Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Īpašs paziņojums par datu aizsardzību/privātumu attiecībā uz tūlītējas atgriezeniskās saites funkciju saistībā ar sadaļu “Palīdzība un biežāk uzdotie jautājumi”


Datu apstrāde tiek veikta Klientu apkalpošanas departamenta direktora, kas darbojas kā datu pārzinis, pakļautībā.
 
Uz šo apstrādes darbību attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Šajā paziņojumā iekļautā informācija ir sniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 12. pantu.

1. Kāds ir apstrādes darbības mērķis?
Šīs tūlītējās atgriezeniskās saites funkcijas mērķis ir novērtēt lietotāju apmierinātību saistībā ar saturu, kas sniegts EUIPO tīmekļa vietnes sadaļā “Palīdzība un biežāk uzdotie jautājumi”. Šeit varēsiet norādīt, vai jūs apmierināja sadaļā “Palīdzība un biežāk uzdotie jautājumi” sniegtās atbildes. Ja atbildes jūs neapmierināja, tiksiet aicināts(-a) norādīt savu kontaktinformāciju (t. i., vārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi).   Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja skaidri norādīsiet savu kontaktinformāciju turpmākai saziņai, EUIPO ar jums sazināsies pa tālruni vai e-pastā, lai gūtu labāku izpratni par jūsu sniegto novērtējumu.
 
2. Kādus personas datus mēs apstrādājam?
Apstrādātie dati ir šādi:
  • Apmierinātības novērtējums un komentāri anketās
  • Dati, ko EUIPO tīmekļa vietnes portāls automātiski apkopo, kad atbildat uz anketas jautājumiem (piemēram, valoda, datums un laiks)
  • Ja respondents ir pieteicies, dati par lietotājiem, kuri jau ir reģistrēti mūsu sistēmā, tostarp personas dati, proti, personas ID, valsts, lietotāja tips un lietotāja apakštips
  • Kontaktinformācija, ko pēc pieprasījuma skaidri snieguši lietotāji, turpmākas saziņas nolūkā: vārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs 

3. Kurš var piekļūt datiem, un kādām personām tie tiek izpausti?
Jūsu datiem var piekļūt tikai īpaši pilnvaroti EUIPO štata darbinieki (kuri strādā Klientu apkalpošanas departamenta uzdevumā), kuri ir personīgi iesaistīti šo datu analīzē. Personas dati nekādā gadījumā netiek kopīgoti ar trešām personām.
 
4. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu informāciju?
Visi ar tūlītējas atgriezeniskās saites procedūrām saistītie personas dati tiek glabāti, izmantojot drošus IT rīkus ( ShareDox / Survey sistēma) un ievērojot Biroja drošības standartus, kā arī īpašās elektroniskajās mapēs, kas ir pieejamas tikai pilnvarotiem saņēmējiem.
 
Atbilstoši piekļuves līmeņi tiek piešķirti individuāli tikai iepriekš minētajiem saņēmējiem. Datubāze ir aizsargāta ar paroli vienotās pierakstīšanās sistēmas ietvaros.
 
5. Kā varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt tos, labot vai dzēst?
Gadījumos, kas ir norādīti Regulas (EK) Nr. 45/2001 13., 14., 15. un 16. pantā, jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, bloķēt un dzēst, nosūtot rakstisku pieprasījumu datu pārzinim, Klientu apkalpošanas departamenta direktoram un skaidri paužot savu prasību. Pieprasījums ir jānosūta uz šādu e-pasta adresi: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Kāds tiesiskais pamatojums attiecas uz šo datu apstrādi?
Personas dati tiek apkopoti un apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, jo īpaši tās 5. panta a) un d) apakšpunktu
 
Plašāka vispārīga informācija ir pieejama sadaļā EUIPO personas datu politika. Ja jums ir papildu jautājumi vai prasības saistībā ar jūsu iesniegto informāciju, lūdzu, sazinieties ar datu pārzini.
 
7. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
Jūsu personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu to apstrādes mērķi: demogrāfiskā informācija (kas tiek uzskatīta par reģistrētiem datiem) tiks glabāta trīs gadus, lietotāju, kas ir atbildējuši uz apsekojuma jautājumiem, saistītie dati par apmierinātību tiks glabāti piecus gadus, un anonīmi dati par apmierinātību tiks glabāti nenoteiktu laiku.
 
8. Kontaktinformācija
Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, vērsieties ar tiem pie datu pārziņa, Klientu apkalpošanas departamenta direktora, rakstot uz šādu e-pasta adresi: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
Varat sazināties ar EUIPO datu aizsardzības speciālistu, ja jums ir jautājumi par Personas datu aizsardzību:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Apelācijas:
Gadījumos, kad datu pārzinis un/vai datu aizsardzības inspektors nav atrisinājis konfliktu, sūdzības varat jebkurā laikā sūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam: edps@edps.europa.eu
Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit