Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Pārstāvniecība Birojā

 

Ikviens var iesniegt Eiropas Savienības preču zīmes (ES preču zīmes) un dizainparauga (RKD) pieteikumu. Taču pēc ES preču zīmes pieteikuma iesniegšanas visiem pieteicējiem, kuriem nav pastāvīgas dzīvesvietas, galvenās uzņēmējdarbības veikšanas vietas vai reāla un strādājoša rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmuma EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā), pirms vai pēc tam, kad no Biroja tiek saņemta oficiāla vēstule par pārstāvniecības trūkumu Birojā, ir jāieceļ pārstāvis.

Lai atrastu profesionālu pārstāvi, izmantojiet Biroja tiešsaistes bezmaksas datubāzi eSearch plus.

Plašākai informācijai skatiet Pamatnostādņu A daļas “Vispārīgi noteikumi” 5. sadaļu “Profesionālā pārstāvniecība”.


Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) ir iekļautas ES dalībvalstis un trīs Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ mērķis ir paplašināt ES iekšējo tirgu, iekļaujot tajā EBTA valstis.
 
Plašāka informācija un EEZ dalībvalstu saraksts.


Jā, profesionāls EUIPO pārstāvis no EEZ var nodarboties EUIPO birojā gan ar preču zīmju (ES preču zīmju), gan ar Kopienas dizainparaugu/RKD jautājumiem. Pārstāvjus var atrast ar Biroja tiešsaistes meklēšanas rīku.
Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Veidlapas un pieteikumi, lai iegūtu plašāku informāciju.

Plašākai informācijai skatiet Pamatnostādņu A daļas “Vispārīgi noteikumi” 5. sadaļu “Profesionālā pārstāvniecība”.


Formulējums “reāls un strādājošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums” ir aizguvums no 3.  panta Parīzes konvencijā. Tika atzīts, ka sākotnējais noteikums, kas attiecās tikai uz “uzņēmumu”, ir pārāk plašs un ir jāierobežo. Tika ieviests franču valodas termins sérieux (latviešu valodā — “reāls”), lai izslēgtu krāpnieciskus vai fiktīvus uzņēmumus.
Termins “strādājošs” skaidri norāda uz to, ka, lai gan uzņēmumam jābūt tādam, kurā notiek rūpnieciska vai tirdzniecības darbība (atšķirībā no vienkāršas noliktavas), tam nav jābūt galvenajai uzņēmējdarbības veikšanas vietai. Saziņai ar Biroju uzņēmuma darbinieks var pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas, kurām EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā) ir šāds uzņēmums.


Juridisku personu darbinieki var pārstāvēt citas juridiskas personas, ja abas šīs juridiskās personas vieno savstarpēji ekonomiskie sakari. Ekonomiski sakari šajā nozīmē pastāv, ja starp abām juridiskajām personām ir saimnieciska atkarība vai nu tādā ziņā, ka puse, kas piedalās lietas izskatīšanā, ir atkarīga no attiecīgā darbinieka darba devēja, vai arī atkarība ir pretēja. Šī ekonomiskā atkarība var pastāvēt:
  • vai nu tāpēc, ka abas juridiskās personas pieder pie vienas grupas, vai
  • pārvaldes kontroles mehānismu dēļ (T-512/15, § 33 un turpmākie).
Tomēr turpmāk minētais nav pietiekams pamats ekonomisko sakaru izveidei:
  • sakari, pamatojoties uz preču zīmes licences līgumu;
  • starp diviem uzņēmumiem pastāvošas līgumattiecības, kuru mērķis ir savstarpēja pārstāvniecība vai juridiskā palīdzība;
  • vienkāršas piegādātāja/klienta attiecības (piemēram, pamatojoties uz ekskluzīvas izplatīšanas jeb franšīzes līgumu).
Ja darbinieka pārstāvis vēlas uzņemties pārstāvniecību, pamatojoties uz ekonomiskiem sakariem, viņam ir jāizdara atzīme attiecīgajā oficiālās veidlapas iedaļā un jānorāda savs vārds, kā arī darba devēja nosaukums un adrese. Ieteicams norādīt ekonomisko sakaru būtību, ja vien par to skaidri neliecina iesniegtie dokumenti.

Plašākai un detalizētākai informācijai par ekonomiskajiem sakariem skatiet Pamatnostādņu A  daļas “Vispārīgi noteikumi” 5.  sadaļas “Profesionālā pārstāvniecība” 2.4.2.  punktu “Juridiskas personas, ar kuru pastāv ekonomiski sakari, darbinieku īstenota pārstāvniecība”.
 


Jebkura fiziska persona, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
  • viņš(-a) ir kādas EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) dalībvalsts pilsonis(-e), un viņa(-as) uzņēmējdarbības veikšanas vai nodarbinātības vieta atrodas EEZ, un viņam(-ai) ir tiesības pārstāvēt fiziskas vai juridiskas personas ar preču zīmēm/dizainparaugiem saistītos jautājumos kādas EEZ dalībvalsts galvenajā rūpnieciskā īpašuma birojā. (Piezīme: galvenā rūpnieciskā īpašuma biroja atrašanās vietai nav jāsakrīt ar uzņēmējdarbības veikšanas vai nodarbinātības vietu, tomēr tai ir jāatrodas EEZ).


Lai iekļautu Jūs profesionālo pārstāvju sarakstā, lūdzu, aizpildiet, parakstiet un datējiet pieteikuma veidlapu, kā arī nosūtiet to mums. Pieteikumam ir jāpievieno valsts biroja izsniegts sertifikāts vai jānorāda grupas sertifikāts, kurā esat iekļauts kā kvalificēts pārstāvis.

Papildu informāciju par profesionāliem pārstāvjiem ar dizainparaugiem saistītos jautājumos skatiet piezīmēs par pieteikuma veidlapu iekļaušanai profesionālo pārstāvju īpašajā sarakstā.

Plašākai informācijai par profesionāliem pārstāvjiem skatiet Pamatnostādņu A  daļas “Vispārīgi noteikumi” 5.  sadaļu “Profesionālā pārstāvniecība”.Jūs varat meklēt pārstāvjus, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā), mūsu publiskajā datubāzē eSearch plus.  Šī datubāze nodrošina tiešu piekļuvi informācijai par visiem EUIPO datubāzē iekļauto pārstāvju veidiem (apvienībām, darbiniekiem, juristiem vai EUIPO profesionālajiem pārstāvjiem), un to katru dienu atjaunina.


Ja ir iecelts jauns pārstāvis, viņš(-a) var informēt Biroju rakstveidā, ka iepriekšējais pārstāvis vairs nestrādā klienta labā. Pilnvara nav nepieciešama, izņemot gadījumus, kad jaunais pārstāvis ir darba ņēmēja pārstāvis. Birojs rakstveidā apstiprina izmaiņas, un pēc tam tās tiek arī publicētas.

Plašākai informācijai skatiet sadaļu Kā pārvaldīt savu RKD.

Plašākai informācijai skatiet sadaļu Kā pārvaldīt savu ES preču zīmi.

Plašāka informācija par to, kā izmainīt personīgos datus īpašnieku sadaļā.

Skatiet arī Pamatnostādņu A daļas “Vispārīgi noteikumi” 5. sadaļu “Profesionālā pārstāvniecība”.ID numurs ir identifikācijas numurs, ko piešķir katram pārstāvim, kurš iesniedz pieteikumu EUIPO.
Visi pieteikumi ir iekļauti datubāzē eSearch plus.
Birojs šos numurus saviem klientiem nepaziņo automātiski (ja vien tas nav saistīts ar lēmumu par iekļaušanu profesionālo pārstāvju sarakstā), bet dara zināmus pēc pieprasījuma.
Numuru var arī atrast, aplūkojot Jūsu lietas eSearch plus datubāzē. Lai palīdzētu Birojam ātri identificēt Jūs kā klientu, sazinoties ar Biroju, lūdzam vienmēr izmantot savu ID numuru.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, piekļūstot lietotāja videi User Area, Jūs varat izveidot tīmekļa kontu un pēc tam iesniegt pieteikumu, izmantojot Paplašināto veidlapu.
Pēc jūsu pieteikuma apstiprināšanas sistēma izveido jums paredzētu ID numuru.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.