Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

 

Izmaiņas, kas stājas spēkā 21 mēnesi pēc grozījumu regulas publicēšanas (2017. gada 1. oktobris)

Grozījumu regulā ir iekļauti vairāki noteikumi, kas stāsies spēkā tikai 21 mēnesi pēc tās publicēšanas, jo tie ir jāizstrādā ar sekundārajiem tiesību aktiem: deleģēto aktu un īstenošanas aktu.

Vispārīgi runājot, deleģētais akts attiecas uz procesuāliem noteikumiem, kas ir saistīti ar iebildumiem; atcelšanas un spēkā neesamības darbībām; apelācijām Apelāciju padomē; Apelācijas padomju organizāciju; Biroja paziņojumiem un saziņu ar biroju; termiņiem un apturēšanu; dažām procedūrām, kas attiecas uz starptautiskajām reģistrācijām.

Īstenošanas aktā ietver, piemēram, šādus aspektus: ESPZ pieteikuma saturu; ESPZ atveidojumu; ar valodu un tulkojumu saistītus jautājumus; prioritāti un senioritāti; nodošanas un atteikšanās; ES kolektīvās un sertifikācijas zīmes; dažas procedūras, kas attiecas uz starptautiskajām reģistrācijām.

Eiropas Komisija publicēja abu tiesību aktu projektus sabiedriskai apspriešanai:

 • Īstenošanas regulas projektu;
 • Deleģētās regulas projektu.

Birojs apņemas pirms to stāšanās spēkā informēt lietotājus par šo izmaiņu ietekmi uz Biroja praksi. Biroja Pārbaudes pamatnostādnes arī tiks atjauninātas, lai atspoguļotu Biroja pārbaudes praksi, ņemot vērā šīs izmaiņas, pirms to stāšanās spēkā.

 

 • Ar grozījumu regulu tiek atcelta prasība par grafisku atveidojumu. Tas nozīmē, ka no 2017. gada 1. oktobra zīmes var atveidot jebkurā piemērotā veidā, izmantojot vispārpieejamu tehnoloģiju, ja vien atveidojums ir skaidrs, precīzs, autonoms, viegli pieejams, saprotams, noturīgs un objektīvs.
 • Pirms šī grozījumu regulas noteikuma stāšanās spēkā, Birojs lietotājiem sniegs informāciju par alternatīviem līdzekļiem un formātiem, kas ir atzīti par atbilstīgiem jaunajam noteikumam.
 • Eiropas Savienības (ES) sertifikācijas zīmes ir jauns preču zīmes veids ES līmenī, lai gan tās jau pastāv dažās valsts intelektuālā īpašuma sistēmās.
 • Sertifikācijas zīmes sniedz iespēju sertifikācijas iestādei vai organizācijai atļaut sertifikācijas sistēmas dalībniekiem lietot minēto zīmi kā apzīmējumu precēm vai pakalpojumiem, kas atbilst sertifikācijas prasībām.
 • Noteikumi attiecībā uz iebildumu un anulēšanas tiešsaistes pamatojumu dažos gadījumos no tiešsaistes avotiem, ko atzīst birojs
 • Iegūta atšķirtspēju kā pakārtota prasība, kas ļauj pieteikuma iesniedzējam praksē izmantot pārsūdzības tiesības par raksturīgo atšķirtspēju, pirms tiek prasīts pierādīt iegūtu atšķirtspēju
 • EUIPO prakses kodifikācija (kā paskaidrots Pamatnostādnēs) par novēloti iesniegtajiem pierādījumiem par pamatojumu un izmantošanu pierādījumiem
 • Būtiski vienkāršot tulkošanas prasības
 • Dažās situācijās ESPZ piešķiršana kā risinājums
 • Oficiālās prasības attiecībā uz rakstisku pierādījumu struktūru un formātu visās procedūrās (pierādījumu uzrādīšana pielikumos)
 • Birojā vairs nepieņems personiskus sūtījumus un neizmantos abonenta kastītes pakalpojumus
 • ESPZ Īstenošanas regulā un ESPZ Deleģētajā regulā ir iekļauti pārejas noteikumi, kuros skaidri noteikts, kad jaunie procesuālie noteikumi stājas spēkā.

 

Stājās spēkā 2016. gada 23. martā

Ar grozījumu regulu tiek ieviestas vairākas izmaiņas attiecībā uz pārbaudes procedūrām, absolūtajiem reģistrācijas atteikuma pamatojumiem, relatīvajiem atteikuma pamatojumiem, precēm un pakalpojumiem, iebildumu un anulēšanas procedūrām un apelācijām.

 

Galvenās izmaiņas pārbaudes procedūru jomā

 • Ar grozījumu regulu tiek atcelta iespēja iesniegt ES preču zīmes pieteikumus ar valsts biroju starpniecību.
 • Lietotāji var izvēlēties, vai viņi vēlas saņemt ES meklēšanas ziņojumus un uzraudzības vēstules.
 • Grozījumu regulā skaidrota ietekme, kādu rada tādas agrākas preču zīmes atcelšana, kas ir agrākas izcelsmes pieprasījuma pamatā, un tagad tā būs atkarīga no atcelšanas spēkā stāšanās datuma.
 • Regulas tekstā ar grozījumu regulu sniedz informāciju par pašreizējo praksi attiecībā uz laikposmu, kādā var iesniegt trešo personu apsvērumus. Tas jāveic līdz iebildumu iesniegšanas perioda beigām vai, ja ir iesniegts iebildums par preču zīmi, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par iebildumu.
 • Grozījumu regulā ir arī skaidri noteiktas Biroja tiesības pēc paša iniciatīvas jebkurā laikā pirms reģistrēšanas atsākt absolūtu pamatu pārbaudi.

Galvenās izmaiņas absolūtu atteikuma pamatojumu jomā

 • Funkcionālajiem apzīmējumiem (piem., krāsai vai skaņai) tagad piemēro tādus pašus aizliegumus, kādi ir formas preču zīmēm.
 • Grozījumu regulā ir precizēti aizliegumi, kas attiecas uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem (ACVN), aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (AĢIN) un citām intelektuālā īpašuma tiesībām.
 • Ir izslēgta iespēja iesniegt paziņojumu par atteikšanos no ekskluzīvām tiesībām uz preču zīmju elementiem bez atšķirtspējas, lai neradītu šaubas par aizsardzības jomu.
 • Ar grozījumu regulu kodificē pašreizējo praksi attiecībā uz lietas izskatīšanas procesiem par spēkā neesamību, balstoties uz absolūtu pamatu, un ierobežo tās pārbaudi, ņemot vērā tikai pušu sniegtos argumentus un pamatojumus.

Galvenās izmaiņas iebildumu vai anulēšanas procedūru jomā

 • Ieviestas izmaiņas attiecībā uz iebildumu perioda sākumu pret starptautiskām reģistrācijām, kurās norādīta ES. Šis periods tagad sāksies vienu mēnesi pēc publicēšanas datuma.
 • Ar grozījumu regulu tiek ieviestas dažas izmaiņas, kas attiecas uz pretprasībām ES preču zīmju tiesās. Šajā sakarā ES preču zīmju tiesās neturpinās izskatīt pretprasības, pirms ieinteresētā puse vai tiesa nav informējušas Biroju par datumu, kurā iesniegta pretprasība.
 • Grozījumu regula uzliek Birojam par pienākumu informēt ES preču zīmju tiesu par ikvienu iepriekšēju pieteikumu par atcelšanu vai spēkā neesamības atzīšanu, kas iesniegts Birojā.

