Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Reģistrētu Kopienas
dizainparaugu pārbaude

Kāds dizainparaugs var būt reģistrēts Kopienas dizainparaugs?

Dizainparauga pieteikumu piemēri

Putekļsūcējs — dizainparauga pieteikuma piemērs

Putekļsūcējs

Dizainparauga numurs: 003305929-0002

Dārza nojume — dizainparauga pieteikuma piemērs

Dārza nojumes

Dizainparauga numurs: 002068585-0003


Pirms piesakāties dizainparaugam, Jums jāņem vērā trīs aspekti:


Vai Jūsu dizainparaugs ir piemērots reģistrēšanai?

Dizainparaugs aizsargā ražojuma izskatu un ir savstarpēji saistīts ar ražojumu. Ja nav ražojuma, nevar būt arī aizsardzības.

Jebkuru rūpniecisku vai amatniecības priekšmetu, tostarp iepakojumu, grafiskos simbolus un burtveidolus, var uzskatīt par ražojumu. Arī ražojuma daļas, ko var noņemt un uzlikt atpakaļ, var būt aizsargājamas.

Krāsas pašas par sevi, tīri verbāli elementi un skaņas ir piemēri tam, ko nevar uzskatīt par ražojumu, jo tie neveido ražojuma izskatu. Tomēr tiem var būt piemērojama preču zīmes aizsardzība.

Arī dzīvi organismi un koncepcijas nav reģistrējamas jau minētā iemesla dēļ, un tām nav arī piemērojama preču zīmes aizsardzība.

Turklāt Jūsu dizainparaugam jāatbilst sabiedriskās kārtības un noteiktiem morāles standartiem. Tiks noraidīti dizainparaugi, kuros attēlota vai veicināta vardarbība vai diskriminācija dzimuma, rases piederības vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Vai Jūsu dizainparaugs ir jauns?

Regulā par dizainparaugiem ir noteikts, ka Jūsu dizainparaugam, vai tas būtu reģistrēts Kopienas dizainparaugs (RKD) vai nereģistrēts Kopienas dizainparaugs (NKD), jābūt jaunam, un tam jāpiemīt individuālai būtībai.

Novitāte

Dizainparaugs ir jauns, ja pirms tā nav nodots atklātībā tam identisks dizainparaugs. Ja abi dizainparaugi atšķiras tikai ar nebūtiskiem aspektiem, tos vienalga uzskata par identiskiem.

Individuālā būtība

Dizainparaugam ir individuāla būtība, ja vispārējais iespaids, ko tas rada informētam lietotājam, atšķiras no tā, ko rada visi agrākie dizainparaugi.

Vai Jūsu dizainparaugs ir attēlots pareizi un precīzi?

Grafiskā attēlojuma mērķis ir attēlot visas īpašības, kas piemīt dizainparaugam, kuram Jūs piesakāties. Tikai Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Jūsu dizainparauga īpašības tiek attēlotas pēc iespējas precīzāk.

Tāpēc ir svarīgi, lai Jūs sagatavotu sava dizainparauga attēlojumu rūpīgi un precīzi. Attēlojuma kvalitāte ir ļoti svarīga saistībā ar Jūsu dizainparauga aizsardzību.

No praktiskā viedokļa grafiskā attēlojuma kvalitātei jābūt tādai, lai Jūsu dizainparaugu varētu samazināt vai palielināt līdz izmēram, kas nepārsniedz 8 cm x 16 cm, lai to varētu reģistrēt Kopienas dizainparaugu reģistrā un publicēt Kopienas Dizainparaugu biļetenā.

Skati

Lai attēlotu savu dizainparaugu, Jūs varat iesniegt ne vairāk kā desmit dažādus skatus: septiņus aizsargātus un trīs neaizsargātus. Var augšupielādēt dažādus skatus, piemēram, no augšas, pacēlumā, šķērsgriezumā, perspektīvā vai izvērsti. Mūsu tiešsaistes dizainparaugu pieteikumā Jūs varat veikt augšupielādi, izmantojot vilkšanas un nomešanas funkciju, un izmantot gan 3D, gan statiskus attēlus. Lūdzu, pārliecinieties, ka Jūsu iesniegtie skati attiecas uz vienu un to pašu dizainparaugu un tajos ir attēlota kāda no dizainparauga redzamajām daļām.

