonda konta vidē, lai pieprasītu pagarinājumu. To var izdarīt tikai sākotnējā 4 mēnešu perioda pēdējo 30 dienu laikā.


Dalībniekam gadā var piešķirt tikai vienu dotāciju par vienu kuponu. Ja kupona derīguma termiņš ir beidzies, jūs nevarat pieteikties tam pašam kuponam 2022. gada MVU fonda darbības laikā. Taču būs iespējams atkārtoti pieteikties 2023. gadā.


Nē, iepriekšminētajā periodā jūs varat pieprasīt darbības un atbilstošu atlīdzināšanu jebkurā laikā. Skatiet attiecīgos iepriekšējos biežāk uzdotos jautājumus.


1. vaučers un 2. vaučers ir neatkarīgi, un tiem var pieteikties vienlaicīgi vai dažādos laikos 2022. gada MVU fonda darbības ietvaros (no 2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 16. decembrim). Katrs vaučers ir jāpieprasa tikai vienu reizi.


Jūsu izdevumi joprojām tiks atlīdzināti. Grantu procesā netiek nošķirti sekmīgie un nesekmīgi pieteikumi.


Jūsu valsts intelektuālā īpašuma birojs informēs EUIPO, ka jūsu MVU ir sācis IP Scan izmantošanu. Tas aktivizē kuponu. Jūs saņemsiet paziņojumu, kas apstiprinās kupona aktivizāciju.


 

ATLĪDZINĀŠANAS PROCESS


 

Kad maksājuma pieprasījums ir iesniegts, EUIPO veic novērtējumu, kurā ietverti šādi elementi:

 • veikto darbību novērtējums (lai pārbaudītu to atbilstību uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus un lēmumā par granta piešķiršanu norādītajām darbībām);
 • deklarēto maksājumu atbilstības novērtējums, tostarp pamatojuma dokumentu pārbaude.

Tāpēc, iesniedzot maksājuma pieprasījumus, ir svarīgi sniegt pareizu informāciju un apliecinošos dokumentus (kā paskaidrots iepriekš).

Ja pieprasījums ir nepilnīgs vai ir jāprecizē, EUIPO sazināsies ar saņēmēju un informēs par to, kas ir jāiesniedz, lai pabeigtu pieprasījumu.

Kad maksājuma pieprasījums un tam pievienotie dokumenti ir apstiprināti, maksājamā summa tiks pārskaitīta uz saņēmēja bankas kontu (norādīta MVU fonda pieteikumā vai grozīta maksājuma pieprasījumā). EUIPO elektroniski (uz e-pasta adresi, kas norādīta MVU fonda pieteikumā un lēmumā par granta piešķiršanu) paziņos saņēmējam, ka maksājums ir veikts. Ja maksājuma pieprasījumā ir iekļautas izmaksas, kas nav atlīdzināmas, attiecīgajā paziņojumā tiek sniegts pienācīgs paskaidrojums par pamatojumu.Pirmkārt, dodieties uz MVU fonda lapu (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/online-services/sme-fund) un piesakieties jūsu MVU fonda kontā ar savu EUIPO kontu.

Otrkārt, izvēlnē pa kreisi noklikšķiniet uz “Atlīdzināšanas veidlapa” attiecībā uz saņemtajiem kuponiem un izvēlieties kupona atsauces numuru, ko vēlaties pieprasīt.

Visbeidzot, izvēlieties visas darbības, par kurām vēlaties saņemt atlīdzinājumu, un aizpildiet prasīto informāciju. • Atlīdzināšanai saistībā ar IP Scan:

Jums ir jāaizpilda datums, kad pieprasāt IĪ sākotnējās analīzes pakalpojumu (IP Scan) jūsu valsts intelektuālā īpašuma birojā, samaksātā summa un maksājuma datums.

Jums jāiesniedz arī “IP Scan ziņojuma maksājuma apliecinājums” – to nodrošinās valsts intelektuālā īpašuma birojs, apstiprinot, ka pakalpojums ir sniegts, un norādot samaksāto summu un maksājuma datumu.

 • Atlīdzināšanai saistībā ar ES preču zīmes un/vai dizainparaugu reģistrāciju:

Jums jāaizpilda reģistrācijas numurs, iesniegšanas datums (pieteikuma datums) un maksas (pamata un citu nodevu) sadalījums saistībā ar reģistrāciju. Lūdzam katrai reģistrācijai izmantot pogu “Pievienot citu”.

Nav nepieciešams augšupielādēt dokumentus, jo informācija ir pieejama EUIPO IĪ rīkā.

 • Atlīdzinājumam, kas saistīts ar valsts preču zīmes, dizainparauga un/vai patentu reģistrāciju vai pieteikumiem:

Jums jāaizpilda reģistrācijas pieteikuma datums, pieteikuma numurs un maksas (pamata un citu nodevu) sadalījums saistībā ar reģistrāciju.

Jums arī jāiesniedz valsts intelektuālā īpašuma biroja iesniegtais dokuments, kas apstiprina īstenošanu, samaksāto summu un maksu (pamata un citu nodevu) sadalījumu saistībā ar reģistrācijas pieteikumu. Lūdzam katrai reģistrācijai izmantot pogu “Pievienot citu”.

 • Atlīdzināšana saistībā ar starptautiskās preču zīmes/dizainparauga reģistrāciju Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā (WIPO):

Jums jāaizpilda pieteikuma iesniegšanas datums, pieteikuma numurs, norādītā valsts vai valstis, kas nav ES dalībvalstis, un nodevas, kas saistītas ar reģistrācijas pieteikumu (CHF).

Jums arī jāiesniedz WIPO iesniegtais dokuments, kas apstiprina īstenošanu, samaksāto summu, maksājuma datumu un tās samaksas apliecinājumu.

Atlīdzināmās nodevas ir tās nodevas, kas reģistrētas, izmantojot WIPO pārvaldītās sistēmas:

 • starptautisko preču zīmju sistēmu (Madrides sistēmu);
 • starptautisko dizainparaugu sistēmu (Hāgas sistēmu).


Nē, jums ir jāgaida līdz pozitīva lēmuma par granta piešķiršanu un vaučera vai vaučeru saņemšanai. MVU pirms IĪ darbības sākšanas ir jāgaida labvēlīgs lēmums par granta piešķiršanu. Ja IĪ darbība tiek uzsākta pirms tam, kad paziņots labvēlīgs lēmums par granta piešķiršanu, nekāda maksa (tostarp turpmākie maksājumi) netiek atmaksāta.


Visus maksājumus veic saņēmēja bankas kontā, kas norādīts pieteikumā vai mainīts maksājuma pieprasījumā.

Bankas kontam jābūt saņēmēja kontam, t. i., MVU, nevis kāda pārstāvja kontam.

Ja bankas konts, piesakoties kuponam(-iem), nav pareizs, saņēmējs tiks pienācīgi informēts paziņojumā par rezultātu, tostarp par vēstuli(-ēm) un kuponu(-iem). Tāpēc saņēmējam, iesniedzot atlīdzināšanas pieteikumu, ir jāiesniedz pareizs bankas konts. Pretējā gadījumā EUIPO nevarēs veikt maksājumu.Termiņš, kurā EUIPO jāveic maksājumi, ir 30 dienas no atlīdzināšanas pieprasījuma iesniegšanas dienas.

EUIPO apturēs maksājuma termiņu, kad tiks nosūtīts papildu informācijas pieprasījums. Apturēšana stājas spēkā dienā, kad EUIPO nosūta paziņojumu. Atlikušais maksājumu periods atsākas ar dienu, kurā ir saņemta pieprasītā informācija vai papildinātie dokumenti.

Ja pieprasījumā iekļautas nodevas, kas saistītas ar preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību ārpus ES, 30 dienu termiņu var neievērot. Tas ir tāpēc, ka novērtējuma laikā pārbaudītie elementi arī jāapstiprina ar WIPO atbalstu.Jā, bet tikai tad, ja jūsu kuponam vēl nav beidzies derīguma termiņš. Ja Jūsu atlīdzības pieprasījums tiks pieņemts, jūsu kupons tiks aktivizēts un sāksies īstenošanas laikposms. Īstenošanas laikposmā ir iespējams pieprasīt atlīdzību par citām attiecināmajām maksām.


 • izmaksas, kas radušās, pirms MVU saņēmis paziņojumu par grantu;
 • advokāta (vai pārstāvja) honorāri;
 • PVN izmaksas, kā norādīts lēmumā par granta piešķiršanu 4. panta 5. punktā (jo īpaši tās, kas saistītas ar IP Scan pakalpojumiem);
 • nepareizs kupons – izmaksas par darbībām, kas saistītas ar 1. kuponu, nevar tikt atlīdzinātas saskaņā ar 2. kuponu, un otrādi (t. i., nevar atlīdzināt ESPZ, ja ir piešķirts tikai patenta 2. kupons);
 • izcelsmes biroja reģistrācijas nodevas par starptautiskās preču zīmes vai dizainparauga pieteikumiem; nodevas ir attiecināmas tikai tad, ja tās iesniegtas, izmantojot valsts intelektuālā īpašuma biroju, nevis WIPO (t. i., Itālijas preču zīmi/dizainparaugu nevar atlīdzināt, ja to reģistrē, izmantojot WIPO);
 • starptautiskas preču zīmes vai dizainparauga reģistrācijas, neizmantojot WIPO sistēmu; nodevas ir attiecināmas tikai tad, ja tās iesniegtas, izmantojot WIPO pārvaldītās sistēmas, nevis izmantojot intelektuālā īpašuma birojus ārpus ES (t. i., starptautisku preču zīmi/dizainparaugu Kolumbijā nevar atlīdzināt, ja tā ir reģistrēta Kolumbijas valsts intelektuālā īpašuma birojā);
 • maksas par funkcionāliem modeļiem.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.