Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Reģistrēt

 

Eiropas Savienības Preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par visiem ES preču zīmju pieteikumiem un reģistrācijām, kā noteikts Eiropas Savienības Preču zīmju regulas (ESPZR) 111. pantā.
Kopienas Dizainparaugu reģistrā ir iekļautas ziņas attiecībā uz Kopienas dizainparaugu reģistrāciju.
Reģistra dati visu laiku tiek atjaunināti, lai sekotu izmaiņām ES preču zīmju un reģistrētu dizainparaugu informācijā, kas norādīta regulā, piemēram, īpašumtiesību informācija, licences piešķiršana vai tiesības in rem un senioritātes prasības.
Birojs publicē ES Preču zīmju biļetenu un Kopienas Dizainparaugu biļetenu, kuros tiek ietverti publiskai pārbaudei pieejami reģistra ieraksti un citas reģistrā iekļautas ziņas.
Lai labāk izprastu šos biļetenus, Birojs ir publicējis arī Vademecum izdevumus — rokasgrāmatas, kuru mērķis ir izskaidrot biļetenos publicēto saturu.
Ir pieejamas divas rokasgrāmatas: Eiropas Savienības Preču zīmju rokasgrāmata un Kopienas Dizainparaugu rokasgrāmata.

Skatiet saiti uz biļeteniem (rokasgrāmatām).


Ieraksts reģistros ir attiecīgs ieraksts, ko veic Birojs.
Ieraksti attiecas uz informācijas izmaiņām reģistrā — iepriekš ievadītās informācijas atjaunināšanu vai grozīšanu ES preču zīmju un Kopienas dizainparaugu pieteikumu vai reģistrāciju dokumentācijā.
Izplatītākie ieraksti ir šādi: īpašumtiesību nodošana/maiņa, pārstāvja iecelšana, īpašnieka vārda vai nosaukuma un/vai adreses maiņa, senioritātes prasības, licences u. c.
Visi šie ieraksti ir uzskaitīti turpmāk minētajos tiesību aktos:
  • ESPZR 111. panta 3. punktā (attiecībā uz ES preču zīmēm);
  • KDĪR 69. panta 3. punktā (attiecībā uz Kopienas dizainparaugiem).
Ieraksts reģistros ir attiecīgs ieraksts, ko veic Birojs. Ieraksti ietver galvenokārt izmaiņas saistībā ar informāciju par īpašnieku, licencēm un tiesībām in rem. Plašāka informācija par jūsu dizainparauga pārvaldību un reģistra informācijas atjaunināšanu ir pieejama mūsu tīmekļa vietnes sadaļas “Pārvaldīt” cilnē “Īpašums”.

Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Pamatnostādnes, Reģistrētu Kopienas dizainparaugu pieteikumu izskatīšana.


To jūs varat veikt savā tiešsaistes lietotāja vidē User Area. Vienkārši ieejiet savā lietotāja vidē User Area un, izmantojot iespēju izvēlni, veiciet attiecīgās izmaiņas savā personīgajā informācijā.

Papildu informācija par to, kā veikt personas datu izmaiņas īpašnieku sadaļā.

Lai iegūtu papildu informāciju par reģistra darbībām, skatiet Pamatnostādnes, E daļa, Reģistra darbības, 1. sadaļa, Izmaiņas reģistrācijā.


Tiesību nodošanas pieprasījumi ir uzskatāmi par izņēmumu, jo par tiem jāmaksā nodeva. Lai saņemtu sīki izstrādātu informāciju par licences nodošanu, lūdzu, skatiet sadaļu nodevas, kas maksājamas tieši EUIPO (skatīt nodevas kodu F‑023).

Papildu informācija par to kā veikt personīgo datu izmaiņas īpašnieku sadaļā.

Lai iegūtu papildu informāciju par tiesību nodošanu saistībā ar RKD, skatiet Pamatnostādnes, Reģistrētu Kopienas dizainparaugu pieteikumu izskatīšana.


Tas tiks noteikts, ņemot vērā to, vai juridiskajām personām piemērojamos valsts tiesību aktos izmaiņas uzņēmējdarbības statusā tiek uzskatītas par uzņēmuma identitātes maiņu (šādā gadījumā maiņa tiks reģistrēta kā tiesību nodošana).

Lai saņemtu papildu informāciju, skatiet Pamatnostādnes, E daļa, Reģistra darbības, 3. sadaļa, ESPZ un RKD kā īpašuma objekti, 1. nodaļa, Tiesību nodošana.


