Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Pamatjautājumi

 

Ar Eiropas Savienības preču zīmju sistēmu paredz vienu reģistrācijas procedūru, kas dod zīmes īpašniekam ekskluzīvas tiesības Eiropas Savienības 27 dalībvalstīs.
Birojs iesaka pirms ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas pārbaudīt tīmekļa vietnē pieejamo kontrolsarakstu.
Papildinformācija


Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (ESPZR) darbības joma attiecas uz dažām teritorijām, kurām ir īpašas attiecības ar ES dalībvalstīm. Birojs kopā ar Eiropas Komisiju izklāsta situāciju saskaņā ar ES tiesību aktiem attiecībā uz dažām attiecīgajām teritorijām turpmāk minētajā sarakstā.

Ir ES teritorijas daļa[1]

Nav ES teritorijas daļa[2]

Olandes salas

Kipras ziemeļu daļa

Martinika

Fēru Salas

Gvadelupa

Grenlande

Senmartēna (FR)

Senbartelmī

Francijas Gviāna

Jaunkaledonija

Reinjona

Francijas Polinēzija

Azoru salas

Francijas Dienvidjūru un Antarktikas Zemes

Madeira

Volisa un Futuna

Seūta un Melilja

Senpjēra un Mikelona

Kanāriju salas

Aruba

Majota

Bonaire

Kirasao

Saba

Sintēstatiusa

 

Sintmārtena (NL)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis ir tikai informatīvs un nesaistošs saraksts, un tas nav pilnīgs.Ar valsts preču zīmi nodrošina aizsardzību tikai tajā dalībvalstī, kurā tā ir reģistrēta, bet ar ES preču zīmi piešķir tās īpašniekam ekskluzīvas tiesības visās ES pašreizējās un turpmākajās dalībvalstīs.
Pieteikuma iesniedzēji var izlemt, vai viņi vēlas iegūt savas preču zīmes valsts, reģiona, ES mēroga vai starptautisku reģistrāciju.
Papildu informācija par priekšrocībām, ko sniedz preču zīmes reģistrācija Eiropas Savienībā.


ESPZ īpašnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp iestādes, kas izveidotas saskaņā ar publiskajām tiesībām.
Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu papildinformāciju par īpašumtiesībām.
Skatiet arī pamatnostādņu B daļas “Izskatīšana” 2. sadaļas “Formalitātes” 2.1. punktu.


Produkts/prece ir jebkurš izstrādājums, ko var pārdot.

Pakalpojums ir kādas darbības veikšana, ņemot vērā cilvēku vajadzības.

Eiropas Savienības preču zīmes pieteikumā ir jābūt tās preču zīmes, ko vēlaties reģistrēt, atveidojumam un sarakstam ar precēm un/vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas preču zīme (visi nosacījumi, kādiem jāatbilst pieteikumiem, ir minēti ESPZR 31. pantā, bet plašāka informācija pieejama pamatnostādņu B daļas “Izskatīšana” 2. sadaļas “Formalitātes” 4. punktā).

EUIPO ir šādi tiešsaistes rīki, kas pieejami preču un pakalpojumu saraksta izveidei.


Jā, zīmi var reģistrēt arī vienā valstī. ES pastāv četru līmeņu sistēma preču zīmju reģistrēšanai. Jūsu izvēle ir atkarīga no jūsu uzņēmuma vajadzībām.
Papildu informācija par preču zīmēm Eiropas Savienībā.


Atšķirīgs ir to galvenais uzdevums.
  • Dizainparaugs būtībā ir paredzēts produkta formas noteikšanai.
  • Arī preču zīmi piemēro produktam (sk. piemērus). Preču zīmes galvenais uzdevums ir identificēt īpašu komerciālo izcelsmi saistībā ar konkrētām precēm un/vai pakalpojumiem.
EUIPO e‑mācību portālā ir pieejami visu līmeņu kursi par intelektuālo īpašumu (IĪ).


Jā, preču zīmi var izmantot jebkurā posmā, pat pirms pieteikuma iesniegšanas. Tomēr šī izmantošana negarantē preču zīmes reģistrāciju.


Savienības tiesību aktos par preču zīmēm ir noteikts reģistrētas preču zīmes īpašnieka “pienākums” faktiski lietot šo zīmi.
Papildinformācija par lietošanas pierādījumiem un faktisku lietošanu ir pieejama pamatnostādņu C daļas “Iebildumi” 6. sadaļas “Lietošanas pierādījumi” 1.1. punktā “Lietošanas pierādījumu funkcija”.


ES preču zīmei iegūst aizsardzību, to reģistrējot. Tomēr ES preču zīmes pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt iebildumus pret vēlākiem preču zīmju pieteikumiem, ja šīs zīmes ir identiskas vai līdzīgas viņa preču zīmei un attiecas uz identiskām vai saistītām precēm un/vai pakalpojumiem (sk. BUJ par iebildumiem 8. sadaļā).
Turklāt ES preču zīmes pieteikumu var nodot, tas var būt tiesību in rem subjekts, izpildes darbību subjekts, to var iesaistīt maksātnespējas procedūrās, kā arī cita starpā licencēt. Visa informācija par izmaiņām reģistrācijā ir pieejama pamatnostādņu E daļā “Reģistra darbības”.


Nē, nav tāda juridiskā pamatojuma, ar ko nosaka šo simbolu obligātu lietošanu. Tomēr preču zīmes īpašnieks var pats nolemt, vai tos izmantot.


Ja vēlaties dzēst šo simbolu, bet jau esat iesniedzis pieteikumu, jums jāpieprasa ESPZ grozījums/izmaiņas. Ja zīme jau ir reģistrēta, maksa par šo izmaiņu veikšanu ir 200 EUR.


Preču zīmju meklēšanai pirms pieteikuma iesniegšanas ir svarīga nozīme, lai mazinātu konflikta iespējamību. Jūs varat meklēt reģistrētas preču zīmes, izmantojot Biroja tiešsaistes rīkus un veicot meklēšanu divās dažādās EUIPO datubāzēs eSearch plus un TMview.
 


Pašreizējo pieteikumu statusam var sekot tiešsaistē lietotāja vidē (User Area) un/vai eSearch plus.
EUIPO pieteikumus publicē tiešsaistē eSearch plus datubāzē, sniedzot plašu informāciju par preču zīmēm, dizainparaugiem, īpašniekiem, pārstāvjiem un biļeteniem.
Reģistrācijas procesā ir četri soļi. Plašāka informācija.


Visa informāciju par procesa savlaicīgumu ir pieejama EUIPO pakalpojumu hartā. Birojs katru ceturksni sagatavo pārskatus par dažādu rādītāju izpildi, ieskaitot savlaicīgumu.


ES preču zīmes reģistrācija ir derīga 10 gadus, bet to var atjaunot neierobežoti daudz reižu.
Plašāka informācija par jūsu ES preču zīmes pārvaldību.
Pārskati un pētījumi ir pieejami Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra tīmekļa vietnē.

Saites uz pārskatiem un pētījumiem par intelektuālo īpašumu.


EUIPO sadarbojas ar Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojiem, starptautiskām organizācijām un lietotāju grupām, lai Eiropas Savienībā saskaņotu praksi un rīkus, izveidojot visaptverošu Eiropas preču zīmju un dizainparaugu tīklu.


Domēna nosaukumu internetā izmanto, lai identificētu konkrētas tīmekļa lapas. Katram domēna nosaukumam ir sufikss, kas norāda augstākā līmeņa domēnu (TLD), kuram tas pieder. TLD ir interneta domēna nosaukuma daļa, kas atrodas pa labi no pēdējā punkta.
Plašāka informācija par .eu augstākā līmeņa domēnu un tā variantiem citos alfabētos.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.