Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Institucionālas izmaiņas

Regulas reformas mērķis ir vienkāršot procedūras un vairot juridisko noteiktību, kā arī skaidri definēt visus Biroja uzdevumus, tostarp sadarbības sistēmu un prakses konverģenci starp Biroju un ES valsts un reģionāla mēroga IĪ birojiem.

 

Nosaukuma maiņa

ITSB logotips
<i>EUIPO</i> logotips
 

Pirms 23. marta

Kopš 23. marta

 

Pielāgošanās Lisabonas līgumam: izmaiņas nosaukumos

Regulas terminoloģija ir pielāgota Lisabonas līgumam, aizstājot visas atsauces uz Kopienu ar atsaucēm uz Eiropas Savienību vai dažos gadījumos — uz Savienību. Tas cita starpā nozīmē, ka termins “Kopienas preču zīme” turpmāk tiks aizstāts ar terminu “Eiropas Savienības preču zīme”. Tādējādi pašreizējās Kopienas preču zīmes un pieteikumi Kopienas preču zīmēm līdz ar grozījumu regulas stāšanos spēkā automātiski kļūst par Eiropas Savienības preču zīmēm un pieteikumiem Eiropas Savienības preču zīmēm, savukārt Regula par Kopienas preču zīmi turpmāk tiek pārdēvēta par Regulu par Eiropas Savienības preču zīmi.

 

Sadarbība

Ar grozījumu regulu ievieš stabilu tiesisko regulējumu pašreizējai Biroja sadarbībai ar dalībvalstu birojiem. Ar jauno regulējumu paredz arī lietotāju pārstāvju konsultēšanu saistībā ar sadarbības projektiem, jo īpaši, projektu definēšanas un to rezultātu izvērtēšanas posmā.

 

Sadarbības jomas

Grozījumu regula ietver neizsmeļošu sarakstu ar darbības jomām, ko aptver Biroja un dalībvalstu biroju sadarbība, tostarp:

  • kopēju standartu un prakses izveidi;
  • kopēju datubāzu un portālu izveidi;
  • datu un informācijas kopīgu lietošanu, kā arī tehnisko zināšanu un atbalsta apmaiņu;
  • izpratnes veicināšanu par preču zīmju sistēmu un cīņu pret viltojumiem.

Citas institucionālās izmaiņas:

  • ITSB priekšsēdētājs kļūst par EUIPO izpilddirektoru, un administratīvā valde kļūst par valdi;
  • pirmo reizi valdē un budžeta komitejā ir Eiropas Parlamenta pārstāvis.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.