Ja apvienošanās ietver iesaistīto juridisko personu identitātes maiņu, šāda apvienošanās tiek reģistrēta kā tiesību nodošana. Ja ES preču zīmes vai ES preču zīmes pieteikuma īpašnieks pārņem citu uzņēmumu un šī īpašnieka identitāte nemainās, īpašumtiesību nodošanas process nav jāveic.

Lai saņemtu papildu informāciju, skatiet Pamatnostādnes, E daļa, Reģistra darbības, 3. sadaļa, ESPZ un RKD kā īpašuma objekti, 1. nodaļa, Tiesību nodošana.


Ir pietiekami, ja puses pauž vienošanos reģistrēties īpašumtiesību nodošanu reģistrā. Būtu pietiekami, ja tiktu iesniegts abu pušu parakstīts attiecīgs pieprasījums. Ja pārstāvībai Birojā puses ieceļ kopēju profesionālu pārstāvi, šis pārstāvis var pušu vārdā parakstīt minēto pieprasījumu. Šādos gadījumos nav jāiesniedz tādi papildu pierādījumi par tiesību nodošanu, kā piemēram, tiesību nodošanas akta kopija. Visos citos gadījumos tiesību nodošana ir jāpierāda (piemēram, iesniedzot parakstītu tiesību nodošanas akta kopiju).

Lai saņemtu sīkāku informāciju par īpašumtiesību nodošanas reģistrācijas pieteikuma formālajām prasībām un pamatprasībām, skatīt Pamatnostādnes, E daļa, Reģistra darbības, 3. sadaļa, ESPZ un RKD kā īpašuma objekti, 1. nodaļa, Tiesību nodošana.


Jā, pieteikumus vai reģistrācijas var dalīt, izmantojot sadalīšanu vai daļēju nodošanu.
Daļēja nodošana ir pieejama bez maksas, un tā ietver nodošanai paredzētās preču zīmes īpašumtiesību maiņu, turpretim par pieprasījumu sadalīt preču zīmi ir jāmaksā nodeva, un sadalītajai preču zīmei paliek tas pats īpašnieks. Ja nodevu nesamaksā, tiek uzskatīts, ka pieteikums nav iesniegts.
Sadalījums nav pieļaujams attiecībā uz starptautisku pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Madrides Protokolu un attiecināts uz ES. EUIPO nav pilnvaru sadalīt starptautisku attiecinājumu.
 
Lai saņemtu papildu informāciju attiecībā uz nodevu par reģistrētas ES preču zīmes sadalīšanas paziņošanu, lūdzu, skatiet sarakstu, kurā ietvertas nodevas, kas maksājamas tieši EUIPO.

Lai saņemtu sīkāku informāciju attiecībā uz pieteikumiem par īpašumtiesību daļējas nodošanas reģistrāciju, skatiet Pamatnostādnes, E daļa, Reģistra darbības, 3. sadaļa, ESPZ un RKD kā īpašuma objekti, 1. nodaļa, Tiesību nodošana.

Lai iegūtu papildu informāciju par sadalīšanu, skatiet Pamatnostādnes, E daļa, Reģistra darbības, 1. sadaļa, Izmaiņas reģistrācijā, 5. punkts, Dalījums.


Eiropas Savienības Preču zīmju reģistrs un Kopienas Dizainparaugu reģistrs ir pieejami plašai sabiedrībai.

Turklāt ES preču zīmju lietas var pārbaudīt, nosūtot rakstveida lūgumu un samaksājot nodevas. Lietu dokumentācijā ir elementi, kas nav reģistra daļa un kas varētu interesēt trešās personas, piemēram, īss dizainparauga apraksts gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs to pievienojis.

Dizainparaugi ar atliktu publicēšanas datumu nav pieejami pārbaudei pirms to publicēšanas, un tiem var piekļūt tikai ar īpašnieku atļauju vai atbilstoši regulās noteiktajiem citiem ierobežotiem izņēmuma nosacījumiem. Dizainparaugs, kas nekad nav publicēts, nekad nebūs publiski pieejams pārbaudes veikšanai.

Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Pamatnostādnes, E daļa, Reģistra darbības, 5. sadaļa, Lietu pārbaude.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par juridisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam skatīt Regulu par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā Birojs apstrādā jūsu personas datus, lūdzam skatīt paziņojumu par datu aizsardzību.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.