Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Starptautiskā reģistrācija

 

Madrides Protokols par preču zīmju starptautisko reģistrāciju ir vienošanās, ko pārvalda Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskais birojs Ženēvā. Tas ir spēkā kopš 1996. gada aprīļa, un to ir ratificējušas daudzas valstis visā pasaulē, tostarp lielākā daļa Eiropas valstu, ASV, Japāna, Austrālija, Ķīna, Krievija un 2004. gada oktobrī Eiropas Savienība (ES) kopumā.
Madrides Protokols preču zīmju īpašniekiem sniedz iespēju aizsargāt preču zīmes vairākās valstīs, vienkārši iesniedzot vienu reģistrācijas pieteikumu tieši savā valsts vai reģionālajā preču zīmju birojā.

Papildu informācijai par Madrides Protokolu, lūdzu, skatiet sadaļu Stratēģija un noklikšķiniet uz cilnes “Attīstīšana”.Tā kā EUIPO ir Eiropas Savienības birojs preču zīmju reģistrēšanas nolūkiem un tā darbība aptver visu Eiropas Savienību (ES), tas ir WIPO kontaktpunkts visos starptautiskajos pieteikuma procesos, kuru pamatā ir ES preču zīme vai attiecināšana uz ES. EUIPO var darboties vai nu kā izcelsmes birojs, ja starptautiskā pieteikuma pamatā ir ES preču zīme, vai kā izraudzītais birojs, ja starptautiskās reģistrācijas pieteikums ar izcelsmi citā valstī ir attiecināts uz ES. EUIPO nozīme starptautiskajā sistēmā ir līdzīga valstu biroju nozīmei.


Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskais birojs pārvalda Madrides Protokolu un Madrides Nolīgumu (abi līgumi veido tā dēvēto Madrides sistēmu). Saņemot starptautiskās reģistrācijas pieteikumu no izcelsmes biroja, tas jo īpaši pārbauda, vai ir izpildītas visas pieteikuma iesniegšanas prasības un vai preces un pakalpojumi ir pareizi klasificēti. Ja tas tā ir, tas preču zīmi reģistrē starptautiskajā reģistrā un to publicē Starptautiskajā biļetenā. Pēc tam Starptautiskais birojs paziņo attiecīgo valstu birojiem par starptautisko reģistrāciju.
Starptautiskais birojs nepārbauda, vai preču zīme pati par sevi var saņemt aizsardzību un vai ir jau reģistrēta identiska vai līdzīga preču zīme. Šis jautājums ir attiecīgo valstu biroju kompetencē.


Jā, starptautiskās reģistrācijas pieteikumā ir iespējams norādīt attiecinājumu uz Eiropas Savienību kā teritoriju, kurā jūs vēlaties, lai jūsu preču zīme tiktu aizsargāta. EUIPO ir ES birojs, kas pārvalda visā ES teritorijā derīgas preču zīmes.
 


Lai iesniegtu starptautiskās reģistrācijas pieteikumu, obligāti ir jāizmanto WIPO tīmekļa vietnē pieejamā veidlapa , kas ir angļu, franču vai spāņu valodā.


Attiecīga informācija ir atrodama WIPO tīmekļa vietnē.


Ja starptautiskās reģistrācijas pieteikums ir attiecināts uz ES, parasti nav nepieciešams norīkot pārstāvi EUIPO. Tomēr pagaidu atteikuma gadījumā vai tad, ja starptautisko tiesību īpašniekam ir jāsazinās tieši ar Biroju (piemēram, sūtot dokumentus), piemēro parastos noteikumus par pārstāvību (sīkāk izstrādātu informāciju skatiet sadaļā par pārstāvību).

Ja starptautiskās reģistrācijas īpašnieka pastāvīgā dzīvesvieta nav EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā), viņam vai viņai tiks lūgts iecelt pārstāvi EEZ. Ja pārstāvis netiek iecelts, atteikums tiek apstiprināts tādā mērā, kā tas ir noteikts pagaidu atteikumā.

Papildu informācijai skatiet Pamatnostādnes, M daļa, Starptautiski reģistrētas preču zīmes.


Uzziniet vairāk par starptautiskās reģistrācijas procesu, kas pazīstams arī kā Madrides sistēma.


