Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Eiropas Revīzijas palātas ziņojumi

 

Budžeta dokuments

 

Eiropas Savienības Revīzijas palāta ir ES iestāde, kas atbild par ES finanšu revīziju. Kā ES ārējā revidente tā veicina ES finanšu pārvaldības uzlabošanu un rīkojas kā neatkarīga Savienības finanšu interešu aizstāve. Tās uzdevums ir pārbaudīt, vai par ES fondiem tiek sniegtas pareizas atskaites, vai tiem tiek piesaistīti līdzekļi un tie ir izmantoti saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un regulām, kā arī, vai tie tiek lietderīgi izmantoti. Revīzijas palāta katru gadu izdod revīzijas ziņojumu par EUIPO, kas tiek publicēts EUIPO tīmekļa vietnē, tiklīdz tas nāk klajā.

Lasītājs var saņemt informāciju par revīzijas tvērumu un par revidentu un revidējamo pienākumiem, piekļūstot pilnajam ziņojumam.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.