Ja iesniedzat pieteikumu par saliktu ražojumu, t. i., par ražojumu, ko veido vairāki nomaināmi komponenti, kuri ļauj ražojumu izjaukt un salikt atpakaļ, vismaz vienā skatā jābūt attēlotam visam ražojumam saliktā veidā. Tas pats attiecas uz atsevišķu priekšmetu komplektiem, piemēram, šaha galdu un tā figūrām vai galda piederumu komplektu.

Krāsas

Dizainparauga attēlojums var būt melnbalts vai krāsains. Nav atļauts kombinēt abu šo attēlojuma veidu skatus, piemēram, iesniegt par vienu un to pašu dizainparaugu trīs melnbaltus un četrus krāsainus skatus.

Pamatinformācija

Jūsu dizainparauga attēlojumam jābūt uz neitrāla fona. Dizainparaugam jābūt skaidri atšķiramam no apkārtējās vides.

Identifikatori

Ja vēlaties īpaši izcelt atsevišķas dizainparauga daļas, lai parādītu, ka iesniedzat pieteikumu tikai par konkrēto daļu vai ka Jūs skaidri atsakāties no konkrētas dizainparauga daļas aizsardzības, varat izmantot kādu no turpmāk norādītajiem identifikatoriem.

 • Pārtrauktas līnijas — lai norādītu elementus, kuriem aizsardzība nav vajadzīga.
 • Robežlīnijas — lai izceltu dizainparauga iezīmes, attiecībā uz kurām vēlaties saņemt aizsardzību.
 • Krāsu ēnošana un asuma samazināšana, lai norādītu vairākas iezīmes, kurām aizsardzība nav vajadzīga.
 • Nošķīrumi, lai norādītu, ka par konkrēto dizainparauga garuma daļu aizsardzība netiek prasīta.

Dizainparauga skatos nedrīkst būt paskaidrojumi, formulējumi vai papildu simboli.

Dizainparaugu definīcija

Dizainparaugu aizsardzība ir būtisks uzņēmējdarbības ieguvums ne tikai lielajiem, bet visu izmēru uzņēmumiem.

EUIPO pētījums parāda, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kam pieder dizainparaugi, ir par 17 % augstāki ienākumi uz katru darbinieku nekā MVU, kuriem nav intelektuālā īpašuma tiesību.

Eiropas Savienībā dizainparaugi ir precīzi definēti:

“Visa ražojuma vai tā daļas izskats, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla”.

Regulas par dizainparaugiem 3. pants

 

Dizainparaugu piemēri.

Gandrīz ikviens rūpniecības vai amatniecības izstrādājums var pretendēt uz dizainparauga aizsardzību (izņemot datorprogrammas)

Meklēt piemēru ražojumu iepakojumam

Ražojumu iepakojums

RKD Nr. 002710731-0001
Meklēt piemēru ražojumam/ ražojumu komplektam

Ražojums/ ražojumu komplekts

RKD Nr. 002490193-0001
Meklēt piemēru kombinētiem ražojumiem

Kombinēti ražojumi

RKD Nr. 000408166-0001
Meklēt piemēru ražojumu daļām

Ražojumu daļas

RKD Nr. 229752-0001
 
Meklēt piemēru datoru ikonām

Datoru ikonas

RKD Nr. 003001494-0002
Meklēt piemēru zīmējumiem un mākslas darbiem

Grafiskie dizainparaugi

RKD Nr. 004547370-0002
 
Meklēt piemēru tīmekļa vietnes dizainam

Tīmekļa vietnes dizains

RKD Nr. 003465632-0001
 

Mazliet teorijas

Intelektuālais īpašums

Koncepcija intelektuālā īpašuma pamatā ir vienkārša un sen pazīstama. Intelektuālais īpašums mums ir visapkārt, lai arī kurp mēs dotos.

