Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Reģistrācijas process

Jūs tikko iesniedzāt dizainparauga pieteikumu. Kas notiks pēc tam? Vai Jums ir vēl kaut kas jādara?

Pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) to pārbaudīs mūsu pārbaudītājs. Ja Jūs savu dizainparauga pieteikumu iesniedzāt tiešsaistē, ceļš uz reģistrāciju būs vienkāršs. Lielāko daļu tiešsaistē iesniegto pieteikumu reģistrē pāris dienās.

Turpmāk izklāstītais attiecas uz pieteikumiem, kas iesniegti tieši EUIPO. Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskais birojs veic lielāko daļu no formalitāšu pārbaudes attiecībā uz starptautiskās reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti WIPO un kuros norādīta ES.


Pārbaudes kritēriji

Formālās prasības

Visiem pieteikumiem veic formalitāšu pārbaudi. Ja pārbaudītājs konstatē problēmu, par to paziņo Jums vai Jūsu pārstāvim (ja esat tādu iecēlis), lai tā tiktu atrisināta. Parasti tiek atvēlēti divi mēneši laika, lai atbildētu uz pārbaudītāja iebildumu (jeb "vēstuli par nepilnībām", kā mēs to dēvējam). Ja šis termiņš ir par īsu, Jūs varat pieprasīt tā pagarinājumu. Parasti EUIPO pēc pirmā pieprasījuma termiņu pagarina automātiski. Taču otro pagarināšanas pieprasījumu izpilda tikai tad, ja tas ir pietiekami un pienācīgi pamatots.


Turpmāk ir norādīti dažu iespējamo problēmu piemēri.

Risinājums

Jūsu iesniegtais attēlojums nav piemērots reproducēšanai, t. i., no attēlojuma nav skaidrs, par ko tiek prasīta aizsardzība. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts nosūtīt (pa pastu) skaidru tā dizainparauga attēlojumu, kuram tiek pieprasīta aizsardzība. Datums, kurā EUIPO saņem attēlojumu, kļūst par pieteikuma datumu.

Jūsu iesniegtie dizainparauga skati ir savstarpēji nesaderīgi. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts:

  • izņemt nesaderīgo(-s) skatu(-s) no pieteikuma vai
  • pārveidot savu pieteikumu par kombinētu pieteikumu, kas attiecas uz dažādiem dizainparaugiem, un samaksāt attiecīgās nodevas.
Jūs esat vai nu uzņēmums bez uzņēmējdarbības vietas vai reālas un faktiskas mītnes Eiropas Savienībā, vai arī privātpersona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Eiropas Savienības un Jūs neesat iecēlis pārstāvi. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts iecelt pārstāvi.

Jūsu samaksātās nodevas neattiecas uz visiem dizainparaugiem, ko esat pieteicis. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts samaksāt trūkstošo nodevu vai izņemt kādu no saviem dizainparaugiem.

Jūs neesat norādījis ražojumu, vai arī norāde ir kļūdaina. Risinājums Slēpt

Jums tiks prasīts norādīt ražojumu vai precizēt ražojumu veidu un mērķi, lai varētu veikt pienācīgu klasifikāciju. Mēs strikti iesakām izmantot Eurolocarno klasifikācijas rīku.


Ja Jūsu atbilde neatrisinās problēmu, pārbaudītājs noraidīs Jūsu dizainparauga pieteikumu pilnībā vai daļēji, vai — kombinēta pieteikuma gadījumā — attiecībā uz dažiem dizainparaugiem. Pārbaudītājs izdos lēmumu, ko varat pārsūdzēt, ja tam nepiekrītat.

Ko mēs pārbaudām?

EUIPO pārbaude pēc būtības attiecas uz diviem aspektiem.

  1. Vai Jūsu dizainparaugs patiešām ir dizainparaugs?
    Vai Jūsu dizainparaugā ir atspoguļots visa ražojuma vai tā daļas izskats? Ja pārbaudītājs uzskatīs, ka tā nav, viņš izdos paziņojumu. Piemēram, šāds paziņojums tiktu saņemts par dizainparaugu, kurā atspoguļots dzīvs augs.
  2. Vai dizainparaugs ietver kādu elementu, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai un morālei?
    Jēdzienu "sabiedriskā kārtība" un "morāle" nozīme dažādās valstīs var atšķirties. Tomēr, ņemot vērā RKD vienoto raksturu, dizainparaugu var noraidīt arī tad, ja tiek konstatēts, ka tas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai vismaz daļā Eiropas Savienības.

Ja pārbaudītājs uzskata, ka Jūsu dizainparaugs ir pretrunā jebkuram no šiem diviem noteikumiem, viņš nosūta vēstuli par nepilnībām, kurā Jums piedāvā iespēju atsaukt vai pārveidot dizainparauga attēlojumu. Jūs varat arī iesniegt savus apsvērumus. Ja izlemsiet iesniegt pārveidotu dizainparauga attēlojumu, šāds attēlojums ir pieņemams ar nosacījumu, ka ir saglabāta "dizainparauga identitāte". Pats par sevi saprotams, ka Jūs nevarat iesniegt pilnīgi atšķirīgu dizainparaugu. Jūs varat atmest tikai nebūtiskas iezīmes vai atteikties no tām, t. i., tādas iezīmes, ko informētais lietotājs, visticamāk, nepamanītu.

Ja nesniedzat nekādu atbildi vai nenovēršat pārbaudītāja norādīto problēmu, Jums tiek nosūtīts paziņojums, ka dizainparaugs ir atteikts. Arī šo lēmumu var pārsūdzēt.

Kas netiek pārbaudīts?

Birojs pēc savas iniciatīvas nepārbauda, vai Jūsu dizainparaugs ir jauns un vai tam ir individuāla būtība. Trešās personas var pieprasīt Jūsu dizainparauga paziņošanu par spēkā neesošu. Spēkā neesamības paziņošanas procedūru pret dizainparaugu var uzsākt tikai tad, kad tas ir reģistrēts, bet ne reģistrācijas procesa laikā.

Reģistrācijas pierādījums

Ja problēmas netiek konstatētas vai ja Jūs novēršat visas radušās problēmas, Jūsu dizainparaugs tiek reģistrēts. Tas arī tiek publicēts Kopienas Dizainparaugu biļetenā. Ja esat pieprasījis sava dizainparauga publicēšanas atlikšanu, tiek publicēts tikai dizainparauga numurs, pieteikuma datums, reģistrācijas datumi un pieteikuma iesniedzēja un pārstāvja vārds un uzvārds vai nosaukums. Pats dizainparauga attēlojums netiek publicēts.

Kad reģistrēts Kopienas dizainparaugs ir publicēts pilnībā, tiešsaistē tiek izdota reģistrācijas apliecība. Aicinām lejupielādēt apliecību, sākot no nākamās dienas pēc publicēšanas dienas. Reģistrācijas apliecības kopija papīra formātā netiek izsniegta. Tomēr iespējams pieprasīt neapliecinātas vai apliecinātas reģistrācijas apliecības kopijas.

Kā apstrīdēt Biroja lēmumu?

Puses, ko nelabvēlīgi ietekmē galīgais lēmums, var iesniegt apelāciju. Ja vēlaties iesniegt pārsūdzību, varat izmantot mūsu papīra veidlapu. Ja nepieciešams, varat izlasīt paskaidrojošās piezīmes. Jūs varat to izdarīt arī tiešsaistē, izmantojot savu Lietotāja vidi.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.