Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Pieteikšanās un reģistrācijas procedūra

 

Ātrākais un vienkāršākais veids, kā iesniegt reģistrēta Kopienas dizainparauga pieteikumu, ir pieteikties tiešsaistē.

Tomēr pieteikumu var nosūtīt arī pa faksu, pa pastu vai iesniegt pieteikumu personīgi EUIPO reģistratūrā darba laikā.
Izmantojot iesniegšanai faksu, dizainparauga attēlojuma kvalitāte var būt diezgan zema (jo īpaši, izmantojot fotogrāfijas), jo šī tehnoloģija nav piemērota attēlu nosūtīšanai.
Tādēļ kopumā ir jāizvairās sūtīt pieteikumus pa faksu. Tomēr, ja vēlaties iesniegt pieteikumu šādā veidā, noteikti nosūtiet papīra kopiju pa pastu viena mēneša laikā no faksa saņemšanas dienas. Eksperts gaida apstiprinājuma kopiju vienu mēnesi līdz pieteikuma tālākai apstrādei.
Reģistrācijas pieteikuma iesniegšana ir jāveic kopā ar nepieciešamo nodevu nomaksu.
Jums ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa (kas pieejama EUIPO tīmekļa vietnē) un jāpievieno skaidrs dizainparauga attēlojums. Tas var būt zīmējums vai fotogrāfija.
Pieteikumā ir jāiekļauj nepieciešamo nodevu maksājums. Nodevas mainās atkarībā no pieprasījuma, piemēram, ja tiek prasīta publicēšanas atlikšana.

Lai iegūtu papildu informāciju par pieteikšanos, lūdzu, skatiet šādas sadaļas:


Pieteikumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona no jebkuras pasaules valsts.
Papildu informāciju jūs varat atrast mūsu tīmekļa vietnes īpašumtiesību sadaļā.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt Pamatnostādnes, B  daļa, Pārbaude, 2.  sadaļa, Formalitātes, 2.  punkts.


Lokarno klasifikācija ir starptautiska rūpniecisko dizainparaugu klasifikācijas sistēma, ko administrē Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir sagatavojis produktu sarakstu, kas ir pazīstams kā EuroLocarno saraksts, kura pamatā ir Lokarno klasifikācija un kurš ir paredzēts to preču klasificēšanai, kas ir norādītas reģistrētajos Kopienas dizainparaugos (RKD) un RKD pieteikumos.
Norādot preces dizainparauga pieteikumā, pieteikumu iesniedzējiem stingri iesaka izmantot Lokarno vai EuroLocarno klasifikācijas terminus, lai izvairītos no reģistrēšanas procedūras kavēšanās sakarā ar nepieciešamība tulkot iesniegtos terminus.
 
Plašāka informācija atrodama sadaļā Lokarno klasifikācija (dizainparaugi).


Kad pirmoreiz tiek iesniegts dizainparauga pieteikums, īpašniekam, sākot ar pirmās pieteikuma iesniegšanas datumu, piešķir sešu mēnešu termiņu, kura laikā īpašnieks var pieprasīt prioritāti savā Kopienas dizainparauga pieteikumā EUIPO. Ja jūs pieprasāt prioritāti un kāda cita persona iesniedz pieteikumu pēc jums, jūsu pieteikumam ir priekšroka pār šiem citu personu pieteikumiem.


Jā. Prioritāti var pieprasīt ikviens, kurš ir iesniedzis dizainparauga pieteikumu jebkurā valstī, kas ir Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību dalībniece vai parakstījusi Līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu. Nākamā pieteikuma iesniegšana EUIPO jāveic sešu mēnešu laikā pēc pirmā pieteikuma iesniegšanas. Dokumentācijā par prioritātes tiesību pieprasīšanu ir jāiekļauj iepriekšējā dizainparauga attēlojums.
Pat tad, ja RKD reģistrācijas pieteikums ir noraidīts, var veikt nākamo pieteikuma iesniegšanu EUIPO, pieprasot prioritāti iepriekš noraidītajam RKD pieteikumam.

Papildu informāciju iespējams iegūt, apskatot sadaļu Ieteikumi un labākā prakse dizainparaugu iesniegšanai.

Lai iegūtu papildu informāciju par pieteikumu iesniegšanu, skatiet sadaļu Pamatnostādnes, reģistrēto Kopienas dizainparaugu pieteikumu pārbaude.


Attiecībā uz tradicionālo iesniegšanu ierobežojumu nav. Pieteikuma iesniedzējs vienā kombinētajā pieteikumā var iesniegt tik dizainparaugu pieteikumu, cik vēlas, izpildot vienīgo nosacījumu, ka ražojumi, par kuriem iesniedz pieteikumu, ir piederīgi vienai un tai pašai Lokarno klasei, kas nozīmē, ka tie attiecas uz vienu preču veidu. Šo nosacījumu nepiemēro, ja pieteikums attiecas uz ornamentiem.

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Dizainparaugs un attiecīgā(-o) ražojuma(-u) klase.

Lai iegūtu papildu informāciju par pieteikumu iesniegšanu, skatiet sadaļu Pamatnostādnes, reģistrēto Kopienas dizainparaugu pieteikumu pārbaude.


Dizainparaugs ir jāattēlo, izmantojot vismaz vienu aspektu, bet var iesniegt līdz septiņiem aspektiem par katru dizainparaugu un papildus vēl trīs neaizsargātus aspektus. Tas pats attiecas uz kombinētajiem pieteikumiem, kuros par katru pieteikto dizainparaugu ir atļauts iekļaut līdz septiņiem aspektiem. Ja ir iesniegti vairāk nekā septiņi dizainparauga atveidojuma aspekti, parauga reģistrēšanā un publicēšanā EUIPO neņem vērā visus šos papildu aspektus un pieņem aspektus tādā secībā, kādā tos sanumurējis pieteikuma iesniedzējs (KDĪR 4.  panta 2. punkts).

Papildu informāciju iespējams iegūt, apskatot sadaļu Ieteikumi un labākā prakse dizainparaugu iesniegšanai.
 
Plašāka informācija ir atrodama sadaļā Pamatnostādnes, reģistrēto Kopienas dizainparaugu pieteikumu pārbaude.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Pieteikties tagad.


Maksimālais noteiktais aspektu skaits, ko EUIPO ņem vērā, izskatot RKD pieteikumu, ir septiņi aspekti. Ja vēlaties izmantot dizainparauga pieteikumu par pamatu turpmāka dizainparauga pieteikuma prioritātes prasībai citā reģistrācijas sistēmā, RKD pieteikuma dokumentācijā tiek saglabāti papildu aspekti. Pieprasot EUIPO izsniegt jūsu RKD pieteikuma apstiprinātu kopiju, ko iesniegt par pamatu prioritātes prasībai, šajā kopijā ir visa informācija par RKD pieteikumu, tostarp, papildu aspekti.

Plašākai informācijai skatiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Pieteikties tagad.


Pieteikumos galvenokārt pārbauda formalitātes. Netiek veikta padziļināta, pamatīga pārbaude, iznemot pārbaudi, vai tas ir dizainparauga pieteikums un vai pieteiktais dizainparaugs nav pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai morāles principiem. Atšķirībā no ES preču zīmju sistēmas dizainparaugu sistēmā nepastāv iebildumu procedūra.
Dizainparauga pieteikumu izskata, un, ja tas atbilst formālajām prasībām, pieteikto dizainparaugu reģistrē un publicē uzreiz vai pēc atlikšanas perioda (ko pieprasa vai nu īpašnieks, vai tā pārstāvis) 27 mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas datuma vai prioritātes tiesību pieteikšanas datuma.
Ja pieteikums neatbilst formālajām prasībām, pieteikuma saņēmējs izvirza iebildumu (ko parasti sauc par “vēstuli par konstatētajām nepilnībām”, kurā norādītas neatbilstības, kas jānovērš, un noteikts laika ierobežojums atbildes sniegšanai). Tas var būt pamatā pieteikuma grozījumiem vai noraidīšanai, ja izvirzītie iebildumi nav pienācīgi atrisināti. Ja atbildi uz vēstuli par konstatētajām nepilnībām nesniedz divu mēnešu laikā, pieteikumu var noraidīt, dažus dizainparauga aspektus var dzēst, vai arī īpašnieks var zaudēt prasību uz prioritātes tiesībām.

Papildu informācija par reģistrācijas procesu.


Pēc reģistrācijas pieteikumu vai nu publicē, vai arī tam piemēro publicēšanas atlikšanas periodu līdz 30 mēnešiem no pieteikuma iesniegšanas datuma vai no datuma, kad tika pieteiktas visagrākās prioritātes tiesības.
Atlikšanas lūgums ir jāiesniedz, izmantojot sākotnējo pieteikuma veidlapu. Novēlotus lūgumus nepieņem.
Konfidencialitātes periods dod pieteikuma iesniedzējam iespēju turpināt mārketinga stratēģijas izstrādi un pabeigt ražošanas sagatavošanas pasākumus tā, lai viņu konkurentiem nebūtu pieejama informācija par attiecīgo dizainparaugu.
Reģistrācijas laikā publikācijā nodrošina tikai pamatinformāciju. Informācija par dizainparauga būtību (aspekti, ražojuma norādes un klasifikācija) paliek konfidenciāla. Tas var būt būtiski, piemēram, modes vai automobiļu ražošanas nozarē, kur ir nepieciešams sargāt dizainparaugus no konkurentiem, kamēr ražošanas sagatavošanas pasākumu gaitā organizē dizainparauga iekļaušanu galaproduktā. Ja jebkurā brīdī 30 mēnešu laikā pieteikuma iesniedzējs vēlas atsaukt publicēšanas atlikšanas lūgumu, to var izdarīt, iesniedzot EUIPO lūgumu par dizainparauga publicēšanu. Šādā veidā dizaineri un uzņēmumi tiek nodrošināti ar plašāku kontroli pār viņu radītiem darbiem.
Publicēšanas atlikšanas perioda beigās dizainparauga īpašniekam vai tā pārstāvim ir jāpieprasa pilna publicēšana, apmaksājot publicēšanas nodevas. Ja dizainparauga īpašnieks to neizdara pirms termiņa beigām (vēlākais, 27  mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas datuma vai prioritātes tiesību pieteikšanas datuma, ja kādu no tiem piemēro), reģistrēto Kopienas dizainparaugu nepublicē un tas ir zaudēts.