Intelektuālais īpašums definē un aizsargā cilvēku inovācijas un jaunradi. Tas neaizsargā tikai domas un idejas

 • Preču zīmes norāda patērētājiem uz ražojumu izcelsmi
 • Dizainparaugi precizē ražojuma ārējo veidolu
 • Autortiesības attiecas uz māksliniecisko jaunradi, piemēram, grāmatām, mūziku, gleznām, skulptūrām un filmām
 • Patenti aizsargā tehniskos izgudrojumus jebkurā tehnoloģijas jomā.

Intelektuālais īpašums atalgo inovatoru ieguldījumu un ļauj ikvienam gūt labumu no saviem sasniegumiem.

 

Intelektuālā īpašuma metro — dizaineri bieži atsvaidzina idejas, lai izgatavotu kaut ko jaunu, noderīgu un unikālu. Lejupielādēt šo karti — tā palīdzēs jums reģistrēt jūsu tiesības.


Metro kartes koncepcijas adaptācija, atspoguļojot dažādu ar intelektuālo īpašumu saistītu procesu termiņus.

 

Vairāk resursu par intelektuālo īpašumu

 

Ceļš uz reģistrāciju

Ja Jums pieder reģistrēts dizainparaugs, tad gan Jums, gan Jūsu konkurentiem ir skaidrs, kāds dizains ir radīts un kad tas ir izdarīts. Tiesības uz dizainparaugu var pārreģistrēt uz 25 gadus ilgu laikposmu, un dizainparaugs var kļūt par Jūsu uzņēmuma simbolisku vērtību. Jūsu dizainparaugs ir Jūsu intelektuālā īpašuma paraksts.

 

Veiksmīgs dizainparaugs vairo vērtību. To iespējams īstenot ar reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem.

 

Pieteikuma veidlapā ir trīs svarīgas informācijas grupas:


Piesakiet Kopienas dizainparaugu tiešsaistē par maksu no 350 EUR.

Reģistrēt savu dizainparaugu
ātri un vienkārši!

Iesniegt pieteikumu tiešsaistē 

* Mēs ļoti iesakām iesniegt dizainparauga pieteikumu tiešsaistē, izmantojot RKD e-pieteikuma rīku. Tiešsaistes rīkam ir daudz priekšrocību. Pieteikuma iesniegšana pa faksu nav ieteicama, jo nosūtīšanas laikā vai brīdī, kad Birojs saņem pieteikumu, var pasliktināties dizainparauga(-u) attēlojuma kvalitāte.
Turklāt lūdzam ņemiet vērā, ka pa faksu nosūtītu pieteikumu apstrādei nepieciešamais laiks ir līdz pat vienu mēnesi ilgāks, jo pirms pieteikuma turpmākas apstrādes mēs viena mēneša laikā (no faksa sūtījuma saņemšanas dienas) gaidām apstiprinājuma kopiju. Kad šis termiņš ir beidzies, mēs veicam pārbaudi, pamatojoties uz lietā iekļautajiem dokumentiem.

Jūs varat izmantot priekšrocības, ko sniedz mūsu samazinātās likmes, ja vienā pieteikumā iekļaujat vairākus dizainparaugus attiecībā uz vienu un to pašu ražojumu vai līdzīgu ražojumu veidu.

Iesniegt tagad

Reģistrēts Kopienas dizainparaugs piešķir Jums ekskluzīvas tiesības visās Eiropas Savienības pašreizējās un nākotnes dalībvalstīs, veicot vienreizēju reģistrāciju tiešsaistē. To var pārreģistrēt ik pēc pieciem gadiem kopumā uz ne vairāk kā 25 gadiem.

Pirms pieteikuma iesniegšanas Jūs varat arī pārbaudīt mūsu dizainparauga pieteikuma iesniegšanas padomus un paraugpraksi, lai nepieļautu kļūdas pieteikumā.

 

Pieteikuma iesniegšana bez kļūdām

Ieteikums problēmu novēršanai.