Starptautiskajā reģistrācijā, kas attiecināta uz ES, kā otrā valoda jānorāda kāda no EUIPO oficiālajām valodām (angļu, franču, itāļu, spāņu un vācu). Ja otrā valoda nav izvēlēta, EUIPO iebilst pret reģistrācijas pieteikumu un atliek pārpublicēšanu līdz brīdim, kamēr otrā valoda ir pienācīgi norādīta.
 


Izskatot formalitātes, EUIPO pārbauda, vai ir norādīta otrā valoda, vai pieteikums ir iesniegts par kolektīvu preču zīmi vai sertifikācijas zīmi (šādos pieteikumos jāietver attiecīgās preču zīmes reglamentējošo noteikumu iesniegšana), vai ierobežotie ES attiecinājuma saraksti ietilpst SR galvenā saraksta tvērumā, vai pastāv senioritātes pieprasījumi, kā arī vai preču un/vai pakalpojumu saraksts atbilst tām skaidrības un precizitātes prasībām, kuru apraksts ir atrodams sadaļā Pamatnostādnes, B daļa, Izskatīšana, 3. sadaļa, Klasifikācija.
Ja ir kāds pamatojums atteikumam, EUIPO sešu mēnešu laikā pēc pārpublicēšanas ir jānosūta WIPO paziņojums par pagaidu atteikumu. Ja pagaidu atteikums attiecās tikai uz dažām precēm un pakalpojumiem un īpašnieks nenovērš konstatētās nepilnības, tad noraida tikai šīs preces un pakalpojumus, bet apstiprina pārējās preces un pakalpojumus.


Pēc SR īpašnieka pieprasījuma viena mēneša laikā no dienas, kad WIPO informē EUIPO par attiecinājumu, EUIPO par katru SR sagatavo Eiropas Savienības meklēšanas rezultātu ziņojumu, kurā minētas līdzīgas ESPZ un SR, kas attiecinātas uz ES, kā tas noteikts ES Preču zīmju regulas 195. pantā.
 


Tūlīt pēc saņemšanas EUIPO automātiski pārpublicē starptautisko reģistrāciju ESPZ biļetena M daļā, kas paredzēta vienīgi starptautiskajām reģistrācijām (skatiet eSearch plus, sadaļu “Ikdienas publikācija”).
 


Pirmais paziņojums tiek nosūtīts īpašniekam ar WIPO starpniecību. Pēc tam tiek izveidots saziņas kanāls tieši starp EUIPO un īpašnieku vai tā pārstāvi.
EUIPO 18 mēnešu laikā informē WIPO par visiem iespējamajiem ES attiecinājuma atteikuma pamatojumiem. 18 mēnešu periods sākas no dienas, kurā EUIPO tiek saņemts paziņojums par attiecinājumu. Ja iebildums nav atspēkots, īpašniekam nosūta galīgo lēmumu. Galīgo lēmumu var pārsūdzēt Apelācijas padomēs. Ja apelācijas procedūras iespējas ir izsmeltas un lēmums ir galīgs, galīgais paziņojums par atteikumu tiek nosūtīts WIPO.
Ja nav atteikuma pamatojuma, Birojs izsniedz WIPO paziņojumu par pagaidu statusu. Šo paziņojumu nosūta īpašniekam, publicē Starptautiskajā biļetenā un iekļauj starptautiskajā reģistrā.


EUIPO vienlaikus izskata senioritātes pieprasījumus un preču zīmju meklējumus. Agrākas reģistrācijas senioritāti var pieprasīt atsevišķā oficiālā veidlapā (MM17), ko pievieno starptautiskās reģistrācijas pieteikumam.
Senioritātes izvērtēšana notiek, pamatojoties tikai uz pieteicēja iesniegtajiem dokumentiem. Agrākas reģistrācijas senioritāti var pieprasīt atsevišķā oficiālā veidlapā (MM17), ko pievieno starptautiskajai reģistrācijai.


Ja starptautiskās reģistrācijas pieteikums ir attiecināts uz ES, EUIPO ir tiesības atteikt preču zīmes aizsardzību 18 mēnešu laikā pēc reģistrācijas pieteikuma saņemšanas no WIPO. Atteikumā var izmantot jebkuru no pamatojumiem (absolūto vai relatīvo), kas varētu būt tieši EUIPO iesniegta reģistrācijas pieteikuma atteikuma iemesls.
 


Paziņojumus par iebildumiem var iesniegt trīs mēnešu laikā, sākot ar pirmo mēnesi pēc dienas, kad notikusi pārpublicēšana ESPZ biļetena M daļā, kas paredzēta vienīgi starptautiskajām reģistrācijām (skatiet eSearch plus, sadaļu “Ikdienas publikācija”).
Iebildumus, kas iesniegti pirms šā perioda, uzskata par iesniegtiem iebildumu iesniegšanas perioda pirmajā dienā.
Ja tiek iesniegts iebildums, EUIPO pārbauda tā pieļaujamību un pēc tam paziņo WIPO par pagaidu atteikumu, pamatojoties uz iebildumu procesu. Ja iebildums tiek pieņemts, Birojs informē WIPO par starptautiskās reģistrācijas atteikumu.
 


Kad visas procedūras ir pabeigtas un starptautiskā reģistrācija attiecībā uz Eiropas Savienību uz visām vai dažām precēm un pakalpojumiem ir pieņemta, to pārpublicē ESPZ biļetenā un nosūta WIPO paziņojumu par aizsardzības piešķiršanu.
 


Ja EUIPO noraida starptautiskās reģistrācijas attiecinājumu uz Eiropas Savienību, tad saskaņā ar ES Preču zīmju regulas 202. pantu attiecinājumu var pārveidot par:
  • ES dalībvalstu valsts preču zīmes pieteikumu;
  • attiecinājumu uz dalībvalsti, kura ir Madrides Protokola līgumslēdzēja valsts (tā dēvētā atkāpšanās jeb opting back iespēja).


Jā, kopš Eiropas Savienība (ES) ir pievienojusies Madrides Protokolam, ES preču zīme var būt par pamatu starptautiskās reģistrācijas pieteikumam. Šādā gadījumā EUIPO darbojas kā izcelsmes birojs un apliecina (reģistrācijai pieteiktās vai reģistrētās) ES preču zīmes identiskumu ar starptautiskās reģistrācijas pieteikumu.


Starptautiskās reģistrācijas pieteikumu, kura pamatā ir ES preču zīme, tagad var iesniegt tiešsaistē.
Vai jūs varat izmantot vienu no divām piedāvātajām veidlapām:
  • WIPO MM2 veidlapu angļu, franču vai spāņu valodā (kas pieejama WIPO tīmekļa vietnē) vai
  • divās dažādās versijās pieejamo EUIPO EM2 veidlapu vienā no EUIPO izmantotajām 23 oficiālajām valodām. Pirmā EUIPO veidlapas versija ir paredzēta pieteikumiem, kas sagatavoti vienā no trim Madrides Protokola valodām (angļu, franču vai spāņu). Otrā veidlapas versija ir paredzēta pieteikumiem, kas sagatavoti pārējās 20 valodās (abas šīs veidlapas versijas ir pieejamas EUIPO tīmekļa vietnē).
Plašāka informācija par starptautiskās reģistrācijas pieteikuma veidlapām.


Ja EUIPO tiek iesniegts starptautiskās reģistrācijas pieteikums, ir jāmaksā nodeva.
Papildu informācija par nodevām un maksājumiem.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Starptautiskā pieteikuma pamatojumam var izmantot reģistrētu ES preču zīmi vai ES preču zīmes pieteikumu. Preču zīmes īpašniekam vai tā pārstāvim ir jāiesniedz pieteikums tieši EUIPO, un to var veikt tiešsaistē. ESPZ īpašniekam vai pieteikuma iesniedzējam ir jābūt kādas Eiropas Savienības valsts pilsonim, vai arī viņam ir jābūt reāli pastāvošam rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmumam vai pastāvīgai dzīvesvietai Eiropas Savienībā.
Ja starptautiskās reģistrācijas pieteikums ir kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas nav protokola valoda, ir jānorāda Madrides Protokola valoda (angļu, franču vai spāņu), kura būs starptautiskās reģistrācijas pieteikuma valoda. Ja pieteicējs nav iesniedzis preču un pakalpojumu tulkojumu, viņam vai viņai jāpilnvaro EUIPO nodrošināt tulkojumu.
EUIPO pārbauda starptautiskās reģistrācijas pieteikuma saturu un pilnīgumu (jo īpaši preču zīmes, īpašnieku, kā arī preču un pakalpojumu saraksta tvērumu).
Pēc tam starptautiskās reģistrācijas pieteikumu elektroniski nosūta WIPO Starptautiskajam birojam.

