Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

 

Pieejamības meklēšana

Dizainparaugi stājas spēkā rindas kārtībā. Ja kāds cits jau ir reģistrējis vai nodevis atklātībā jūsu dizainparaugu vai tam līdzīgu dizainparaugu, tas vairs nav pieejams. Jūs varat ietaupīt laiku un naudu, pirms pieteikšanas meklējot dizainparaugus, kas var konfliktēt ar jūsējo.

Meklēšanu var veikt bez maksas, un informācija var būt ļoti svarīga jūsu pieteikumam. Ja kādam jau dizainparaugs pieder, iespējams, tā īpašnieks vēlēsies iebilst pret jūsu dizainparaugu.

Ir svarīgi, lai jūs meklēšanu neierobežotu tikai līdz reģistrētiem dizainparaugiem. Jūsu dizainparaugu var apdraudēt arī visi iepriekš atklātībā nodotie dizainparaugi, gan tādi, kas nav reģistrēti, gan arī tādi, kas ir bijuši reģistrēti, bet kuru aizsardzības termiņš ir beidzies.


Reģistrēti dizainparaugi

Reģistrētus dizainparaugus varat meklēt, izmantojot divas atšķirīgas datubāzes:

Dodieties uz eSearch plus — OHIM datubāzi

eSearch plus ir EUIPO piekļuve reģistrēto Kopienas dizainparaugu datubāzei. Tā var palīdzēt atrast, vai kāds pie mums ir reģistrējis līdzīgu dizainparaugu.

Dodieties uz Designview — Eiropas preču zīmju un dizainparaugu datubāzi

Designview jūs varat atrast EUIPO dizainparaugu datubāzi, kā arī citu valstu reģistru datubāzi. Dizainparaugi, kas valsts līmenī pieteikti vai reģistrēti pirms jūsējā, var apdraudēt jūsu pieteikumu.


Nereģistrēti dizainparaugi

Veiciet izpēti aprindās, kas ir specializējušās jūsu nozarē. Lasiet literatūru, apmeklējiet tirdzniecības gadatirgus, veiciet izpēti internetā utt.

Jūs kā eksperts savā jomā zināsiet, kādas ir pašreizējās dizainparaugu tendences un kā šīs zināšanas izmantot savā labā. Neveiciet meklēšanu tikai ES teritorijā: jāņem vērā katrs dizainparaugs, kas darīts pieejams sabiedrībai jebkur pasaulē un jebkurā laikā, ja ir pamatoti uzskatīt, ka dizainparaugs parastajā uzņēmējdarbības gaitā ir kļuvis zināms aprindām, kas specializējušās attiecīgajā nozarē un darbojas Eiropas Savienībā.

Meklēšanas metodes

Ir divi pamatfaktori, kas būtu jāņem vērā, analizējot meklēšanas rezultātus: termiņš un dizainparaugs. Šo faktoru pārbaudīšana neizslēdz riskus, tomēr tos samazina.

Prioritāte

Tiesības uz nereģistrētiem dizainparaugiem stājas spēkā tad, kad dizainparaugs tiek darīts pieejams sabiedrībai: to sauc par "nodošanu atklātībā".

Reģistrēta dizainparauga aizsardzība sākas tad, kad tiek piešķirts iesniegšanas datums.

Tomēr, nosakot, kurš dizainparaugs iesniegts pirmais, ņem vērā ne tikai iespējamā konkurenta dizainparauga pieteikuma datumu. Ja pastāv prioritātes datums, arī tas ir jāņem vērā.

Kas ir prioritātes tiesības?

Prioritāti var pieprasīt ikviens, kurš ir iesniedzis dizainparauga pieteikumu, izmantojot dizainparauga pieteikumu par pamatu RKD pieteikumam, jebkurā valstī, kura ir Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību dalībniece vai parakstījusi Līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu.

Lai varētu izmantot šīs prioritātes tiesības, RKD pieteikums jāiesniedz sešu mēnešu laikā no agrākā dizainparauga pieteikuma. Ja jūsu prioritātes pieprasījumu pieņem, pēc dizainparauga reģistrācijas tam būs prioritāte attiecībā uz citiem pieteikumiem, kuri iesniegti šajā sešu mēnešu periodā.

