Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Ieraksti

Ieraksts ir informācija, kas ievadīta EUIPO reģistrā – datubāzē, kurā iekļautas ziņas par visām EUIPO reģistrētajām preču zīmēm un dizainparaugiem, ietverot dažus iekļautās informācijas grozījumus.

Šeit norādīti ieraksti, kuru pieteikumus var iesniegt, izmantojot tiešsaistes veidlapas. Lai aplūkotu informāciju par katru no tiem, noklikšķiniet uz attiecīgās saites. ES preču zīmju un reģistrētu Kopienas dizainparaugu reģistrā var reģistrēt tikai tos ierakstus, kas norādīti attiecīgi Eiropas Savienības Preču zīmju regulas (ESPZR) 111. pantā un Reģistrētu Kopienas dizainparaugu (RKD) regulas 69. pantā.

Plašāka informācija pieejama mūsu pamatnostādnēs par preču zīmēm un dizainparaugiem.

 • Pilnīga un daļēja nodošana

  Pilnīga nodošana ir Eiropas Savienības preču zīmes (ES preču zīmes) vai reģistrēta Kopienas dizainparauga (RKD) pieteikuma vai reģistrācijas īpašumtiesību maiņa. Daļēja nodošana ir dažu uz ES preču zīmes pieteikumu vai reģistrāciju attiecinātu preču un/vai pakalpojumu nodošana. RKD daļēja nodošana nav iespējama.

  Nodošanas ierakstu gadījumā nav jānosūta nodošanas dokumentārs pierādījums (piemēram, tiesību nodošanas akts), ja pārstāvis, kurš parakstījis pieprasījumu, ir atzīmējis izvēles rūtiņu Abu pušu pārstāvis. Pārstāvis var parakstīt pieprasījumu abu pušu vārdā tikai tad, ja viņš ir reģistrēts datubāzē kā sākotnējā īpašnieka iecelts pārstāvis un ir arī jaunā īpašnieka/labumguvēja iecelts pārstāvis.

  Visos pārējos gadījumos ieraksta pieteikumam jāpievieno deklarācija, ko parakstījušas abas puses, pierādījums par nodošanu utt.

  Pieprasījumus par nodošanas ierakstiem var iesniegt attiecībā uz ES preču zīmēm un RKD, kas vēl atrodas pieteikuma posmā. Piemēro vienādus noteikumus.

  Pieprasot pilnīgu vai daļēju tiesību nodošanu, tiešie tiesību ieguvēji būs tie, kurus lietotājs ir pievienojis tiešsaistes veidlapas sadaļā „Tiesību pēctecis vai tiesību saņēmējs”. Piemēram.

  Ja preču zīme ar diviem īpašniekiem — „A” un „B” un īpašnieks „A” vēlas nodot savas tiesības nākamajam īpašniekam „C”, bet īpašnieks „B” vēlas saglabāt savas tiesības, tad lietotājam sadaļā „Tiesību pēctecis vai tiesību saņēmējs” jāpievieno „B” un „C”.

 • Sadalīšana

  Pēc preču zīmes pieteikuma iesniedzēja / īpašnieka pieprasījuma preču zīmi vai preču zīmes pieteikumu var sadalīt. Preču zīmes reģistrācijas vai pieteikuma sadalīšana ir īpaši lietderīga, lai norobežotu apstrīdētu preču zīmi dažām precēm vai pakalpojumiem un saglabātu reģistrāciju pārējām precēm vai pakalpojumiem. Daļēja nodošana, kas ietver īpašumtiesību maiņu, ir pieejama bez maksas, bet par pieprasījumu sadalīt ES preču zīmi, kas piederēs tam pašam īpašniekam, jāmaksā nodeva.

  Sadalīšanu nevar pieprasīt:

  • kamēr nav piešķirts iesniegšanas datums;
  • trīs mēnešu laikā pēc ES preču zīmes pieteikuma publicēšanas;
  • ja preces un pakalpojumi ir iebildumu vai anulēšanas procesu priekšmets.

  Tos pašus nosacījumus piemēro, ja ES preču zīmju tiesā vēl nav izskatīta pretprasība par preču zīmes atcelšanu vai paziņošanu par spēkā neesošu.

  Sadalāmajām precēm un pakalpojumiem jābūt skaidri definētiem, lai nepieļautu pārklāšanos starp precēm un pakalpojumiem, kas paliek sākotnējā pieteikumā vai reģistrācijā, un jaunajā(-os) pieteikumā(-os) vai reģistrācijā(-ās) iekļautajām precēm un pakalpojumiem.

 • Senioritāte / senioritātes anulēšana

  Agrākas dalībvalstī reģistrētas preču zīmes, tostarp preču zīmes, kas reģistrēta saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošiem starptautiskiem nolīgumiem, īpašnieks, kuram pieder identiska ES preču zīme attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, uz ko reģistrēta agrākā preču zīme, vai ir tajos ietverti, attiecībā uz ES preču zīmi var pretendēt uz agrākās preču zīmes senioritāti saistībā ar dalībvalsti, kurā vai kurai tā ir reģistrēta.

  Senioritāti var pieprasīt jebkurā laikā pēc ES preču zīmes reģistrācijas.

  Senioritāti var pieprasīt tikai agrākai reģistrācijai, nevis agrākam pieteikumam. Agrākās preču zīmes reģistrācijas datumam jābūt pirms ES preču zīmes iesniegšanas datuma vai prioritātes datuma, ja tāds ir.

  Tomēr agrākajām tiesībām ir jābūt spēkā. Senioritātes prasījumu nepieņem, ja agrākās tiesības ir beigušās. Ja, iesniedzot prasījumu, agrākā reģistrācija jau ir zaudējusi spēku, senioritāti nevar pieprasīt arī tad, ja attiecīgajos valsts preču zīmju tiesību aktos saistībā ar atjaunošanu ir noteikts sešu mēnešu labvēlības periods.

  Pieteikuma iesniedzējs atbild arī par trīskārša identiskuma (viens un tas pats īpašnieks, preču zīme, preces un pakalpojumi) prasību ievērošanu.

  EUIPO parasti pārbauda vienīgi preču zīmju identiskumu, bet nepārbauda īpašnieku, preču un/vai pakalpojumu identiskumu.

  Saskaņā ar Lēmumu Nr. EX-05-5 īpašniekam nav jāiesniedz reģistrācijas kopija, ja EUIPO var piekļūt vajadzīgajai informācijai attiecīgā valsts biroja tīmekļa vietnē. Ja nav iesniegta reģistrācijas kopija, EUIPO vispirms meklē vajadzīgo informāciju attiecīgajā tīmekļa vietnē un tikai tad, ja informācija tur nav pieejama, lūdz, lai īpašnieks iesniedz kopiju.

  Saskaņā ar Lēmuma Nr. EX-05-5 3. pantu attiecīgās reģistrācijas kopijā jāiekļauj reģistrācijas vai atjaunošanas sertifikāta kopija (pietiek ar fotokopijām) vai izraksts no reģistra, vai izraksts no attiecīgā valsts vēstneša, vai izraksts vai izdruka no oficiālas datubāzes.

  Senioritātes anulēšana

  ES preču zīmes īpašnieks jebkurā laikā pēc savas ierosmes var lūgt, lai senioritātes prasījums reģistrā tiktu anulēts.

  Senioritātes prasījumus var anulēt arī ar dalībvalsts tiesas lēmumu (sk. Direktīvu 2008/95/EK).

  Informāciju par senioritātes prasījumu anulēšanu publicē ES preču zīmju biļetenā. Saskaņā ar ESPZR 111. panta 3. punktu senioritātes prasījumu anulēšanu reģistrē kopā ar ESPZR 111. panta 2. punktā minētajām pozīcijām.

 • Lietu tiesības / lietu tiesību anulēšana

  Lietu tiesības jeb reāltiesības ir ierobežotas īpašumtiesības, kas ir absolūtas tiesības. Lietu tiesības attiecas uz tiesisku darbību kas ir vērsta uz īpašumu, nevis uz konkrētu personu, dodot tiesību īpašniekam iespēju atgūt konkrētu objektu, valdīt pār to vai to izmantot. Šīs tiesības var attiekties uz preču zīmēm un dizainparaugiem. Tās cita starpā var ietvert izmantošanas, lietojuma vai ķīlas tiesības. Lietu tiesības (in rem) atšķiras no individuālajām tiesībām (in personam), kas ir vērstas uz konkrētu personu. Visbiežāk sastopamās lietu tiesības preču zīmju un dizainparaugu jomā ir ķīlas un galvojumi.

  Piemēri citās valodās: vācu – Pfand, Hypothek, angļu – guarantees, warranties, bails, sureties, spāņu – prenda, hipoteca, franču – nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution, itāļu – pegno, ipoteca.

  Pieteikuma iesniedzējs var lūgt atzīmēt lietā vai ievadīt reģistrā divu veidu lietu tiesības:

  • lietu tiesības, kuru nolūks ir garantēt nodrošinājumu (ķīla, maksa utt.);
  • lietu tiesības, kuru nolūks nav garantija (piemēram, lietojums).

  Jānorāda šāda informācija:

  • attiecīgās ES preču zīmes / RKD reģistrācijas numurs. Ja pieprasījums attiecas uz vairākām ES preču zīmēm / RKD, jānorāda visi numuri;
  • tiesību subjekta vārds vai nosaukums, adrese, valstspiederība / pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
  • ja ķīlas ņēmējs ieceļ pārstāvi, jānorāda tiesību subjekta pārstāvja vārds vai nosaukums un darījumdarbības adrese;
  • lietu tiesību pierādījums. Lietu tiesības uzskata par pierādītām, ja to reģistrācijas pieprasījumam pievieno kādu no šiem pierādījumiem: 1) ES preču zīmes / RKD īpašnieka parakstītu deklarāciju, ka viņš piekrīt lietu tiesību reģistrācijai, 2) ES preču zīmes / RKD īpašnieka un ķīlas ņēmēja kopīgi vai ķīlas ņēmēja vienpersoniski iesniegtu pieprasījumu, ko parakstījušas abas puses.

  Pieteikumus par lietu tiesību ierakstiem var iesniegt arī tad, ja ES preču zīmes un RKD atrodas pieteikuma posmā. Piemēro vienādus noteikumus.

  Lietu tiesību anulēšana
  Lietu tiesību reģistrāciju anulē vai groza, ja to pieprasa kāda no ieinteresētajām personām, proti, ES preču zīmes pieteikuma iesniedzējs vai īpašnieks vai reģistrētais ķīlas ņēmējs. Abos gadījumos jānorāda šāda informācija:

  • ES preču zīmes vai RKD reģistrācijas numurs;
  • informācija par anulējamajām tiesībām (jāpievieno, izmantojot ieraksta pieteikuma tiešsaistes veidlapu);
  • dokumentārs pierādījums par to, ka reģistrētās tiesības vairs nav spēkā, vai tiesību subjekta paziņojums, ka viņš piekrīt ieraksta anulēšanai.

  Pieteikumus par lietu tiesību anulēšanas ierakstiem var iesniegt arī tad, ja ES preču zīmes un RKD atrodas pieteikuma posmā. Piemēro vienādus noteikumus.

 • Preču zīmju izmaiņas

  Pieteikums par preču zīmes izmaiņām, proti, zīmes atveidojuma maiņu, jāiesniedz rakstveidā kādā no EUIPO piecām valodām un par to jāsamaksā nodeva. Regulās nav minēti noteikumi par citu ES preču zīmes reģistrācijas elementu maiņu.

  Saskaņā ar Eiropas Savienības Preču zīmju regulas (ESPZR) 54. panta 2. punktu preču zīmes atveidojumu drīkst mainīt tikai īpašos izņēmuma gadījumos, t. i., tikai tad, ja:

  • ES preču zīme ietver ES preču zīmes īpašnieka vārdu vai nosaukumu un adresi,
  • tie ir maināmie elementi,
  • izmaiņas būtiski neietekmē preču zīmes identitāti, kā tā reģistrēta sākotnēji.
 • Izpilde

  Izpilde ir darbība, ar kuru tiesas amatpersona saskaņā ar prasītāja labā pieņemtu tiesas spriedumu par īpašuma valdījumu atsavina debitora mantu. Tādā veidā kreditors prasības apmierināšanai var izmantot visu debitora īpašumu, tostarp tiesības uz preču zīmēm.

  Izpildes reģistrāciju var pieprasīt:

  • ES preču zīmes īpašnieks;
  • izpildes labumguvējs;
  • tiesa vai iestāde.

  Formālie nosacījumi, kas pieprasījumā jāizpilda, ir atkarīgi no tā, kas iesniedz pieprasījumu.

  Izpildes reģistrācijas pieteikumos jāiekļauj šāda papildu informācija:

  • ES preču zīmes vai RKD reģistrācijas numurs;
  • labumguvēja vārds, adrese un valstspiederība un valsts, kurā tam ir pastāvīgā dzīvesvieta vai mītnes vieta, vai darījumdarbības vieta;
  • ja labumguvējs ieceļ pārstāvi, jānorāda pārstāvja vārds un darījumdarbības vieta vai EUIPO piešķirtais identifikācijas numurs.

  Pieteikumus par izpildes ierakstiem var iesniegt arī tad, ja ES preču zīmes un RKD atrodas pieteikuma posmā. Piemēro vienādus noteikumus.

 • Licences

  Preču zīmes licence ir līgums, saskaņā ar kuru preču zīmes īpašnieks vai pieteikuma iesniedzējs (turpmāk "īpašnieks") (licenciārs), saglabājot savas īpašumtiesības, atļauj trešai personai (licenciātam) izmantot preču zīmi komercdarbībā, ievērojot līguma noteikumus un nosacījumus.

  Licence attiecas uz situāciju, kad licenciāta tiesības uz ES preču zīmi izriet no līgumattiecībām ar īpašnieku. Īpašnieka piekrišana vai tolerance attiecībā uz to, ka trešā persona izmanto preču zīmi, nav uzskatāma par licenci.

  Pieprasījuma saturs pēc izvēles:

  • norāde par to, vai reģistrā ievadāmā licence ir izņēmuma licence vai vienkārša licence. Pieprasot reģistrēt izņēmuma licenci, tas jānorāda reģistrācijas pieprasījumā. Ja nav norādīts citādi, licenci uzskata par vienkāršu;
  • pieprasot reģistrēt licenci, kas ierobežota tikai uz dažām precēm un pakalpojumiem, jāprecizē preces un pakalpojumi, kuriem licence piešķirta;
  • pieprasot reģistrēt licenci kā teritoriāli ierobežotu licenci, pieprasījumā jānorāda Eiropas Savienības daļa, kurai licence piešķirta. Eiropas Savienības daļa var būt viena vai vairākas dalībvalstis vai viens vai vairāki kādas dalībvalsts administratīvie reģioni;
  • pieprasot reģistrēt pagaidu licenci, jāprecizē licences derīguma termiņš un papildus var norādīt licences spēkā stāšanās dienu;
  • ja licenci piešķir licenciāts, kura licence jau ir ievadīta ES preču zīmju reģistrā, pieprasījumā var norādīt, ka tas attiecas uz apakšlicenci. Apakšlicences var reģistrēt tikai pēc pamatlicences reģistrēšanas.

  Piezīme. Ja ieraksta pieteikumu iesniedz tikai licenciāts, pieteikumam jāpievieno licences līguma kopija vai cits pierādījums, ka licenciārs piekrīt licences ierakstam.