Skatiet plašāku informāciju par publicēšanas atlikšanu.

Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Pamatnostādnes, reģistrēto Kopienas dizainparaugu pieteikumu izskatīšana.


Jā, jums jāpiesakās sistēmā, lai izmantotu elektroniskās iesniegšanas veidlapu. Ja jums nav lietotājvārda un paroles, lūdzu, reģistrējieties.


Jā. Tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejama visās ES valodās.


Informāciju par tiešsaistes pieteikumiem jūs varat atrast tīmekļa vietnes sadaļā Pieteikt dizainparaugu.


Jūs nevarat parakstīt pieteikumu. Jums tikai jānorāda tās personas vārds un uzvārds, kura apstiprina pieteikuma nodevu maksājumu.
Plašākai informācijai par pieteikumu iesniegšanu, skatiet sadaļu Pamatnostādnes, reģistrēto Kopienas dizainparaugu pieteikumu pārbaude.


Jā. Dokumentus, kas papildina prioritātes prasību, var iesniegt kā elektroniskās pieteikuma veidlapas pielikumu. Tie jāiesniedz PDF formātā. Citos formātos iesniegti pielikumi netiks pieņemti. Kā pielikumus drīkst sūtīt tikai aspektus un prioritātes dokumentus; citu veidu dokumentus un informāciju šādā formātā sūtīt nedrīkst.


EUIPO nepieņem uz e-pastu nosūtītus trūkstošos dokumentus.
Ja nepieciešams, ar pieteikumu saistītie trūkstošie dokumenti jānosūta pa parasto pastu, norādot jūsu atsauces un elektronisko numuru, kas saņemts ar tiešsaistes sistēmas starpniecību. Tomēr, pirms sazināties ar EUIPO par elektronisko pieteikumu, ja iespējams, pagaidiet, līdz saņemat apstiprinājuma vēstuli, kurā norādīts jūsu reģistrācijai pieteiktā dizainparauga pieteikuma numurs.

Lai iegūtu plašāku informāciju par pieteikumu iesniegšanu, skatiet sadaļu Pamatnostādnes, reģistrēto Kopienas dizainparaugu pieteikumu izskatīšana.


Jā. Jums ir jāsaņem apstiprinājums par saņemšanu, kad EUIPO saņem jūsu elektronisko pieteikumu. Šajā apstiprinājumā jābūt iekļautam atsauces numuram (piemēram, e 0000000456982). Tas nav reģistrētā Kopienas dizainparauga (RKD) pieteikuma numurs. RKD pieteikuma numuru Dizainparaugu nodaļa jums nosūta vēlāk kopā ar RKD pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma vēstuli. Iesakām izdrukāt šā apstiprinājuma kopiju.

Ja nesaņemat elektronisko apstiprinājumu, jūsu pieteikums, iespējams, nav nosūtīts pareizi vai EUIPO to nav saņēmis. Lūdzu, sazinieties ar Informācijas centru pēc iespējas ātrāk.


Reģistrētie Kopienas dizainparaugi (RKD) ir spēkā piecus gadus no pieteikuma iesniegšanas datuma. Jūs varat atjaunot RKD ik pēc pieciem gadiem, līdz pat 25 gadiem no pieteikuma iesniegšanas datuma.
Reģistrācijas atjaunošanas nodeva ir atkarīga no perioda, uz kuru RKD tiek atjaunots.

Lai iegūtu plašāku informāciju par pārreģistrācijas nodevām, lūdzu, skatiet nodevu un maksājumu sadaļu.

Pārreģistrācijas pieprasījums ir jāiesniedz sešu mēnešu periodā, kas beidzas tā mēneša pēdējā dienā, kad beidzas aizsardzība. Nodevas arī ir jāsamaksā šajā periodā. Ja viss minētais netiek izdarīts, jūs varat iesniegt pieprasījumu un samaksāt nodevas pagarinātā sešu mēnešu periodā pēc tā mēneša pēdējās dienas, kad beidzas aizsardzība, ja vien šajā pagarinātajā termiņā tiek samaksāta papildu nodeva.
Pārreģistrācija tiek reģistrēta un stājas spēkā no dienas pēc esošās reģistrācijas termiņa beigām, ar nosacījumu, ka pārreģistrācijas pieprasījums atbilst visām prasībām.

Plašāku informāciju meklējiet sadaļā Kā pārvaldīt savu RKD.


Šajā lapā sniegtie jautājumi un atbildes kalpo tikai informatīvam mērķim, un tie nav uzskatāmi par tiesisku atsauces dokumentu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet noteikumus par Eiropas Savienības preču zīmi un Kopienas dizainparaugu vai norādes par preču zīmēm / dizainparaugiem.

Plašākai informācijai par veidu, kā Birojs rīkojas ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu Datu aizsardzības paziņojumu.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.