Galvenās izmaiņas relatīvu atteikuma pamatojumu jomā

 • Paredzēts atsevišķs īpašs iebildumu un anulēšanas pamatojums, atsaucoties uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem (ACVN) un aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (AĢIN).
 • Ieviestas izmaiņas attiecībā uz vienu no datumiem, lai noteiktu pienākumu iesniegt lietošanas pierādījumus un noteiktu attiecīgo periodu. Attiecīgais datums tagad būs iesniegšanas datums vai apstrīdētās ES preču zīmes pieteikuma prioritātes datums, nevis publicēšanas datums.
 • Izdarīti vairāki precizējumi saskaņā ar pastāvošo praksi un judikatūru.

Grozījumu regulā paredzētās galvenās izmaiņas apelācijas procedūras jomā

 • Iepriekšēja lēmumu pārskatīšanas novēršana inter partes lietās, kā rezultātā apelācijas procedūru ilgumam šajās lietās vajadzētu būt īsākām. Tas ir saskaņā ar mērķi racionalizēt lietas izskatīšanā Birojā, ņemot vērā, ka pirmās instances lēmumu iepriekšēja pārskatīšana inter partes lietās bija iespējama tikai īpašos izņēmuma gadījumos (jo bija nepieciešama abu pušu piekrišana).
 • Iekļauti daži noteikumi, lai precizētu un kodificētu pastāvošo praksi attiecībā uz blakus apelācijām un Apelāciju padomes lēmumu spēkā stāšanos datumu. Šie lēmumi stājas spēkā pēc tam, kad ir beidzies to pārsūdzēšanas termiņš, vai, ja minētajā termiņā ir iesniegta prasība tiesā, no šīs prasības noraidīšanas brīža Vispārējā tiesā vai Tiesā, ja ir iesniegta turpmāka apelācija.
 
 • Preces un pakalpojumi 28. panta 8. punkts

  Grozījumu regula kodificēja Biroja praksi attiecībā uz preču zīmēm, kas iesniegtas pēc sprieduma lietā C-307/10, “IP Translator” (pieejams ir tikai uzrādītais). Šī prakse ir attiecināta uz preču zīmēm, kas pieteiktas pirms sprieduma, piešķirot to īpašniekiem sešu mēnešu pārejas periodu, lai pielāgotu savu preču zīmju specifikācijas sākotnējam nolūkam iesniegšanas dienā.

  No pārejas perioda beigām visas preču zīmes, kas satur klašu virsrakstus, tiks interpretētas atbilstoši to burtiskajai nozīmei neatkarīgi no to iesniegšanas datuma. To ESPZ īpašnieki, kas iesnieguši pieteikumu pirms 2012. gada 22. jūnija un reģistrējuši preču zīmi attiecībā uz Nicas klases visu virsrakstu, varēja paziņot, ka viņu nolūks iesniegšanas datumā bija saņemt aizsardzību attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, uz kuriem neattiecas šī virsraksta burtiskā nozīme.

  Paziņojumā Nr. 1/2016 par grozījumu regulas par ES preču zīmi 28. panta 8. punkta īstenošanu ir noteikta Birojā īstenojamo procesu sistēma, lai iesniegtu paziņojumu reģistrā saskaņā ar 28. panta 8. punktu.

  Lai palīdzētu lietotājiem sagatavot paziņojumus, tajā ir arī pielikums, kurā tika iekļauts neizsmeļošs to preču un pakalpojumu piemēru saraksts, uz kuriem skaidri neattiecas Nicas klašu virsrakstu vispārīgo apzīmējumu burtiskā nozīme katrā attiecīgajā Nicas klasifikācijas redakcijā (6.–10. redakcijā).

  ESPZR 28. panta 8. punktā minēto paziņojumu iesniegšanas nolūkos Birojs ir sagatavojis tādu terminu neizsmeļošu sarakstu, attiecībā uz kuru atzīts, ka tas pilnībā neaptver klašu virsrakstus burtiskā nozīmē. Saraksts sniedza tikai norādījumus preču zīmju īpašniekiem, kuri vēlētos iesniegt paziņojumus ESPZR 28. panta 8. punktā minēto paziņojumu iesniegšanas nolūkos. Sarakstu var aplūkot šeit.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.