  Licences anulēšana

  Licences reģistrāciju anulē vai groza, ja to pieprasa kāda no ieinteresētajām personām, proti, ES preču zīmes pieteikuma iesniedzējs / īpašnieks vai reģistrētais licenciāts.

  Ja reģistrā nav reģistrēta galvenā licence, EUIPO atsaka licences vai apakšlicences anulēšanu, nodošanu un/vai grozīšanu.

  Iesniedzot pieteikumu ierakstam par licences/apakšlicences anulēšanu, jānorāda šāda informācija:

  • ES preču zīmes vai RKD reģistrācijas numurs;
  • informācija par anulējamo licenci;
  • dokumentārs pierādījums par to, ka reģistrētās tiesības vairs nav spēkā, vai licenciāta paziņojums, ka viņš piekrīt anulēšanai.

  Pieteikumus par licenču anulēšanas ierakstiem var iesniegt arī tad, ja ES preču zīmes un RKD atrodas pieteikuma posmā. Piemēro vienādus noteikumus.

  Iesniedzot licences reģistrācijas pieteikumu, jāpievieno papildu dokumenti, ko var augšupielādēt pieteikuma veidlapas sadaļā "Citi pielikumi".

 • Pilnīga un daļēja atteikšanās

  Pēc ES preču zīmes reģistrācijas īpašnieks jebkurā laikā var no tās pilnīgi vai daļēji atteikties. Par atteikšanos rakstveidā jāpaziņo EUIPO.

  Pilnīgi var atteikties arī no reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem.

  Atteikšanās iegūst juridisku spēku tikai dienā, kad to ievada ES preču zīmju reģistrā.

  Pirms atteikšanās reģistrēšanas jāievēro dažas papildu prasības, ja trešās personas (piemēram, licenciāti, ķīlu ņēmēji utt.) ir reģistrējušas tiesības uz attiecīgo ES preču zīmi.

  Tomēr, ja īpašnieks pierāda EUIPO, ka licenciāts, ķīlas ņēmējs utt. ir devis piekrišanu atteikumam, atteikšanos reģistrē, tiklīdz ir saņemts šis paziņojums.

  Ja ES preču zīmes īpašnieks EUIPO iesniedz tikai pierādījumu par to, ka ir informējis licenciātu / ķīlas ņēmēju par nodomu atteikties, EUIPO paziņo īpašniekam, ka atteikšanās tiks reģistrēta, kad būs pagājuši trīs mēneši no pierādījuma saņemšanas dienas.

  Īpašnieka tiesības uz reģistrēto ES preču zīmi, kā arī viņa licenciātu un citu zīmes tiesību subjektu tiesības izbeidzas ar ex nunc ietekmi dienā, kad atteikšanos reģistrē reģistrā. Atteikšanās nevar stāties spēkā ar atpakaļejošu spēku.

  Atteikšanās ir saistīta ar procesuālām un materiālām sekām.

  Procesuālā ziņā pēc atteikšanās ievadīšanas reģistrā ES preču zīme pārstāj pastāvēt un visu ar to saistīto lietu izskatīšana EUIPOtiek izbeigta. Atteikšanās materiālās sekas attiecībā pret trešām pusēm ietver ES preču zīmes īpašnieka atteikšanos no jebkādām turpmākām tiesībām, kas izriet no viņa zīmes.

  No ES preču zīmes var atteikties daļēji, proti, attiecībā uz dažām precēm un pakalpojumiem, kam preču zīme ir reģistrēta. Daļēja atteikšanās stājas spēkā tikai dienā, kad to ievada reģistrā.

  Lai daļēja atteikšanās būtu pieņemama, jāievēro šādi divi nosacījumi attiecībā uz precēm un pakalpojumiem:

  • jaunais formulējums nedrīkst paplašināt preču un pakalpojumu sarakstu;
  • daļēji atsakoties, jāsniedz derīgs preču un pakalpojumu apraksts.
 • Maksātnespēja

  ES preču zīmes var iesaistīt maksātnespējas procesos, ko sāk dalībvalstī, kuras teritorijā ir debitora galveno interešu centrs. Tomēr, ja debitors ir apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde, kā noteikts attiecīgi Direktīvā 2001/17/EK24 un Direktīvā 2001/24/EK25, ES preču zīmes var iesaistīt vienīgi maksātnespējas procesos, ko sāk dalībvalstī, kurā šai sabiedrībai vai iestādei ir atļauja darboties. Ar galveno interešu centru būtu jāsaprot vieta, kur debitors regulāri pārvalda savas intereses un tāpēc ir pieejams trešām personām. Ja ES preču zīmei ir līdzīpašnieki, maksātnespējas process attieksies uz līdzīpašnieka daļu.

  Ar maksātnespējas procesu saprot kolektīvu procesu, kas ir saistīts ar daļēju vai pilnīgu debitora mantas atsavināšanu un likvidatora iecelšanu. Likvidators ir jebkura persona vai struktūra, kuras funkcija ir debitoram atsavināto aktīvu pārvaldība vai likvidācija vai viņa darbību pārvaldības uzraudzība. Tiesa ir dalībvalsts tiesu iestāde vai cita kompetenta struktūra, kas ir pilnvarota sākt maksātnespējas procesu vai pieņemt lēmumus šajā procesā. Spriedums attiecībā uz maksātnespējas procesa sākšanu vai likvidatora iecelšanu ir jebkuras tādas tiesas lēmums, kura ir pilnvarota sākt šādu procesu vai iecelt likvidatoru.

  Ja maksātnespējas procesā ir iesaistīta ES preču zīme, kompetentā valsts iestāde var pieprasīt šo faktu ierakstīt reģistrā un publicēt Eiropas Savienības preču zīmju biļetenā. Pieprasījums rakstveidā jāiesniedz EUIPO. Nodeva nav jāmaksā.

 • ES kolektīvo zīmju izmantošanas noteikumu grozījumi

  Attiecībā uz ES kolektīvajām zīmēm un ES sertifikācijas zīmēm jāiesniedz to izmantošanu reglamentējošie noteikumi. Šajos noteikumos pēc vajadzības var izdarīt grozījumus.

  Grozījumus neievada reģistrā, ja grozītie noteikumi neatbilst Eiropas Savienības Preču zīmju regulas (ESPZR) 75. panta 2. punkta prasībām (kolektīvo zīmju gadījumā) vai ESPZR 84. panta prasībām (sertifikācijas zīmju gadījumā) vai uz tiem attiecas kāds no attiecīgi ESPZR 76.  vai 85. pantā minētajiem atteikuma pamatiem.

  Akceptētos noteikumu grozījumus reģistrē un publicē.

 • Dizainera iecelšana, aizstāšana vai atcelšana

  Dizainparauga pieteikumos var norādīt dizaineru (vai dizaineru grupu). Dizainera tiesībām tikt pieminētam nav laika ierobežojuma. Šajā norādē var izdarīt grozījumus.

  Ierakstu var pieprasīt tikai dizainparauga īpašnieks vai pārstāvis. Dizainparaugs ir jāpublicē (statuss A1) vai publicēšana ir jāatliek (statuss A2).

 • Citi ieraksti

  Reģistrā tiek veikti arī citi, retāk lietoti ieraksti, piemēram, par apakšlicencēm vai maksātnespējas izmaiņām.

  Iesniedzot pieteikumus citu veidu ierakstiem, parasti ir jāpievieno apliecinoši dokumenti, kurus var augšupielādēt pieteikuma veidlapas sadaļā "Citi pielikumi", kad parādās uzvedne.

Mūsu tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes, lai atbalstītu tehniskos rīkus, kas uzlabo jūsu lietotāja pieredzi. Mēs izmantojam arī analītikas rīkus. Papildu informācijai klikšķiniet šeit
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.