Plašākai informācijai par pārstāvjiem skatiet Pamatnostādnes, M daļa, Starptautiski reģistrētas preču zīmes.


Nē. Mūsu regulas neparedz reģistrāciju apvienošanu, līdz ar to Birojam nav saistošs šis Madrides Nolīguma un Protokola jaunais noteikums, jo saskaņā ar ESPZR 182.  pantu tikai noteikumi, kas ietverti mūsu regulās, būs saistoši starptautiskām reģistrācijām un ko attiecina uz ES.


Jā. Mūsu noteikumi ļauj dalīt pieteikumus un reģistrācijas (ESPZR 50. un 56. pants). Saskaņā ar ESPZR 182. pantu mūsu regulās ietvertos nosacījumus piemēro arī starptautiskām reģistrācijām, ko attiecina uz ES (lūdzam skatīt 2019. gada 1. februāra grozījumu Madrides nolīguma un protokola kopējos noteikumos — 27.bis noteikums — starptautiskas reģistrācijas dalīšana).


Tagad jūs varat iesniegt nodalīto pieteikumu, izmantojot WIPO veidlapu MM22 (pieejama Madrides sistēmas valodās, proti, angļu, franču un spāņu valodā).
 
Pieteikuma veidlapa jāiesniedz kopā ar papildu lapu, kurā ietverts to preču/pakalpojumu saraksts, kam jāpaliek sākotnējā starptautiskajā reģistrācijā (IR).
 
Pieteikuma veidlapa jāiesniedz, izmantojot oficiālus saziņas līdzekļus, proti, elektroniski (ar eComm starpniecību) vai nosūtot pa faksu vai pastu / īpašo kurjerpastu. Lai nodalīto pieteikumu iesniegtu elektroniski, pierakstieties savā lietotāja vidē (User Area), dodieties uz lietotni eSearch plus, ierakstiet savu IR numuru un sadaļā “Darbības un paziņojumi” (Actions and communications) atlasiet opciju “nosūtīt paziņojumu” (send communication).
 
Izlasiet mūsu pamatnostādnes par saziņas līdzekļiem un Biroja izpilddirektora 2017. gada 16. augusta Lēmumu Nr. EX‑17‑4 par saziņu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
 
Nodalītā pieteikuma iesniegšanas process ietver šādus posmus:
 
  • lietotājs nosūta Birojam pieprasījumu, iesniedzot veidlapu MM22 starptautiskās reģistrācijas valodā;
 
  • EUIPO izskata pieprasījumu un pārsūta to WIPO (ja tas ir pieņemams atbilstoši mūsu noteikumiem);
 
  • ja pieprasījums atbilst Madrides nolīguma un tā protokola kopīgā reglamenta  27.bis noteikuma prasībām, tostarp prasībai par starptautiskās nodevas samaksu, WIPO reģistrē nodalījumu un izveido nodalījuma starptautiskās reģistrācijas ierakstu Starptautiskajā reģistrā;
 
  • tad WIPO informē EUIPO, kas izveido nodalīto pieteikumu savā datubāzē.


EUIPO par šo pakalpojumu maksu neiekasē. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka WIPO iekasē CHF 177 nodevu, lai reģistrētu pieteikumu par dalīšanu.


Starptautiskās reģistrācijas nodalīšana tiek reģistrēta ar datumu, kad WIPO saņem pieprasījumu, vai — ja pieprasījumā ir neatbilstības — ar neatbilstību novēršanas datumu. Lūdzam skatīt 2019. gada 1. februāra grozījumus Madrides nolīguma un tā protokola kopīgā reglamenta 27.bis noteikumā “Starptautiskās reģistrācijas nodalīšana”.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.