Procesuālās izmaiņas

Procesuālās izmaiņas

No 2017. gada 1. oktobra ir piemērojamas vairākas procesuālās izmaiņas.

Visas izmaiņas tiks atspoguļotas pārskatītajās pamatnostādnēs. Šajā lapā ir sniegts īss pārskats par dažām galvenajām izmaiņām. Lietotājiem jāatceras, ka šis saraksts nav izsmeļošs. Biroja pamatnostādnes joprojām ir galvenais atsauces materiāls Eiropas Savienības preču zīmju sistēmas lietotājiem un profesionāliem konsultantiem, kas vēlas būt droši, ka viņu rīcībā ir jaunākā informācija par EUIPO izskatīšanas praksi.

Izmaiņu veids
Prioritāte Rādīt Slēpt

Pārskats

Prioritātes prasījumi jāiesniedz kopā ar ES preču zīmes pieteikumu (iepriekš tos varēja iesniegt pēc pieteikuma iesniegšanas). Dokumenti, kas pamato prasījumus, jāiesniedz trijos mēnešos no pieteikuma iesniegšanas dienas (iepriekš trijos mēnešos no prioritātes deklarācijas saņemšanas). Ja minētie dokumenti nav nevienā no biroja valodām, birojs tagad var izvēlēties, vai prasīt šo dokumentu tulkojumu.

Saskaņā ar vēl vienu izmaiņu biroja praksē prioritātes prasījumus vairs neizskata pēc būtības. Tie paliek vienkārši prasījumi, kamēr procesa gaitā uz tiem neatsaucas un tie nav jāapstiprina.

Iegūta atšķirtspēja kā papildprasījums Rādīt Slēpt

Pārskats

Pieteikuma iesniedzējiem būs iespēja atsaukties uz 7. panta 3. punktu, pieteikuma izskatīšanas procesa sākumā vai vēlāk iesniedzot papildu vai alternatīvu prasījumu. Papildprasījuma priekšrocība ir tā, ka vajadzība pēc tā rodas tikai tad, ja ir pieņemts negatīvs galīgs lēmums par raksturīgo atšķirtspēju. Tas ļauj pieteikuma iesniedzējam izmantot visas apelācijas tiesības saistībā ar raksturīgo atšķirtspēju, pirms tiek prasīts pierādīt iegūto atšķirtspēju. Tas nozīmē, ka lietotājiem neradīsies ar izmantošanas pierādījumu vākšanu un iesniegšanu saistīti izdevumi, ja šādi pierādījumi nebūs nepieciešami.

Iebildumu/anulēšanas procesi Rādīt Slēpt

Pārskats

Prasības par iebildumu saskaņā ar relatīviem pamatiem pieņemamību un pamatojumu ir pārkārtotas skaidrības labad un lai ņemtu vērā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ESPZR 8. panta 6. punktā ir minētas kā atsevišķs pamats. Anulēšanas un iebildumu procesiem piemērojamās prasības ir saskaņotas, saglabājot tikai atšķirības, kuru pamatā ir attiecīgo procesu dažādie veidi. ESPZDR ir paredzēti pamatnoteikumi par novēloti iesniegtiem pierādījumiem un kodificēta biroja prakse saistībā ar atteikšanās apturēšanu un nepabeigtu atcelšanas vai spēkā neesības procesu izbeigšanu/turpināšanu.

Pamatošana tiešsaistē Rādīt Slēpt

Pārskats

Pielāgojoties interneta laikmetam, gadījumos, kad pierādījumi, kas attiecas uz agrākām tiesībām, kuras ir reģistrētas (piemēram, reģistrētām preču zīmēm, dažām komercdarbībā izmantojamām zīmēm vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm), vai uz attiecīgu valsts tiesību aktu saturu, ir pieejami tiešsaistē no biroja atzīta avota, iebildumu vai anulēšanas pieteikuma iesniedzējs var sniegt pierādījumus, atsaucoties uz šo avotu.

Šajā nolūkā birojs atzīst visas valsts un reģionālo ES intelektuālā īpašuma biroju datubāzes, un TMview ir pieņemams kā portāls, kas ļauj piekļūt valsts birojiem.

Valodas un tulkojumi Rādīt Slēpt

Pārskats

No 2017. gada 1. oktobra lielāko daļu pierādījumu joprojām var iesniegt jebkurā no ES oficiālajām valodām. Ja pamatojuma pierādījumu (izņemot iesniegšanas, reģistrācijas un atjaunošanas apliecinājumus un attiecīgu tiesību aktu noteikumus) iesniegšanai lietotā valoda nav procesa valoda, tulkojums tagad būs jāiesniedz tikai tad, ja to pieprasīs birojs pēc savas ierosmes vai pēc pamatota otras puses lūguma. Pierādījumi par iegūtu atšķirtspēju un reputāciju ietilptu šajā kategorijā.

Tomēr pamatojuma pierādījumi (iesniegšanas, reģistrācijas un atjaunošanas apliecinājumi un attiecīgu tiesību aktu noteikumi) joprojām būs jāiesniedz procesa valodā (vai tulkoti šajā valodā) pamatojuma iesniegšanai noteiktajā termiņā.

Turklāt tulkojumu standarts saskaņā ar ESPZĪR 25. pantu vairs nav tik stingrs kā iepriekš. Ja puse ir norādījusi, ka uz lietu attiecas tikai dokumenta daļas, var nodrošināt tikai šo daļu tulkojumu.

Šīs izmaiņas sniedz ES preču zīmju sistēmas lietotājiem reālus ieguvumus. Tās veicina ekonomiju, vienkāršošanu un kopumā zemākas izmaksas.

ESPZ piešķiršana kā aizsardzības līdzeklis Rādīt Slēpt

Pārskats

Ja aģents vai pārstāvis reģistrē ESPZ bez īpašnieka atļaujas, īpašnieks ir tajā brīdī pilnvarots pieprasīt ESPZ piešķiršanu (ja vien minētais aģents vai pārstāvis spēj attaisnot savu rīcību) Agrāk īpašnieka aizsardzības līdzeklis saskaņā ar ESPZR bija padarīt ESPZ par spēkā neesošu.

Šis jaunais piešķiršanas process saskaņā ar ESPZR 21. panta 2. punkta a) apakšpunktu no procesuālā viedokļa noritēs tāpat kā spēkā neesamības procedūra, pamatojoties uz ESPZR 60. pantu. Attiecībā uz rīcībām, kas veiktas 1.10.2017. vai vēlāk, piešķiršana būs aizsardzības līdzeklis, ko var izvēlēties preču zīmes spēkā neesamības atzīšanas vietā. Šādi rīkojoties, spēkā neesamības atzīšanas pieteikuma iesniedzējs var pievienot pieprasījumu par piešķiršanu savam spēkā neesamības atzīšanas pieteikumam citu iemeslu dēļ tās pašas spēkā neesamības atzīšanas procedūras ietvaros. Šādos gadījumos Birojs vispirms izskatīs pieprasījumu par piešķiršanu (izņemot gadījumus, kad pastāv derīgs absolūts pamatojums spēkā neesamības atzīšanai saskaņā ar ESPZR 59. panta 1. punkta a) apakšpunktu, šajā gadījumā vispirms tiks izskatīts šīs pamatojums).

Saziņa ar biroju Rādīt Slēpt

Pārskats

Saziņas līdzekļi ar Biroju tika mainīti, ņemot vērā informācijas tehnoloģiju attīstību. Jo īpaši:

 • Ir atceltas novecojušas saziņas formas, proti, personīga iesniegšana un ievietošana pasta kastītē Birojā.
 • “Elektroniskos līdzekļus” definē plaši. Ar izpilddirektora Lēmumu Nr. EX-17-4 par elektronisko saziņu nosaka, kādā mērā un kādos tehniskos apstākļos šos līdzekļus drīkst izmantot.
 • “Kurjera” pakalpojumu īpaši ieviesa kā līdzekli saziņai ar Biroju līdzās saziņai pa pastu.
 • Līdz ar Izpilddirektora Lēmuma Nr. EX-20-9 stāšanos spēkā ieviesa būtiskas izmaiņas Biroja oficiālajos saziņas līdzekļos. Fakss kopš 2021. gada 1. marta vairs nav līdzeklis saziņai ar EUIPO. Lēmuma pamatā bija fakts, ka fakss vairs nav uzticams no tehniskā viedokļa, kā arī mērķis nodrošināt mūsu lietotājiem modernus saziņas līdzekļus.
Apelācijas padomes Rādīt Slēpt

Pārskats

ESPZDR ir konsolidēti noteikumi par Apelācijas padomēm, kurus iepriekš aptvēra dažādi tiesību akti, tostarp Komisijas Regula (EK) Nr. 216/96 (par Apelācijas padomes procesuālajiem noteikumiem). Galvenie skaidrojumi un izmaiņas attiecas uz pamatojuma izklāsta un atbildes raksta saturu, pretapelācijām, iesniegtajām prasībām, Apelācijas padomei pirmo reizi iesniegtiem faktiem un pierādījumiem, jauniem absolūtiem pamatiem, ko izvirza Apelācijas padome, paātrinātu procesu un Apelācijas padomju organizāciju un struktūru.

Pārejas noteikumi Rādīt Slēpt

Pārskats

Gan ESPZĪR, gan ESPZDR stājas spēkā no 2017. gada 1. oktobra. Tomēr īpaši noteikumi turpina attiekties uz atsevišķām procedūrām, kas ir sāktas pirms šī datuma līdz šo procedūru nobeigumam. Attiecīgi abās regulās ir detalizēti pārejas noteikumi, kuros ir noteikts, kādos gadījumos jaunie procesuālie noteikumi attiecas uz procedūrām. Parasti abas regulas attiecas uz pašreizējām procedūrām no 2017. gada 1. oktobra, ja vien nav noteikts citādi. Skatīt visus pārejas noteikumus šajā tabulā.

Šajā kopsavilkumā būtiski var būt šādi aspekti:

Jaunie noteikumi par:

Attiecas uz

 • ESPZ pieteikuma saturs
 • ESPZ atveidojums
 • Preču zīmju veidi
 • Prioritāte

ESPZ pieteikumi, kas iesniegti 1.10.2017. vai vēlāk.

ESPZĪR

 • Reģistrācijas apliecība

ESPZ reģistrēta 1.10.2017. vai vēlāk.

ESPZĪR

 • Valodas un tulkojumi

Papilddokumenti vai tulkojumi iesniegti 1.10.2017. vai vēlāk

ESPZĪR

 • Pamatojums un iebildumu / spēkā neesamības pārbaude
 • Pamatojums tiešsaistē
 • Novēloti pierādījumi

Procedūras, attiecībā uz kurām abu pušu uzklausīšanas daļa sākās 1.10.2017. vai vēlāk.

ESPZDR

 • Apelācijas

Apelācijas iesniegtas 1.10.2017. vai vēlāk

ESPZDR

 • Pierādījumu struktūra un iesniegšana

Kur pierādījumu iesniegšanas laiks sākās 1.10.2017. vai vēlāk.

ESPZDR

 • Biroja paziņojumi un saziņa ar Biroju

Paziņojumi un saziņa īstenota 1.10.2017. vai vēlāk.

ESPZDR

 • Procedūras apturēšana

Biroja pieprasītā vai uzliktā procedūras apturēšana veikta 1.10.2017. vai vēlāk

ESPZDR

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šīs sadaļas saturs ir paredzēts, lai sniegtu vispārīgu informāciju un vairotu izpratni par ES Preču zīmju regulu. Tas nav juridiski saistošs.
Mēs visiem lietotājiem stingri iesakām iepazīties ar Regulu (ES) 2015/2424, kas ir pieejama visās ES valodās.
Lūgums ņemt vērā, ka Biroja Vadlīnijas joprojām ir galvenais atskaites punkts Eiropas Savienības preču zīmju sistēmas lietotājiem un profesionāliem konsultantiem, kuri vēlas pārliecināties, ka viņu rīcībā ir jaunākā informācija par EUIPO izskatīšanas praksi.

Informācija par izmaiņām, kas stājās spēkā 2016. gada 23. martā, ir atrodama šeit.