Doties uz sākumlapu
EUIPO
Aizsargājiet savas preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā

Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu Eiropas Savienībā!

Reģistrācijas process

Jūs tikko esat iesniedzis preču zīmes pieteikumu. Kas notiek tālāk?

Pēc preču zīmes pieteikuma iesniegšanas Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) mēs to apstrādāsim, lai pārbaudītu, vai preču zīmi var reģistrēt. Šajā procesā ir vairāki soļi.

Termiņš ietver pārbaudes periodu, iebildumu periodu un reģistrāciju. Ekspertīzes periods sākas no pieteikuma saņemšanas un beidzas ar pieteikuma publicēšanu. Iebildumu periods sākas no pieteikuma publicēšanas un beidzas iebildumu perioda beigās. Tad seko reģistrācija. Reģistrēto preču zīmi publicē.

Ekspertīzes periods

Iebildumu periods

Reģistrācija

  • Pieteikuma iesniegšana

  • Pieteikuma publicēšana

  • Iebildumu perioda beigas

  • Reģistrētās preču zīmes publicēšana

 

Kas notiek ekspertīzes periodā?

Turpmāk izklāstītā darbplūsma sniedz pārskatu par darbībām, ko EUIPO veic ekspertīzes periodā. Darbības notiek gandrīz vienlaicīgi. Jūs varat sekot sava pieteikuma statusa izmaiņām tiešsaistē, piekļūstot eSearch datubāzei, vai User Area.

Turpmāk izklāstītais attiecas uz pieteikumiem, kas iesniegti tieši EUIPO. Uzziniet, kāds ir ceļš uz reģistrāciju starptautiskiem pieteikumiem, kuros norādīta Eiropas Savienība (ES).

Termiņš ietver šādus soļus: pieteikuma iesniegšanas datums, klasifikācija, formalitātes, absolūtie pamatojumi, tulkošana un meklējumi. Uzklikšķinot uz katra no šiem soļiem, varat saņemt plašāku informāciju. Pēc visu soļu pabeigšanas preču zīmi publicē.

Iebildumu periods

 
 

Ja konstatējam kļūdu vai mums ir jāpaziņo jums par iebildumu, mēs nosūtām oficiālu paziņojumu uz jūsu User Area, norādot, ko esam konstatējuši un dodot jums divus mēnešus trūkumu novēršanai un atbildes sniegšanai. Jūs varat lūgt sākotnēju termiņa pagarinājumu par diviem mēnešiem atbildes sagatavošanai. Pirmo pagarinājumu parasti piešķir automātiski, bet otrais ir jāpamato.

Dažās procedūrās mūsu pārbaudītāji pa tālruni sazinās ar pieteikuma iesniedzējiem (vai pārstāvjiem), lai atrisinātu vienkāršus iebildumus.

Ja uzskatīsim, ka jūsu atbilde pilnīgi nekliedē mūsu bažas, vai jūs nesniegsiet atbildi, mēs pieņemsim galīgu lēmumu, pilnīgi vai daļēji noraidot jūsu pieteikumu vai jūsu pieteikumā izteikto prasījumu (piemēram, prioritātes prasījumu). Alternatīvi mēs attiecīgos gadījumos varam mainīt jūsu pieteikuma informāciju (piemēram, svītrot aprakstu vai pievienot prasījumu par krāsu). Atcerieties, ka gadījumā, ja neesat apmierināts ar iznākumu vai uzskatāt, ka ir pieļauta kļūda, jums ir tiesības iesniegt apelāciju.

Ja jūsu pieteikums tiek noraidīts, joprojām ir iespējama ES preču zīmes pieteikuma konversija (intelektuālā īpašuma tilts) par valsts preču zīmes pieteikumu, ja nav konflikta.

Ja nebūs iesniegti iebildumi, mēs publicēsim jūsu preču zīmi 24 ES oficiālajās valodās. Tas nozīmē, ka mēs publiski paziņosim, ka jūs esat pieteicies konkrētajai preču zīmei attiecībā uz norādītajām precēm un/vai pakalpojumiem.

Kas notiek iebildumu periodā?

Sākot no publicēšanas dienas, trešajām personām, kas uzskata, ka Jūsu preču zīme nebūtu jāreģistrē, ir trīs mēneši iebildumu iesniegšanai.

Parasti ir divi iebildumu motīvi

Trešajai personai ir agrākas tiesības (vai vairākas agrākas tiesības), un tā uzskata, ka jūsu tiesības, ja preču zīmi reģistrēs, konfliktēs ar tās tiesībām

Lai nepieļautu jūsu preču zīmes reģistrāciju, trešajai personai ir jāiebilst pret jūsu preču zīmi, aizpildot veidlapu un samaksājot nodevu EUR 350 apmērā. Iebildumu iesniegšanas gadījumā pret jūsu preču zīmi tiks sākta iebildumu procedūra, kurā jums jāuzvar. Iebildumu pieteikumu var iesniegt trīs mēnešos no preču zīmes publicēšanas.
 