RKD pieteikumu veidlapas aizpildīšanas laikā jums piedāvās iespēju pieprasīt prioritāti. Pirmā pieteikuma datums kļūst par atsauces datumu, ko izmanto, lai aprēķinātu, kurš pieteikumu iesniedzis pirmais.

 


Dizainparauga prioritātes periods

Abi turpmāk norādītie saraksti ir savstarpēji saistīti. Pirmā saraksta pirmais elements ir saistīts ar otrā saraksta pirmo elementu utt.

 • 01.07.2015.
  Iesniegšanas datums ASV

 • 01.10.2015.
  Iesniegšanas datums EUIPO

 • 01.11.2015.
  Iesniegšanas datums EUIPO


Šajā piemērā dizainparauga "B" īpašnieks var iesniegt pieteikumu par dizainparauga "A" paziņošanu par spēkā neesošu pat tad, ja no termiņa viedokļa dizainparaugs "A" tika pieteikts ES pirmais.

Jūsu dizainparauga salīdzināšana ar citiem dizainparaugiem

Agrāka dizainparauga izskata salīdzināšanai ar jūsu dizainparaugu jābūt vispusīgai. Ja katrs elements, kas veido jūsu dizainparaugu, ir atrodams agrākajā dizainparaugā, abi dizainparaugi tiks uzskatīti par identiskiem un attiecīgi jūsu dizainparaugs nebūs jauns.

Salīdzināšana kļūst sarežģītāka, ja starp abiem dizainparaugiem ir vairākas atšķirības, bet kopumā tie joprojām izskatās ļoti līdzīgi. Jums jāpajautā sev:

"Vai mans dizainparaugs radīs atšķirīgu vispārējo iespaidu uz informētu lietotāju, salīdzinot ar iespaidu, ko rada jau esošais dizainparaugs?"

Šie abi jēdzieni ir jāizskaidro sīkāk.

 • Informēts lietotājs: iedomājieties, ka "informēts lietotājs" ir persona, kurai ir noteiktas zināšanas par dizainparaugiem attiecīgajā nozarē, bet kura var nebūt dizaineris, tehniskais eksperts, ražotājs vai pārdevējs.
 • Vispārējs iespaids: salīdzinot dizainparaugus, centieties nepievērst pārlieku daudz uzmanības iezīmēm, kas ir mazāk pamanāmas vai redzamas, kad ražojums tiek lietots, vai attiecīgā ražojuma veida standarta iezīmēm. Tā vietā koncentrējieties uz iezīmēm, kas izceļas vai neatbilst normai.

Ko darīt ar iegūtajiem meklēšanas rezultātiem?

Ja atrodat dizainparaugu — reģistrētu vai nereģistrētu —, kas rada tādu pašu vispārējo iespaidu kā jūsu dizainparaugs, jums ir vairākas iespējas.

 • Pārrunas: sazinieties ar agrākā dizainparauga īpašnieku, lai panāktu vienošanos (galu galā tirgū līdzās pastāv daudzi identiski vai līdzīgi dizainparaugi).
 • Reģistrācija ar risku: iesniedziet savu pieteikumu un riskējiet, ka tiks iesniegts pieteikums par spēkā neesamības paziņošanu. Lēmums iebilst pret RKD reģistrāciju ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Tas, ka pastāv agrāks (ne-)reģistrēts dizainparaugs, neliedz jums iesniegt pieteikumu, tomēr tas nozīmē, ka jūs riskējat pārkāpt kāda cita īpašnieka tiesības un pret jums var tikt iesniegta prasība tiesā.
 • Apstrīdēšana: apstrīdiet pirmo dizainparaugu.
 • Padošanās: neturpiniet rīkoties, jo konflikta risks ir pārāk liels.

Pirms izlemjat par labu kādai no iepriekšminētajām iespējām, ieteicams meklēt speciālista padomu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.