 

Plašāka informācija par mūsu nodevām

 

Piesakiet reģistrētu Kopienas dizainparaugu, izmantojot mūsu četru soļu pieteikuma veidlapu

Mūsu Fast Track opcija Jūsu dizainparauga reģistrēšanai

<i>Fast Track</i> pieteikuma logotips
 
 
 • Jūsu pieteikuma izveide un iesniegšana var aizņemt tikai 10 minūtes.
 • Mēs sniegsim norādes par katru pieteikuma iesniegšanas procedūras soli.
 • Uzziniet vairāk par Fast Track.
 • Maksājumus var veikt tikai ar kredītkarti vai no norēķinu konta. Bankas pārskaitījumi netiek pieņemti.

 

Paplašinātā veidlapa

Izmantojiet paplašināto veidlapu, lai iesniegtu sava ražojuma apzīmējumu, pieprasītu vēlāk prioritāti, iesniegtu vēlāk jūsu prioritātes dokumentus vai pievienotu izstādīšanas prasību. Lūgums ņemt vērā, ka šī veidlapa nav saderīga ar Fast Track.

Reģistrācijas process

Jūs tikko iesniedzāt dizainparauga pieteikumu. Kas notiks pēc tam? Vai Jums ir vēl kaut kas jādara?

Pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) to pārbaudīs mūsu pārbaudītājs. Ja Jūs savu dizainparauga pieteikumu iesniedzāt tiešsaistē, ceļš uz reģistrāciju būs vienkāršs. Lielāko daļu tiešsaistē iesniegto pieteikumu reģistrē pāris dienās.

Turpmāk izklāstītais attiecas uz pieteikumiem, kas iesniegti tieši EUIPO. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskais birojs veic lielāko daļu no formalitāšu pārbaudes attiecībā uz starptautiskās reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti WIPO un kuros norādīta ES.


Pārbaudes kritēriji

Formālās prasības

Visiem pieteikumiem veic formalitāšu pārbaudi. Ja pārbaudītājs konstatē problēmu, par to paziņo Jums vai Jūsu pārstāvim (ja esat tādu iecēlis), lai tā tiktu atrisināta. Parasti tiek atvēlēti divi mēneši laika, lai atbildētu uz pārbaudītāja iebildumu (jeb "vēstuli par nepilnībām", kā mēs to dēvējam). Ja šis termiņš ir par īsu, Jūs varat pieprasīt tā pagarinājumu. Parasti EUIPO pēc pirmā pieprasījuma termiņu pagarina automātiski. Taču otro pagarināšanas pieprasījumu izpilda tikai tad, ja tas ir pietiekami un pienācīgi pamatots.


Turpmāk ir norādīti dažu iespējamo problēmu piemēri.

Risinājums

Jūsu iesniegtais attēlojums nav piemērots reproducēšanai, t. i., no attēlojuma nav skaidrs, par ko tiek prasīta aizsardzība. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts nosūtīt (pa pastu) skaidru tā dizainparauga attēlojumu, kuram tiek pieprasīta aizsardzība. Datums, kurā EUIPO saņem attēlojumu, kļūst par pieteikuma datumu.

Jūsu iesniegtie dizainparauga skati ir savstarpēji nesaderīgi. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts:

 • izņemt nesaderīgo(-s) skatu(-s) no pieteikuma vai
 • pārveidot savu pieteikumu par kombinētu pieteikumu, kas attiecas uz dažādiem dizainparaugiem, un samaksāt attiecīgās nodevas.
Jūs esat vai nu uzņēmums bez uzņēmējdarbības vietas vai reālas un faktiskas mītnes Eiropas Savienībā, vai arī privātpersona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Eiropas Savienības un Jūs neesat iecēlis pārstāvi. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts iecelt pārstāvi.

Jūsu samaksātās nodevas neattiecas uz visiem dizainparaugiem, ko esat pieteicis. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts samaksāt trūkstošo nodevu vai izņemt kādu no saviem dizainparaugiem.

Jūs neesat norādījis ražojumu, vai arī norāde ir kļūdaina. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts norādīt ražojumu vai precizēt ražojumu veidu un mērķi, lai varētu veikt pienācīgu klasifikāciju. Mēs strikti iesakām izmantot Eurolocarno klasifikācijas rīku.