Iebildumu procedūra

Par katru piekto ES preču zīmes pieteikumu tiek saņemti iebildumi no tirgū jau esošu preču zīmju īpašniekiem. Mēs pieņemam lēmumus par šādiem strīdiem pēc tam, kad abas iesaistītās personas (pieteikuma iesniedzējs un iebildumu iesniedzējs) ir iesniegušas pierādījumus un argumentus. Pieteikuma iesniedzējs var mazināt iebildumu risku, meklējot potenciālus konfliktus, pirms tie kļūst aktuāli.
 

Turpmākajā diagrammā ir sniegts pārskats par dažādajiem iebildumu procedūras soļiem.

Termiņš, kas sākas ar pieteikuma publicēšanu un beidzas ar reģistrētās preču zīmes publicēšanu, ietver šādus soļus: iebildumu iesniegšana, pieņemamības pārbaude, nogaidīšanas (cooling-off) periods, procedūras pušu savstarpējo iebildumu iesniegšanas daļa un procedūras beigas. Uzklikšķinot uz katra no šiem soļiem, varat saņemt plašāku informāciju.

Nogaidīšanas (cooling-off) periods

Ekspertīzes periods

Reģistrācija


 

Visus lēmumus par iebildumiem publicē tiešsaistē, un visām personām, ko lēmumi nelabvēlīgi ietekmē, ir tiesības iesniegt apelāciju.

Ja iebildumi tiek pieņemti, joprojām ir iespējama ES preču zīmes pieteikuma pārvēršana (intelektuālā īpašuma tilts) par valsts preču zīmes pieteikumu, ja nav konfliktu.

Trešā persona uzskata, ka jūsu preču zīmi nevajadzēja apstiprināt

Tā var atsaukties uz jebkādu absolūtu pamatu, ko tā uzskata par atbilstošu. Absolūtie pamatojumi ir prasības, kurām jūsu preču zīmei jāatbilst, piemēram, tai jāpiemīt atšķirtspējai, tā nedrīkst būt aprakstoša attiecībā uz jūsu uzņēmējdarbību un tai jābūt skaidri atveidotai. Lai iebilstu pret jūsu preču zīmi, trešajai personai ir jānosūta Birojam attiecīgs paziņojums, paskaidrojot, kāpēc tā uzskata, ka preču zīme nebūtu jāreģistrē. Mēs tos saucam par trešo personu apsvērumiem, un tos var iesniegt bez maksas. Tomēr tie būtu jāizmanto tikai tad, ja ir nopietns iemesls apstrīdēt preču zīmi.

Pēc apsvērumu saņemšanas Birojs izsniedz saņemšanas apstiprinājumu personai, kas iesniegusi apsvērumus (apsvērumu iesniedzējam), un apsvērumus paziņo pieteikuma iesniedzējam. Apsvērumu iesniedzējs nesaņem nekādus turpmākus EUIPO paziņojumus. Konkrēti, apsvērumu iesniedzēju neinformē par pieteikuma atkārtotas pārbaudes rezultātiem. Tomēr apsvērumu iesniedzēji, kas vēlas uzzināt par attiecīgā ES preču zīmes pieteikuma turpmāko apstrādi, var piekļūt informācijai par pieteikuma statusu eSearch datubāzē.

Reģistrācijas pierādījums

Ja neviens neiesniedz iebildumus vai trešo personu apsvērumus, Jūsu preču zīmi reģistrē un reģistrāciju publicē. To dara, lai citi preču zīmju īpašnieki un sabiedrība kopumā zinātu, ka konkrētā preču zīme pieder jums.

Reģistrāciju publicē bez maksas un izsniedz reģistrācijas apliecību.

Aicinām lejupielādēt apliecību divas dienas pēc publicēšanas. Reģistrācijas apliecību kopijas papīra formātā neizsniedz. Taču jūs var pieprasīt apliecinātas vai neapliecinātas reģistrācijas apliecības kopijas. Tās var būt vajadzīgas, ja vēlaties pieprasīt savas ES preču zīmes prioritāti. Dažas jurisdikcijas pieņem atsauci uz mūsu datubāzi (eSearch), bet citas pieprasa oficiālāku dokumentu, ko varat iegūt, izmantojot dokumentu pārbaudes pieprasījumu.

Kā apstrīdēt biroja lēmumu?

Puses, ko nelabvēlīgi ietekmē galīgais lēmums, var iesniegt apelāciju. Elektroniskās apelācijas rīkā var sagatavot vienu pieteikumu, lai elektroniski iesniegtu paziņojumu par apelāciju. Apelācijas iesniegšana tagad ir ātrāka un vieglāka. Jūs varat tieši piekļūt elektroniskajai apelācijai, izmantojot savu lietotāja vidi User area, tiešsaistes pakalpojumu sadaļā, ejot uz sadaļu “Veidlapas un pieteikumi”, un sadaļā “Darbības un paziņojumi” pēc tam, kad esat piekļuvis failam meklēšanas rīkā eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.