Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Menu

Spēkā neesamība un atcelšana (anulēšana)

 Eiropas Savienības Preču zīmju regula (EUTMR) paredz divu veidu procedūras, kuras apzīmētas ar vispārīgo terminu “anulēšanas procedūras”.
ES preču zīmes īpašnieka tiesības var atcelt, un ES preču zīmi var pasludināt par spēkā neesošu. Atšķirība ir tā, ka atcelšanu piemēro no pieprasījuma datuma, savukārt atzinums par spēkā neesamību dzēš preču zīmes reģistrāciju no Eiropas Savienības preču zīmju reģistra ar atpakaļejošu datumu.

ES preču zīmes īpašnieka tiesības var atcelt turpmāk norādītajos gadījumos.
  • Faktiskas izmantošanas neesamības gadījumā. Likums paredz, ka ES preču zīme jāsāk faktiski izmantot Eiropas Savienībā piecu  gadu laikā no tās reģistrācijas. Turklāt šai izmantošanai jābūt nepārtrauktai ilgāk par pieciem  gadiem.
  • Ja īpašnieka darbību rezultātā preču zīme ir kļuvusi par vispārēju nosaukumu precei vai pakalpojumam, uz ko tā ir reģistrēta, un īpašnieks nav veicis pietiekamus pasākumus, lai to novērstu.
  • Ja preču zīmes izmantošanas rezultātā, ko veicis tās īpašnieks, preču zīme ir kļuvusi maldinoša attiecībā uz preci vai pakalpojumu, uz ko tā ir reģistrēta, tās būtību, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi.

Pastāv divu veidu spēkā neesamības pamatojumi: absolūtie un relatīvie. Absolūtie spēkā neesamības pamatojumi ietver atteikuma pamatojumu, kas ir izskatīts ex officio reģistrācijas procedūras laikā. Relatīvie spēkā neesamības pamatojumi attiecas uz agrākām tiesībām, kuras ir bijušas pirms ES preču zīmes saskaņā ar prioritātes principu.
ES preču zīmi var atzīt par spēkā neesošu uz absolūtiem pamatojumiem šādos gadījumos:
  • ja ES preču zīme bija reģistrēta, neraugoties uz absolūta atteikuma pamatojuma esamību (jo īpaši, ja tā bija neatšķirīga vai aprakstoša);
  • ja pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot pieteikumu, ir rīkojies negodprātīgi. Tas galvenokārt attiecas uz gadījumiem, kad pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot preču zīmes pieteikumu, rīkojās, nelikumīgu mērķu vadīts.
ES preču zīmi var atzīt par spēkā neesošu uz relatīviem pamatojumiem šādos gadījumos:
  • tādu pašu iemeslu dēļ, kā tie, par kuriem var iesniegt iebildumu;
  • ja kādā dalībvalstī pastāv citas, agrākas tiesības, kas atļauj aizliegt attiecīgās preču zīmes izmantošanu. Tas jo īpaši attiecas uz tiesībām uz nosaukumu, tiesībām uz grafisko atveidojumu, autortiesībām un rūpnieciskā īpašuma tiesībām, tādām kā rūpnieciskā dizainparauga tiesībām.
Papildu informācija ir pieejama sadaļā Rūpes par jūsu tiesībām.

Papildu informācijai skatiet Pamatnostādņu D daļas “Anulēšana” 1. sadaļu “Procedūras”.

 

Anulēšanas pieteikums ir pieļaujams tikai tad, ja attiecīgā ES preču zīme ir reģistrēta Eiropas Savienības preču zīmju reģistrā. Reģistrācijas ir publicētas Eiropas Savienības preču zīmju biļetenā (B daļā). Atcelšanas pieteikums sakarā ar zīmes nelietošanu ir pieļaujams tikai tad, ja lūguma iesniegšanas datumā ES preču zīme ir reģistrēta ilgāk par pieciem  gadiem.
Anulēšanas pieteikuma iesniegšanai nav laika ierobežojuma. Tomēr, ja agrāku tiesību īpašnieks piekrīt vēlākas ES preču zīmes izmantošanai uz piecu secīgu gadu ilgu laikposmu, tad viņam vairs nav tiesību iesniegt pieteikumu par spēkā neesamību uz relatīviem pamatiem (ierobežojums pieņemšanas rezultātā).

Papildu informācijai par anulēšanas pieteikumiem skatiet Pamatnostādņu D daļas “Anulēšana” 1. sadaļu “Procedūras”.

Ir divas atsevišķas veidlapas, kuras ir paredzētas diviem procedūru veidiem (spēkā neesamības atzīšana un atcelšana), — tās ir pieejamas EUIPO tīmekļa vietnē un ir iesniedzamas tiešsaistē.

Lai atcelšanas pieteikumu vai pieteikumu spēkā neesamības atzinuma saņemšanai uzskatītu par iesniegtu, ir jāsamaksā nodeva.

Plašākai informācijai par nodevu, kas maksājama par atcelšanas pieteikumu vai pieteikumu spēkā neesamības atzinuma saņemšanai, skatiet sadaļu par nodevām.

Pieteikuma iesniedzējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, galvenā uzņēmējdarbības vieta vai reāls un aktīvs tirdzniecības uzņēmums neatrodas EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā), ir nepieciešama pārstāvniecība Birojā. Lai piekļūtu Biroja pārstāvju sarakstam, lūdzu, izmantojiet eSearch plus datubāzi.

Pieteikums jāiesniedz vienā no divām attiecīgās ES preču zīmes valodām ar nosacījumu, ka tās ir Biroja valodas. Pretējā gadījumā (t. i., ja pirmā valoda nav Biroja valoda) drīkst izmantot tikai otro ES preču zīmes valodu. Noteikumi attiecībā uz pieteikuma izskatīšanas valodu ir sīki izklāstīti Pamatnostādņu A daļas “Vispārīgi noteikumi” 4. sadaļā “Lietas izskatīšanas valoda”.

Papildu informācijai par anulēšanas pieteikumiem skatiet Pamatnostādņu D daļas “Anulēšana” 1. sadaļu “Procedūras”.

Anulēšanas pieteikums var būt balstīts uz vairākiem dažādiem pamatojumiem. Tomēr, ja vien nav samaksāta nodeva par spēkā neesamību un nodeva par atcelšanu, vienā lūgumā nav iespējams izmantot gan spēkā neesamības, gan atcelšanas pamatojumus, jo spēkā neesamību un atcelšanu uzskata par diviem atšķirīgiem lietu izskatīšanas procesiem ar atšķirīgām īpašībām.

Papildu informācijai skatiet Piezīmes par pieteikuma veidlapu Eiropas Savienības preču zīmes atzīšanai par spēkā neesošu.

Anulēšanas lietas izskatīšanā zaudējušajai pusei ir jāsamaksā nodevas un jāsedz otras puses izmaksas. Tomēr atmaksājamās izmaksas ir ierobežotas, kas nozīmē, ka izmaksas sedzošajai personai nav jāmaksā vairāk par noteiktu maksimālo robežu.

Plašākai informācijai skatiet Pamatnostādņu D daļas “Anulēšana”. 1. sadaļu “Anulēšanas procedūras”.
Papildu informācijai skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 1. sadaļu “Procesuālie jautājumi”.

Ja anulēšanas pieteikumu atsauc, samaksāto nodevu neatmaksā. Pusei, kura pārtrauc anulēšanas lietas izskatīšanu, atsaucot pieteikumu, jāatlīdzina arī pārējām pusēm līdz tam laikam radušās izmaksas (saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem ierobežojumiem), ja vien uz vienlīdzības pamata nav pieņemts citāds lēmums.

Papildu informāciju skatiet vietnē: Pamatnostādnes. D daļa “Anulēšana”. 1. sadaļa “Procedūra”.

Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

Lapa pēdējoreiz atjaunināta 18-07-2018
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit