Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Iebildumi

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


Agrāku tiesību pastāvēšana ir uzskatāma par relatīvu atteikuma pamatojumu ES preču zīmes reģistrēšanai. Birojs pēc savas iniciatīvas nepārbauda šādus atteikuma iemeslus. Līdz ar to ES preču zīmes pieteikums tiek publicēts ES preču zīmju biļetenā, kā arī ir paredzēts trīs  mēnešus ilgs termiņš paziņojuma par iebildumu iesniegšanai, lai aizsargātu agrākas tiesības, ko varētu ietekmēt nākamā ES preču zīme.

Tādējādi Eiropas Savienības preču zīmju biļetens tiek izmantots, lai informētu par to, kad ES preču zīmes pieteikums ir iesniegts, ļaujot agrāko tiesību īpašniekiem aizsargāt šādas tiesības.

Jūs savā lietotāja vidē User Area varat arī iestatīt brīdinājumu, tādējādi saņemot informāciju, ja tiek iesniegtas Jūsu preču zīmei līdzīgas preču zīmes.

Papildu informācijai par meklēšanas iespējām skatiet sadaļu BUJ Pieejamības meklēšana.


Paziņojumus par iebildumu, kas iesniegti trīs  mēnešu laikā pēc Eiropas Savienības preču zīmes pieteikuma publicēšanas, izskata Iebildumu nodaļa. Tā vispirms pārbauda, vai nodeva ir samaksāta noteiktajā termiņā, bet pēc tam pārbauda paziņojuma par iebildumu atbilstību pamatprasībām. Ja tiek konstatētas nepilnības, kuras var novērst, tā lūdz iebilduma iesniedzēju to izdarīt.
Pēc šā posma beigām ES preču zīmes pieteicējs tiek informēts, ka ir iesniegts paziņojums par iebildumu. Ar šo sākas divu  mēnešu termiņš, kurā abas puses var savstarpēji sazināties, lai panāktu izlīgumu. To dēvē par “cooling-off” periodu.

Plašākai informācijai par savām tiesībām skatiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Rūpes par jūsu tiesībām pēc preču zīmes reģistrēšanas.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


“Cooling off” periods ilgst divus  mēnešus no brīža, kad ir iesniegts paziņojums par iebildumu, līdz abu pušu uzklausīšanas fāzes (kurā piedalās gan iebilduma iesniedzējs, gan pieteicējs) sākumam. Tā kā abu pušu uzklausīšanas fāze nesāksies, ja abas puses panāks vienošanos, kas izbeigtu iebilduma lietu, nevienai no pusēm nebūs jāatlīdzina tiesāšanās izdevumi.
Ja vienošanās panākta, pamatojoties uz ierobežotu ES preču zīmes preču un pakalpojumu sarakstu, izslēdzot preces un pakalpojumus, uz kuriem attiecas iebildums, vai pamatojoties uz atsauktu ES preču zīmes pieteikumu, Birojs iebilduma iesniedzējam atmaksās nodevu par iebilduma iesniegšanu.

Papildu informācijai skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 1. sadaļu “Procesuālie jautājumi”.


Iebildumus pret ES preču zīmes pieteikumiem ir jāiesniedz rakstveidā trīs  mēnešu laikā pēc attiecīgā ES preču zīmes pieteikuma publicēšanas ES preču zīmju biļetenā.
Jūsu ērtības labad iebildumus var iesniegt arī, izmantojot tiešsaistes veidlapu. Pēc tiešsaistes veidlapas iesniegšanas jūsu pieprasījumam piešķir iebildumu numuru.
Iebildums tiek uzskatīts par iesniegtu atbilstošajā kārtībā tikai tad, ja ir samaksāta nodeva par iebilduma iesniegšanu.

Papildu informācija par to, kā iesniegt paziņojumu par iebildumu pret ES preču zīmi vai tās starptautisko reģistrāciju.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


Lai iesniegtu paziņojumu par iebildumu, Birojam noteiktajā termiņā jāsaņem nodeva par iebilduma iesniegšanu.
Papildu informācija par nodevu, kas maksājama par iebilduma iesniegšanu.


Pieteikuma iesniedzējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, galvenā uzņēmējdarbības vieta vai reāls un aktīvs tirdzniecības uzņēmums neatrodas EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā), ir nepieciešama pārstāvniecība Birojā. Lai piekļūtu Biroja pārstāvju sarakstam, lūdzu, izmantojiet eSearch plus datubāzi.
 


EUIPO Iebildumu nodaļa lieto piecas Biroja valodas (angļu, franču, vācu, itāļu un spāņu). Paziņojumu par iebildumu var iesniegt tikai vienā no minētajām valodām, kurai jāsakrīt arī ar vienu no divām ES preču zīmes pieteicēja izvēlētajām valodām, kas norādīta Eiropas Savienības preču zīmju biļetenā publicētajā pieteikumā. Šī valoda tiks izmantota visā iebildumu lietas izskatīšanā.


Ja paziņojums par iebildumu ir iesniegts vienā no Biroja valodām (angļu, franču, vācu, itāļu un spāņu), kas tomēr nesakrīt ar valodām, kuras ir izmantotas ES preču zīmes pieteikumā, pret kuru iesniegts iebildums, iebilduma iesniedzējam tiek piešķirts viens  mēnesis tulkojuma sagatavošanai attiecīgajā valodā.

Papildu informācijai par lietas izskatīšanas valodu ir pieejama Pamatnostādņu A daļas “Vispārīgi noteikumi” 4. sadaļu “Lietas izskatīšanas valoda”.


Paziņojumu par iebildumu var iesniegt trīs  mēnešu laikā pēc ES preču zīmes pieteikuma publicēšanas. Oficiālais publicēšanas datums ir datums, kurā pieteikums publicēts Eiropas Savienības preču zīmju biļetena A1 daļā. Minētajā termiņā paziņojums par iebildumu jānosūta Birojam un jāsamaksā nodeva par iebilduma iesniegšanu.

Papildu informācijai par to, kā iesniegt paziņojumu par iebildumu, skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 1. sadaļu “Procesuālie jautājumi”.
Papildu informācija par nodevām, kas maksājamas par iebilduma iesniegšanu.


Fiziska vai juridiska persona var iesniegt paziņojumu par iebildumu, pamatojumā norādot tādu preču zīmju daudzumu, kādu tā uzskata par nepieciešamu, ja vien tās pieder minētajai personai.

Papildu informācijai skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 0. sadaļu “Ievads”.


Nē. Iebilduma iesniedzējam jābūt vienai fiziskai vai juridiskai personai, un iebilduma pamatojumā tai jānorāda tās īpašumā esošās preču zīmes. Ja, pamatojot iebildumu pret ES preču zīmes pieteikumu, tiek norādītas vairākas preču zīmes, kas pieder dažādiem uzņēmumiem (dažādām fiziskām vai juridiskām personām), katrai personai ir jāiesniedz atsevišķs paziņojums par iebildumu.
Vairākas personas var būt iebilduma iesniedzēji vienā un tajā pašā paziņojumā par iebildumu tikai tādā gadījumā, ja viņi ir pretstatīto preču zīmju līdzīpašnieki.

Papildu informācijai par šo jautājumu skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 0. sadaļu “Ievads”.


Jā. Lietas izskatīšanas valoda tiek noteikta, iebilduma iesniedzējam izvēloties vienu no Biroja valodām, un tai ir jāsakrīt ar vienu no divām ES preču zīmes pieteikumā norādītajām valodām. Visa sarakste ar Biroju, kā arī visi dokumenti, ar kuriem iebilduma iesniedzējs pamato savas tiesības, ir jāsagatavo vai jāiztulko lietas izskatīšanas valodā.

Papildu informācijai par šo jautājumu skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 1. sadaļu “Procesuālie jautājumi”.


Birojs informē, ka ir iesniegts paziņojums par iebildumu, tiklīdz tas ir konstatējis, ka saskaņā ar ES Preču zīmju regulu (ESPZR) iebildums ir pieņemams. Tomēr tas nenozīmē, ka tas ir “pilnīgs”. Pēc “cooling-off” perioda beigām un tad, ja puses nepanāk izlīgumu, iebilduma iesniedzēja rīcībā ir divi  mēneši, kuru laikā pabeigt savas lietas sagatavošanu, sniedzot pierādījumus savu argumentu un tiesību pamatošanai. Birojs pēc tam nosūta saņemtos dokumentus pieteicējam, lai viņš divu  mēnešu laikā var iesniegt savus apsvērumus.

Papildu informācijai par šo jautājumu skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 1. sadaļu “Procesuālie jautājumi”.


Preču zīmēm ir piemērojama prasība par to faktisku izmantošanu tirgū piecu  gadu laikā pēc to reģistrācijas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas Savienības Preču zīmju regula (ESPZR) paredz pieteicējam iespēju pieprasīt, lai iebilduma iesniedzējs sniedz pierādījumu par iebilduma pamatojumā norādīto preču zīmju izmantošanu ar nosacījumu, ka šīs preču zīmes ir reģistrētas ilgāk nekā piecus  gadus. Pieprasījumam pēc pierādījuma par preču zīmes izmantošanu ir jābūt bez nosacījumiem, un tam jābūt iesniegtam “atsevišķā dokumentā”.
Tās preces un pakalpojumi, kuru izmantošana nav pierādīta, tiks izslēgti no iebilduma. Citiem vārdiem sakot, iebilduma lietas izskatīšanu var turpināt tikai attiecībā uz tām preču zīmēm, precēm un pakalpojumiem, par kuriem iesniegts pierādījums par faktisku izmantošanu. Ja nav iesniegts izmantošanas pierādījums nevienai precei un pakalpojumam, kuriem ir reģistrēta(-as) agrāka(-as) preču zīme(-es), iebildums tiks noraidīts.

Papildu informācijai par šo jautājumu skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 6. sadaļu “Izmantošanas pierādījums”.


Iesniegtajam pierādījumam jāietver “norādes par preču zīmes, pret kuru iesniegts iebildums, izmantošanas vietu, laiku, lietošanas apjomu un veidu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kuriem tā reģistrēta un kuri ir iebilduma pamatā”. Piemēram, pierādījumi var būt apliecinoši dokumenti un tādi priekšmeti kā iesaiņojumi, etiķetes, cenu saraksti, katalogi, rēķini, fotogrāfijas, sludinājumi laikrakstos un zvērināti vai apstiprināti paziņojumi.

Papildu informācijai par šo jautājumu skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 6. sadaļu “Izmantošanas pierādījums”.
 


Lēmums par izmaksu sadalījumu tiek pieņemts lēmumā par lietas būtību. Visos pārējos gadījumos, kad EUIPO Iebildumu nodaļa lietu slēdz, lēmums par izmaksām ir pievienots paziņojumam. Ja izmaksas ietver tikai pārstāvniecības izmaksas un nodevu par iebilduma iesniegšanu, lēmumu par izmaksu apmēru iekļauj lēmumā par izmaksu sadalījumu saskaņā ar maksimālo apjomu, kas noteikts ES Preču zīmju Īstenošanas regulas 18. pantā.

Papildu informācijai par šo jautājumu skatiet Pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 1. sadaļu “Procesuālie jautājumi”.


Iesniegtajam pierādījumam jāietver “norādes par preču zīmes, pret kuru iesniegts iebildums, izmantošanas vietu, laiku, lietošanas apjomu un veidu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kuriem tā reģistrēta un kuri ir iebilduma pamatā”. Piemēram, pierādījumi var būt apliecinoši dokumenti un tādi priekšmeti kā iesaiņojumi, etiķetes, cenu saraksti, katalogi, rēķini, fotogrāfijas, sludinājumi laikrakstos un zvērināti vai apstiprināti paziņojumi. Pierādījumi jāsniedz strukturētā veidā, un tajos jāietver alfabētiskais rādītājs.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.