Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

ES paplašināšanās

 

Pēc Eiropas Savienības turpmākas paplašināšanās jebkura ES preču zīme, kas jau reģistrēta vai pieteikta reģistrācijai pirms jaunu valstu pievienošanās, un jebkurš reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas jau reģistrēts vai pieteikts reģistrācijai pirms jaunu valstu pievienošanās, automātiski attieksies arī uz jauno(-ajām) dalībvalsti(-īm), neveicot nekādas formalitātes un maksājumus.
 
Papildu informācijai skatiet Pamatnostādnes, A daļa, Vispārīgi noteikumi, 9. sadaļa, Paplašināšana.

Nē, nav iespējams apstrīdēt ES preču zīmes ar paplašinātu derīguma aptvērumu (ES preču zīmju reģistrācijas vai izskatīšanā esošus ES preču zīmju pieteikumus), izmantojot absolūtos pamatojumus, ja tie ir piemērojami vienīgi tāpēc, ka ES ir pievienojušās jaunas dalībvalstis. Piemēram, ja esošu ES preču zīmes reģistrāciju veido vārds, kas kādas jaunās dalībvalsts valodā ir aprakstošs, tas nav pamatots iemesls iesniegt prasījumu par spēkā neesamību, kā noteikts ES Preču zīmju regulā.

Papildu informācija par preču zīmēm Eiropas Savienībā.

Nē. ES preču zīmes, kas pieteiktas reģistrācijai vai reģistrētas pirms jaunu valstu pievienošanās ES, netiks tulkotas vai publicētas jaunajās ES oficiālajās valodās. Tomēr no pievienošanās dienas dalībvalstu jaunās oficiālās valodas ir kļuvušas par ES oficiālajām valodām, un tāpēc visas ES preču zīmes, kas pieteiktas reģistrācijai pievienošanās dienā vai pēc tās, tiek tulkotas jaunajās oficiālajās valodās.

Jā. Iepriekšējie valsts tiesību turētāji var aizliegt (tikai) ES preču zīmju ar paplašinātu derīguma aptvērumu izmantošanu jaunas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar to valsts tiesību aktiem, ar diviem nosacījumiem. Pirmkārt, agrākās tiesības jaunajā dalībvalstī ir reģistrētas, pieteiktas reģistrācijai vai iegūtas pirms attiecīgās valsts pievienošanās dienas, un, otrkārt, agrākās tiesības ir iegūtas labticīgi. Šis noteikums nodrošina ES preču zīmju sistēmas vienotību, jo ES preču zīme joprojām ir derīga visās ES dalībvalstīs, taču to nedrīkst izmantot tikai tās “jaunās dalībvalsts” teritorijā, kur pastāv pretrunīgas agrākās tiesības.

Papildu informācijai skatiet Apelācijas padomju prezidija 2013. gada 5. jūlija Lēmumu Nr.  2013-3 par izlīgumu strīdos (“Lēmumu par mediāciju”).

Saskaņā ar Izstāšanās līgumu, kas noslēgts starp ES un Apvienoto Karalisti (lasiet jaunāko informāciju šeit), Apvienotā Karaliste 2020. gada 1. februārī izstājās no ES.

Pārejas periods, kas paredzēts minētajā līgumā un kura laikā ES tiesību akti (tostarp ESPZ un RKD regulas un to īstenošanas instrumenti) joprojām bija piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā, beidzās 2020. gada 31. decembrī.

Plašākai informācijai skatiet:

Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit