Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!


Šīs lapas saturs ir pieejams tikai šādās valodās: English, Español, Deutsch, Français un Italiano.

Apelācijas padomes

“Mēs esam apņēmušies stiprināt apelācijas padomju kā kvalitatīvu, efektīvu, saskaņotu un mūsdienīgu strīdu izšķiršanas struktūru lomu.”
João Negrão, Apelācijas padomju prezidents

Apelācijas padomju atbildība ir pieņemt lēmumus par apelācijām pret EUIPO pieņemtiem pirmās instances lēmumiem par Eiropas Savienības preču zīmēm un reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem. Savukārt par padomju lēmumiem var iesniegt apelāciju Vispārējā tiesā, kuras spriedumus var pārsūdzēt Eiropas Savienības (ES) Tiesā par tiesību jautājumiem. Apelācijas padomes ir neatkarīgas un, pieņemot lēmumu par lietu, tām nav saistošu norādījumu.

 

Regula

Apelācijas padomes regulē ESPZDR. To piemēro apelāciju pārvaldībai saskaņā ar Preču zīmju regulu un Dizainparaugu regulu.

 

Reglaments

Reglaments ir visaptverošs procesuālo noteikumu kopums, kas piemērojams visos apelācijas procesos Apelācijas padomēs gan attiecībā uz Eiropas Savienības preču zīmēm, gan reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem.

 

Prezidijs

Prezidijs ir atbildīgs par Apelācijas padomju noteikumiem un organizēšanu, tostarp locekļu iecelšanu īpašajās padomēs un noteikumu konkretizēšanu, kad lietas tiek piešķirtas padomēm. Prezidiju veido Apelācijas padomju prezidents, kas to vada, kā arī padomju priekšsēdētāji un locekļi, ko katrā kalendārajā gadā ievēl visi padomju locekļi (izņemot prezidentu un Apelācijas padomju priekšsēdētājus).

Par sastāvu katru gadu lemj prezidijs. Apelācijas padomes pašreiz veido četras padomes, kas izskata tikai preču zīmju lietas, un viena padome, kas izskata dizainparaugu lietas. Papildus tam Lielā padome var izskatīt jebkuru lietu attiecībā uz preču zīmēm un dizainparaugiem.

Prezidija lēmumi

 

Apelācijas padomju locekļi

Apelācijas padomju prezidentu ieceļ Eiropas Savienības Padome. Prezidentam ir pārvaldes un organizatoriskas pilnvaras, un viņš vada prezidiju un apelācijas Lielo padomi. Apelācijas padomju priekšsēdētājus arī ieceļ Eiropas Savienības Padome. Viņiem ir pārvaldes un organizatoriski pienākumi attiecīgajās padomēs, un viņi ir atbildīgi par ziņotāja iecelšanu katrā apelācijas lietā. Apelācijas padomju locekļus ieceļ biroja valde.

 

Apelācijas padomju rīcības plāns 2021–2026

Kvalitatīvu preču zīmju un dizainparaugu pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem, kuri vēlas aizsargāt savu inovācijās ieguldīto līdzekļu rezultātus, ir nozīmīgs Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) mērķis. Šajā ziņā Apelācijas padomēm (AP), kas sniedz neatkarīgus, efektīvus un profesionālus strīdu izšķiršanas pakalpojumus, ir būtiska loma IĪ sistēmā.

Šajā kontekstā AP rīcības plāns 2021–2026 ir iekšējais ceļvedis, kas nosaka, kādā virzienā padomes strādās nākamajos gados, kā tās risinās problēmas un, galvenokārt, kā tās veicinās stratēģiskā plāna 2025. gadam īstenošanu. Šajā ziņā plāna mērķis ir turpināt attīstīt AP darbību, izklāstot vairākas iniciatīvas, kas jāuzsāk nākamajos piecos gados, lai īstenotu atjaunoto vīziju Apelācijas padomēm kā kvalitatīvām, efektīvām, saskaņotām un mūsdienīgām intelektuālā īpašuma strīdu izšķiršanas struktūrām.

Rīcības plāna mērķi

  • Nodrošināt to, ka Apelācijas padomes spēj palīdzēt saviem lietotājiem, savlaicīgi tiekot galā ar aizvien lielāku skaitu sarežģītāku apelācijas lietu un pieņemot kvalitatīvus lēmumus.
  • Uzlabot kvalitāti, izstrādājot konsekventāku un saskaņotāku lēmumu pieņemšanas praksi, kas ir vēl labāk saskaņota ar Vispārējās tiesas un EST judikatūru, lai nodrošinātu lietotājiem augstāku paredzamības un juridiskās noteiktības līmeni attiecībā uz EUIPO kopējo darbu.
  • Koncentrēties uz savlaicīgu un kvalitatīvu lēmumu nodrošināšanu, vienlaikus saglabājot atbildību publiskās kontroles priekšā. Šajā ziņā papildu izaicinājums ir uzlabot visu AP darbību pārredzamību un pārskatatbildību.
  • Veicināt un stiprināt strīdu alternatīvas izšķiršanas līdzekļu plašāku izmantošanu EUIPO, piedāvājot iesaistītajām pusēm piemērotus mehānismus un rīkus prasmīgiem un ātriem konfliktu risinājumiem agrīnā posmā, tādējādi atbalstot uzņēmumus — it īpaši MVU.
  • Sadarboties ar ārējiem partneriem, piemēram, valstu IĪ biroju apelācijas struktūrām, Eiropas un valstu tiesām un lietotāju asociācijām, lai veicinātu nepārtrauktu zinātības un zināšanu apmaiņu, kā arī, paplašinātu kopīgo praksi preču zīmju un dizainparaugu jomā.

Šo mērķu kontekstā rīcības plāns ir strukturēts ap piecām prioritārajām jomām un 19 savstarpēji saistītām galvenajām iniciatīvām, lai īstenotu rīcības ciešā sadarbībā ar iekšējiem un ārējiem partneriem.

 

 

 

Apelācijas padomju produktivitāte

 

 

 

Apelācijas padomju publikācijas

Tiesas/Vispārējās tiesas judikatūras gada pārskats* Rādīt Slēpt
 
Apelācijas padomju lēmumu gada pārskats* Rādīt Slēpt
 
Apelācijas padomju judikatūras izpētes ziņojumi** Rādīt Slēpt
 
Apelācijas padomju pētījumi *** Rādīt Slēpt


* Kopsavilkumi un/vai galvenie punkti ir sniegti tikai informatīvos nolūkos un ne vienmēr atspoguļo precīzu lēmumu/spriedumu formulējumu. Hipersaites lietu atsaucēs ved uz Biroja e-meklēšanas judikatūras datubāzi, nodrošinot lietotājiem ērtu piekļuvi lēmumiem un spriedumiem, kā arī visiem pieejamajiem tulkojumiem.

** Šie ziņojumi ir konsekvences apļu un Apelācijas padomju vispārējās konsekvences sanāksmes diskusiju rezultāts, un tie atspoguļo viedokļus attiecīgajā datumā. Tie ir darba dokuments, un tos nevajadzētu uzskatīt par saistošiem Apelācijas padomēm. Ja jums ir jautājumi vai atsauksmes, lūdzu, rakstiet uz BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

*** Šie pētījumi atspoguļo to ekspertu atzinumu, kuri tos ir sagatavojuši. To mērķis ir sniegt informāciju un vairot izpratni par faktisko situāciju tirgū un tiesisko un ekonomisko regulējumu un praksi konkrētos jautājumos dalībvalstīs. Tos nekādā gadījumā nevar uzskatīt par Apelācijas padomju atzinumu vai par jebkādā veidā saistošiem Apelācijas padomēm.

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.