Ja Jūsu atbilde neatrisinās problēmu, pārbaudītājs noraidīs Jūsu dizainparauga pieteikumu pilnībā vai daļēji, vai — kombinēta pieteikuma gadījumā — attiecībā uz dažiem dizainparaugiem. Pārbaudītājs izdos lēmumu, ko varat pārsūdzēt, ja tam nepiekrītat.

Ko mēs pārbaudām?

EUIPO pārbaude pēc būtības attiecas uz diviem aspektiem.

 1. Vai Jūsu dizainparaugs patiešām ir dizainparaugs?
  Vai Jūsu dizainparaugā ir atspoguļots visa ražojuma vai tā daļas izskats? Ja pārbaudītājs uzskatīs, ka tā nav, viņš izdos paziņojumu. Piemēram, šāds paziņojums tiktu saņemts par dizainparaugu, kurā atspoguļots dzīvs augs.
 2. Vai dizainparaugs ietver kādu elementu, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai un morālei?
  Jēdzienu "sabiedriskā kārtība" un "morāle" nozīme dažādās valstīs var atšķirties. Tomēr, ņemot vērā RKD vienoto raksturu, dizainparaugu var noraidīt arī tad, ja tiek konstatēts, ka tas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vismaz daļā Eiropas Savienības.

Ja pārbaudītājs uzskata, ka Jūsu dizainparaugs ir pretrunā jebkuram no šiem diviem noteikumiem, viņš nosūta vēstuli par nepilnībām, kurā Jums piedāvā iespēju atsaukt vai pārveidot dizainparauga attēlojumu. Jūs varat arī iesniegt savus apsvērumus. Ja izlemsiet iesniegt pārveidotu dizainparauga attēlojumu, šāds attēlojums ir pieņemams ar nosacījumu, ka ir saglabāta "dizainparauga identitāte". Pats par sevi saprotams, ka Jūs nevarat iesniegt pilnīgi atšķirīgu dizainparaugu. Jūs varat atmest tikai nebūtiskas iezīmes vai atteikties no tām, t. i., tādas iezīmes, ko informētais lietotājs, visticamāk, nepamanītu.

Ja nesniedzat nekādu atbildi vai nenovēršat pārbaudītāja norādīto problēmu, Jums tiek nosūtīts paziņojums, ka dizainparaugs ir atteikts. Arī šo lēmumu var pārsūdzēt.

Kas netiek pārbaudīts?

Birojs pēc savas iniciatīvas nepārbauda, vai Jūsu dizainparaugs ir jauns un vai tam ir individuāla būtība. Trešās personas var pieprasīt Jūsu dizainparauga paziņošanu par spēkā neesošu. Spēkā neesamības paziņošanas procedūru pret dizainparaugu var uzsākt tikai tad, kad tas ir reģistrēts, bet ne reģistrācijas procesa laikā.

Reģistrācijas pierādījums

Ja problēmas netiek konstatētas vai ja Jūs novēršat visas radušās problēmas, Jūsu dizainparaugs tiek reģistrēts. Tas arī tiek publicēts Kopienas Dizainparaugu biļetenā. Ja esat pieprasījis sava dizainparauga publicēšanas atlikšanu, tiek publicēts tikai dizainparauga numurs, pieteikuma datums, reģistrācijas datumi un pieteikuma iesniedzēja un pārstāvja vārds un uzvārds vai nosaukums. Pats dizainparauga attēlojums netiek publicēts.

Kad reģistrēts Kopienas dizainparaugs ir publicēts pilnībā, tiešsaistē tiek izdota reģistrācijas apliecība. Aicinām lejupielādēt apliecību, sākot no nākamās dienas pēc publicēšanas dienas. Reģistrācijas apliecības kopija papīra formātā netiek izsniegta. Tomēr iespējams pieprasīt neapliecinātas vai apliecinātas reģistrācijas apliecības kopijas.

Kā apstrīdēt Biroja lēmumu?

Puses, ko nelabvēlīgi ietekmē galīgais lēmums, var iesniegt apelāciju. Ja vēlaties iesniegt pārsūdzību, varat izmantot mūsu papīra veidlapu. Ja nepieciešams, varat izlasīt paskaidrojošās piezīmes. Jūs varat to izdarīt arī tiešsaistē, izmantojot savu Lietotāja vidi.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.