Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Apelācija

 

Aizpildot un iesniedzot apelācijas pieteikumu. Tas ir jāizdara divu mēnešu laikā pēc tā lēmuma datuma, par ko vēlaties iesniegt apelāciju (tas ir, pēc lēmuma paziņošanas datuma).
Jāņem arī vērā, ka apelācijas pieteikums ir jāiesniedz procedūras valodā (valodā, kas ir apstrīdētā lēmuma valoda).

Apelācijā ir jāiekļauj arī pamatojuma izklāsts, norādot iemeslus, kādēļ esat pārliecināts, ka sākotnējais lēmums ir nepareizs. Tas nav jāiesniedz kopā ar apelācijas pieteikumu, bet gan četru mēnešu laikā pēc apstrīdētā lēmuma paziņošanas datuma.

Varat iesniegt arī jauno e-apelāciju, kas nodrošina iespēju iesniegt apelāciju tiešsaistē. Šis jaunais rīks lietotājiem sniedz skaidrus norādījumus, nodrošina uzlabotu un viegli lietojamu saskarni un samazina kļūdu risku.
 
Papildu informācija ir pieejama vietnē: Kā iesniegt apelācijas pieteikumu?.
Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet savu lietotāja apgabalu.
Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Piezīmes par apelācijas veidlapu.


Papildu informācija ir pieejama vietnē: Apelācijas nodevas par ES preču zīmēm un dizainparaugiem.


Nē.


Apelācijas pieteikums ir jāiesniedz tās procedūras valodā, kurā pieņemts lēmums, par kuru iesniedz apelāciju.


Nē. Šie termiņi ir noteikti tiesību aktā (ES Preču zīmju regulā), kā vienojušās Eiropas Savienības dalībvalstis, un Apelācijas padome nevar tos mainīt.
Vienīgā iespēja ir vērsties Birojā, prasot restitutio in integrum (tas ir apzīmējums latīņu valodā, kas nozīmē “sākotnējā stāvokļa atjaunošanu”), un tādējādi tiek atjaunotas Jūsu zaudētās tiesības. Nosacījumi ir stingri – piemēram, Jums ir jāpierāda, ka esat darījis visu iespējamo, lai ievērotu likumā noteiktos termiņus. Turklāt ir arī citas prasības (skatīt Pamatnostādnes. A daļa, Vispārīgie noteikumi, 8. sadaļa, Restitutio in Integrum) un par to ir arī jāmaksā nodeva.
 
Papildu informācija ir pieejama vietnē: Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta redakcija), 104. pants, un tā ir pieejama arī Biroja tīmekļa vietnē sadaļas “Tiesību akti un prakse” šķirklī Jauna ES preču zīmes regula.
 
Papildu informācija ir pieejama vietnē: Padomes 2001. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem.


Jā. Persona, kura iesniedz apelāciju, ir “apelācijas iesniedzējs”, bet otra puse ir “atbildētājs”. Atbildētājs var iesniegt apsvērumus par prasītāja iesniegto pamatojumu divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas.
Ja atbildētājs iesniedz šādus apsvērumus, apelācijas iesniedzējs pēc Apelācijas padomes pieprasījuma izņēmuma kārtā var iesniegt pamatotu pieprasījumu sniegt uz tiem atbildi. Savukārt, pēc šādas atbildes iesniegšanas atbildētājam ir tiesības iesniegt atbildes rakstu.


Katrā gadījumā ir citādi. Piemēram, nav iespējams pagarināt termiņus, kas noteikti regulā un attiecībā uz kuriem Apelācijas padome nav kompetenta (piemēram, lai iesniegtu apelācijas pieteikumu vai pamatojumu izklāstu). Šādos gadījumos vienīgā iespēja ir meklēt restitutio.
No otras puses, var pagarināt Padomes noteiktos termiņus, kā arī termiņus, attiecībā uz kuriem regulā ir paredzēta noteikta rīcības brīvība (piemēram, prasot papildu laiku iesniegumu vai apsvērumu iesniegšanai).
Tomēr jāievēro daži nosacījumi. Termiņa pagarinājums ir iespējams tikai gadījumā, ja attiecīgais pieprasījums ir iesniegts un saņemts pirms sākotnējā termiņa beigām. Pusēm ir jāpamato un jānorāda iemesli jebkuram pagarinājuma pieprasījumam. Ja pagarinājumam nav norādīti nekādi iemesli vai pamatojums, pieprasījumu noraida. Ja pieprasījumu kopīgi iesniedz divas puses, tas ir arī jāparaksta abām pusēm.
Parasti noraida vairākkārtīgus pieprasījumus par viena un tā paša termiņa pagarināšanu, ja vien neiestājas ārkārtas apstākļi, ko apliecina ar pierādījumiem par papildu pagarinājuma pamatotību.


Jā. Persona, kura iesniedz apelāciju, ir “apelācijas iesniedzējs”, bet otra puse ir “atbildētājs”. Atbildētājs var iesniegt apsvērumus par apelācijas iesniedzēja pamatojuma izklāstu. Padome parasti nosaka šo termiņu kā divus mēnešus pēc pamatojuma izklāsta paziņošanas.
Ja atbildētājs iesniedz šādus apsvērumus, apelācijas iesniedzēju izņēmuma kārtā var uzaicināt sniegt atbildi (atkal divu mēnešu laikā pēc atbildes paziņošanas). Atbildētājs var iesniegt atbildes rakstu.

Papildu informācija ir pieejama vietnē: izmantojiet savas tiesības.


Ārkārtas apelācijas gadījumos var attaisnot paātrinātas apelācijas procedūras izmantošanu, ja lietas steidzamību var pamatot ar nopietnu kaitējuma risku reizēs, kad rīcība ir novēlota. Paātrinātās apelācijas tiek izskatītas saskaņā ar paātrināto procedūru, tām piešķir prioritāti (hronoloģisku secību neņem vērā) un pusēm būtībā ir dota tikai viena iespēja paust savus apsvērumus.
Ja kāda puse vēlas pieprasīt paātrinātu izskatīšanu, tai ir jāiesniedz pieprasījums kā atsevišķs dokuments. Pieprasījumā ir jāiekļauj dokumenti, kas pierāda, ka gadījums ir steidzams.


Jā. To sauc par pretapelāciju, un tā jāiesniedz termiņā, kas paredzēts apsvērumu iesniegšanai, atbildot uz pamatojuma izklāstu. Pretapelācija jāiesniedz kā atsevišķs dokuments.

Papildu informācija par spēkā neesamības prasības pieteikumiem ir pieejama vietnē: Pamatnostādnes. Pieteikumu izskatīšana par dizainparaugu spēkā neesamību.


Dienu pēc lēmumu paziņošanas iesaistītajām pusēm visi lēmumi oriģinālvalodā ir pieejami vietnē: eSearch Case Law. Aptuveni pēc mēneša datubāzē tiek augšupielādēts arī neoficiāls tulkojums angļu valodā.

Papildu informācija ir pieejama sadaļā Apelācijas padomes.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.